Skip to main content

Μιὰ σημαντικὴ παρουσία στὴν Ἐπαρχία μας

Μητροπολίτου Ναυπάκτου & Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

(Δημοσιεύθηκε στὴν Ἐφημερίδα «Ἐμπρὸς» Ναυπάκτου, 9-10-2010)

Μιά σημαντική παρουσία στήν Επαρχία μας, κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος

Πρὶν λίγο καιρὸ ὁ συμπολίτης μᾶς κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος, πρόεδρος τῆς Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν, παρέδωσε στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη γιὰ τὴν βιβλιοθήκη τῆς δύο τόμους, στοὺς ὁποίους περιλαμβάνονται φωτοτυπημένα κείμενα ποῦ ἔχει κατὰ καιροὺς συγγράψει καὶ δημοσιεύσει σὲ διάφορα περιοδικὰ καὶ ἐφημερίδες, ἰδιαιτέρως στὴν ἐφημερίδα Ναυπακτιακή, τὸ ἐπίσημο ὄργανο τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας.

Ὁ Α' τόμος μὲ τίτλο «Διάσπαρτα Δημοσιεύματα», περιλαμβάνει διάφορα κείμενα ἀπὸ τὸ ἔτος 1974 ἕως 31-12-1996, ἤτοι προσφωνήσεις-χαιρετισμοὶ Συνεδρίων, εἰσηγήσεις, μελέτες-ἄρθρα σὲ περιοδικά, πρόλογοι σὲ βιβλία ἄλλων συγγραφέων καὶ δημοσιεύματα σὲ ἐφημερίδες (ἐπιφυλλίδες, ἄρθρα, χρονογραφήματα, νεκρολογίες, βιβλιοκριτικά-πολιτιστικά, ἐπιστολὲς σὲ ἐφημερίδες).

Ὁ Β' τόμος μὲ τὸν ἴδιο τίτλο, «Διάσπαρτα Δημοσιεύματα», περιλαμβάνει κείμενα ποῦ δημοσιεύθηκαν ἀπὸ τὸ 1997 ἕως 31-3-2010 καὶ ἀναφέρονται σὲ ποικιλία θεμάτων, ὅπως ἄρθρα καὶ μικρομελέτες μὲ ποικίλο θεματολόγιο, ἤτοι ἱστορικά, προτάσεις, σχόλια, ἀναλύσεις, γνῶμες, πρόλογοι, νεκρολογίες, τοπωνυμικά, κ.ἄ.

Καὶ οἱ δύο τόμοι εἶναι ἕνας πραγματικὸς θησαυρός, διότι μέσα σὲ αὐτοὺς συναντᾶ κανεὶς τὴν ἱστορία τοῦ τόπου συνδυασμένη μὲ τὴν σύγχρονη ζωή του, τὶς παραδόσεις τοῦ παρελθόντος ἐνηρμοσμένες μὲ τὴν ἐπιστημονικὴ ἔρευνα καὶ τὴν κριτική, ποῦ συνδέεται μὲ τὶς δημιουργικὲς προτάσεις κλπ.

Βεβαίως, δὲν περικλείεται στοὺς δύο αὐτοὺς τόμους ὅλο τὸ ἔργο τοῦ ὀτρηροῦ, φιλοκάλου, ἐμπνευσμένου καὶ δημιουργικοῦ αὐτοῦ ἀνθρώπου –τοῦ κ. Χαραλαμπόπουλου– διότι ὁ ἴδιος ἔχει συγγράψει καὶ δημοσιεύσει πολλὰ βιβλία, διοργάνωσε πολλὰ Συνέδρια καὶ Ἡμερίδες, κινητοποίησε κατὰ καιροὺς τοὺς φορεῖς τῆς πόλεως Ναυπάκτου καὶ τῆς Ἐπαρχίας γιὰ τὴν ἐπίλυση διαφόρων ἐκκρεμούντων προβλημάτων καὶ γενικὰ ὑπῆρξε ἡ κινητήρια δύναμη πολλῶν δημιουργικῶν γεγονότων στὴν Ἐπαρχία μας.

Ἀπὸ τὸν πρῶτο καιρὸ τῆς ἐλεύσεώς μου στὴν Ναύπακτο –ἤδη ἔκλεισα δεκαπέντε χρόνια ποιμαντικῆς διακονίας– ὁ κ. Χαραλαμπόπουλος ἦταν ἀπὸ τοὺς πρώτους ζωντανοὺς πολῖτες αὐτῆς τῆς περιοχῆς ποῦ γνώρισα. Καίτοι τὸν περισσότερο χρόνο διέμενε στὴν Ἀθήνα, ἡ καρδιά του δούλευε στὴν Ναύπακτο καὶ φαινόταν σὰν μὴν μποροῦσε νὰ ξεκολλήση ἀπὸ τὸν τόπον αὐτόν. Δὲν εἶχε διακοπεῖ ὁ πολιτιστικὸς ὀμφάλιος λῶρος ἀπὸ τὴν γενέτειρά του. Διέκρινα τὰ ποικίλα χαρίσματά του, τὴν ἔρευνα καὶ τὸ μεράκι τοῦ γιὰ τὸν πολιτισμὸ καὶ τὴν ζωὴ τοῦ τόπου του, ἀπὸ τὰ ὁποία ὠφελήθηκε καὶ ἡ Ἱερὰ Μητρόπολή μας, ἀλλὰ κυρίως τὴν σοβαρότητα τῆς σκέψεώς του καὶ τὴν εὐγένεια τοῦ χαρακτῆρος του. Καὶ στὶς ἡμέρες μας εἶναι σπάνια αὐτὰ τὰ χαρίσματα τῆς σοβαρότητας καὶ τῆς εὐγένειας.

Ἡ ἀγάπη τοῦ γιὰ τὴν ἐπαρχία μας, ἡ ἔμπνευσή του γιὰ τὴν ἔρευνα, ὁ πόθος τοῦ γιὰ τὴν βελτίωση τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν, ὁ ζῆλος τοῦ γιὰ τὴν ἀνύψωση τοῦ πολιτιστικοῦ τοπίου τῆς περιοχῆς ὅπου μεγάλωσε καὶ ἔζησε, ὅλα αὐτὰ εἶναι ἀξιοζήλευτα. Βέβαια, σὲ ὅλη αὐτὴν τὴν προσπάθεια τὴν ὁποία κατέβαλε καὶ καταβάλλει τὸν βοηθᾶ ἀποτελεσματικὰ ἡ εὐγενικὴ καὶ ἰσάξια σύζυγός του, κ. Εὐγενία Καραγιάννη, ἡ ὁποία μὲ ἀφανῆ καὶ ἀποτελεσματικὸ τρόπο συνεπικουρεῖ τὸ ἔργο του καὶ παραμένει πάντα δίπλα του, διακριτικά, μὲ τὴν εὐγένεια τῆς ψυχῆς της καὶ τὸ χαμόγελό της, ἀλλὰ καὶ τὴν ἐπιστημονική της κατάρτιση.

Διαβάζοντας κανεὶς τοὺς δύο αὐτοὺς τόμους μὲ τὰ φωτοτυπημένα κείμενα ἐκπλήσσεται καὶ θαυμάζει τὴν δημιουργικότητα τοῦ ἀνθρώπου αὐτοῦ. Εἶναι πραγματικὰ μιὰ πηγὴ ἔμπνευσης καὶ μιὰ βρυσομάνα παράδοσης γιὰ τὸν τόπο μας.

Χαίρομαι γιὰ τὴν παρουσία του στὴν Ἐπαρχία μας. Θαυμάζω γιὰ τὴν ἐργατικότητά του. Σεμνύνομαι γιὰ τὴν γνωριμία μαζί του καὶ τὴν ἀδιατάρακτη δημιουργικὴ ἐπικοινωνία μας. Καὶ λυπᾶμαι ποῦ δὲν ἀξιοποιήθηκε ὅσο ἔπρεπε στὰ διοικητικὰ πράγματα τῆς πόλεώς μας. Εἶναι κρῖμα ποῦ τέτοιοι ἄνθρωποι δὲν προωθοῦνται στὰ τοπικὰ ἀξιώματα, γιὰ νὰ λάβουν ἀξία οἱ θεσμοί. Ἐπίσης, λυπᾶμαι ποῦ ἡ τοπική μας κοινωνία δὲν ἐκμεταλλεύθηκε τὶς γνώσεις του, τὸ ἐρευνητικό του πνεῦμα, τὴν ἐμπνευσμένη δημιουργικότητα, τὴν σοβαρότητα καὶ τὴν εὐθυκρισία του. Τίθεται γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὸ ἐρώτημα: γιατί ἄνθρωποι μιᾶς τέτοιας βαρύτητας δὲν ἐκτιμοῦνται ἀπὸ τὸ κοινωνικὸ σύνολο ὅσο ζούν;

Ὁ κ. Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος εἶναι ἕνας ἀπὸ τοὺς ἐκλεκτοὺς συμπολῖτες μας, εἶναι μιὰ διαχρονικὴ ἐπιστημονικὴ καὶ πολισμικὴ ἀξία τοῦ τόπου μας.

  • Προβολές: 2838