Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Τό μήνυμα τῶν Νεομαρτύρων - Ἀπάνθρωπη οἰκονομία - Ὁράματα καί ὄχι ὄνειρα

Τό μήνυμα τῶν Νεομαρτύρων

Τήν Κυριακή 13 Ἰουλίου ἡ Ἐκκλησία μᾶς γιόρτασε ὅλους τους Νεομάρτυρές της, οἱ ὁποῖοι μέ τό αἷμα τούς ἐπεσφράγισαν τόν δεσμό τῆς Ὀρθόδοξης πίστης μέ τό γένος μας.  Λόγω τῆς στενῆς σχέσης πού ὑπῆρχε κατά τήν τουρκοκρατία μεταξύ της πίστης καί τῆς ἐθνικῆς συνείδησης, ὁ μάρτυρας τῆς πίστεως ἦταν ταυτόχρονα καί ἐθνομάρτυρας, γιατί ἡ ἀπώλεια τῆς πίστεως σήμαινε ταυτόχρονα ἀπώλεια τῆς ἐθνικῆς συνειδήσεως• ὁ ἐξισλαμισμένος Ἕλληνας ἀπό Ρωμηός γινόταν Τοῦρκος• ἐνῶ ἡ μέχρι θανάτου ὁμολογία τῆς ὀρθοδόξου πίστεως σήμαινε διατήρηση καί τῆς ἑλληνικότητάς του. Ὁ ἐξωμότης ἔμπαινε σέ ἕναν ἄλλο πολιτισμό, ἀποκτοῦσε μιάν ἄλλη ἰθαγένεια.  Στίς μέρες μας ἡ πρόκληση γιά μαρτυρία τῆς πίστεως δέν ἔρχεται ἀπό τήν ἀνατολή, ἀλλά ἀπό τήν Δύση. Δέν μᾶς λένε καθαρά νά ἀρνηθοῦμε τήν πίστη μας, ἀλλά μᾶς εἰσάγουν σέ ἕνα πολιτισμό πού βρίσκεται στούς ἀντίποδες τοῦ ὀρθοδόξου τρόπου ζωῆς, γι’ αὐτό τό μήνυμα τῶν Νεομαρτύρων εἶναι πολύ ἐπίκαιρο, “ἄρνηση ὑποταγῆς σέ ὅ,τι ἀλλοιώνει τήν ζωή καί τήν πίστη”.

Ἀπάνθρωπη οἰκονομία

Πρόσφατα ἔγινε θέμα σέ ἀθηναϊκή ἐφημερίδα γιά τήν ἀπάνθρωπη μεταχείριση τῶν γυναικών ἀπό μεγάλες ἐπιχειρήσεις, θυγατρικές μεγάλων πολυεθνικῶν ἑταιρειῶν. Ἡ μητρότητα γιά τίς ἐπιχειρήσεις αὐτές θεωρεῖται μέγιστο κακό, γι’ αὐτό λαμβάνουν μέτρα, ὥστε νά μή ὑποστοῦν ζημιά ἀπό αὐτή.  Ἡ ἐγκυμοσύνη καί ἡ γέννηση παιδιοῦ σημαίνει γιά τίς ἑταιρεῖες πρόσθετο κόστος (ἄδειες, ἐπιδόματα, περιορισμός τοῦ ὡραρίου, πρόσληψη ἀναπληρωτή), ὁπότε γιά νά ἀποφύγουν τό “μοιραῖο”, δηλαδή τό νά “γεννηθῆ ἄνθρωπος ἐν τῷ κόσμω” ἀπό τίς ὑπαλλήλους τους, ὅταν τίς προσλαμβάνουν, τίς ὑποχρεώνουν νά ὑπογράψουν συμφωνητικό ὅτι δέν θά ἀποκτήσουν παιδί καί ὅτι σέ περίπτωση πού θά συμβῆ κάτι τέτοιο, θά ἀπολυθοῦν καί θά πληρώσουν στήν ἐπιχείρηση πρόστιμο ἴσο μέ τήν ἀποζημίωση πού πρέπει νά εἰσπράξουν γιά τήν ἀπόλυσή τους. Ἔτσι ἡ ἑταιρεία δέν χάνει τίποτε. Σέ ἄλλη περίπτωση μέ τήν πρόσληψή της ἡ ὑπάλληλος ὑπογράφει αἴτηση ἀπολύσεως μέ ἀνοικτή ἡμερομηνία. Ἡ ἡμερομηνία συμπληρώνεται ἀπό τούς ἐργοδότες μόλις γίνει γνωστή ἡ ἐγκυμοσύνη.  Πράγματι, τό κέρδος σκοτώνει τή ζωή, κάνει τόν ἄνθρωπο νά μή χαίρεται τήν γέννηση τοῦ ἀνθρώπου, τόν κάνει στεγνό ἀπό ἀγάπη καί παράλογο, ἀφοῦ ἀξιολογεῖ τήν ὕπαρξη τοῦ ἀνθρώπου, πού ἔχει αἰώνιες διαστάσεις, μέ τόν τρέχοντα τιμάριθμο καί τόν πληθωρισμό. Ἡ οἰκονομία πού στηρίζεται σέ τέτοιες μεθόδους ταυτίζεται μέ τήν ἀπανθρωπία.

Ὁράματα καί ὄχι ὄνειρα

Τελικά, τά ὄνειρα συνδέονται μέ τό μέλλον ἤ μέ τό παρελθόν; Κατά τούς Πατέρες καί τούς ψυχολόγους συνήθως σχηματίζονται ἀπό τίς ἐντυπώσεις τῆς παρελθούσης ἡμέρας. Μέ αὐτά θά ξεπεράσουμε τήν “συντήρηση” ποῦ μᾶς “πνίγει”;  Πάντως ὄνειρα βλέπουν συνήθως αὐτοί πού κοιμοῦνται• ὑπάρχουν βέβαια καί κάποιοι πού ὀνειρεύονται ξύπνιοι. Ρεμβάζουν καθισμένοι στήν πολυθρόνα τῆς ἀδράνειας  Οἱ νέοι - καί ὅλοι μας - δέν ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό ὄνειρα, ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό ὁράματα. Ἔχουμε ἀνάγκη ἀπό ἔμπνευση γιά ζωή καί γιά δράση, πού γεννιέται μέσα μας ἀπό τό φῶς τῆς πίστεως - τῶν ἐλπιζομένων τήν ὑπόσταση - τό ὁποῖο δέν μᾶς ἀφήνει νά πνιγοῦμε στό “ἐδώ” καί τό “τώρα”.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2647