Skip to main content

Γεγονός καὶ Σχόλιο: «Πῶς ἕνας ἰὸς "δολοφόνος" γεννήθηκε σὲ πείραμα»

Μὲ αὐτὸν τὸν τίτλο δημοσιεύθηκε ἄρθρο εἰδικῶν σὲ Ἐφημερίδα καὶ μὲ τὴν εἴδηση ὅτι «Ὁλλανδοὶ ἐπιστήμονες δημιούργησαν στέλεχος τοῦ Η5Ν1 ποὺ μεταδίδεται μὲ τὸν ἀέρα» (Καθημερινὴ Κυριακῆς 1-1-2012). Ἡ πληροφορία ἀναφέρει ὅτι «ὁ νεαρὸς ἐπιστήμονας πλησίασε τὸν διευθυντή του, τὸν λοιμοξιολόγο Ρὸν Φουσιὲ τοῦ Ἰατρικοῦ Κέντρου " Ἔρασμος" τοῦ Ρότερνταμ, καὶ μὲ φωνὴ ποὺ ἔτρεμε τοῦ εἶπε: "Δὲν θὰ τὸ πιστέψετε, ἀλλὰ δημιουργήσαμε ἕνα στέλεχος τοῦ ἰοῦ τῆς γρίππης Η5Ν1 ποὺ μεταδίδεται μὲ τὸν ἀέρα". Ὁ δρ. Ρὸν Φουσιὲ καὶ οἱ συνεργάτες του εἶχαν πάρει ἕναν ἀπὸ τοὺς πιὸ θανατηφόρους ἰοὺς τῆς γρίππης καὶ τὸν εἶχαν κάνει ἀκόμη πιὸ ἐπικίνδυνο, τροποποιῶντας ἐλάχιστα τὸ γενετικό του ὑλικὸ ἔτσι ὥστε νὰ μεταδίδεται εὐκολότερα».

Οἱ ἔρευνες στὰ ἐργαστήρια ἔχουν σκοπὸ τὴν ἀντιμετώπιση διαφόρων προβλημάτων ποὺ μαστίζουν τοὺς ἀνθρώπους, ἀλλὰ ὅμως μερικὲς φορὲς δημιουργοῦν καὶ νέα προβλήματα. Ὑπάρχουν πολλοὶ εἰδικοὶ ποῦ πιστεύουν ὅτι δὲν ἔπρεπε νὰ γίνη ἡ συγκεκριμένη μελέτη, γιατί, ὅπως ὑποστηρίζουν, «τέτοιοι ἰοὶ διαφεύγουν συχνὰ ἀπὸ τὰ ἀμερικανικὰ ἐργαστήρια». Ὅμως, ὁ δρ. Φουσιέ, εἶπε ὅτι αὐτὸ ποῦ γίνεται στὰ ἐργαστήρια μπορεῖ νὰ γίνη καὶ στὴν φύση, ἐνῷ ἡ μελέτη θὰ βοηθήση τὰ Κράτη ποῦ ἐνδημεῖ ὁ ἰὸς νὰ λάβουν «ἄμεσα τὰ ἀπαραίτητα μέσα».

Τὸ γεγονὸς εἶναι ὅτι οἱ Ἀμερικανικὲς ἀρχὲς ζήτησαν ἀπὸ τὸ Ἐπιστημονικὸ περιοδικὸ ὅπου ἐπρόκειτο νὰ δημοσιευθῇ ἡ συγκεκριμένη μελέτη «νὰ μὴν ἀποκαλύψουν ὅλα τὰ στοιχεῖα τῆς ἔρευνας, ἀπὸ φόβο μήπως καὶ ἔβαζαν ἰδέες ἢ ἀκόμα καὶ ὅπλιζαν τὰ χέρια κάθε ἐπίδοξου τρομοκράτη». Πάντως τὸ κακὸ ἔχει γίνει. Οἱ ἐρευνητὲς ἐπανελάμβαναν τὸ πείραμα αὐτὸ καὶ «ἐπαλήθευσαν ὅτι ὁ ἰὸς τῆς γρίππης τῶν πτηνῶν Η5Ν1 ποὺ εἶχαν τροποποιήσει μεταδιδόταν μὲ τὸν ἀέρα. Ἕνας "δολοφόνος" εἶχε γεννηθεῖ».

Ἡ εἴδηση αὐτὴ εἶναι φοβερή. Ἡ κοινωνία μας πάσχει ἀπὸ διαφόρους ἐγκληματίες καὶ δολοφόνους ποῦ χρησιμοποιοῦν ἀντικείμενα καὶ φονικὰ ὅπλα, ἰδέες ποὺ σκοτώνουν τὰ ὄνειρα καὶ τὶς ἐλπίδες τῶν ἀνθρώπων, κυρίως τῶν νέων, οἰκονομικὰ μέτρα ποῦ μαραζώνουν τὴν οἰκονομικὴ ζωὴ τῆς κοινωνίας, καὶ ἐπὶ πλέον ἐργαστήρια ποῦ κατασκευάζουν ἰοῦς ποῦ δολοφονοῦν. Καὶ τέτοιοι ἰοὶ προκαλοῦν πόνο, θλίψη, θανάτους καὶ γενικὰ ἀποδόμηση, ἀκόμη καὶ οἰκονομικὴ τῶν ἀνθρώπων. Ὅταν περάση κανεὶς ἀπὸ τὸν ἰὸ τῆς γρίππης καὶ ταλαιπωρηθῇ ἀπὸ τὰ συμπτώματά της, τότε καταλαβαίνει τὶς συνέπειες τέτοιων φοβερῶν ἰῶν. Πάντως πρόσφατα ποῦ πέρασα μιὰ τέτοια ἴωση, μὲ ὑψηλὸ πυρετό, εὐγνωμονοῦσα τὰ λευκὰ αἱμοσφαίρια καὶ γενικότερα τὸν ὀργανισμὸ μοῦ ποῦ τόσες ἡμέρες ἔδωσαν μεγάλες μάχες γιὰ νὰ ἀντιμετωπίσουν τὸν εἰσβολέα ἰό!

Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριὰ πολλοὶ λένε ὅτι ἔχουν συγκροτήσει ἐπιτροπὲς Βιοηθικῆς καὶ βιοηθικοὺς κανόνες γιὰ νὰ βάλουν φραγμοὺς σὲ τέτοιες συμφορὲς ποῦ μποροῦν νὰ προκαλέσουν πανδημίες! Πῶς ὅμως μπορεῖ νὰ ἐλέγξη κανεὶς τέτοιες «διαρροὲς» καὶ ἀπερισκεψίες; Καὶ πῶς νὰ μπορέση κανεὶς νὰ ἀντιδράση σὲ διαπλοκὴ μεταξὺ Ἑταιρειῶν, Ἐρευνητικῶν Κέντρων καὶ Ἐπιτροπῶν Βιοηθικῆς;

Φοβερὴ δὲ εἶναι καὶ ἡ πληροφορία ποὺ λέει ὅτι «ὁ δρ. Φουσιὲ θυμᾶται ὅτι ὅταν ἔμαθε τὴν ἐξέλιξη, ἡ ἔκπληξή του ἦταν τόση ποῦ τὸ μόνο ποῦ ἤθελε ἦταν νὰ πιεῖ μία μπύρα γιὰ νὰ συνέλθει»! Κατασκευάζονται «δολοφόνοι-ἰοὶ» καὶ οἱ κατασκευαστές τους ποὺ γίνονται αἴτιοι θανάτου ἀναπαύουν τὴν συνείδησή τους μὲ μία μπύρα! «Κύριε ἐλέησον» 100 φορές!

Ν.Ι.

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 3022