Skip to main content

Ἡμερίδα γιὰ τοὺς Στρατιωτικοὺς Ἱερεῖς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πεντέλης: Χαιρετισμὸς τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν

Χαιρετισμὸς ὑπὸ τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ

στὴν Ἡμερίδα τῶν στρατιωτικῶν Ἱερέων, 28η Ὀκτωβρίου 2010

Ημερίδα γιά τούς Στρατιωτικούς Ιερείς στήν Ι. Μ. Πεντέλης: Χαιρετισμός υπό τού Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος

Ἐξοχώτατε κ. Ὑπουργέ,

Σεβασμιώτατοι ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,

κ. Ἀρχηγὲ ΓΕΕΘΑ,

κύριοι Ἀξιωματικοί,

ἀγαπητοὶ Πατέρες,

Χαίρομαι γιὰ τὴν παρουσία μου στὴν πρώτη Σύναξη καὶ Ἡμερίδα τῶν Κληρικῶν ποῦ ὑπηρετοῦν στὸν Στρατό, καὶ τὴν ὁποία διοργανώνει ἡ Ἐκκλησία, ὕστερα ἀπὸ ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας μας. Τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν διοργάνωση ἀνέλαβε ἡ Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων καὶ Καταστάσεων, σὲ συνεργασία μὲ τὴν Θρησκευτικὴ Ὑπηρεσία τοῦ Στρατοῦ. Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀποφάσισε τὴν διοργάνωση αὐτῆς τῆς Ἡμερίδος, γιατί προσδοκᾶ ὅτι θὰ ἐξαχθοῦν σημαντικὰ συμπεράσματα γιὰ τὴν καλύτερη ποιμαντικὴ διακονία σας στὸ Στράτευμα.

Ἀπησχόλησε σοβαρὰ τόσο τὴν Ἱερὰ Σύνοδο ὅσο καὶ τὴν Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἡ διοργάνωση αὐτῆς τῆς Ἡμερίδος. Ὁ πρωταρχικὸς λόγος εἶναι ἡ ἀγάπη καὶ πρὸς τοὺς Ἱερεῖς ποῦ ὑπηρετοῦν στὸ Στράτευμα καὶ πρὸς αὐτὰ τὰ στρατευμένα παιδιὰ τῆς Πατρίδος μας. Παρῆλθε ἱκανὸ χρονικὸ διάστημα κατὰ τὸ ὁποῖο μελετᾶμε τὴν διοργάνωση τῆς παρούσης Ἡμερίδος, γιατί δὲν ἐπιθυμούσαμε οὔτε τὴν ἄκαιρη παρέμβασή μας στὸ ἔργο τὸ ὁποῖο ἐπιτελεῖτε, ἀλλὰ οὔτε καὶ τὴν ἐκ τοῦ μακρόθεν θέασή του, πρᾶγμα ποῦ θὰ μποροῦσε νὰ θεωρηθῇ ὡς μιὰ ἀδιαφορία τῆς διοικούσης Ἐκκλησίας γιὰ σᾶς. Ἄλλωστε στὸ ἄρθρο 2 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος διαλαμβάνεται ὅτι «ἡ Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος συνεργάζεται μετὰ τῆς Πολιτείας, προκειμένου περὶ θεμάτων κοινοῦ ἐνδιαφέροντος, ὡς τά ... τῆς ἐν τὼ στρατεύματι Θρησκευτικῆς ὑπηρεσίας».

Εἶναι ἀλήθεια ὅτι ἡ ποιμαντική σας διακονία στὸ Στράτευμα ἔχει μιὰ ἰδιαιτερότητα. Εἶσθε Ἱερεῖς τῆς Ἐκκλησίας, ἔχετε κανονικὴ Ἱερωσύνη, τὴν ὁποία λάβατε ἀπὸ τοὺς Ἐπισκόπους, ἀλλὰ ἐργάζεσθε στὸν Στρατὸ κάτω ἀπὸ εἰδικοὺς Κανονισμούς, ὁπότε ἀπαιτεῖται ἰδιαίτερη διάκριση καὶ ποιμαντικὴ μέριμνα. Πάντως, δίδεται σήμερα ἡ δυνατότητα νὰ ὑπάρχη αὐτὴ ἡ ἐπικοινωνία μεταξύ μας, νὰ ἀκουσθοῦν ἐνδιαφέρουσες εἰσηγήσεις καὶ νὰ γίνη ἐποικοδομητικὴ συζήτηση.

Εἶναι γνωστή, ἀπὸ διάφορες μελέτες, ἡ ἱστορία τῶν Χριστιανῶν Ἱερέων στὸν Στρατό, ἀπὸ τὰ πρῶτα μαρτυρικὰ χρόνια τῆς Ἐκκλησίας, κατὰ τὴν βυζαντινὴ περίοδο καὶ κατὰ τοὺς ἐθνικοὺς ἀγῶνες πρὸ καὶ μετὰ τὴν Ἐθνεγερσία τοῦ '21, ἀλλὰ καὶ πρόσφατα. Τὸ σῶμα τῶν στρατιωτικῶν Ἱερέων προσέφερε πολλὰ στὸν Στρατὸ καὶ τὴν Πατρίδα, σὲ ὧρες μάχης καὶ εἰρήνης, καὶ αὐτὸ τὸ ἔκανε μὲ αὐτοθυσία, προσφορὰ ἀγώνων καὶ αἱμάτων καὶ μὲ διαφόρους τρόπους, ὅπως μὲ ἁγιαστικὲς πράξεις, ὁμιλίες καὶ προσωπικὴ ἐπικοινωνία, τόσο στοὺς ἀξιωματικοὺς ὅσο στοὺς ὁπλῖτες. Μὲ τὴν ἀναφορά μου αὐτὴ θέλω νὰ τιμήσω, στὰ πρόσωπα τῶν συνταξιούχων στρατιωτικῶν Ἱερέων ποῦ βρίσκονται ἀνάμεσά μας αὐτὴν τὴν ὥρα, ὅλους τοὺς στρατιωτικοὺς Ἱερεῖς ποῦ ἐργάσθηκαν ἀποδοτικὰ μὲ ἠρωϊσμό, αὐτοθυσία καὶ ἀγάπη πρὸς τὴν Πατρίδα καὶ τὴν Ἐκκλησία. Βεβαίως, ἡ Ἐκκλησία τιμᾶ καὶ σᾶς, ποῦ εἶσθε ἐν ἐνεργείᾳ στρατιωτικοὶ Ἱερεῖς καὶ συνεχιστὲς ἀξίων προκατόχων σας.

Τὸ ἔργο σας εἶναι σημαντικό, γιατί ἔχετε κάτω ἀπὸ τὴν εὐθύνη σᾶς τοὺς νέους μας καὶ χωρὶς νὰ ἐμπλέκεσθε σὲ ἐφημεριακὰ ἢ ἄλλα καθήκοντα, εἶσθε ἀφιερωμένοι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία μας στὴν ἀναζήτηση καὶ ὑποστήριξη τῶν δοκιμαζομένων τέκνων Της, τῶν νέων παιδιῶν, ποῦ ἀποτελοῦν τὸ εὐαίσθητο κομμάτι τῆς κοινωνίας μας. Καὶ εἶναι γνωστὸν ὅτι οἱ νέοι μας, κυρίως οἱ στρατευμένοι, ἔχουν σήμερα πολλὰ προβλήματα καὶ ἐρωτηματικά, εἰδικὰ στὴν δύσκολη αὐτὴ περίοδο τῆς ζωῆς τους, ποῦ βρίσκονται μακριὰ ἀπὸ τὸ οἰκογενειακό τους περιβάλλον καὶ ἀντιμετωπίζουν τὶς δυσκολίες καὶ τὶς ἀπαιτήσεις τῆς στρατιωτικῆς ζωῆς, ἀλλὰ καὶ πολλὰ ἄλλα κοινωνικὰ καὶ οἰκονομικὰ ἀδιέξοδα.

Εἶμαι βέβαιος ὅτι ἡ παροῦσα Ἡμερίδα θὰ ἀναδείξη καὶ θὰ βελτιώση τὸν τρόπο τῆς ποιμαντικῆς διακονίας σᾶς στὸν στρατὸ καὶ τὴν προσφορὰ τῆς Ἐκκλησίας μας στὰ στρατευμένα παιδιά της. Ὅλοι μας ὀφείλουμε, μὲ τὸν λόγο μας, ἰδίως μὲ τὸ παράδειγμά μας, μὲ τὴν πίστη καὶ τὴν ἐμπιστοσύνη μᾶς στὸν Θεό, νὰ ἐμπνέουμε τὴν παρηγοριὰ καὶ τὴν ἐλπίδα στοὺς ἀνθρώπους, τὴν ἐγκαρτέρηση καὶ τὴν ὑπομονὴ καὶ γενικὰ νὰ παρουσιάζουμε τὸ ἱλαρὸ πρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας, ποῦ εἶναι ἔκφραση τῆς μεγάλης ἀγάπης τοῦ Θεοῦ πρὸς τοὺς ἀνθρώπους.

Τὸ μόνο εὔκολο σὲ κάθε Ποιμένα εἶναι νὰ καυτηριάζη τὰ κακῶς κείμενα στὴν κοινωνία, νὰ ἐλέγχη διάφορες καταστάσεις, οἱ ὁποῖες εἶναι ἀντίθετες μὲ τὶς δικές του πεποιθήσεις καὶ νὰ ἐκτελῇ ρόλο εἰσαγγελικό. Ὅμως μιὰ τέτοια προσπάθεια δὲν εἶναι ὠφέλιμη καὶ ἀποδοτική. Οἱ Κληρικοὶ πρέπει νὰ παρηγοροῦμε τὸν λαό, σύμφωνα μὲ τὴν προτροπὴ «παρακαλεῖτε, παρακαλεῖτε τὸν λαόν μου, λέγει ὁ Θεός. ἱερεῖς, λαλήσατε εἰς τὴν καρδίαν Ἱερουσαλήμ, παρακαλέσατε αὐτὴν» (Ἠσ. μ', 1). Εἰδικῶς αὐτὸ πρέπει νὰ γίνεται στοὺς στρατευμένους νέους, οἱ ὁποῖοι χρειάζονται τὴν ἀγάπη καὶ τὴν στοργή μας.

Τελειώνοντας, θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω ὅλους ὅσοι συνετέλεσαν στὴν διοργάνωση αὐτῆς τῆς Ἡμερίδος, νὰ ἐπαινέσω τοὺς πολιτικοὺς καὶ στρατιωτικούς σας Ἡγήτορες γιὰ τὴν συμπαράσταση καὶ διευκόλυνση τοῦ ποιμαντικοῦ, ἐκκλησιαστικοῦ καὶ κοινωνικοῦ ἔργου σας, καθὼς καὶ τὴν παρουσία τους σήμερα στὴν Ἡμερίδα αὐτή. Νὰ εὐχαριστήσω τὰ μέλη τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων καὶ Καταστάσεων καὶ τὸν Γραμματέα της, ἡ ὁποία Ἐπιτροπή, ὑπὸ τὴν καθοδήγηση τοῦ Προέδρου αὐτῆς, Σέβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου κ. Ἱεροθέου, ποῦ ὄχι μόνον εἶχαν τὴν εὐθύνη γιὰ τὴν διοργάνωση αὐτῆς τῆς Ἡμερίδος, ἀλλὰ ἐνδιαφέρονται καὶ γιὰ ἄλλα παρόμοια ποιμαντικὰ θέματα. Ἐπίσης, θὰ ἤθελα νὰ εὐχαριστήσω τοὺς Εἰσηγητὰς τῆς Ἡμερίδος, ποῦ κοπίασαν γιὰ νὰ ἐκφέρουν τὴν ποιμαντικὴ καὶ ἐπιστημονική τους πείρα, ποῦ θὰ διευκολύνη ὅλους μας στὸ εὐαίσθητο αὐτὸ ἔργο.

Εὔχομαι εὐόδωση τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἡμερίδος καὶ ἡ Ἱερὰ Σύνοδος θὰ μελετήση τὰ Πορίσματα τὰ ὁποία θὰ ἐξαχθοῦν γιὰ τὴν ὠφέλεια ὅλων μας.

  • Προβολές: 2508