Skip to main content

Βιβλιοπαρουσίαση: Λόγοι καί Διάλογοι

Νέο βιβλίο - Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου

Εντός τών ημερών πρόκειται νά κυκλοφορήση τό νέο βιβλίο τού Σεβασμιωτάτου πού έχει τίτλο «Λόγοι καί Διάλογοι». Στό επόμενο τεύχος τής Ε.Π. θά κάνουμε εκτενέστερη παρουσίασή του. Στό τεύχος αυτό δημοσιεύουμε ενδεικτικά τόν πρόλογο τού Σεβασμιωτάτου συγγραφέως καί τά περιεχόμενα τού νέου αυτού βιβλίου.

Πρόλογος

Εδώ καί πολλά χρόνια λόγω τών βιβλίων µου, τά οποία µεταφράζονται καί σέ άλλες γλώσσες, προσκαλούµαι νά συµµετάσχω σέ διάφορα επιστηµονικά καί θεολογικά Συνέδρια, σέ Ηµερίδες, καθώς επίσης προσκαλούµαι νά οµιλήσω σέ Πανεπιστηµιακούς χώρους, σέ Θεολογικές Σχολές καί σέ ακροατήρια Ιερών Μητροπόλεων.

Τά θέµατα, τά οποία επεξεργάζοµαι, συνήθως, επιλέγονται από τούς προσκαλούντες καί αναφέρονται σέ θεολογικά καί ποιµαντικά ζητήµατα, τά οποία κατά καιρούς έχω δηµοσιεύσει σέ διάφορα βιβλία.

Είναι φυσικό ότι µετά από κάθε εισήγηση ή οµιλία ακολουθεί συζήτηση, τίθενται ερωτήσεις καί απορίες πού προκαλούνται από τό θέµα, αλλά συγχρόνως υποβάλλονται ερωτήσεις καί γιά άλλα ζητήµατα πού απασχολούν τούς ακροατές.

Στό παρόν βιβλίο δηµοσιεύονται µερικές εισηγήσεις πού έγιναν στήν Κύπρο τό 2008 καί τήν Ρωσία, τήν Ρουµανία, τήν Γεωργία τό 2009. Η ιδιαιτερότητα τού βιβλίου αυτού έγκειται στό ότι µετά από τήν εισήγηση δηµοσιεύονται καί οι αποµαγνητοφωνηµένες συζητήσεις, τίς οποίες µαγνητοφώνησαν οι ίδιοι διοργανωτές τών εκδηλώσεων.

Τό παρόν βιβλίο έχει µιά ιδιαίτερη σηµασία, γιατί δείχνει τήν δυναµική παρουσία τών ακροατών καί τά θέµατα πού τούς απασχολούν. Έτσι, κυρίως οι συζητήσεις εκφράζουν µιά αναζήτηση εκ µέρους τών ακροατών, αλλά σέ µερικά σηµεία καί µιά εξοµολογητικότητα εκ µέρους µου.

Πρέπει νά σηµειωθή ότι στίς συζητήσεις πού έγιναν στήν Κύπρο, τήν Ρωσία, τήν Ρουµανία καί τήν Γεωργία διέκρινα τό βάθος τής καρδιάς τών ακροατών, τίς ανησυχίες τους καί γι αυτό, χωρίς νά τό επιδιώκω, απαντούσα συνήθως καρδιακά.

Νοµίζω ότι οι αναγνώστες τών Λόγων καί τών Διαλόγων θά ταυτισθούν σέ µερικά σηµεία µέ τούς ερωτώντες.

Στό τέλος δηµοσιεύεται καί η βιογραφία τού οσίου Παϊσίου Βελιτσκόφσκι γιά τήν µεγάλη προσφορά του στούς Ορθοδόξους Χριστιανούς καί διότι στό πρόσωπό του εκφράζεται η νηπτική-ησυχαστική παράδοση τής Ορθοδόξου Καθολικής Εκκλησίας, καθώς συνδέεται τό Άγιον Όρος µέ τόν Βαλκανικό καί Ρωσικό χώρο.

Προσφέρω καί τό βιβλίο τούτο στήν Εκκλησία πρός δόξαν Θεού.

† Ο Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου Ιερόθεος

* * *

Περιεχόμενα

Πρόλογος

Α' Στήν Κύπρο

Δόγµα καί ήθος

 1. Ορολογία
 2. Σχέση µεταξύ δόγµατος καί ήθους
 3. Ηθική καί ασκητική
 4. Τά δόγµατα-όροι, έκφραση τής εµπειρίας
 5. Τά δόγµατα ως φάρµακα
 6. Πρακτικές συνέπειες
  • Τέσσερεις εικόνες
  • Η αναγκαιότητα τών δογµάτων
  • Δόγµατα καί ιεροί Κανόνες
 7. Η βίωση τού δόγµατος
  • Τριαδολογία
  • Χριστολογία
  • Εκκλησιολογία
  • Εσχατολογία
 8. Συζήτηση µετά τήν Εισήγηση

Β' Στήν Ρωσία

 1. Περσοναλισµός καί πρόσωπο
  • Ορολογία
  • Ο δυτικός περσοναλισµός
  • Τό ορθόδοξο πρόσωπο
  • Συµπέρασµα
  • Συζήτηση µετά τήν Εισήγηση
 2. Η θεολογία ως επιστήµη καί ως χάρισµα
  • Η Θεολογία ως επιστήµη
   • Μελέτη τών κειµένων
   • Εκκλησιαστική ιστορία
   • Εκκλησιαστικές τέχνες
   • Θρησκείες καί Χριστιανικές Οµολογίες
   • Μελέτη τού συγχρόνου βίου
  • Η θεολογία ως χάρισµα – εµπειρία
   • Ο άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος, ο Ευαγγελιστής
   • Ο άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος
   • Ο άγιος Συµεών ο Νέος Θεολόγος
   • Ο άγιος Γρηγόριος ο Παλαµάς
  • Συζήτηση µετά τήν Εισήγηση

Γ' Στήν Ρουµανία

 1. Η ησυχαστική ζωή, κατά τόν Μέγα Βασίλειο
  • Αλληλογραφία του µέ τόν Γρηγόριο τόν Θεολόγο
  • Ιερή ησυχία καί ναός τού Θεού
   • Περιπλάνηση
   • Αναχώρηση από τόν κόσµο
   • Ερηµική ζωή
   • Προσευχή καί µελέτη
   • Ησυχία
   • Νούς πρός θεωρία
   • Ναός τού Παναγίου Πνεύµατος
   • Μεταµόρφωση όλης τής ζωής
  • Ησυχαστής καί λειτουργός 
  • Επίλογος
  • Συζήτηση µετά τήν Εισήγηση
  • Δήλωση στήν Τηλεόραση τού Πατριαρχείου Ρουµανίας
 2. Διαπαιδαγώγηση τών παιδιών στήν εποχή µας
  • Τά παιδιά είναι δώρο Θεού
  • Η Εκκλησιαστική αγωγή τών παιδιών
  • Τά παιδιά είναι ισότιµα µέλη τής Εκκλησίας
  • Οι δυσκολίες στήν ανάπτυξη καί διαπαιδαγώγηση τών παιδιών στίς ηµέρες µας
  • Συζήτηση µετά τήν Εισήγηση
 3. Η θεολογία τού αγίου Γρηγορίου τού Παλαµά καί ο σχολαστικισµός τού Βαρλαάµ
 4. Θεραπεία καί αλήθεια

Δ' Στήν Γεωργία

 1. Περί τής «Ορθοδόξου Ψυχοθεραπείας»
  • 1) Η αιτία συγγραφής τού βιβλίου
  • 2) Ο τίτλος καί ο υπότιτλος τού βιβλίου
  • 3) Οι συζητήσεις γιά τό περιεχόµενο τού βιβλίου
  • 4) Η «Ορθόδοξη Ψυχοθεραπεία» από ψυχολογικής πλευράς
  • 5) Βασικά σηµεία τής ορθοδόξου θεραπευτικής αγωγής
  • Συζήτηση µετά τήν Εισήγηση
 2. Συνέντευξη στόν Τηλεοπτικό Σταθµό «Οµόνοια» τού Πατριαρχείου Γεωργίας

Ε' Ο όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι

Ο όσιος Παΐσιος Βελιτσκόφσκι, ένας µεγάλος ησυχαστής Πατέρας

 1. Η πορεία του πρός τόν µοναχισµό
 2. Η αναζήτηση τών συγγραµµάτων τών ησυχαστών Πατέρων καί η µετάφρασή τους
 3. Πνευµατικός καθοδηγός εκατοντάδων καί χιλιάδων µοναχών
 4. Η βίωση τού ησυχαστικού µοναχισµού
 5. Τό οσιακό τέλος του
 6. Η φιλοκαλική κίνηση στόν ορθόδοξο χώρο

Επίλογος

ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

 • Προβολές: 2774