Skip to main content

Κύριο ἄρθρο: Χρειάζεται μιὰ ἐπανάσταση

Μητροπολίτου Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Παρακολουθῶ ὅσα γίνονται καὶ λέγονται στὴν Πατρίδα μας τὰ τελευταῖα χρόνια. Εἶμαι βαθύτατα προβληματισμένος καὶ πολλὲς φορὲς δὲν ἔχω κάτι καινούργιο νὰ πῶ γιὰ τὴν λεγόμενη οἰκονομικὴ κρίση. Ἔγραψα διάφορα κείμενα γιὰ τὸ θέμα αὐτό, ἀλλὰ αἰσθάνομαι ὅτι σήμερα δὲν χρειάζονται περιττὰ λόγια, ἀλλὰ προφητικὲς φωνὲς καὶ κυρίως δυναμικὲς πράξεις. Ὁ καρκινοπαθὴς δὲν θεραπεύεται μὲ ἀσπιρίνες καὶ ὑποσχέσεις, ἀλλὰ μὲ χειρουργικὲς ἐπεμβάσεις.

Μοῦ λένε πολλοὶ γιατί δὲν ἀρθρογραφῶ στὶς Ἐφημερίδες. Ὑπάρχουν πολλοὶ λόγοι γι’ αὐτό, ἀλλὰ κυρίως ὀφείλεται σὲ αὐτὸν τὸν βαθύτατο προβληματισμό μου. Τὰ λόγια δὲν εἰσακούονται, τὰ γραπτὰ δὲν λαμβάνονται ὑπ’ ὄψη, ἡ σιωπὴ δὲν ἀξιοποιεῖται σωστά. Ἔτσι, ἀρκοῦμαι στὰ ἐκκλησιαστικὰ καὶ θεολογικά μου ἔργα.

Τὸ πρόβλημα ὅμως παραμένει καὶ φαίνεται ὅτι εἶναι μεγάλο. Πέρα ἀπὸ τὴν παγκόσμια οἰκονομικὴ κρίση καὶ τὴν διαδοχικὴ κατάρρευση τῶν ἰδεολογιῶν τοῦ ναζισμοῦ, τοῦ μαρξισμοῦ καὶ τοῦ καπιταλισμοῦ καὶ τῶν πρακτικῶν τους, πέρα ἀπὸ τὴν κατάρρευση τοῦ εὐδαιμονιστικοῦ τρόπου ζωῆς, σὲ παγκόσμιο ἐπίπεδο, στὴν Χώρα μας παρατηρεῖται, μὲ εὐθύνη πρωτίστως τῶν πολιτικῶν, ἀλλὰ καὶ τῶν πνευματικῶν δυνάμεων τοῦ τόπου καὶ τοῦ λαοῦ, ἡ ὑπονόμευση τοῦ Κράτους. Τὸ Κράτος μας συγκροτήθηκε μὲ θυσίες καὶ ἀγῶνες, μὲ αἵματα καὶ πολέμους, ἀφοῦ τίποτε δὲν μᾶς χαρίσθηκε, ἀλλὰ κάθε σπιθαμὴ γῆς κερδήθηκε μὲ αἷμα. Καὶ ὅμως μερικοὶ συμπεριφέρθηκαν ἀνάρμοστα καὶ ἀπαράδεκτα, καὶ τώρα βλέπουμε τὸ Κράτος μας νὰ μετατρέπεται σὲ προτεκτορᾶτο. Ζοῦμε ὡς ἀσθενεῖς στὴν ἐντατική, διασωληνωμένοι, ἔχοντας μάσκες ὀξυγόνου, ζοῦμε δηλαδὴ μὲ δανεικὰ χρήματα ποῦ ἀγωνιζόμαστε νὰ τὰ λάβουμε γιὰ νὰ μὴν πεθάνουμε, δίδοντας ἐγγυήσεις μὲ βάση τὸ ἀγγλικὸ δίκαιο. Καὶ ὅσοι ξέρουν τί σημαίνει αὐτό, ἀντιλαμβάνονται πολὺ καλὰ τὶς συνέπειες αὐτῆς τῆς πράξης.

Ποιοί εὐθύνονται ποὺ φθάσαμε ἕως ἐδῶ; Ποιοί ἀναλαμβάνουν τὶς εὐθύνες τους; Πόσοι ἔχουν τὴν αἴσθηση τοῦ χρέους τοὺς ὡς ἡγέτες; Ποιοί θὰ λογοδοτήσουν; Ποιοί θὰ προβοῦν σὲ δυναμικὲς πρωτοβουλίες γιὰ ἐπανόρθωση;

Πολλοὶ πλησιάζουν ἐμᾶς τοὺς Ἐπισκόπους καὶ μᾶς προτρέπουν νὰ μιλήσουμε, νὰ ἐλέγξουμε, νὰ κρίνουμε. Ζητοῦν νὰ μιλήση ἡ Ἐκκλησία γιὰ τὴν πεῖνα, τὴν ἀνεργία, τὴν ὑποδούλωση. Βέβαια, οἱ Ποιμένες κάνουν τὸ χρέος τους, ἀνταποκρίνονται στὴν ἀποστολή τους, ὅπως ἔχουν δώσει ὑπόσχεση κατὰ τὴν χειροτονία τους, ἀκόμη ἀσχολοῦνται, ὄχι μόνον τώρα, μὲ τὸ κοινωνικὸ καὶ φιλανθρωπικὸ ἔργο. Σὲ τοπικὸ ἐπίπεδο ἐκφραζόμαστε καὶ γιὰ τὴν κατάσταση τῆς Χώρας μας.

Αἰσθάνομαι ὅμως ὅτι τὸ πρόβλημα εἶναι βαθύτατο καὶ δὲν θεραπεύεται μὲ ἐλεγκτικοὺς λόγους. Ὑπάρχει ἔντονος προβληματισμός.

Ἀπὸ τὴν μιὰ μεριὰ χρειάζεται μιὰ ἰσχυρὴ καὶ ἱκανὴ προσωπικότητα ποὺ θὰ ἡγηθῇ τοῦ λαοῦ μὲ διπλὸ σκοπό. Ὁ ἕνας νὰ ἐλέγξη τὴν ὑπάρχουσα κατάσταση, νὰ μιλήση μὲ εἰλικρίνεια καὶ ἀλήθεια καὶ ὁ ἄλλος νὰ κατευθύνη τοὺς ἀνθρώπους γιὰ νὰ μὴν ἐκτραποῦν σὲ ἐμφύλιο σπαραγμό. Εἶναι τὸ χειρότερο ποὺ μποροῦσε νὰ γίνη αὐτὴν τὴν ἐποχή. Ὅμως, ποῦ ὑπάρχουν τέτοιοι πολιτικοὶ ἡγέτες, ἀφοῦ καὶ ὅσοι ἔχουν τέτοια προσόντα βρίσκονται στὸ περιθώριο τῆς κοινωνικῆς καὶ πολιτικῆς ζωῆς τοῦ τόπου, ὄχι μὲ εὐθύνη τους;

Ἀπὸ τὴν ἄλλη μεριά, ἀκριβῶς ἐπειδὴ ὑπάρχει αὐτὴ ἡ ἔλλειψη, γι’ αὐτὸ ἀπαιτεῖται νηφαλιότητα, ψυχραιμία, σύνεση γιὰ νὰ μὴ χάσουμε τὴν ἐλεύθερη κυριαρχία ποὺ μᾶς ἀπέμεινε. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο περισσότερο μιλοῦμε μὲ ψυχραιμία καὶ σωστὸ λόγο. Δὲν πρέπει νὰ ὁδηγηθοῦμε σὲ ἐμφυλίους πολέμους καὶ σὲ ἀντιδημοκρατικὲς καταστάσεις. Καὶ ἡ ψυχραιμία εἶναι ἕνας δυνατὸς «ἡγέτης».

Τὸ λεγόμενο Βυζάντιο-Ρωμανία κάποτε χάθηκε ὡς κρατικὴ ὑπόσταση, ἀλλὰ δὲν χάθηκε τὸ Ἔθνος μὲ τὴν παράδοση καὶ τὸν πολιτισμό του, ποὺ διατηρεῖται σήμερα σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Αὐτὸ σημαίνει ὅτι πρέπει νὰ ἀποδυθοῦμε σὲ ἀγῶνες γιὰ νὰ μὴ χάσουμε τὴν Κρατική μας ἐλευθερία, ἀλλὰ ἂν δὲν κατορθωθῇ αὐτὸ θὰ πρέπει νὰ ἀγωνισθοῦμε γιὰ τὴν διάσωση τῆς Ἐθνικῆς ἀξιοπρέπειας, μὲ τὴν διατήρηση τῆς παράδοσης, τοῦ ἰδιαιτέρου πολιτιστικοῦ τρόπου ζωῆς.

Χρειάζεται ἐπανάσταση σήμερα, ἀλλὰ γνωρίζουμε ὅτι σὲ κάθε ἐπανάσταση, ποὺ ἔχει ἀποτελέσματα καὶ δὲν ὁδηγεῖται σὲ χειρότερη ὑποδούλωση, προηγεῖται πάντα μιὰ πνευματικὴ ἐπανάσταση, ποὺ στηρίζεται στὴν παιδεία, τὸν πολιτισμό. Αὐτὴν τὴν ἐπανάσταση ἔχουμε σήμερα ἀνάγκη στὴν Πατρίδα μας.–

ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ

  • Προβολές: 3313