Skip to main content

Ἡμερίδα γιὰ τοὺς Στρατιωτικοὺς Ἱερεῖς στὴν Ι. Μ. Πεντέλης: Χαιρετισμὸς Μητροπολίτου Ναυπάκτου Ἱεροθέου

Χαιρετισμὸς στὸ Συνέδριο τῶν Στρατιωτικῶν Ἱερέων

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Ἡ ποιμαντικὴ διακονία εἶναι μιὰ ὁλόκληρη ἐπιστήμη, ὅπως τὸ βλέπουμε στὴν ζωὴ τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Εἶναι «τέχνη τεχνῶν καὶ ἐπιστήμη ἐπιστημῶν», κατὰ τὴν χαρακτηριστικὴ ἔκφραση τῶν Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας. Ἡ τέχνη αὐτὴ δὲν μαθαίνεται διανοητικὰ καὶ ἐγκεφαλικά, ἀλλὰ πρακτικά. Βεβαίως, χρειάζεται καὶ ἡ ἀνθρώπινη γνώση, ἀλλὰ σημαντικὸ ρόλο παίζει ἡ πρακτικὴ ἐφαρμογή της. Ὅπως ἡ ἰατρικὴ ἐπιστήμη διδάσκεται θεωρητικὰ καὶ τεκμηριώνεται πρακτικά, τὸ ἴδιο γίνεται καὶ μὲ τὴν ποιμαντικὴ διακονία. Ὁ Κληρικὸς πρέπει νὰ καταρτισθῇ κατάλληλα, ἀλλὰ περισσότερο πρέπει νὰ τριβὴ μὲ τὰ προβλήματα, νὰ ἀσχοληθῇ προσωπικὰ μὲ τὸν ἀνθρώπινο πόνο, θὰ πρέπει νὰ ματώση κυριολεκτικά, νὰ κατεβῇ πολλὲς φορὲς στὸν Ἅδη κάθε ἀνθρώπινης ἀποτυχίας γιὰ νὰ βοηθήση τὸν ἀπελπισμένο ἄνθρωπο.

Ἔπειτα, ἡ ποιμαντικὴ διακονία στὸ Στράτευμα εἶναι ἐξειδικευμένη διακονία καὶ δὲν μποροῦν ὅλοι νὰ ἀνταποκριθοῦν σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο. Χρειάζονται εἰδικὰ χαρίσματα, πολλὴ ἀγάπη καὶ ἀπέραντη ὑπομονή. Δὲν ἔχει νὰ κάνη κανεὶς μόνο μὲ τοὺς ὁπλῖτες, ποῦ προέρχονται ἀπὸ ὅλα τὰ κοινωνικὰ στρώματα καὶ ἀνήκουν σὲ διάφορα μορφωτικὰ ἐπίπεδα, ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς ἀξιωματικοὺς καὶ τὶς οἰκογένειές τους. Ὁ Στρατὸς εἶναι μιὰ ὁλόκληρη κοινωνία, ποῦ ἔχει τὰ χαρακτηριστικὰ γνωρίσματα τῆς κάθε κοινωνίας, μὲ τὴν ἰδιαίτερη πολιτιστικὴ ἀτμόσφαιρα, ἀλλὰ καὶ τὶς ἰδιομορφίες της ποῦ τὴν διακρίνουν ἀπὸ τὴν κοινωνία. Γνωρίζετε ἀπὸ τὴν ἕως τώρα ποιμαντική σας διακονία ὅτι, μεταξὺ τῶν ἄλλων, ἡ ποιμαντικὴ στὸ Στράτευμα πρέπει νὰ ἔχη δύο βασικὰ στοιχεῖα.

Τὸ ἕνα, νὰ ἐξασκῆται μὲ μιὰ ἄλλη γλῶσσα, χωρὶς βέβαια νὰ χάνεται τὸ μήνυμα. Πρέπει κάθε φορὰ νὰ βρίσκη κανεὶς τὶς κατάλληλες λέξεις, γιὰ νὰ προσεγγίση τοὺς στρατευμένους. Ἀλλιῶς μιλᾶ κανεὶς στὸν ἄμβωνα στοὺς Ναούς, ἀλλιῶς στοὺς ἁγιασμοὺς στὶς Στρατιωτικὲς Μονάδες. Διαφορετικὰ ὁμιλεῖ κανεὶς στὸ στενότερο ποίμνιο τῶν Ἐνοριῶν καὶ διαφορετικὰ στοὺς νέους ἀνθρώπους, εἰδικὰ στοὺς στρατιῶτες. Τὸ ὕφος, οἱ λέξεις, ὁ τρόπος σκέψης, πρέπει νὰ εἶναι κατάλληλα προσαρμοσμένα. Τὸ ἄλλο εἶναι ὁ τρόπος προσεγγίσεως τῶν ὁπλιτῶν, ποῦ πρέπει νὰ γίνεται μὲ ἁπλότητα, μὲ ἀμεσότητα, μὲ προσωπικὴ φιλικὴ διάθεση ὡς πρὸς ἀδελφοὺς καὶ φίλους καὶ ὄχι ὡς ἐξουσία ἐκκλησιαστική, πρὸς ἐξουσιαζομένους.

Καὶ τὰ δύο αὐτά -γλῶσσα καὶ τρόπος- πρέπει νὰ γίνωνται μὲ σοβαρότητα καὶ χωρὶς ἐκπτώσεις ἀπὸ τὴν θεολογική, ἐκκλησιαστικὴ καὶ στρατιωτικὴ ζωή. Γι’ αὐτὸ ἀπαιτοῦνται γνώσεις, πείρα, συναντίληψη, ἐμψύχωση, ἔμπνευση. Χωρὶς ἔμπνευση δὲν μπορεῖ κανεὶς πουθενὰ νὰ ἐργασθῇ.Αὐτὸς εἶναι ὁ σκοπὸς τῆς παρούσης Ἡμερίδος. Θὰ γίνουν εἰδικὲς εἰσηγήσεις ἀπὸ πεπειραμένους εἰσηγητὲς καὶ κυρίως θὰ ἀκολουθήση συζήτηση ποῦ θὰ διαφωτίση πολλὰ ζητήματα.

Ἡ ἐπιλογὴ τῶν θεμάτων ἔγινε μὲ προσεκτικὸ τρόπο. Θὰ παρουσιασθῇ ἡ ἱστορικὴ ἐξέλιξη τῆς διακονίας τῶν Κληρικῶν στὸ ἑλληνικὸ Στράτευμα, ὅπως καὶ τοῦ θεσμοῦ τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων, σὲ διεθνὲς ἐπίπεδο, ὅπως λειτουργεῖ σήμερα. Ἔπειτα, θὰ ἀναλυθῇ τὸ νέο Εὐχολόγιο τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ ἡ ἁγιαστικὴ ἀποστολὴ τῶν Κληρικῶν στὸ Στράτευμα. Ἀκόμη θὰ ἐκτεθῇ ὁ τρόπος τῆς προσφορᾶς τοῦ κηρύγματος στοὺς στρατευμένους. Καί, τέλος, θὰ γίνη ἀναφορὰ στὶς ἐκκλησιολογικὲς βάσεις τοῦ θεσμοῦ τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων.

Ἡ θεματολογία αὐτή, ποῦ ἔχει μιὰ διήκουσα ἔννοια, ἡ ὁποία συνδέει τὸ παρελθόν, τὸ παρὸν καὶ τὸ μέλλον, θὰ ἀναπτυχθῇ ἀπὸ εἰδικοὺς εἰσηγητές. Ἔγινε εἰδικὴ πρόνοια οἱ εἰσηγητὲς νὰ προέρχωνται ἀπὸ ὅλους τοὺς φορεῖς ποῦ βοηθοῦν στὸν τομέα αὐτό, ἤτοι ἀπὸ τoὺς Μητροπολῖτες ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ, ὁ ὁποῖος, ὡς ἄριστος ὑμνογράφος, εἶναι ὁ συντάκτης τῶν εὐχῶν τοῦ νέου Εὐχολογίου γιὰ τὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις ἀπὸ τοὺς πρώην στρατιωτικοὺς Ἱερεῖς ποῦ ἐργάσθηκαν καὶ προσέφεραν πολλά, ὁ Σέβ. Μητροπολίτης Κορωνείας κ. Παντελεήμων, ἀπαράμιλλος Ἱεροκῆρυξ ἀπὸ τοὺς ὑπηρετοῦντες σήμερα στὸ Στράτευμα, ποῦ ἀγωνίζονται στὴν διακονία αὐτή, ὁ Ἀρχιμ. π. Μελέτιος Κουράκλης, ποῦ εἶναι μέλος τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων καὶ Καταστάσεων ἀπὸ μέρους τῆς θεολογικῆς ἐπιστήμης ὁ Ὁμότιμος Καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Ἀθηνῶν κ. Ἀλέξανδρος Σταυρόπουλος, ὁ ὁποῖος διακρίνεται γιὰ τὴν ἰδιαίτερη ποιμαντικὴ εὐαισθησία του καὶ τὴν γνώση τῶν πραγμάτων.

Βλέπετε ὅτι καὶ ἡ θεματολογία καὶ οἱ εἰσηγητὲς ἐπελέγησαν προσεκτικά, ὥστε νὰ μᾶς δοθοῦν ποικίλα ἐρεθίσματα γιὰ τὴν ἀποδοτικὴ συζήτηση τοῦ θέματος τῆς ποιμαντικῆς διακονίας στὸ Στράτευμα. Δὲν ἐπιθυμοῦμε νὰ εἰσέλθουμε στὰ ἐσωτερικά σας ζητήματα οὔτε νὰ ἀσχοληθοῦμε μὲ θέματα ποῦ ἅπτονται τῆς στρατιωτικῆς σας Ἡγεσίας, ἀλλὰ νὰ βοηθήσουμε, ὅσο εἶναι δυνατόν, στὸν τομέα τῆς ποιμαντικῆς σας διακονίας, γιὰ μὴν αἰσθάνεσθε ὅτι εἶσθε μόνοι στὸν δύσκολο καὶ εὐαίσθητο αὐτὸν τομέα στὸν ὁποῖον διακονεῖτε. Μέσα στὴν προοπτικὴ αὐτὴ θὰ κινηθοῦν ὅλοι οἱ εἰσηγητὲς καὶ στὸ πνεῦμα αὐτὸ θὰ γίνουν οἱ εἰσηγήσεις.

Ἐλπίζω ὅτι οἱ ὧρες αὐτὲς ποῦ θὰ περάσουμε στὸν χῶρο αὐτὸν θὰ εἶναι ἀποδοτικὲς καὶ ὠφέλιμες γιὰ ὅλους, τόσο γιὰ σᾶς, ἀφοῦ θὰ αἰσθανθῆτε τὴν ἀγωνία μας, ὅσο καὶ γιὰ μᾶς ἀφοῦ θὰ γνωρίσουμε ἀκόμη περισσότερο τὶς ποιμαντικές σας ἀνάγκες.–

  • Προβολές: 2522