Skip to main content

Κύριο θέμα: Ἐνθαρρυντικὰ σημάδια, ἀπὸ μιὰ πονεμένη κοινωνία, «Δίκτυο» καὶ «Διαδίκτυο» ἀγάπης

Μητροπολίτου Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Ἡ κρίση ποὺ περνοῦμε αὐτὸν τὸν καιρὸ στὴν Πατρίδα μᾶς δὲν εἶναι ἁπλῶς κρίση οἰκονομική, ἀλλὰ πνευματική, κρίση ἀγάπης στὸν Θεὸ καὶ τὸν ἄνθρωπο. Ἡ ἀντιμετώπισή της πρέπει νὰ γίνη μὲ μέσα πνευματικά, δηλαδὴ μὲ μετάνοια, προσευχὴ καὶ ἀπόλυτη ἐμπιστοσύνη στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ.

Παράλληλα πρέπει νὰ ἀναπτυχθῇ καὶ ὁ ἀλτρουϊσμός, ἡ ἐθελοντικὴ προσφορὰ καὶ ἡ φιλανθρωπία. Δὲν πρέπει νὰ τὸ περιμένουμε ἀπὸ τὸ Κράτος, γιατί αὐτὸ δὲν μπορεῖ νὰ ἀνταποκριθῇ. Ὁ λαὸς ἔχει μιὰ σοφὴ παροιμία: «Τὸ ἕνα χέρι νίβει τὸ ἄλλο καὶ τὰ δυὸ τὸ πρόσωπο». Δὲν μποροῦσε νὰ μείνουμε ἀπαθεῖς οὔτε νὰ γίνουμε ἀπάνθρωποι μὲ τὸ νὰ συσσωρεύουμε ὑλικὰ ἀγαθὰ σὰν τὸν ἄφρονα πλούσιο τῆς παραβολῆς. Ὅταν δίπλα μας ὑπάρχη πόνος καὶ πεῖνα δὲν δικαιολογεῖται ἀδράνεια, οὔτε ἐναπόθεση τῶν εὐθυνῶν σὲ ἄλλους.

Τελευταία ἔλαβα γνώση μιᾶς σημαντικῆς πρωτοβουλίας ἑνὸς πνευματικοῦ μου παιδιοῦ καὶ σπεύδω νὰ τὴν ἀνακοινώσω, γιὰ νὰ γίνη πρότυπο καὶ γιὰ ἄλλους. Πρόκειται γιὰ μιὰ προσπάθεια ποὺ ὀνομάσθηκε «δίκτυο» καὶ «διαδίκτυο» καὶ ἀφορᾶ συνάντηση καὶ ἐπικοινωνία ἀνθρώπων γιὰ νὰ βοηθήσουν τοὺς συνανθρώπους τους ποὺ ἔχουν ἀνάγκη. Σὲ ἐπιστολὴ ποὺ μοῦ ἀπέστειλε γράφεται:

«Τὸ Δίκτυο τῆς ...... συμπλήρωσε ἕναν χρόνο ζωῆς καί, μὲ τὴν εὐχή σας (σᾶς εἶχα ἐνημερώσει καὶ εἶχα ζητήσει τὴν εὐχή σας πέρυσι ὅταν ξεκινούσαμε) πηγαίνει, δόξα τῷ Θεῷ, πολὺ καλά. Τὰ χαρακτηριστικὰ τῆς παρέμβασής μας εἶναι ἡ ἀμεσότητα στὴν παροχὴ τῆς βοήθειας καὶ ἡ ἐμπιστοσύνη στὰ πρόσωπά μας ἐκ μέρους τῶν συμπολιτῶν μᾶς ποὺ μᾶς ὑποστηρίζουν χρηματικὰ ἢ μὲ ὁποιονδήποτε ἄλλο τρόπο. Εἶναι ἐπίσης ἡ «δύναμη τοῦ δεκάρικου» ποὺ πολλαπλασιάζεται –10 εὐρὼ εἶναι ἡ μηνιαία συνδρομὴ τῶν φίλων τοῦ Δικτύου. Ἡ ὁμάδα μας εἶναι μιὰ παράξενη παρέα 7 ἀνθρώπων, ἑτερόκλητων ἐντελῶς. Εἶναι ὅλοι φίλοι δικοί μου ποὺ δὲν γνωρίζονταν μεταξύ τους προτοῦ ξεκινήσουμε καὶ τώρα ἔχουν δεθῇ καὶ ἀγαπηθῇ».

Στὴν συνέχεια ἀναφέρονται τὰ μέλη τῆς ὁμάδας καὶ τὰ γνωρίσματά τους.

Γιὰ τὴν ἀνακοίνωση-πρόσκληση στὸ διαδίκτυο χρησιμοποιοῦνται τρεῖς φράσεις τοῦ Ὀδυσσέα Ἐλύτη. «Τὴν ἄνοιξη ἂν δὲν τὴ βρεῖς τὴ φτιάχνεις». «Παρὰ λίγη καρδιὰ θὰ 'ταν ὁ κόσμος ἄλλος». «Δίνε τὸν χρόνο σου δωρεὰν ἂν θέλεις νὰ σοῦ μείνει λίγη ἀξιοπρέπεια».

Ἡ ὁμάδα τοῦ «Δικτύου» καταγράφουν καὶ τὴν ταυτότητά τους ὡς πρὸς τὸν ἐθελοντισμό τους:

«Ἐθελοντὲς εἴμαστε κάθε φορὰ ποὺ βγαίνουμε ἀπὸ τὸν ἑαυτό μας γιὰ νὰ συναντήσουμε τὸν ἄλλο. 

Ἐθελοντὲς εἴμαστε ὅταν συνειδητοποιοῦμε ὅτι ὁ ἄλλος ὑπάρχει δίπλα μας, ὅταν τὸ πρόσωπό του ἀνατέλλει στὴ ζωή μας. Καὶ δὲν ὑπάρχει μόνο γιὰ νὰ ἐξυπηρετεῖ τοὺς δικούς μας στόχους, νὰ ἐνσωματώνεται στὸ δικό μας πρόγραμμα, νὰ ὑπηρετεῖ μὲ κάποιον τρόπο τὸ ἐγώ μας, ἀλλὰ ὑπάρχει καὶ διεκδικεῖ τὸν χρόνο μας, τὸ ἔμπρακτο ἐνδιαφέρον μας.

Ἐθελοντὲς εἴμαστε κάθε φορὰ ποὺ προβαίνουμε σὲ μιὰ υἱοθεσία. Κάθε φορὰ ποὺ υἱοθετοῦμε μιὰ ἰδέα, ἕναν στόχο, ποὺ κάνουμε τὸ πρόβλημα τοῦ ἄλλου δικό μας.

Ἐθελοντὲς γινόμαστε ὅταν θυμώνουμε μὲ τὴν ἴδια τὴ νοοτροπία μας νὰ ἐκχωροῦμε στὸ κράτος τὸ δικαίωμα καὶ τὴν ὑποχρέωση νὰ διαχειρίζεται τὶς ζωές μας. Ὅταν δὲν μποροῦμε νὰ περιμένουμε παθητικά, ὅταν πεισμώνουμε καὶ θέλουμε νὰ δοῦμε μὲ κάθε θυσία τοὺς στόχους μας νὰ παίρνουν σάρκα καὶ ὀστᾶ, τὰ προβλήματα νὰ λύνονται, τὴ ζωὴ νὰ προχωράει.

Οἱ ἐθελοντὲς δὲν εἶναι κάποιοι γραφικοὶ ρομαντικοὶ ἢ κάποιοι ποὺ θέλουν νὰ γεμίσουν τὸν ἄδειο τοὺς χρόνο ἢ τὴν κενὴ ζωή τους. Οἱ ἐθελοντὲς εἶναι ἄνθρωποι ποὺ μισοῦν τὸν καναπέ τους, ποὺ δὲν μποροῦν νὰ ζήσουν χωρὶς κάποιο οὐσιαστικὸ νόημα. Εἶναι αὐτοὶ ποὺ "δίνουν τὸν χρόνο τους δωρεάν", ἐπειδὴ θέλουν "νὰ τοὺς μείνει λίγη ἀξιοπρέπεια"».

Ὁ τρόπος μὲ τὸν ὁποῖο ἐργάζεται ἡ ὁμάδα προσδιορίζεται ἀπὸ τὰ μέλη της. Γράφεται:

«Κάθε εἴδους προσφορὰ εἶναι δεκτὴ ἀλλὰ στόχος μᾶς δὲν εἶναι ἡ ἀπρόσωπη προσφορά. Δωρίζουμε τὸν χρόνο μας καὶ τὴν προσωπικὴ παρουσία μας. Ἀμεσότητα συμμετοχῆς. Γνωριμία – ἐπικοινωνία τῶν μελῶν καὶ τῶν φίλων. Ἀμεσότητα παρέμβασης σὲ κάθε εἴδους ἀνάγκη. Ἀπὸ ὁποιαδήποτε ὀπτική –εὐαγγελικὴ ἢ ἀκτιβιστική– δημιουργοῦμε μιὰ εὐκαιρία γιὰ νὰ κάνουμε πράξη αὐτὰ ποὺ πιστεύουμε καὶ αὐτὰ ποὺ χρειάζεται ἡ ἐποχή μας. Ἡ ἐμπιστοσύνη ποὺ ἐμπνέει τὸ κάθε πρόσωπο ξεχωριστά. Τὸ κάθε ξεχωριστὸ πρόσωπο ποὺ δὲν ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ τὴν κάλυψη καὶ τὴν προστασία ἑνὸς θεσμοῦ. Γι' αὐτὸ δὲν εἴμαστε οὔτε ἐπιθυμοῦμε νὰ γίνουμε τυπολάτρες ἢ γραφειοκράτες. Εἴμαστε μιὰ παρέα ποὺ δὲν τὴν ἑνώνει μόνο ὁ καφές! Ἡ δύναμη τῆς τοπικῆς κοινωνίας καὶ ἡ δύναμη τοῦ κύκλου τοῦ καθενός μας. "Ἡ δύναμη τοῦ δεκάευρου"! Ὅταν πολλαπλασιάζεται, πληρώνει ἐνοίκια, πετρέλαιο, λογαριασμοὺς ΔΕΗ, φροντιστήρια...

ΤΕΧΝΙΚΑ ΖΗΤΗΜΑΤΑ

Τὸ Δίκτυο ἀποτελεῖται ἀπὸ τὴ συντονιστικὴ ὁμάδα, τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους.
Μέλη = αὐτοὶ ποὺ καταβάλλουν τακτικὰ συνδρομὲς καὶ συμμετέχουν στὶς συναντήσεις.
Φίλοι = αὐτοὶ ποὺ ἐκ περιτροπῆς καταβάλλουν τὴ συνδρομὴ ἢ ὁποιοδήποτε ποσὸ κατώτερο ἢ ἀνώτερο τοῦ ποσοῦ τῆς συνδρομῆς.
Μηνιαῖες συνδρομὲς (10 εὐρὼ) καταβάλλουν τὰ μέλη, τὰ ὁποία συγκεντρώνουν, ἐκτὸς τῆς δικῆς τους συνδρομῆς, καὶ χρήματα ἀπὸ τὴν ὁμάδα τους (ἀπευθύνονται μόνο σὲ πολὺ δικούς τους ἤ-καὶ πολὺ ἔνθερμους).
Ἔκτακτες συνδρομές - δωρεές. Ἂν προκύψει ἔκτακτη ἀνάγκη, ἀπευθυνόμαστε σὲ φίλους καὶ μέλη γιὰ νὰ συνδράμουν μὲ ὁποιοδήποτε ποσὸ εἶναι σὲ θέση νὰ διαθέσουν.
Συναντήσεις τῆς συντονιστικῆς ὁμάδας σὲ τακτὰ διαστήματα (συνήθως μία φορὰ τὸν μῆνα). Ἂν προκύψει ἔκτακτη ἀνάγκη, τὴν ἀντιμετωπίζουμε μὲ ἕναν τηλεφωνικὸ γῦρο ἢ κανονίζουμε ἔκτακτη συνάντηση.
Προσεκτικὸς ἔλεγχος κάθε περίπτωσης. Προσπαθοῦμε μὲ κάθε τρόπο νὰ διασφαλίσουμε ὅτι ὑπάρχει πραγματικὴ ἀνάγκη καὶ ὅτι τὰ χρήματά μας θὰ πιάσουν τόπο.
Ἡ ἐνίσχυση - βοήθεια, κατὰ κανόνα, ὄχι σὲ χρῆμα ἀλλὰ σὲ εἶδος: ἀγορὰ πετρελαίου, πληρωμὴ λογαριασμῶν, ἀγορὰ τροφίμων, ρούχων κλπ.
Ἀνωνυμία κατὰ τὴν ἐπίδοση τῆς βοήθειας.
Προστασία τῆς ἀνωνυμίας καὶ αὐτοῦ ποὺ δέχεται τὴ βοήθεια.
Διασφάλιση ἀξιοπιστίας:
Στὶς συναντήσεις τηροῦνται πρακτικά: συζήτηση - περιπτώσεων ποὺ χρήζουν βοήθειας – κατανομὴ ποσῶν – κατανομὴ ἐργασιῶν.
Καταχώριση τῶν συνδρομῶν στὶς καρτέλες.
Φωτοτύπηση πρακτικῶν γιὰ τὰ μέλη καὶ τοὺς φίλους ποὺ ἐπιθυμοῦν νὰ ἐνημερωθοῦν.
Τήρηση ἀρχείου ἀποδείξεων.
Ἐπίδοση βοήθειας παρουσία ὅσων μελῶν ἐπιθυμοῦν.
Διευκόλυνση μελῶν - φίλων: Συγκέντρωση χρημάτων καὶ παραλαβὴ φωτοτυπίας πρακτικῶν σὲ δυὸ κεντρικὰ καταστήματα: «...», Παντοπωλεῖο, «...», Παιδικὰ ροῦχα.
Τὸ Δίκτυο εἶναι καὶ κατὰ κάποιον τρόπο Διά-δίκτυο: Συνεργασία μὲ ἀντίστοιχες ὁμάδες σὲ ἄλλες πόλεις ...
Τὸ Δίκτυο συγκροτεῖ μία ὁμάδα ὑποστήριξης – παροχῆς ὑπηρεσιῶν:
Γιατροί,
Δικηγόροι,
Ἐκπαιδευτικοί,
Ὁμάδα ὑποδοχῆς στὴν πόλη,
Τράπεζα αἵματος,
Διεκπεραίωση γραφειοκρατικῶν ὑποθέσεων».

Στὴν συνέχεια καταγράφεται ἀναλυτικῶς ἡ δραστηριότητα μέσα σὲ ἕναν χρόνο. Θὰ παραθέσω μερικὲς «δικτυακὲς» δραστηριότητες.

«Δεκέμβριος 2010 - Δεκέμβριος 2011»

Ἀναλυτικὴ παρουσίαση

Μητέρα μὲ δυὸ παιδιὰ στήν ... ποὺ ἔχασε πρόσφατα τὸν σύζυγό της ὁ ὁποῖος τῆς ἄφησε χρέη: 100 εὐρὼ στὸν λογιστή της γιὰ ὀφειλὴ ποὺ ἔπρεπε νὰ καλυφθεῖ ἄμεσα. Ἐξαμελὴς οἰκογένεια στό ... μὲ τὸ ἕνα παιδὶ τυφλό. Ἀγορὰ τροφίμων (70 εὐρὼ) στὰ ὁποία προστέθηκε καὶ προσφορὰ ἀπὸ τὸ κατάστημα τροφίμων ... Ἀσθενὴς μὲ παρατεταμένη νοσηλεία στὴν κλινικὴ «Ἅγιος Γεώργιος», ὁ ὁποῖος δὲ ἔχει κανένα συγγενικὸ πρόσωπο γιὰ νὰ τὸν φροντίζει. Ἀγοράσαμε πυζάμες (17 εὐρώ). Ἔμβασμα γιὰ τὴ «Δράση ...» τὸ ὁποῖο θὰ διατεθεῖ γιὰ τὴν ἀποστολὴ τοῦ γιατροῦ ... στὴν Ἀφρικὴ (60 εὐρώ). Μητέρα δυὸ παιδιῶν, ποὺ μένει στή ..., χωρισμένη, πρόσφατα ἀπολυμένη. α. Πληρώσαμε τὸ πετρέλαιο (250 εὐρώ). β. Ἀγοράσαμε μπουφὰν γιὰ τὰ παιδιά. γ. Πληρώσαμε τὰ δίδακτρα τοῦ β' ἑξαμήνου (280 εὐρώ +60 εὐρὼ ἀπὸ δυὸ φίλους-μέλη μας ἀπὸ τή ...) γιὰ τὸν μεγάλο της γιὸ ποὺ εἶναι σπουδαστὴς στόν ... (...). * Τελικὰ ἡ φίλη μᾶς βρῆκε ἐργασία μὲ ὀκτάμηνη σύμβαση.

Μητέρα μὲ ἕνα παιδί, στήν ..., πρόσφατα ἀπολυμένη. Χρησιμοποιοῦσε ἀερόθερμο, ἐπειδὴ δὲν εἶχε χρήματα γιὰ πετρέλαιο. Πληρώσαμε λογαριασμὸ Δ.Ε.Η. (260 εὐρώ). Βρῆκε δουλειά! Μαθητὴς λυκείου ἀπὸ τήν ..., παιδὶ πολύτεκνης οἰκογένειας, ποὺ χειρουργήθηκε μὲ ὄγκο στὸν ἐγκέφαλο. Ἡ οἰκογένεια δὲν μπορεῖ νὰ ἀντεπεξέλθει στὰ ἔξοδα τῆς ἐπέμβασης, ὁ πατέρας εἶναι ἄνεργος καὶ ἡ μητέρα καθαρίστρια. Τὰ ἔξοδα τῆς ἐπέμβασης ἔχουν καλυφθεῖ ἀπὸ τὴ συνομοσπονδία τῶν δικαστικῶν ὑπαλλήλων (ἡ μητέρα εἶναι καθαρίστρια στὰ δικαστήρια) καὶ ἐκκρεμεῖ ἡ ἀμοιβὴ τῶν γιατρῶν. Τελικὰ ἐμεῖς, μετὰ ἀπὸ συνεννόηση μὲ τὴ μητέρα, διαθέσαμε 250 εὐρὼ γιὰ πετρέλαιο.

Ἄνεργη μητέρα τριῶν παιδιῶν, ἡ ὁποία πάσχει ἀπὸ σκλήρυνση κατὰ πλάκας καὶ τὴν ἔχει ἐγκαταλείψει ὁ ἄνδρας της. Πληρώσαμε τὸ ἐνοίκιό της (150 εὐρώ), διαθέσαμε 20 εὐρὼ γιὰ ἀγορὰ φιάλης καὶ 30 εὐρὼ γιὰ τρόφιμα. Μὲ ἐνέργειες μελῶν καὶ φίλων τοῦ δικτύου μας ἡ συμπολίτισσά μας παίρνει ἐπίδομα χρόνιας ἀσθένειας ἀπὸ τὸ ΤΕΒΕ. Μητέρα δυὸ παιδιῶν Βορειοηπειρώτισσα στήν ..., ἡ ὁποία ἐργάζεται ὡς καθαρίστρια. Ἀγοράσαμε πετρέλαιο (150 εὐρώ). Νεαρὸς Ἀλβανὸς ἐργάτης ἀπὸ τήν ..., πατέρας ἑνὸς παιδιοῦ 14 μηνῶν, ἔπαθε ἠλεκτροπληξία καὶ τοῦ ἀκρωτηρίασαν καὶ τὰ δυὸ χέρια. Τὸ κόστος τῶν τεχνητῶν μελῶν μὲ ἕναν πρόχειρο ὑπολογισμὸ εἶναι περίπου 14.000 εὐρώ. Τὸ ποσὸ ὑπερβαίνει τὶς δικές μας δυνατότητες καὶ ἀποφασίσαμε ὅτι τόσο στὴν περίπτωση αὐτὴ ὅσο καὶ σὲ ἄλλες ἀνάλογες θὰ προσπαθοῦμε σὲ συνεργασία μὲ φορεῖς ἢ πρόσωπα νὰ κινητοποιήσουμε περισσότερο κόσμο. πχ μέσῳ τῆς διοργάνωσης ἐκδηλώσεων τὶς ὁποῖες μποροῦμε νὰ ὑποστηρίξουμε μὲ ἐθελοντικὴ ἐργασία. Στὴν περίπτωση τοῦ νεαροῦ Ἀλβανοῦ θὰ συνεργαστοῦμε μὲ τὸν Σύλλογο Καρκινοπαθῶν ... καὶ περιχώρων. Διαθέσαμε 100 εὐρὼ γιὰ ἀγορὰ τροφίμων.

Συμμετοχὴ στὴν προσπάθεια ποὺ ξεκίνησε ἡ ὑπεύθυνη πολιτιστικῶν θεμάτων τῆς Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης ..., κ. ..., γιὰ τὴ συγκέντρωση βιβλίων τὰ ὁποία προορίζονται γιὰ τὸ τμῆμα ἀποκατάστασης ΙΑΝΟΣ τοῦ ψυχιατρείου τῆς ..., γιὰ ἄτομα 18 - 40 ἐτῶν. Οἱ ἐνδιαφερόμενοι στέλνουν στὴν κ. ... μιὰ λίστα μὲ τὰ βιβλία ποὺ ἔχουν συγκεντρώσει καθὼς καὶ τὰ ὀνόματα μαζὶ μὲ τὶς ἰδιότητες τους (φορεῖς, π.χ. σχολεῖα, ἢ ἰδιῶτες ) ἐκείνη τὰ προωθεῖ στὸ ΔΣ τοῦ ψυχιατρείου γιὰ τὴν ἀποδοχὴ τῆς δωρεᾶς καὶ στὴ συνέχεια ὁ δωρητὴς συνεννοεῖται γιὰ τὴν ἀποστολὴ τῶν βιβλίων μὲ τὴν κ. ...

ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Ἐπέμβαση εἰκοσάχρονου ἀπό ... (πρόταση: ..., διευθυντὴ Ἰνστιτούτου Νεοελληνικῶν Σπουδῶν) . Διαθέσαμε 200 εὐρώ. Μαθήτρια Γ' Λυκείου /2ο Ἑνιαῖο Λύκειο. Διαθέσαμε 100 εὐρὼ γιὰ τὴ συμμετοχή της στὴν ἐκδρομὴ τῶν τελειοφοίτων. Βορειοηπειρώτισσα μητέρα ποὺ ἐργάζεται ὡς καθαρίστρια. Ὁ σύζυγός της χειρουργημένος πρόσφατα στὴν καρδιά – ἄνεργος. Διαθέσαμε 200 εὐρὼ γιὰ τὴ συμπλήρωση τοῦ ποσοῦ τῆς ὀφειλῆς στὸν «Ἅγιο Λουκᾶ» γιὰ τὴν ἐπέμβαση. Οἰκογένεια ... μὲ τέσσερα παιδιά. Ὁ πατέρας εἶναι ἄνεργος, ἡ μητέρα ἐργάζεται περιστασιακά, τὸ ἴδιο καὶ τὰ 2 μεγαλύτερα παιδιὰ ποὺ εἶναι μαθητές. Διαθέσαμε 50 εὐρὼ γιὰ τρόφιμα. Οἰκοτροφεῖο «...». Διαθέσαμε 100 εὐρώ. Ἐπίσης μιὰ φίλη τοῦ Δικτύου ἀπὸ τή ... διέθεσε μιὰ ἠλεκτρικὴ σκούπα.

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2011

Φοιτητὴς στή ... (Σχολὴ ΟΑΕΔ) οἱ γονεῖς τοῦ ὁποίου πάσχουν ἀπὸ ψυχικὰ νοσήματα: Διαθέσαμε 50 εὐρὼ γιὰ ἀγορὰ τροφίμων καὶ ἕνα μεταχειρισμένο φουρνάκι. Ἡλικιωμένοι (πατέρας μὲ δυὸ γιούς), ἄτομα μὲ ἀναπηρία ἀπὸ τήν ...: Διαθέσαμε 50 εὐρὼ γιὰ καθαριότητα. Ἐκπαιδευτικὸς ἀπὸ τήν ... ποὺ πάσχει ἀπὸ λευχαιμία: Ἐντοπίστηκαν συμβατοὶ δότες γιὰ μεταμόσχευση μυελοῦ ὀστῶν. Τὸ κόστος τῶν ἐξετάσεων ἰδιαίτερα ὑψηλό. Διαθέσαμε 500 εὐρώ. (Πρωτοβουλία γιὰ συγκέντρωση χρημάτων καὶ ἀπὸ τὸ 3ο Γυμνάσιο ...).

ΜΑΪΟΣ 2011

Εἰκοσάχρονος ... πρόκειται νὰ ὑποβληθεῖ σὲ τρίτη ἐπέμβαση γιὰ καρκίνο τοῦ θυρεοειδοῦς. Οἱ γονεῖς δὲν ἔχουν τὴ δυνατότητα νὰ ἀνταποκριθοῦν στὰ ἔξοδα τῆς ἐπέμβασης, ἀφοῦ ἔχουν οἰκονομικὲς ἐκκρεμότητες ἀπὸ τὶς προηγούμενες. Διαθέσαμε 150 εὐρώ. Ἡ μικρὴ κόρη (Δ' Δημοτικοῦ) συμπολίτισσάς μας πολύτεκνης καὶ ἄνεργης παρουσίασε προβλήματα μὲ τὴν καρδιά. Διαθέσαμε 150 εὐρὼ γιὰ νὰ καλύψει τὰ ἔξοδα τῶν ἰατρικῶν ἐξετάσεων. Δεκαεπτάχρονη μὲ καρκίνο στὸν ἐγκέφαλο ἀπὸ τήν ... θὰ ὑποβληθεῖ σὲ ἐπέμβαση. Ἡ μητέρα της εἶναι χωρισμένη καὶ ἄνεργη καὶ ὑποστηρίζεται ἀπὸ τὸν Σύλλογο Καρκινοπαθῶν ... καὶ περιχώρων. Διαθέσαμε 100 εὐρὼ γιὰ τὰ τρέχοντα ἔξοδα κατὰ τὴν ἐγχείρηση. Δεκαεννιάχρονος Σέρβος μὲ καρκίνο στοὺς ὄρχεις ἀντιμετωπίζει οἰκονομικὰ προβλήματα. Διαθέσαμε 50 εὐρὼ γιὰ τρόφιμα.

ΙΟΥΝΙΟΣ 2011

Πωλητὴς λαϊκῆς στήν ... μὲ χρέη στὰ ὁποία ἀδυνατεῖ νὰ ἀνταποκριθεῖ. Διαθέσαμε 150 εὐρὼ γιὰ ἄδεια πώλησης. (50 εὐρὼ ἀπὸ τὶς συνδρομὲς τοῦ Ἰουνίου προέρχονταν ἀπὸ πωλητὲς τῆς λαϊκῆς τῆς ... γιὰ ἀνακούφιση ἀνάλογων προβλημάτων συναδέλφων τους. *Τελικὰ ἡ ἐννιάχρονη ... δὲν χρειάστηκε νὰ ὑποβληθεῖ σὲ ἐξετάσεις (περίπτωση 2 Μάϊος 2011) καὶ ἔτσι τὰ 50 ἀπὸ τὰ 150 εὐρὼ διατέθηκαν γιὰ τὴν ἀγορὰ τροφίμων γιὰ τὴν οἰκογένεια τῆς ἐννιάχρονης, ἐνῷ τὰ 100 γιὰ ἀγορὰ ρουχισμοῦ γιὰ τὶς κατασκηνώσεις τῆς .... Ἡ ἀγορὰ τοῦ ρουχισμοῦ ἔγινε ἀπὸ τὴ λαϊκὴ τῆς ... καὶ συμπληρώθηκε ἀπὸ προσφορὰ τοῦ ἴδιου τοῦ ζεύγους τῶν πωλητῶν, οἱ ὁποῖοι ἀγόρασαν ὅλα τὰ ἐσώρουχα τῶν παιδιῶν καὶ μάλιστα προθυμοποιήθηκαν νὰ τὰ παραδώσουν στὰ γραφεῖα τῆς Στέγης στή ...

ΙΟΥΛΙΟΣ – ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011

Συνταξιοῦχος τοῦ ΟΓΑ ἀπὸ τό ... ποὺ δὲν εἰσπράττει τὴ σύνταξή της. Διαθέσαμε 150 εὐρὼ γιὰ ἀγορὰ τροφίμων καὶ εἰδῶν πρώτης ἀνάγκης.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2011

Ἡλικιωμένη στή ... ποὺ κατάγεται ἀπὸ τὴν Ἀρμενία, μὲ χαμηλὸ μηνιαῖο εἰσόδημα, μέρος τοῦ ὁποίου στέλνει ὡς οἰκονομικὸ βοήθημα στὰ ἐγγόνια τῆς στὴν Ἀρμενία. Ἀγοράσαμε πετρέλαιο ἀξίας 200 εὐρώ.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011

Καταθέσαμε 100 εὐρὼ στὸν τραπεζικὸ λογαριασμὸ τῶν παιδιῶν συμπολίτη μᾶς ποὺ ἀπεβίωσε (περίπτωση 3 Ἀπρίλιος 2011) γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν ἐξόδων νοσηλείας τοῦ πατέρα τους (δὲν ἔχουν ὁλοκληρώσει τὶς σπουδές τους). Καταθέσαμε 100 εὐρὼ γιὰ τὸ παιδὶ ἐκπαιδευτικοῦ ἀπὸ τή ... ποὺ μεταφέρθηκε στὸ Βερολῖνο γιὰ ἐπέμβαση στὴν καρδιὰ (ἔκκληση τῆς ΟΛΜΕ γιὰ συγκέντρωση χρημάτων). Παιδὶ συμπολίτη μας μὲ σοβαρὸ πρόβλημα ὑγείας ποὺ δὲν τοῦ ἐπιτρέπει νὰ ἐργαστεῖ. Διαθέσαμε 50 εὐρὼ γιὰ ἀγορὰ ρούχων.
Οἰκογένεια στήν ... χωρὶς εἰσόδημα. Διαθέσαμε 135 εὐρὼ γιὰ ἀγορὰ καυσόξυλων . Οἰκογένεια ἀνέργων στήν ... Διαθέσαμε 50 εὐρὼ γιὰ ἀγορὰ τροφίμων.

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011

35 εὐρὼ γιὰ γάντια ποὺ χαρίσαμε στὰ κορίτσια τῆς «...». 80 εὐρὼ γιὰ τὰ δυὸ παιδιὰ τῆς ἡμιαπασχολούμενης μητέρας ἀπὸ τή ... (πέρ. 5). 80 εὐρὼ γιὰ τὸν φοιτητὴ τοῦ ΟΑΕΔ στή ... (πέρ. 1 Ἀπρίλιος 2011). 30 εὐρὼ γιὰ τὴν κόρη ... ποὺ πάσχει ἀπὸ σκλήρυνση (πέρ.8)».

Ἡ περίοδος ποὺ περνᾶμε δὲν ὑπάρχει ἀμφιβολία ὅτι εἶναι πολεμική. Μὲ τὴν διαφορὰ ὅτι τὰ ὅπλα ποὺ χρησιμοποιοῦνται εἶναι οἰκονομικά. Σὲ αὐτὸν τὸν πόλεμο ὑπάρχουν νεκροί, τραυματίες καὶ πονεμένοι. Χρειάζονται καὶ ἐθελοντὲς ἰατροί, νοσοκόμες καὶ κατάλληλα φάρμακα. Αὐτὸν τὸν σκοπὸ ἐπιτελεῖ τὸ «Δίκτυο» καὶ τὸ «Διαδίκτυο» τῆς ἀγάπης. Μακάρι νὰ γίνη πρότυπο γιὰ πολλούς. Ἐδῶ, στὴν πόλη τῆς Ναυπάκτου οἱ Σύνδεσμοι Ἀγάπης τῶν Ἱερῶν Ναῶν ἐργάζονται κατὰ παρόμοιο καὶ πιὸ ὀργανωμένο τρόπο, κινοῦνται ἀπὸ χρόνια πολὺ δραστήρια στὶς Ἐνορίες της καὶ ἁπαλύνουν τὸν πόνο τῶν συνανθρώπων μας. Πρέπει ὅλοι νὰ συνδράμουν αὐτὸ τὸ ἔργο ποὺ εἶναι θεάρεστο καὶ ἀποτελεσματικό. Ὁ Διονύσης Σαββόπουλος σὲ μιὰ πρόσφατη συνέντευξή του εἶπε: «Ἀγκαλιασμένοι θὰ περάσουμε τὴν δύσκολη ὥρα. Μόνον ἀγκαλιασμένοι. Ἀλλιῶς ὁ Θεὸς νὰ βάλει τὸ χέρι του» (Κόσμος τῆς Ἐλευθεροτυπίας, 15-2-2012).

Οἱ ἐθελοντὲς τῆς ἀγάπης πρέπει νὰ αὐξηθοῦν.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2853