Skip to main content

«Η πείνα τών πτωχών καί η ασπλαχνία τών πλουσίων, κατά τόν Μέγα Βασίλειο»

Ομιλία τού Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ιεροθέου στήν εκδήλωση γιά τούς Εκπαιδευτικούς Λειτουργούς

Τήν Κυριακή 30 Ιανουαρίου ε.έ., εορτή τών Τριών Ιεραρχών, στό Πνευματικό Κέντρο τής Ιεράς Μητροπόλεως, πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση τής Ιεράς Μητροπόλεως πρός τιμήν τών Εκπαιδευτικών τής Επαρχίας μας, οι οποίοι προσήλθαν στό κάλεσμα τής Μητροπόλεως καί υπερπλήρωσαν τήν αίθουσα εκδηλώσεων.

Η συνάντηση περιελάμβανε τήν ομιλία τού Σεβ. Μητροπολίτου κ. Ιεροθέου μέ θέμα «Η πείνα τών πτωχών καί η ασπλαχνία τών πλουσίων, κατά τόν Μέγα Βασίλειο», συζήτηση καί δεξίωση.

Ο Σεβασμιώτατος εισαγωγικά, καί αφού συνεχάρη καί επήνεσε τούς εκπαιδευτικούς γιά τήν προσφορά τους στήν κοινωνία, αναφέρθηκε στήν ηγετική προσωπικότητα τού Μ. Βασιλείου, στό μεγάλο εκκλησιαστικό του έργο, τό οποίο επιτέλεσε ενώ ήταν νέος στήν ηλικία, καί στό προσωπικό του παράδειγμα καί τήν στάση του έναντι τού πλούτου, αφού, όντας γόνος εύπορης οικογένειας, πούλησε τήν περιουσία του γιά νά τήν μοιράση στούς πτωχούς καί νά εξυπηρετήση τίς ανάγκες τους.

Στήν συνέχεια αναφέρθηκε στό πώς ο Μ. Βασίλειος αντιμετώπισε τήν περίοδο τής ξηρασίας καί τής πείνας στήν εποχή του, όπως φαίνεται μέσα σέ τρείς κοινωνικές ομιλίες τού Ιεράρχου, πού διασώζονται, μέ τίτλους «εν λιμώ καί αυχμώ» (σέ πείνα καί ξηρασία), «πρός τούς πλουτούντας» καί «Εις τό ρητόν "καθελώ μου τάς αποθήκας καί μείζονας οικοδομήσω" καί περί πλεονεξίας».

Τά κεντρικά σημεία τών ομιλιών αυτών, σύμφωνα μέ τόν Σεβασμιώτατο, είναι η παρουσίαση τής κατάστασης τών πτωχών, η πλεονεξία καί η ασπλαχνία πού επέδειχναν οι πλούσιοι καί η ποιμαντική αντιμετώπιση τής καταστάσεως εκ μέρους τού Μ.Βασιλείου, ο οποίος προέτρεπε τόν λαό, πλουσίους καί πτωχούς, σέ μετάνοια, συνιστούσε καί ενέπνεε πίστη στόν Θεό καί υπομονή στίς δοκιμασίες, στηλίτευε τήν πλεονεξία, κήρυττε τήν αρχή τής ισότητας μεταξύ τών ανθρώπων, ήλεγχε σκληρά τούς άσπλαχνους πλουσίους, πολλοί από τούς οποίους ανταποκρίθηκαν τελικά στίς προτροπές του, καί διοργάνωσε στήν Αρχιεπισκοπή του σέ πρωτοφανή γιά τήν εποχή του βαθμό τήν φιλανθρωπία.

Από τόν λόγο τού Ιεράρχου, πού άλλοτε μεταφερόταν περιληπτικά καί άλλοτε ατόφιος, εντύπωση έκαναν, μεταξύ τών άλλων, η αναζήτηση τού λαού γιά έναν νέο Μωϋσή πού θά τούς απάλλασσε από τήν πτωχεία τους, οι φοβερές περιγραφές τού πεινασμένου λαού, η ψυχογράφηση τού πλεονέκτου, η πνευματική ερμηνεία τής ξηρασίας, η περιγραφή τής γενικής ακηδίας (=αδιαφορία) γιά τά πνευματικά θέματα καί τά μυστήρια τής Εκκλησίας, η μανία τού χρυσού, η αντιθετική διάκριση μεταξύ απολαυστικής καί οικονομικής χρήσης τών αγαθών, η επιχειρηματολογία τών πλουσίων καί η αντίκρουσή της, ο έλεγχος όσων θέλουν νά γίνουν μετά τόν θάνατό τους «φιλάνθρωποι» διά τής κληρονομιάς, η απόδοση ευθυνών γιά τήν μή φροντίδα τών πτωχοτέρων, κλπ.

Ο Σεβασμιώτατος, κατακλείοντας τήν ομιλία του, υπογράμμισε τίς υποχρεώσεις μας πού απορρέουν από τόν λόγο καί τό παράδειγμα τού Μ. Βασιλείου, ήτοι α) νά ζούμε πτωχικά, ιδιαιτέρως οι Κληρικοί καί μάλιστα οι μοναχοί, β) νά ζούμε μέ ολιγάρκεια, γ) νά συνδράμουμε όλοι, πλούσιοι καί πτωχοί, κατά τήν διδασκαλία καί τό παράδειγμα τού Μ. Βασιλείου, στήν ισόρροπη κατανομή τού πλούτου καί τήν ανακούφιση τών πτωχών, δ) νά προάγουμε τίς αξίες πού δίδασκαν οι Τρείς Ιεράρχες, διότι η αδικία, η πλεονεξία καί τά άλλα πνευματικά καί κοινωνικά πάθη πού σχετίζονται μέ τήν άνιση κατανομή τών αγαθών είναι δείγμα έλλειψης παιδείας, κάτι πού οφείλουμε οι δάσκαλοι καί ποιμένες κατά τό δυνατόν νά προλαμβάνουμε καί νά θεραπεύουμε.

Ακολούθησε συζήτηση μέ ουσιαστικές ερωτήσεις καί τοποθετήσεις καί βεβαίως οι σέ εγκάρδια ατμόσφαιρα ομαδικές συζητήσεις μετά τό πέρας τής ομιλίας.

Στήν εορταστική εκδήλωση τής Ιεράς Μητροπόλεως παρευρέθηκαν οι Αντιδήμαρχοι τού Δήμου Ναυπακτίας κ. Μαρία Ζαμπάρα, ως εκπρόσωπος καί τού Δημάρχου Ναυπακτίας, καί κ. Κωνσταντίνος Σταυρόπουλος, ο Πρόεδρος τού Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Παντελής Πατούχας, οι Διευθυντές τών Σχολείων τής πόλεως καί πολλοί Εκπαιδευτικοί, εν ενεργεία καί συνταξιούχοι. Η προσέλευση ήταν μεγάλη, γι' αυτό καί αρκετοί παρακολούθησαν, ή μάλλον άκουσαν τήν ομιλία σέ βοηθητικές αίθουσες τού Πνευματικού Κέντρου.

Σέ όλους τούς καλεσμένους προσφέρθηκε δεξίωση, γιά τήν οποία είχαν μεριμνήσει, όπως κάθε φορά, μέ αγάπη οι κυρίες τών Συνδέσμων Αγάπης.

Α.Κ.

  • Προβολές: 2413