Skip to main content

Βιβλιοπαρουσίαση: Ναυπάκτου κ. Ἱερόθεος «Μεταφράσεις, Μυστήρια καί Άσκηση»

Κατά καιρούς γίνεται λόγος γιά μιά απλοποίηση τής λειτουργικής ζωής. Τελευταία μάλιστα απασχόλησε τόν εκκλησιαστικό καί θεολογικό χώρο η μετάφραση τών ευχών τής θείας Λειτουργίας καί τών άλλων Μυστηρίων, αφού ο άνθρωπος καλλιεργώντας έντονα τόν ορθολογισμό απαιτεί νά κατανοή λογικά όλα τά πράγματα.

Μεταφράσεις, Μυστήρια καί ΆσκησηΟ συγγραφέας μέ σεβασμό καί σύνεση στό νέο του βιβλίο Μεταφράσεις, Μυστήρια καί άσκηση αντιμετωπίζει όλα τά προβλήματα πού προκύπτουν μέ αφορμή τίς μεταφραστικές κινήσεις τών λειτουργικών κειμένων καί γράφει γιά τήν εκκλησιολογία τής λατρείας καί τήν θεολογία πού διαποτίζει τήν λατρευτική καί εκκλησιαστική ζωή. Φανερώνει στά κείμενά του τό απύθμενο βάθος πού έχει η λατρεία τής Εκκλησίας καί μάλιστα η θεία Λειτουργία.

Γίνεται λόγος γιά τήν ιερότητα πού έχει μέσα στήν Εκκλησία η γλώσσα τής λατρείας, μιά γλώσσα πού τήν καθιέρωσαν οι αγώνες τών αγίων καί η προσωπική τους εμπειρία. Η μετοχή τών πιστών στήν θεία Λειτουργία καί τήν λατρεία τής Εκκλησίας, εξηγεί ο συγγραφέας, είναι υπόθεση κυρίως εσωτερικής πνευματικής προόδου, αφού δέν είναι δυνατόν νά ταυτισθή η λογική κατανόηση μέ τήν μέθεξη τού Μυστηρίου. Κατά τήν θεία Λειτουργία δέν αρκεί μόνον η ανάπτυξη τής λογικής, αλλά κυρίως η ανάπτυξη τής νοεράς λειτουργίας. Γνωρίζουμε ότι στήν Ορθοδοξία η καρδιά ζή τήν κοινωνία μέ τόν Θεό καί η λογική διατυπώνει τίς εμπειρίες της. Όταν, όμως, η καρδιά είναι ακάθαρτη, πώς μπορεί νά ερμηνεύση σωστά τόν θείο λόγο;

Μέ τήν γλώσσα τών συμβόλων προσεγγίζουμε τά ορθόδοξα θέματα καλύτερα απ' ότι μέ τόν ορθολογισμό, τόν στοχασμό καί τόν συναισθηματισμό.

Τά Μυστήρια τής Εκκλησίας συνδυασμένα πάντοτε μέ τήν ασκητική ζωή βοηθούν τόν Χριστιανό νά ζή πραγματικά μέσα στόν χώρο τής Εκκλησίας.

Γίνεται λόγος γιά τήν πνευματική καί μυστηριακή ιερωσύνη καί πώς η Εκκλησία διά τών Πατέρων εκφράζεται γι’ αυτήν, καθώς επίσης γιά τήν συμμετοχή Κληρικών καί λαϊκών στήν Λατρεία καί τήν θεία Λειτουργία.

Σέ ειδικό κείμενο αναλύοντας τίς Επιστολές τού Αποστόλου Παύλου καί παρουσιάζοντας τήν αποκαλυπτική καί εμπειρική θεολογία τού Αποστόλου, επισημαίνεται ότι ο ησυχασμός δέν είναι μόνον γιά ασκητές καί ερημίτες, αλλά η χριστιανική ζωή πού βιώνεται κατ’ αναλογίαν από όλους τούς Χριστιανούς.
Γιά νά μπορέσουμε νά βιώσουμε τήν άλλη ζωή, πού υπάρχει στό βάθος τής καρδιάς τού ανθρώπου καί πού δέν έχει σχέση μέ τίς αισθήσεις καί τήν λογική, απαιτείται αγώνας εναντίον τής αμαρτίας καί κάθαρση τών αισθήσεων.

Μέ τούς όρους ‘’Βαρλααμισμός’’ καί ‘’λαϊκισμός’’, ρεύματα αντίθετα πρός τήν Ορθόδοξη Παράδοση, υπονοείται η νοοτροπία τού παπισμού καί τού προτεσταντισμού. Πολλοί σήμερα είναι αυτοί πού στηρίζονται περισσότερο στήν λογική, υπερτονίζουν τήν φιλοσοφία καί παραθεωρούν καί υποτιμούν τόν ησυχασμό καί τήν ορθόδοξη μεθοδολογία χωρίς τήν οποία είναι αδύνατη η γνώση τής θεολογίας. Άλλοι πάλι υπερτονίζουν καί εξυψώνουν τήν παρουσία τών λαϊκών μελών μέσα στήν Εκκλησία καί υποβαθμίζουν τόν ρόλο τών Κληρικών. Οι θέσεις τού συγγραφέα κατατοπίζουν τόν αναγνώστη καί βάζουν τά πράγματα στήν θέση τους, σύμφωνα μέ τήν εκκλησιαστική τάξη, αφού άλλο είναι τό έργο τών Κληρικών καί άλλο τών λαϊκών.

Η νεοπατερική, μεταπατερική καί συναφειακή ‘’θεολογία’’ είναι έννοιες πού σείουν τά θεμέλια τής ορθόδοξης θεολογίας, οδηγούν στόν συγκρητισμό καί τόν σχολαστικισμό. Μέσα, όμως, από τήν προοπτική τής καθάρσεως τής καρδιάς, τού φωτισμού τού νού καί τής θεώσεως μπορεί κανείς νά διακρίνη τήν διαφορά μεταξύ τής σχολαστικής καί ορθοδόξου θεολογίας.

Τό βιβλίο εξασκεί μιά θεολογική ποιμαντική στούς αναγνώστες καί θά βοηθήση νά καταλάβουμε ότι κάθε κίνηση μέσα στήν Εκκλησία πού γίνεται ανθρωποκεντρικά καί παθολογικά καταλήγει σέ αποτυχία. Η Εκκλησία ερμηνεύει τήν Αγία Γραφή καί τά κείμενα τής θείας Λειτουργίας διά τών Αγίων Της. Όλες οι μεγάλες αλλαγές έγιναν μέσα στήν Εκκλησία από μεταμορφωμένες υπάρξεις πού είναι οι άγιοι Πατέρες.

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

  • Προβολές: 3031