Skip to main content

Συνέντευξη: Μάθημα Θρησκευτικών, όρκος, ιθαγένεια, λαθρομετανάστευση, Εκκλησία-Κράτος, διαθρησκειακοί διάλογοι, περιβάλλον, "έκκλητο"

Συνέντευξη Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Δόθηκε στήν δημοσιογράφο Μαρία Καραδημήτρη-Στεφανίδου καί δημοσιεύθηκε στήν Εφημερίδα «Σφήνα», τήν Παρασκευή 12-3-2010

Ερώτηση: Σεβασμιώτατε, τί γνώμη έχετε γιά τήν κατάργηση τού μαθήματος τών Θρησκευτικών από τά Σχολεία καί τήν κατάργηση τής πρωϊνής προσευχής;

Απάντηση: Ούτε τό μάθημα τών Θρησκευτικών ούτε η προσευχή πρέπει νά καταργηθούν από τά Σχολεία. Καί αυτό όχι μόνον διότι δέν τό επιτρέπουν τό Σύνταγμα καί οι ισχύοντες νόμοι, πού καθορίζουν ότι η παιδεία «έχει σκοπό τήν ηθική, πνευματική, επαγγελματική καί φυσική αγωγή τών Ελλήνων, τήν ανάπτυξη τής εθνικής καί θρησκευτικής συνειδήσεως καί τής διάπλασής τους σέ ελεύθερους καί υπεύθυνους πολίτες» (16 Συντ.), αλλά καί διότι άν η υπεύθυνη Πολιτεία δέν ενδιαφέρεται γιά τό «θρησκευτικό συναίσθημα», τό οποίο υπάρχει στά παιδιά, τότε θά βρεθούν νά τό εκμεταλλευθούν άλλοι, μέ αποτέλεσμα νά εισχωρήσουν άλλες «καταστροφικές λατρείες» διαφόρων σεκτών, μέ απρόβλεπτα αποτελέσματα. Γι' αυτό καί η υπεύθυνη Πολιτεία πρέπει νά δή τό θέμα αυτό μέ σοβαρότητα.

Ερώτηση: Τί γνώμη έχετε γιά τήν κατάργηση τού όρκου; Βαδίζουμε σέ κράτος αθεΐας ή πολυπολιτισμικότητας;

Απάντηση: Ο Χριστός συνιστά κατηγορηματικά: «μή ομόσαι όλως». Οι Χριστιανοί δέν πρέπει νά ορκίζωνται καί νά παραβαίνουν τήν εντολή τού Χριστού, ούτε νά εξαναγκάζουν άλλους νά τά κάνουν. Υπάρχουν πολλοί τρόποι γιά νά καλλιεργηθή η εντιμότητα, η σοβαρότητα καί η ειλικρίνεια. Σ' αυτό μπορεί νά βοηθήση η πίστη στόν Θεό.

Στό ερώτημα «κράτος αθεΐας ή πολυπολιτισμικότητας» κλίνω πρός τό δεύτερο, άν καί δέν μέ εκφράζουν οι διαζευκτικές ερωτήσεις, πού τελικά τίς περισσότερες φορές είναι ψευδοδιλήμματα. Κάθε Κράτος έχει τόν ιδιαίτερο πολιτισμικό τρόπο ζωής καί η σχέση τού κάθε Κράτους μέ τίς θρησκευτικές κοινότητες ρυθμίζονται ανάλογα μέ τήν παράδοση τού τόπου, όπως τό προβλέπει καί η Συνθήκη τής Λισαβώνας.

Ερώτηση: Είστε υπέρ τής ελληνικής ιθαγένειας στούς μετανάστες;

Απάντηση: Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έχει αποφασίσει γιά τό θέμα, ότι αυτό είναι αρμοδιότητα τής Πολιτείας, η οποία όμως θά πρέπει νά λάβη τά απαραίτητα μέτρα καί νά καθορίση τίς δέουσες προϋποθέσεις τηρώντας τήν ευρωπαϊκή νομοθεσία καί προσπαθώντας νά μήν αλλοιωθή η κοινωνική καί πολιτισμική συνοχή. Η Πολιτεία πρέπει νά εκπολιτίζη τούς ανθρώπους καί η Εκκλησία νά τούς εκκλησιοποιή.

Ερώτηση: Πώς μπορεί, κατά τήν γνώμη Σας, νά λυθή τό πρόβλημα τής λαθρομετανάστευσης;

Απάντηση: Δέν έχω ιδιαίτερες γνώσεις στό θέμα αυτό. Πρέπει νά δίνουμε προτεραιότητα στούς ειδικούς. Εκείνο πού γνωρίζω είναι ότι η Πολιτεία πρέπει νά κινηθή μεταξύ τών γενικών αρχών διατήρησης τής κοινωνικής συνοχής καί τής ευαισθησίας στόν ανθρώπινο πόνο. Αυτό είναι μιά σχοινοβασία. Από τήν επικαιρότητα παρατηρώ ότι τελικά οι λαθρομετανάστες είναι θύματα διαφόρων επιτηδείων, καθώς επίσης είναι πονεμένες υπάρξεις.

Ερώτηση: Ποιά είναι η γνώμη Σας γιά τόν χωρισμό Εκκλησίας-Κράτους;

Απάντηση: Η φράση «χωρισμός Εκκλησίας καί Κράτους» δέν μέ εκφράζει καθόλου, γιατί κανένας οργανισμός καί κανένας άνθρωπος δέν μπορεί νά ζή χωρισμένος από τό Κράτος ή νά ζή ως κράτος εν κράτει.

Αυτό πού χαρακτηρίζεται ως χωρισμός ήδη υπάρχει, γιατί άλλο είναι τό έργο τής Πολιτείας καί άλλο τό έργο τής Εκκλησίας. Άν υπάρχουν μερικά σημεία τριβής, μπορούν νά καθορισθούν αρτιότερα μέ ψυχραιμία καί σοβαρότητα. Οπότε, δέν πρέπει νά κάνουμε λόγο γιά χωρισμό Εκκλησίας καί Πολιτείας, αλλά γιά σωστές σχέσεις μεταξύ εκκλησιαστικής καί πολιτικής διοίκησης γιά τό καλό τού πολίτη καί τής κοινωνίας.

Ερώτηση: Πιστεύετε ότι οι Διαθρησκειακοί Διάλογοι αποδίδουν; Καί τί έγινε μέχρι σήμερα;

Απάντηση: Έγιναν καί γίνονται πολλοί Διαθρησκειακοί Διάλογοι, αλλά τό μόνο καλό πού βγαίνει είναι ότι υπάρχει μιά γνωριμία μεταξύ τών θρησκευτικών ηγετών καί ενδεχομένως βελτιώνονται μερικά σημεία πού προκαλούν τριβές.

Θεωρώ όμως ότι οι Διαθρησκειακοί Διάλογοι δέν μπορούν νά είναι μέρος ενός πολιτικού σχεδιασμού, διότι σέ τέτοια περίπτωση οι θρησκείες θά παίζουν τά παιχνίδια τών πολιτικών, ούτε πρέπει νά εκκοσμικεύεται η ορθόδοξη πίστη μας καί νά καταλήγουμε σέ έναν συγκρητισμό πού είναι σκοπός τής «νέας εποχής», πού τά πάντα μαζοποιούνται καί πολτοποιούνται.

Ερώτηση: Μπορεί νά σωθή τό περιβάλλον καί πώς;

Απάντηση: Στήν Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύουμε ότι τό περιβάλλον αγρίεψε από τήν αμαρτία τών Πρωτοπλάστων καί «βιάζεται» από τήν απληστία τών ανθρώπων, ανακαινίζεται δέ καί αυτό μέ τήν επαναφορά τού ανθρώπου στήν προηγούμενη δόξα του.

Πιστεύω στήν αλλαγή τού περιβάλλοντος από τούς Αγίους, όπως δείχνουν τά συναξάρια, αφού οι Άγιοι συμφιλιώνονται μέ τό περιβάλλον. Δέν ελπίζω ότι θά τό βελτιώσουν οι πολιτικοί καί Παγκόσμιοι Οργανισμοί, αφού οι μεγαλύτεροι ρυπαντές του είναι τά ισχυρότερα καί πλουσιότερα Κράτη, πού έχουν μεγάλα συμφέροντα, όπως φάνηκε καί πρόσφατα στήν Κοπεγχάγη.

Ερώτηση: Αυτές τίς μέρες γίνεται πολύς λόγος γιά τό "έκκλητο". Ποιά είναι η γνώμη Σας;

Απάντηση: Τό «έκκλητο», δηλαδή η έκκλητος προσφυγή στό Οικουμενικό Πατριαρχείο, είναι ένα από τά βασικά κανονικά δικαιώματα τού Οικουμενικού Πατριαρχείου, γιά τά οποία η Εκκλησία τής Ελλάδος έχει δεσμεύσεις τίς οποίες πρέπει νά τηρή. Γενικά πρέπει νά σεβόμαστε απόλυτα τό Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Παράλληλα σέ όλα τά θέματα υφίσταται καί η κανονική αρχή τής «οικονομίας», δηλαδή επιείκειας. Οι Κανόνες προβλέπουν καί τήν ακρίβεια καί τήν οικονομία. Άλλωστε, η Εκκλησία προχωρεί περισσότερο μέ τήν οικονομία, παρά μέ τήν ακρίβεια, οι δέ Επίσκοποι κατά τόν Απόστολο Πέτρο είναι «καλοί οικονόμοι ποικίλης χάριτος Θεού» καί κατά τόν Μ. Βασίλειο είναι «οι οικονομούντες τάς Εκκλησίας τού Θεού». Ομολογούμε δέ ότι καί ο Θεός θά μάς κρίνη μέ τό έλεός Του καί τήν φιλανθρωπία Του.–

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΑ

  • Προβολές: 3631