Skip to main content

Ὁ ἑορτασμὸς τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

Στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, τῶν Προστατῶν τῆς Παιδείας μας, πραγματοποιήθηκε τὴν Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου ἡ καθιερωμένη ἑορταστικὴ ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μας γιὰ τοὺς Ἐκπαιδευτικοὺς Λειτουργοὺς τῆς Ἐπαρχίας μας, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἡ ἐκδήλωση αὐτὴ εἶναι ἔκφραση τιμῆς καὶ ἀγάπης τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας στὰ πρόσωπά τους καὶ τὸ λειτούργημά τους.

Στὴν ἐκδήλωση περευρέθησαν ὁ Πρόεδρος τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ναυπακτίας κ. Παντελῆς Πατούχας, ὁ Ἀντιδήμαρχος Ναυπακτίας καὶ συνταξιοῦχος ἐκπαιδευτικὸς κ. Κωνσταντῖνος Σταυρόπουλος, οἱ διευθυντὲς τῶν Σχολείων τῆς περιφερείας μας καὶ πλῆθος ἐκπαιδευτικῶν, ἐν ἐνεργείᾳ καὶ συνταξιούχων, ὅλων τῶν βαθμίδων τῆς ἐκπαίδευσης.

Τὸ πρόγραμμα τῆς ἐκδήλωσης περιελάμβανε ἀπόδοση ὕμνων γιὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες ἀπὸ τοὺς μαθητὲς τῆς Σχολῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως καὶ εἰσήγηση τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου, μὲ θέμα: "Ἐξουσία, φόροι καὶ τρόϊκα κατὰ τοὺς Τρεῖς Ἱεράρχες".

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ εὐχήθηκε στοὺς ἐκπαιδευτικοὺς νὰ ἔχουν δυνάμεις καὶ γιὰ νὰ ἀντιμετωπίζουν τὰ οἰκογενειακά τους προβλήματα καὶ γιὰ νὰ στηρίζουν τοὺς μαθητές τους, μάλιστα τώρα μὲ τὴν οἰκονομικὴ κρίση, ὑπογράμμισε τὴν ἐπικαιρότητα τῆς διδασκαλίας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν καὶ γιὰ τὸ θέμα ποῦ ἐπέλεξε νὰ παρουσιάση, ἤτοι «Ἐξουσία, φόροι καὶ τρόϊκα». Παρουσίασε αὐτούσια τὰ λόγια τῶν Τριῶν Διδασκάλων γιὰ τὰ θέματα αὐτά, καὶ συγκεκριμένα πῶς ἤλεγχαν τὴν ἄδικη καὶ τυραννικὴ ἐξουσία καὶ τῆς ὑπενθύμιζαν κάθε φορὰ τὰ ὅριά της καὶ τὴν θέση της, πῶς μίλησαν γιὰ τὴν σκληρότητα τῶν ἀρχόντων ποῦ ἀσχολοῦνται μόνον μὲ τὶς πολεμικὲς συρράξεις καὶ τὴν συλλογὴ φόρων, πῶς ὑπογράμμισαν τὴν ἀνταποδοτικότητα τῶν φόρων κ.ἄ. Τέλος ἀναφέρθηκε στὴν πολιτιστικὴ τρόϊκα, δηλαδὴ τὶς τρεὶς τάσεις ποῦ ὑπῆρχαν τότε στὴν Ρωμαϊκὴ αὐτοκρατορία, ἤτοι τὴν παγανιστικὴ θεώρηση τῆς ζωῆς, ποῦ στὴν πραγματικότητα εἶναι εἰδωλολατρική, ὑλιστικὴ τὴν λογικοκρατικὴ νοοτροπία, ἡ ὁποία στὴν πραγματικότητα εἶναι μιὰ ἀνθρωποκεντρικὴ θεώρηση τῆς ζωῆς καὶ τὴν Χριστοκεντρικὴ καὶ ἐκκλησιοκεντρική. Οἱ τάσεις αὐτές, μὲ διαφορετικὴ ἐξωτερικὴ μορφή, ὑπάρχουν καὶ σήμερα καὶ καλούμαστε νὰ τὶς ἀξιολογήσουμε μὲ τὴν βοήθεια τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, οἱ ὁποῖοι μὲ ὅλο τὸ ἔργο τους καὶ τὴν διδασκαλία τους ἤλεγξαν τὶς δύο πρῶτες τάσεις καὶ ἀναφέρονταν στὴν οὐσία τῆς ἀνθρώπινης ζωῆς, ὅπως προσφέρεται ἀπὸ τὸν Χριστὸ μέσα στὸν χῶρο τῆς Ἐκκλησίας.

Ἡ εἰσήγηση ἔδωσε ἀρκετὰ ἐρεθίσματα γιὰ τὴν συζήτηση ποῦ ἀκολούθησε. Ζητήθηκαν διευκρινίσεις γιὰ τὴν νέα "τρόϊκα" ποὺ εἰσήγαγε στὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος "Καρλομάγνος – Καλβινιστές - Ἀγγλοσαξωνικὸ σύστημα" μὲ ὅ,τι αὐτὴ σηματοδοτεῖ καὶ ἐκφράζει καὶ πὼς λειτουργεῖ στὸν Εὐρωπαϊκὸ καὶ γενικότερα στὸν Δυτικὸ κόσμο. Ἐπισημάνθηκε ἀπὸ τοὺς παρευρισκόμενους ὅτι ἡ κρίση ποῦ βιώνουμε εἶναι κυρίως κρίση πολιτισμικὴ ἢ πολιτιστικὴ καὶ κρίση προτύπων. Ζητήθηκε ἐπίσης τὸ σχόλιο τοῦ Σεβασμιωτάτου γιὰ τὸ ἂν ἡ Διοίκηση τῆς Ἐκκλησίας θὰ μποροῦσε μὲ δικά της μέσα νὰ προωθήση σὲ κάποιες θέσεις πρόσωπα τοῦ χώρου της κατὰ τὸ πρότυπο τῶν Χριστιανοδημοκρατικῶν κομμμάτων τῆς Εὐρώπης.

Ὅλες τὶς παρατηρήσεις ὁ Σεβασμιώτατος τὶς ἄκουσε μὲ προσοχὴ καὶ σὲ ὅλες κατέθεσε τὴν ἀπόψή του μέσα στὰ χρονικὰ περιθώρια τῆς ἐκδήλωσης. Ἐπεσήμανε τὴν ἔνταση τῶν προβλημάτων κυρίως στὶς Ὀρθόδοξες χῶρες καὶ ἀναφέρθηκε στὴν κατάρρευση τῶν ἰδεολογιῶν τοῦ ναζισμοῦ, τοῦ μαρξισμοῦ καὶ τοῦ καπιταλισμοῦ ποῦ γιὰ δεκαετίες κυριάρχησαν στὴν Εὐρώπη.

Εἰδικότερα γιὰ τὴν Ἑλλάδα σχολίασε τὴν ἀνυπαρξία ἐπαρκοῦς θεσμικῆς ὀργάνωσης τοῦ κράτους, ἀλλὰ ἀναφέρθηκε καὶ στὴν εὐθύνη τῶν πολιτῶν ποὺ ἀναζητῶντας τὴν εὐδαιμονία ἐπιλέγουν ἄρχοντες, ποὺ δὲν ἀνταποκρίνονται στὰ ὑψηλὰ καθήκοντά τους. Πρότεινε τὴν ἀνασύσταση θεμελιακῶν ἀξιῶν γιὰ νὰ βελτιώσουμε τὴν κατάσταση καὶ νὰ ξεπεράσουμε τὴν κρίση καὶ κυρίως τὴν ἀξία τῆς σχέσης μὲ τὸ Θεὸ καὶ τῆς σχέσης μὲ τὸ συνάνθρωπο.

Στὸ κλείσιμο τῆς ἐκδήλωσης ζήτησε ἀπὸ τοὺς παρευρισκόμενους νὰ προσέξουν τὰ ἰδιαίτερα χαρακτηριστικὰ τῆς προσωπικότητας καθενὸς ἀπὸ Τρεῖς Ἱεράρχες οἱ ὁποῖοι ὑπῆρξαν ποιμένες καὶ διδάσκαλοι, ὅτι πρῶτα ἔπραξαν καὶ μετὰ δίδαξαν καὶ ἔγιναν πρότυπα μὲ τὴν ζωή τους καὶ νὰ βρῆ ὁ καθένας ἀντίστοιχα στοιχεῖα στὸν χαρακτῆρα του καὶ νὰ τὰ ἀξιοποιήση στὸ ἔργο του.

Ἡ ἐκδήλωση ἔκλεισε μὲ προσφορὰ κεράσματος ἀπὸ τὰ μέλη τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης τῆς Ἐνορίας τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

  • Προβολές: 2684