Skip to main content

Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου: Tρία θεολογικά μηνύματα από τά άγια λείψανα


Κήρυγμα κατά τό υπαίθριο πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στήν εορτή τής οσίας Παρασκευής τής Επιβατινής, στό Ιάσιο (14 Οκτωβρίου 2011)
(απομαγνητοφωνημένο)


*

Υπαίθριο πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στήν εορτή τής οσίας Παρασκευής τής Επιβατινής, στό Ιάσιο (14 Οκτωβρίου 2011)Θά ήθελα νά ευχαριστήσω τόν Σεβ. Μητροπολίτη Μολδαβίας καί Μπουκοβίνας κ. Θεοφάνη καί διότι μέ προσκάλεσε αυτήν τήν μεγάλη καί σημαντική μέρα νά έρθω στήν Μητρόπολή του, καί γενικότερα στήν Ρουμανία, σήμερα πού γιορτάζει η μεγάλη Αγία μας, η αγία Παρασκευή, η οποία ενώνει όλους τούς Ορθοδόξους τών Βαλκανίων καί νά μεταφέρω τά λείψανα τού αγίου Ιερομάρτυρος Πολυκάρπου, ο οποίος είναι ένας από τούς αποστολικούς Πατέρας τής Εκκλησίας μας, τόν οποίον χειροτόνησε ο Ευαγγελισής Ιωάννης ο Θεολόγος καί υπήρξε Επίσκοπος στήν Εκκλησία τής Σμύρνης καί μαρτύρησε γιά τήν δόξα καί τήν αγάπη τού Χριστού. Οι αποστολικοί Πατέρες, μεταξύ τών οποίων καί ο ιερός Πολύκαρπος, είναι η γέφυρα εκείνη πού μετέφερε τήν Παράδοσή μας από τούς Αποστόλους στίς μετέπειτα γενιές.

Εν πρώτοις θά ήθελα νά πώ ότι γνωρίζω τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη σας από τότε πού ήταν Μητροπολίτης Ολτένιας καί εκτιμώ τήν αγάπη τήν οποίαν έχει πρός τόν Θεό καί τήν Εκκλησία, τήν αγάπη πού έχει στόν Μοναχισμό καί στήν Ορθόδοξη Παράδοση καί εκφράζω τήν αγάπη μου καί τόν σεβασμό μου στό πρόσωπό του.

Αυτές τίς ημέρες τό κέντρο τής προσοχής μας είναι τά δύο ιερά λείψανα, τής αγίας Παρασκευής, τήν οποίαν τόσο πολύ αγαπάτε, καί τής δεξιάς χειρός τού αγίου Πολυκάρπου. Όσες φορές προσκυνώ τήν δεξιά χείρα τού αγίου Πολυκάρπου, συγκινούμαι βαθύτατα γιατί αισθάνομαι ότι αυτό τό χέρι έκανε πολλές χειροτονίες Επισκόπων, αυτό τό χέρι ευλόγησε πάρα πολλά χρόνια τόν λαό τού Θεού, στήν πρώτη εκείνη αποστολική καί ζωντανή Εκκλησία.

Σκέφτηκα, λοιπόν, νά σάς πώ λίγα πράγματα γύρω από τήν αξία τών ιερών λειψάνων. Τό ερώτημα είναι: γιατί εμείς οι Ορθόδοξοι αγαπάμε πάρα πολύ τά ιερά λείψανα; Υπάρχουν βαθύτατοι λόγοι πού δείχνουν ότι τά ιερά λείψανα τά αγαπούμε γιατί εκφράζουν τήν θεολογία τής Εκκλησίας μας.

Υπαίθριο πολυαρχιερατικό συλλείτουργο στήν εορτή τής οσίας Παρασκευής τής Επιβατινής, στό Ιάσιο (14 Οκτωβρίου 2011)Πρώτον, τά ιερά λείψανα μάς δείχνουν την ύπαρξη τού Θεού. Υπάρχουν μερικοί πού δέν πιστεύουν καί αρνούνται τόν Θεό καί υπάρχει καί κάποιος φιλόσοφος παλαιότερα πού έλεγε ότι ο Θεός απέθανε. Εμείς οι Χριστιανοί πολλές φορές χρησιμοποιούμε διάφορα επιχειρήματα γιά νά αποδείξουμε τήν ύπαρξη τού Θεού, επιχειρήματα φιλοσοφικά, οντολογικά, κοσμολογικά καί ηθικά. Η μεγαλύτερη απόδειξη τής υπάρξεως τού Θεού είναι τά ιερά λείψανα. Αυτά δείχνουν ότι ο Θεός υπάρχει καί είναι ζωντανός. Δέν είναι ο Θεός τών φιλοσόφων καί τών στοχαστών, αλλά ο Θεός τών Αγίων. Είναι ο Θεός τής αγίας Παρασκευής καί ο Θεός τού αγίου Πολυκάρπου. Υπάρχουν πολλά λείψανα τά οποία παραμένουν άφθαρτα, δέν λιώνουν καί άλλα ιερά λείψανα τά οποία ευωδιάζουν καί κάνουν θαύματα. Προχθές πού ερχόμουν στό Βουκουρέστι, στό αεροδρόμιο, τό έμαθαν πολλοί (άνθρωποι) καί ήρθαν 500 περίπου άνθρωποι γιά νά προσκυνήσουν τό λείψανο τού αγίου Πολυκάρπου καί παρετήρησα ότι μέσα από τά λείψανα έβγαινε πολλή ευωδία. Απόδειξις ότι μέσα εκεί υπάρχει η χάρη τού Αγίου Πνεύματος.

Όταν πεθαίνη ο άνθρωπος καί φεύγη η ψυχή από τό σώμα, τό δέρμα πρέπει νά καταστραφή, νά λιώση. Τό δέρμα είναι γεμάτο από κύτταρα καί έπρεπε αυτά νά διαλυθούν μέ τόν θάνατο. Τί είναι όμως εκείνο πού κάνει τά ιερά λείψανα νά παραμένουν άφθαρτα καί νά διατηρήται τό δέρμα; Είναι η Χάρη τού Θεού καί αυτό δείχνει ότι ο Θεός ο δικός μας είναι ζωντανός. Δέν είναι μιά αξία καί μιά ιδέα, όπως έλεγαν οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι, δέν είναι κάποιος ο οποίος κατοικεί στούς ουρανούς καί από εκεί διευθύνει τόν κόσμο. Ο Θεός αναπαύεται στούς αγίους καί αυτό φαίνεται καθαρά στά άγια λείψανα.

Δεύτερο θεολογικό μήνυμα είναι ότι η Εκκλησία είναι Σώμα Χριστού, αλλά είναι, όμως, καί κοινωνία τής θεώσεως, διότι φθάνουμε στήν θέωση, στήν ένωση μέ τόν Θεό. Η Εκκλησία δέν είναι μιά φιλανθρωπική οργάνωση, δέν είναι μιά θρησκεία, όπως οι άλλες θρησκείες, δέν είναι ένα ανθρώπινο σωματείο, αλλά η Εκκλησία είναι τό Σώμα τού Χριστού. Καί τά ιερά λείψανα είναι τά μέλη τού Σώματος τού Χριστού. Γιατί, όπως έλεγα προηγουμένως, ο Χριστός κατοικεί μέσα στούς Αγίους. Αυτό δείχνει καί ποιός είναι ο σκοπός τής Εκκλησίας μας.

Ο βαθύτερος σκοπός τής Εκκλησίας είναι νά κάνη τόν άνθρωπο άγιο. Η Εκκλησία μέ τά άγια Μυστήρια καί τήν ασκητική ζωή οδηγεί τόν άνθρωπο στήν θέωση καί τόν αγιασμό. Η Εκκλησία είναι τό εργαστήριο τής αγιότητος. Η Εκκλησία έχει σκοπό νά κάνη τόν άνθρωπο ιερό λείψανο. Αυτός είναι ο βαθύς σκοπός τής ζωής μας. Νά γίνουμε άγιοι, όπως η αγία Παρασκευή καί ο άγιος Πολύκαρπος.

Καί τρίτο σημείο, θεολογικό μήνυμα τών ιερών λειψάνων, είναι ότι καταργήθηκε ο θάνατος. Πρίν τήν ενανθρώπηση τού Χριστού ο θάνατος ήταν ένα φοβερό θηρίο. Κανένας δέν μπορούσε νά τόν νικήση. Μετά, όμως, τήν Ανάσταση τού Χριστού, όσοι ενώνονται μέ τόν Χριστό νικούν τόν θάνατο. Ο θάνατος, όπως έλεγε ο άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, είναι ένας μεγάλος ύπνος. Έβλεπα αυτές τίς ημέρες τό ιερό λείψανο τής αγίας Παρασκευής. Είναι σάν νά κοιμάται καί περιμένει τήν φωνή τού Αρχαγγέλου γιά νά ξυπνήση στήν Δευτέρα Παρουσία τού Χριστού. Ο θάνατος τώρα δέν είναι φοβερός καί τρομερός. Μετά τήν Ανάσταση τού Χριστού, όπως είπα προηγουμένως, είναι ένας ύπνος. Μέ τόν θάνατο μεταβαίνουμε από τήν παρούσα ζωή στήν άλλη ζωή. Από αυτόν τόν κτιστό ναό οδηγούμαστε στόν άκτιστο ναό. Ο θάνατος είναι μιά συνάντηση τού ανθρώπου μέ τόν Θεό, τήν Παναγία καί όλους τούς Αγίους.

Αυτά είναι τά τρία μεγάλα θεολογικά μηνύματα τά οποία βγαίνουν από τά λείψανα τών Αγίων μας. Ότι δηλαδή ο Θεός υπάρχει, είναι ζωντανός Θεός, ότι η Εκκλησία είναι τό εργαστήριο τής αγιότητος καί ο θάνατος έχει καταργηθή, είναι ένας ύπνος.

Γι' αυτό προσκυνούμε μέ τόση μεγάλη αγάπη καί σεβασμό τά ιερά λείψανα. Γι' αυτό εγκαινιάζουμε τούς Ιερούς Ναούς, θέτοντας τά άγια λείψανα τών μαρτύρων στήν Αγία Τράπεζα. Γι' αυτό αυτές τίς ημέρες αισθάνθηκα πολύ μεγάλη χαρά βλέποντας τήν ευλάβειά σας. Άνθρωποι πού παρέμειναν πολλές ώρες –άκουσα καί τριάντα ώρες– γιά νά προσκυνήσουν τά λείψανα τής αγίας Παρασκευής.

Έχω έρθει πολλές φορές στήν Ρουμανία, αλλά αυτήν τήν φορά άγγιξα περισσότερο τό βάθος τής ψυχής τής δικής σας, τού Ρουμανικού λαού. Θαυμάζω τήν αγάπη σας στήν Εκκλησία, στόν Θεό καί τούς Αγίους. Συγκινούμαι πού σάς βλέπω εδώ μπροστά αυτήν τήν ώρα μέ τό κρύο νά στέκεστε μέ πολλή ευλάβεια καί προσευχή. Εμείς οι Ορθόδοξοι είμαστε πολύ δυνατοί γιατί έχουμε τόν Χριστό καί τούς Αγίους. Θά πάω στήν Ελλάδα καί θά μιλάω συνεχώς γιά τήν ευλάβεια τήν οποίαν έχετε.

Σεβασμιώτατε, άγιε αδελφέ,

Καμαρώνω καί συγχαίρω γιά τό εκλεκτό ποίμνιο πού έχετε, ένα ποίμνιο πού αγαπά πολύ τόν Χριστό καί τήν Εκκλησία καί εσάς καί εύχομαι ο Θεός νά σάς δίνη δύναμη γιά νά ποιμαίνετε αυτόν τόν λαό πρός νομάς σωτηρίους, στήν πηγή τής ζωής. Καί παρακαλώ καί τούς αγίους αδελφούς –καί χαίρομαι διότι σήμερα συλλειτουργώ μέ πολλούς καί εκλεκτούς αγίους Επισκόπους– καί παρακαλώ νά προσευχηθήτε στόν Θεό, στούς Αγίους, νά δίνη ο Θεός σέ μάς δύναμη καί αγιασμό, γιά νά αυξηθή η πίστη μας καί η αγάπη μας πρός τόν Θεό καί στήν καρδιά μας νά ανάψη μιά πολύ μεγάλη φωτιά, φωτιά αγάπης γιά τόν Θεό, διότι έτσι θά αποκτήσουμε κι εμείς νόημα ζωής. Καί μακάρι νά γίνουμε κι εμείς άγιοι.

Χρόνια πολλά καί ευλογημένα!

  • Προβολές: 3000