Skip to main content

Εἰδήσεις Φεβρουαρίου 2011

«...Κάθε Χριστιανός διά τού ιερού μυστηρίου τού Βαπτίσματος λαμβάνει τήν Χάριν τού Αγίου Πνεύματος. Εάν αρχίση κανείς μέ όλην του τήν διάθεσιν νά αγαπά τόν Θεόν, τότε η Χάρις δι’ ανερμηνεύτου τρόπου μεταδίδει εις αυτόν εκ τού πλούτου τών αγαθών της. Αυτός, λοιπόν, ο οποίος επιθυμεί νά κρατήση τήν εμπειρίαν αυτής τής Χάριτος, προσπαθεί μέ πολλήν τήν χαράν νά παραμερίση εκ τής ψυχής του τά παρερχόμενα αγαθά τού παρόντος αιώνος καί νά καταστήση κτήμα του τόν κεκρυμμένον θησαυρόν τής αληθινής Ζωής. Εκ τού βαθμού δέ εις τόν οποίον προκόπτει η ψυχή εις τόν πνευματικόν αγώνα, εμφανίζει αντιστοίχως τό θείον δώρον τής Χάριτος, τήν κεκρυμμένην εις τά βάθη αυτής χρηστότητα τού Κυρίου, η οποία καί γίνεται απλανής οδηγός εις τό πολυποίκιλον πνευματικόν αγώνισμα.

Αυτός ο πνευματικός αγών είναι διαρκής διά κάθε πιστόν καί ως εκ τούτου χρειάζεται νά θέτη κανείς αρχήν κάθε ημέραν, κάθε στιγμήν. «Έφθασε καιρός, η τών πνευματικών αγώνων αρχή, η κατά δαιμόνων νίκη, η πάνοπλος εγκράτεια, η τών Αγγέλων ευπρέπεια, η πρός Θεόν παρρησία». Ως μία διαρκής αρχή τής πνευματικής αναγεννήσεως καί ανακαινίσεως τού ανθρώπου είναι καί η Αγία Τεσσαρακοστή.

Οπωσδήποτε, τό νά δυνηθή ο άνθρωπος νά συγκεντρώση τόν νούν του εις τήν εργασίαν τής γνώσεως τού Θεού καί νά τόν επαναφέρη εκ τού εμπαθούς διασκορπισμού του εις τά κτίσματα, αποτελεί έργον κοπιώδες καί πολυχρόνιον, όμως απαραίτητον καί καθοριστικόν διά τήν πνευματικήν του υπόστασιν καί τήν όλην κοινωνικήν του ζωήν. Φαίνεται δέ η οδός τής αρετής εις αυτούς, οι οποίοι τήν αρχίζουν, σκληρά καί υπερβολικώς δυσάρεστος, όχι όμως επειδή είναι πράγματι τοιαύτη, αλλά διότι η ανθρωπίνη φύσις έχει εθισθή νά συναναστρέφεται μέ τήν ευκολίαν τών ηδονών. Εις αυτούς δέ οι οποίοι κατώρθωσαν καί υπερέβησαν τό μέσον τής οδού αποδεικνύεται ευχάριστος καί άνετος. ...

Όπως η ενυπόστατος πηγή τής Ζωής δέν ήτο δυνατόν νά κρατηθή υπό τού θανάτου, αλλά τόν συνέτριψε καί ανεστήθη, έτσι δέν είναι δυνατόν νά υπάρξη ανθρωπίνη ζωή, η οποία νά οδηγή εις τήν καταξίωσιν τού ανθρώπου, χωρίς τήν συμμετοχήν εις τό ζωοποιόν Σώμα τού αναστάντος Χριστού, τήν Ορθόδοξον Εκκλησίαν Του καί τήν Αγιοπνευματικήν της Παράδοσιν...» (Από τόν "Κατηχητήριον Λόγον" τού Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου, επί τή ενάρξει τής Αγίας καί Μεγάλης Τεσσαρακοστής).

Η Ιερά Σύνοδος τού Οικουμενικού Θρόνου, μετά τήν ανασυγκρότησή της καί γιά ένα εξάμηνο, μέχρι τίς 31-8-2011, θά αποτελείται, υπό τήν προεδρία τού Οικουμενικού Πατριάρχου, από τούς εξής Σεβ. Μητροπολίτες: Γέροντα Χαλκηδόνος κ. Αθανάσιον, Θυατείρων καί Μεγάλης Βρεταννίας κ. Γρηγόριον, Θεοδωρουπόλεως κ. Γερμανόν, Τρανουπόλεως κ. Γερμανόν, Καρπάθου καί Κάσου κ. Αμβρόσιον, Ίμβρου καί Τενέδου κ. Κύριλλον, Περγάμου κ. Ιωάννην, Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβον, Ικονίου κ. Θεόληπτον, Αγίου Φραγκίσκου κ. Γεράσιμον, Ρεθύμνης καί Αυλοποτάμου κ. Ευγένιον, Κορέας κ. Αμβρόσιον.

2ος Εικαστικός κύκλος τού Πνευματικού Κέντρου τού Δήμου Αγρινίου

Μέ ομιλία τού Σεβ. Μητροπολίτη μας κ. Ιερόθεου ξεκίνησε ο 2ος Εικαστικός κύκλος τού Πνευματικού Κέντρου τού Δήμου Αγρινίου, τό Σάββατο 15 Ιανουαρίου 2011. Ο Σεβασμιώτατος μέσα από διαφάνειες καί αναδρομή σέ ιστορικά ντοκουμέντα, ανέπτυξε μέ θεολογική αλλά καί επιστημονική σαφήνεια τό θέμα: “Η ορθόδοξη καί δυτική Εικονογραφία”. Τήν εκδήλωση πού εντυπωσίασε όλους τούς παρευρισκομένους, χαιρέτησαν ο Δήμαρχος Αγρινίου κ. Π. Μοσχολιός καί ο Σεβ. Μητροπολίτης Αιτωλίας καί Ακαρνανίας κ. Κοσμάς. Ήταν η πρώτη από μιά σειρά εκδηλώσεων τού 2ου Εικαστικού Κύκλου πού οργανώνουν τό Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αγρινίου “Στέλιος Τσιτσιμελής” καί τό Εικαστικό Εργαστήρι στούς ανακαινισμένους χώρους τού κτηρίου τής Τράπεζας Ελλάδος, εγκαινιάζοντας ταυτόχρονα καί επίσημα τίς δράσεις πολιτισμού πού θά στεγάζη πλέον ο συγκεκριμένος χώρος. Μεταξύ άλλων παραβρέθηκαν: Η Αντιδήμαρχος Αγρινίου κ. Κ. Κατσαρή, ο Αντιδήμαρχος κ. Α. Κούρος, ο Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου κ. Γ. Γρίνος, ο Πρωτοσύγκελος Αιτωλίας π. Επιφάνιος, ο Καλλιτεχνικός Δ/ντής τού Εικαστικού Εργαστηρίου κ.Χρ. Γαρουφαλής, καθώς επίσης Πρόεδροι συλλόγων καί φορέων καί πολλοί πολίτες πού γέμισαν τήν αίθουσα.

Ιερατική Σύναξη Φεβρουαρίου

Κατά τήν Ιερά Σύναξη τής Ιεράς Μητροπόλεώς μας τού μηνός Φεβρουαρίου συζητήθηκε, μετά από τήν εισαγωγή τού Σεβασμιωτάτου γιά τήν αξία τής Μεγάλης Σαρακοστής όπου μέσα από τήν υμνολογία παρουσιάζεται η δογματική καί θεολογική διδασκαλία τής Εκκλησίας μας καί γιά τήν αξία τής θεολογίας, ο Πρωτοπρ. π. Θεμιστοκλής Τσιτσιρίκης παρουσίασε εν συνόψει τήν εισήγηση τού Σεβ. Μητροπολίτου Φθιώτιδος κ. Νικολάου στήν Σύνοδο τής Ιεραρχίας τής Εκκλησίας τής Ελλάδος (Μάϊος 2010) μέ θέμα: «Ενδογενή καί εξωγενή προβλήματα τής ιερατικής διακονίας στήν σημερινή κοινωνία», η οποία μοιράσθηκε ως ανάτυπο στούς Ιερείς τής Εκκλησίας τής Ελλάδος. Ακολούθησε συζήτηση μέ τούς Ιερείς, κατά τήν οποία ο Σεβασμιώτατος αναφέρθηκε καί παρουσίασε καί τήν εισήγηση τού Σεβ. Μητροπολίτου Ύδρας κ. Εφραίμ στήν πρόσφατη Ιεραρχία τής Εκκλησίας μέ θέμα τήν μισθοδοσία τού Κλήρου από τό Κράτος, όπου θίγονται, βεβαίως, καί διάφορα εκκλησιολογικά καί εκκλησιαστικά θέματα. Ήταν μιά ωφέλιμη καί εποικοδομητική σύναξη, πού μετέφερε στό επίπεδο τής Ιερατικής συνάξεως τής Τοπικής μας Εκκλησίας όσα συζητήθηκαν πρόσφατα στήν Ιεραρχία καί τά οποία χειρίζεται μέ σύνεση καί υπευθυνότητα η Διαρκής Ιερά Σύνοδος τής Εκκλησίας.

A.K.

Ο άγιος Τρύφωνας καί η καταστροφή τής 6ης Γερμανικής Στρατιάς, 1η Φλεβάρη 1943

τού Τρύφωνα Χατζηνικολάου

Ο Άγιος Τρύφωνας είναι ο προστάτης τών Αμπελιών γι' αυτό καί εικονίζεται νά κρατά ένα κλαδευτήρι. Η 1η Φεβρουαρίου είναι αφιερωμένη από τούς Ορθοδόξους Λαούς στόν Άγιο Τρύφωνα, επειδή ο Άγιος τήν 1η Φεβρουαρίου 1943 ευλόγησε τά όπλα τών Ρώσων στρατιωτών καί αιχμαλώτισαν 250 χιλιάδες Γερμανούς.

Τήν ημέρα αυτή ο Γερμανός Στρατάρχης Βόν Πάουελ μαζί μέ 250 χιλιάδες στρατιώτες του καί κοντά στήν πόλη Στάλινγκραντ παραδόθηκαν στόν Ρωσικό στρατό.

Τήν βιομηχανική πόλη τού Στάλιγκραντ, πού τήν διασχίζει ο πολυτραγουδισμένος ποταμός Βόλγας, ο γερμανικός στρατός τήν περικύκλωσε στίς αρχές τού Δεκέμβρη 1942, εκτός από ένα μέρος στήν νότια πλευρά της. Γιά 2 μήνες ο γερμανικός στρατός προσπάθησε νά καταλάβη τήν πόλη, αλλά δέν τό κατόρθωσε. Ο Ρωσικός στρατός πολέμησε ηρωϊκά από γωνιά σέ γωνιά, από σπίτι σέ σπίτι, από πάτωμα σέ πάτωμα. Τελικά ήρθε ο βαρύς χειμώνας καί τά πάντα τού γερμανικού στρατού πάγωσαν. Τάνκς, αυτοκίνητα, καί στρατιώτες ακινητοποιήθηκαν. Μέ τήν κάθοδο δεκάδων χιλιάδων Ρώσων στρατιωτών από τήν ανατολική πλευρά, ο γερμανικός στρατός τών 250 χιλιάδων καί αρκετών Ιταλών, Ρουμάνων καί Ουγγαρέζων πού είχαν επιστρατευθή παρά τήν θέλησή τους, παραδόθηκαν τήν 1η Φεβρουαρίου 1943, ημέρα τού Αγίου Τρύφωνος.

Απο τήν ημέρα αυτή άρχισε τό τέλος καί η καταστροφή τής Χιτλερικής Γερμανίας, εξαιτίας τής οποίας επί πέντε ολόκληρα χρόνια έχασαν τήν ζωή τους δεκάδες εκατομμύρια άνθρωποι.

Τήν ημέρα αυτή ο Ρωσικός λαός τής πόλης Στάλινγκραντ ανάβουν λαμπάδες καί κεριά καί ευχαριστούν τόν Άγιο Τρύφωνα πού μέ τό κλαδευτήρι πού κρατά στά χέρια του βοήθησε νά νικηθή ο γερμανικός στρατός.–

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2784