Skip to main content

Κύριο θέμα: Ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἰεροθέος σέ θεολογικά Συνέδρια στίς Η.Π.Α. - Ἐπικοινωνία μέ τούς Ὀρθοδόξους της Ἀμερικῆς.

Στό διάστημα ἀπό 22 Μαΐου - 3 Ἰουνίου ὁ Μητροπολίτης μας μαζί μέ τόν π. Γεώργιο Μεταλληνό, Καθηγητή τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, μετέβησαν στήν Ἀμερική προσκεκλημένοι τόσο ἀπό τήν Ἑλληνική Ὀρθόδοξη Κοινότητα τοῦ Seattle, πού βρίσκεται στήν δυτική πλευρά τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν τῆς Ἀμερικῆς, στόν Εἰρηνικό Ὠκεανό, ὅσο καί ἀπό τόν Ἀρχιεπίσκοπο Dallas κ. Δημήτριο τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας τῆς Ἀμερικῆς (O.C.A.) γιά νά συμμετάσχουν ὡς κύριοι ὁμιλητές στά δύο θεολογικά Συνέδρια πού διοργανώθηκαν ἀντίστοιχα στό Seattle καί στήν Atlanta.

Στά προγράμματα τῶν Συνεδρίων εἶχε συμπεριληφθῆ καί ὁ Καθηγητής π. Ἰωάννης Ρωμανίδης, πολύ γνωστός στόν χῶρο τῆς Ἀμερικῆς, ἀλλά λόγοι ὑγείας δέν τοῦ ἐπέτρεψαν νά παρευρεθῆ προσωπικά. Ἀπέστειλε, ὅμως, μιά πολλή ἐνδιαφέρουσα εἰσήγηση, ἡ ὁποία διαβάστηκε καί στά δύο Συνέδρια.

Γίνεται φανερό ὅτι τό ταξείδι στήν Ἀμερική εἶχε καθαρά θεολογικό καί ποιμαντικό χαρακτήρα. Τελευταία στήν Ἀμερική παρατηρεῖται μιά μεγάλη στροφή πρός τήν εὕρεση τῆς οὐσίας τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως, τόσο ἀπό τούς Ἕλληνας Ὀρθοδόξους, ὅσο καί ἀπό ἄλλες θρησκεῖες καί Ὁμολογίες. Οἱ Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι ἀντιλαμβάνονται καλύτερα τήν ζωτικότητα τῆς Ἑλληνορθοδόξου Παραδόσεως, ἀλλά καί οἱ Ἀμερικανοί διαφόρων ἐθνικοτήτων καί χριστιανικῶν παραδόσεων ἐκτιμοῦν βαθύτατα τήν ἐπικαιρότητα τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, κυρίως τήν διδασκαλία τῶν Πατέρων τῆς Φιλοκαλίας, καί τήν ἀξία τοῦ Ὀρθοδόξου ἡσυχασμοῦ. Στήν Ἀμερική ὑπάρχει μεγάλη δίψα καί ἀναζήτηση καί γι’ αὐτό χρειάσθηκε οἱ δύο προαναφερθέντες νά κάνουν θεολογικό καί ποιμαντικό ἔργο μέ πολλά θετικά ἀποτελέσματα.

Βέβαια, οἱ δύο αὐτές περιοχές (Atlanta - Seattle) βρίσκονται σέ μεγάλη ἀπόσταση μεταξύ τους, γι’ αὐτό χρειάσθηκε νά διασχίσουν δύο φορές τήν Ἀμερική μέ τό ἀεροπλάνο ἀπό τό ἕνα ἄκρο στό ἄλλο, δηλαδή ἀπό τόν Ἀτλαντικό μέχρι τόν Εἰρηνικό Ὠκεανό. Συνολικά, ἄν ὑπολογισθῆ καί τό ταξείδι ἀπό καί πρός τήν Ἑλλάδα, παρέμειναν σέ διάστημα 12 ἡμερῶν 33 ὧρες μέσα σέ ἀεροπλάνο, καί ἔπρεπε μέσα σέ λίγες ἡμέρες νά ἀλλάξουν πολλούς μεσημβρινούς καί νά ζήσουν διαφορετικές συνθῆκες ἀπό πλευρᾶς ὥρας καί ἀτμόσφαιρας.

Παρά τίς πολλές δυσκολίες ἡ ἀποστολή αὐτή ἦταν ἐπιτυχημένη διότι, ἀπό ὅσα ὁμολόγησαν οἱ Σύνεδροι, ὑπῆρξαν πολλά καί εὐεργετικά ἀποτελέσματα, ἤτοι ἐνισχύθηκαν οἱ Ὀρθόδοξοι Ἕλληνες πατριῶτες μας, κατηχήθησαν οἱ νέοι προσήλυτοι στήν Ὀρθοδοξία καί δημιουργήθηκαν κλήσεις γιά νά ἐνισχυθοῦν πολλοί πού ἀναζητοῦν στήν Ὀρθοδοξία τήν εὕρεση τῆς ἀλήθειας.

Τήν μία ἀπό τίς δύο Κυριακές, ὁ Σεβασμιώτατος μαζί μέ τόν π. Γεώργιο Μεταλληνό, λειτούργησαν στόν Ἱερό Ναό Ἁγίου Δημητρίου στό Seattle μέ τήν εὐλογία τοῦ θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἄγ. Φραγκίσκου κ. Ἀντωνίου, καί ἔτσι δόθηκε ἡ εὐκαιρία νά συνομιλήσουν γιά διάφορα θέματα πού ἀποσχολοῦν τήν πατρίδα μας. Στό Seattle ἐνημερώθηκαν ἀπό τόν σεμνό Ἐφημέριό του Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίου Δημητρίου π. Ἰωάννη γιά τίς δραστηριότητες τῆς Κοινότητας, συμμετεῖχαν σέ γεῦμα πού δόθηκε γιά τούς ἡλικιωμένους καί ὁμίλησαν σέ αὐτούς. Ὁ Σεβασμιώτατος συνήντησε Χριστιανούς ἀπό τήν Ἱερά Μητρόπολή μας, καθώς ἐπίσης καί ἀπό τήν Ἤπειρο. Συγκεκριμένα συναντήθηκε μέ τόν Πρόεδρο τῶν Καθηγητῶν τοῦ Πανεπιστημίου Seattle (3.500 Καθηγητές) ὁ ὁποῖος κατάγεται ἀπό τήν Βόρειο Ἤπειρο, μεγάλωσε στά Γιάννενα καί εἶναι ἀπόφοιτός της Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Βελλᾶς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Ἰωαννίνων. Λέγεται Θεόδωρος Καλτσούνης, εἶναι καθηγητής παιδαγωγικῆς καί κατέχει τήν ὑψηλή καί μεγάλη θέση τοῦ Προέδρου τῶν Καθηγητῶν ἑνός ἀπό τά πέντε μεγαλύτερα Πανεπιστήμια τῆς Ἀμερικῆς. Μάλιστα, ὁ ἐκλεκτός αὐτός πατριώτης μᾶς ξενάγησε τόν Σεβασμιώτατο μαζί μέ τόν π. Γεώργιο τόν Μεταλληνό στίς θαυμάσιες ἐγκαταστάσεις τοῦ Πανεπιστημίου. Ἐπίσης, ὁ κ. Καθηγητής εἶναι ἐνεργό μέλος τῆς Ἑλληνικῆς Ὀρθοδόξου Κοινότητος.

Τό γενικό θέμα τῶν Συνεδρίων, τό ὁποῖο, βέβαια, εἶχε καθορισθῆ ἀπό τούς διοργανωτᾶς, ἦταν “ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία ὡς πνευματικό θεραπευτήριο - Νοσοκομεῖο”. Καί αὐτό γιατί ἔχουν ἐντυπωσιασθή τόσο ἀπό τίς ἀπόψεις τοῦ π. Ἰωάννου Ρωμανίδου, ὅσο καί ἀπό τίς θέσεις τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου μας πού διατυπώνονται σέ σχετικά βιβλία, τά ὁποῖα μεταφράσθηκαν στήν Ἀγγλική γλώσσα καί διαδίδονται πάρα πολύ, καθώς ἐπίσης ἀπό σχετικό βιβλίο τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ, τό ὁποῖο μεταφράσθηκε στήν Ἀγγλική γλώσσα καί δημιούργησε μεγάλη συζήτηση.

Μέσα στά πλαίσια τοῦ γενικοῦ θέματος ἀναπτύχθηκαν οἱ ἑξῆς εἰσηγήσεις:

Ἀπό τον Μητροπολίτη κ. Ιερόθεο:

  1. “Το θεραπευτικό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἀπό βιβλικοπατερική ἀποψη”
  2. “Η κατήχηση πρό καί μετά τό βάπτισμα, κατά τήν Ὀρθόδοξη Παραδοση”
  3. “Η ἐκκοσμίκευση στήν Ἐκκλησία, τήν θεολογία καί τήν ποιμαντική”

Ἀπό τον π. Ἰωάννη Ρωμανίδη εγινε εἰσήγηση σέ τρεῖς ἑνότητες μέ θέμα:

  1. “Η θεραπεία τῆς νευρολογικῆς ἀσθένειας τῆς θρησκείας καί ὁ ἑλληνικός πολιτισμός τῶν Ρωμαίων”.

Ἀπό τον π. Γεώργιο Μεταλληνό αναπτυχθηκάν τα ἑξῆς θέματα:

  1. “Η ταυτότητα τοῦ ἁγίου”
  2. “Πίστη καί Ἐπιστήμη”
  3. Στό Seattle: “Φιλοκαλική διάκριση Ὀρθοδοξίας καί αἵρεσης”
  4. Στήν Atlanta: “Λατρεία καί ἄσκηση”

Ἐκεῖνο πού ἐντυπωσίασε τούς Συνέδρους ἦταν ἡ δυναμική της Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καί ἡ κοινή γλώσσα τῶν Εἰσηγητῶν. Δηλαδή, ἀναπτύχθησαν διάφορα θέματα, θεολογικά, ἱστορικά, ποιμαντικά, κοινωνικά, φιλοσοφικά, κατά τήν διάρκεια τῶν συζητήσεων ἐτέθησαν πολύ περισσότερα ζητήματα, ἀλλά ὅλα ἀντιμετωπίσθησαν μέσα ἀπό τήν ἴδια προοπτική, καί μάλιστα πολλές φορές ὁ ἕνας συνεπλήρωνε τόν ἄλλο. Οἱ εἰσηγήσεις αὐτές, ἐπειδή ἐντυπωσίασαν, θά δημοσιευθοῦν σέ σχετικό περιοδικό καί θά κυκλοφορήσουν εὐρύτατα στήν Ἀμερική.

Πρέπει νά σημειωθῆ ὅτι στό διάστημα μεταξύ των δύο Συνεδρίων στήν Atlanta καί στό Seattle καί κατά τήν διάρκεια τῶν Συνεδρίων εἶχαν ἐπαφή καί ἐπικοινωνία μέ πολλούς Χριστιανούς καί ἀντιμετώπισαν διάφορα ποιμαντικά προβλήματα.

Κατακλείοντας αὐτήν τήν πρόχειρη ἀναφορά στήν ἐπίσκεψη τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου στήν Ἀμερική, πρέπει νά ἐπαινεθῆ ἡ μεγάλη δραστηριότητα καί παρουσία στήν Takoma - Seattle τοῦ κ. Ἡρακλῆ Παναγιωτίδη, γνωστοῦ του Σεβασμιωτάτου ἀπό τά φοιτητικά του χρόνια, διότι ὁ κ. Παναγιωτίδης ἦταν βοηθός του σέ ἕνα Κατηχητικό Σχολεῖο στήν Θεσσαλονίκη, στόν Ἱερό Ναό τοῦ Προφήτου Ἠλία. Σήμερα εἶναι καθηγητής στό Πανεπιστήμιο τοῦ Seattle καί συμμετέχει σέ ὁμάδα ἐρευνητῶν, μέ παγκόσμια ἀναγνώριση, πού μελετοῦν τό θέμα τῆς ψυχολογίας σέ σχέση μέ τά κέντρα τοῦ ἐγκεφάλου. Τό σημαντικότερο, ὅμως, εἶναι ὅτι ὁ κ. Παναγιωτίδης εἶναι τέκνο τῆς Ἐκκλησίας, πόλος ἕλξης πολλῶν Ἑλλήνων Χριστιανῶν καί ξένων προσηλύτων, τό δέ σπίτι τοῦ διαθέτει τήν ἑλληνική χριστιανική φιλοξενία, ἀφοῦ δεκάδες καί ἑκατοντάδες ἄνθρωποι τό θεωροῦν ὡς δικό τους σπίτι.

Γενικά, ἦταν ἕνα ταξείδι μέ οὐσιαστικό σκοπό καί περιεχόμενο, μιά μαρτυρία Ὀρθοδόξου πίστεως καί ζωῆς, μιά προβολή τῆς Ἑλληνορθόδοξης Παράδοσης. Ἡ σπορά εἶναι ἔργο τῶν ἀνθρώπων, ὁ θερισμός τοῦ Θεοῦ.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 3021