Skip to main content

Ἡμερίδα γιὰ τοὺς Στρατιωτικοὺς Ἱερεῖς στὴν Ἱερὰ Μονὴ Πεντέλης

Τὴν Πέμπτη, 21 Ὀκτωβρίου 2010, πραγματοποιήθηκε στὸ Διορθόδοξο κέντρο τῆς Ἱερὰ Μονῆς Πεντέλης Ἡμερίδα τοὺς Στρατιωτικοὺς Ἱερεῖς μὲ κεντρικὸ θέμα : «Ἡ ποιμαντικὴ Διακονία τῆς Ἐκκλησίας στὶς Ἔνοπλες Δυνάμεις».

Ημερίδα γιά τούς Στρατιωτικούς Ιερείς στήν Ι. Μ. Πεντέλης

Ἡ Ἡμερίδα διοργανώθηκε ἀπὸ τὴν εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ἐπὶ Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων καὶ Καταστάσεων, μετὰ ἀπὸ ἀπόφαση τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου, σὲ συνεργασία μὲ τὸ Ὑπουργεῖο Ἐθνικῆς Ἄμυνας καὶ τὴν διεύθυνση τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τοῦ ΓΕ.Ε.ΘΑ.

Ἡ Ἡμερίδα ἄνοιξε μὲ χαιρετισμὸ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ. Ἱερωνύμου. Ὁ Μακαριώτατος στὸν χαιρετισμό του ἀναφέρθηκε στὴν ἀναγκαιότητα τῆς ὕπαρξης τῶν ἱερέων στὶς τάξεις τοῦ στρατεύματος καὶ γιὰ τὴν ἀγάπη ποῦ πρέπει νὰ δείξη ἡ Ἐκκλησία πρὸς τὰ στρατευμένα παιδιὰ τῆς πατρίδας μας. Ἀπευθυνόμενος στοὺς ἱερεῖς τόνισε ὅτι πρέπει ὡς ἱερεῖς νὰ στηρίξουν τὰ νέα παιδιὰ ποῦ ἀποτελοῦν ἕνα εὐαίσθητο κομμάτι τῆς κοινωνίας μας.

Χαιρετισμὸ στοὺς συμμετέχοντες στὴν Ἡμερίδα, ὡς πρόεδρος τῆς εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς ἐπὶ Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων καὶ Καταστάσεων, ἀπηύθυνε ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἰερόθεος, ὁ ὁποῖος μεταξὺ ἄλλων εἶπε ὅτι «ἡ ποιμαντικὴ διακονία στὸ Στράτευμα εἶναι ἐξειδικευμένη διακονία καὶ δὲν μποροῦν ὅλοι νὰ ἀνταποκριθοῦν σὲ αὐτὸ τὸ ἔργο. Χρειάζονται εἰδικὰ χαρίσματα, πολλὴ ἀγάπη καὶ ἀπέραντη ὑπομονή». Στὴν συνέχεια ἀναφέρθηκε σὲ δύο στοιχεῖα τῆς διακονίας αὐτῆς: τὴν γλῶσσα καὶ τὸν τρόπο. (Ὁ χαιρετισμὸς τοῦ Μάκ. Ἀρχιεπισκόπου καὶ τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου μας δημοσιεύονται στὶς σέλ. 6 καὶ 7).

Παρὸν στὴν ἐκδήλωση ἦταν ὁ Ὑπουργὸς Ἐθνικῆς Ἀμύνης κ. Εὐάγγελος Βενιζέλος, ὁ ὁποῖος στὸν χαιρετισμό του σημείωσε: «Εὐχαριστῶ θερμὰ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Ἱερώνυμο, τὸν Πρόεδρο, Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου κ. Ἰερόθεο, τὰ Μέλη τῆς καὶ τὸν Γραμματέα τῆς Εἰδικῆς Συνοδικῆς Ἐπιτροπῆς Εἰδικῶν Ποιμαντικῶν Θεμάτων καὶ Καταστάσεων, καθὼς καὶ τοὺς Εἰσηγητὲς γιὰ τὴν πρωτοβουλία καὶ τὴν πραγματοποίηση τοῦ Forum Ἐπικοινωνίας ὅλων μας γιὰ τοὺς στρατιωτικοὺς ἱερεῖς... Ὁ στρατιωτικὸς ἱερέας εἶναι διφυὴς καὶ δισυπόστατος, εἶναι ἱερέας-φορεὺς τῆς ἱερωσύνης, ἀλλὰ καὶ ἀξιωματικὸς τοῦ Ἑλληνικοῦ Στρατοῦ. Βρίσκεται σὲ δύο διαφορετικὲς πειθαρχίες: στὴν πειθαρχία τῆς Ἐκκλησίας καὶ στὴν πειθαρχία τοῦ στρατεύματος. Ἐξ αἰτίας τῆς διπλῆς αὐτῆς πειθαρχίας ἔχουμε δύο ἀποτελέσματα: ἢ νὰ εἶναι ὑπάκουος καὶ στὶς δύο ἢ νὰ μὴν πειθαρχῇ σὲ καμμιὰ ἀπὸ τὶς δύο. Αὐτό, λοιπόν, πρέπει νὰ τὸ μελετήσουμε.... Ὁ στρατιωτικὸς ἱερέας πρέπει νὰ γνωρίζη ὅτι δὲν ἀπευθύνεται σήμερα σὲ ἕνα ἀκροατήριο ὑποχρεωμένο νὰ τὸν ἀκούση, διότι ἡ θρησκευτικὴ ἐλευθερία εἶναι συνταγματικὰ κατοχυρωμένη, γι' αὐτὸ καλεῖται νὰ ἐμπνεύση τὰ νέα παιδιὰ μὲ τὴν πνευματικότητά του προσαρμοσμένη στὰ γεγονότα τοῦ 21ου αἰῶνα... Πρέπει νὰ μελετηθῇ μήπως δὲν ἔχουμε ἐπαρκὲς πεδίο δραστηριότητας τῶν στρατιωτικῶν ἱερέων, τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἀναπτυχθῇ καὶ μέσῳ τῶν γνώσεων, τῆς τριβής, τῆς ἐμπειρίας τους καὶ τῆς ταπεινοφροσύνης ποῦ πρέπει νὰ τοὺς διακρίνη, ὥστε νὰ γίνεται ἐπωφελῇς ἡ διακονία τους στὸ στράτευμα... Πρέπει νὰ εἶναι ὁ λόγος τους λιτὸς καὶ οὐσιαστικός, ὅπως καὶ ὁ λόγος τοῦ Ἀρχιεπισκόπου μας.

Σᾶς εὐχαριστῶ ὅλους γιὰ τὴν οὐσιαστικὴ συμμετοχή σας στὴν Ἡμερίδα καὶ στὸν διάλογο».

Μετὰ τὸν λόγο ἔλαβε ὁ Ἀρχηγὸς ΓΕΕΘΑ, Πτέραρχος κ. Ἰωάννης Γιάγκος, ὁ ὁποῖος κατακλείοντας τὸν χαιρετισμό του τόνισε ὅτι «....Ἀπαιτεῖται ἡ συνεργασία τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοῦ Στρατεύματος: α) γιὰ τὴν κάλυψη ὅλων τῶν στρατιωτικῶν μονάδων μὲ ἱερεῖς, β) γιὰ τὴν διατήρηση καὶ ἐνίσχυση τοῦ θρησκευτικοῦ αἰσθήματος τοῦ προσωπικοῦ μὲ τὴν τέλεση τοῦ συνόλου τῶν ἁγιαστικῶν πράξεων, γ) γιὰ τὴν συμβουλευτικὴ προσέγγιση, ἰδιαίτερα τῶν νεοεισερχομένων ὁπλιτῶν, γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προβλημάτων τῆς ἐποχῆς καὶ δ) γιὰ τὴν συμβολὴ τῶν στρατιωτικῶν ἱερέων στὸ ἐπιχειρησιακὸ περιβάλλον, ὅπως στὴ μάχη καὶ στὶς εἰρηνικὲς ἀποστολές».

Τελευταῖος χαιρετισμὸ ἀπηύθυνε ὁ Διευθυντὴς Θρησκευτικοῦ τοῦ ΓΕΕΘΑ. Αἰδεσ. Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικόλαος Γουρδούπης, ὁ ὁποῖος ἀφοῦ εὐχαρίστησε τὸν Μακαριώτατο καὶ τοὺς ὑπολοίπους συντελεστὲς τῆς Ἡμερίδας ἐπεσήμανε ὅτι: «...Ἀπαιτεῖται ἀγαστὴ συνεργασία τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας ΓΕΕΘΑ καὶ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου», πρότεινε δὲ τὸ ἄνοιγμα καὶ τὴν συνεργασία μὲ ὁμοδόξους στρατιωτικοὺς ἱερεῖς, οἱ ὁποῖοι διακονοῦν στὸ Στράτευμα τῶν χωρῶν τους, ὥστε «νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ γνωριμία τοῦ ἔργου καὶ τῆς διακονίας ποῦ ἐπιτελοῦν».

Στὴν διάρκεια τῆς Ἡμερίδας πραγματοποιήθηκαν οἱ ἀκόλουθες εἰσηγήσεις:

  1. «Τὸ νέο Εὐχολόγιο τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων καὶ ἡ ἁγιαστικὴ ἀποστολὴ τοῦ κληρικοῦ στὸ Στράτευμα», μὲ εἰσηγητὴ τὸν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας κ. Ἰωήλ.
  2. «Κατευθύνσεις Ὁμιλητικῆς σὲ στρατιωτικὰ ἀκροατήρια», μὲ εἰσηγητὴ τὸν Πανιερώτατο Μητροπολίτη Κορωνείας κ. Παντελεήμονα.
  3. «Ἀναδρομὴ στὴν ἱστορικὴ ἐξέλιξη τῆς παρουσίας τῶν κληρικῶν στὸ Ἑλληνικὸ Στράτευμα καὶ ὁ θεσμὸς τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων σὲ Διεθνὲς ἐπίπεδο σήμερα», μὲ εἰσηγητὴ τὸν Πανοσιολογιώτατο Ἀρχιμανδρίτη π. Μελέτιο Κουράκλη, στρατιωτικὸ ἱεροκήρυκα.
  4. «Οἱ ἐκκλησιολογικὲς βάσεις τοῦ θεσμοῦ τῆς Θρησκευτικῆς Ὑπηρεσίας τῶν Ἐνόπλων Δυνάμεων», μὲ εἰσηγητὴ τὸν Ὁμότιμο Καθηγητὴ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Ἀλέξανδρο Σταυρόπουλο.

Μετὰ τὶς εἰσηγήσεις ἀκολούθησε συζήτηση καὶ γόνιμος διάλογος, ποῦ ὁδήγησε στὴν ἐξαγωγὴ χρήσιμων συμπερασμάτων, τὰ ὁποία θὰ κατατεθοῦν ἀπὸ τὴν Εἰδικὴ Συνοδικὴ Ἐπιτροπὴ ὑπὸ μορφὴν Πορισμάτων στὴν Ἱερὰ Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος γιὰ περαιτέρω μελέτη καὶ ἀξιοποίησή τους.

  • Προβολές: 2490