Skip to main content

Η Ποιμαντική Διακονία τής Εκκλησίας στά Νοσηλευτικά Ιδρύματα

Δ' Πανελλήνιο Συνέδριο γιά τούς Κληρικούς τών Ιερών Μητροπόλεων τής Εκκλησίας τής Ελλάδος πού υπηρετούν στά Νοσηλευτικά Ιδρύματα τής Χώρας

Πραγματοποιήθηκε τήν 1η Μαρτίου ε.έ. στό Διορθόδοξο Κέντρο τής Ιεράς Μονής Πεντέλης, τό Δ' Πανελλήνιο Συνέδριο γιά τούς Κληρικούς τών Ιερών Μητροπόλεων τής Εκκλησίας τής Ελλάδος πού υπηρετούν στά Νοσηλευτικά Ιδρύματα τής Χώρας μέ θέμα: «Η Ποιμαντική Διακονία τής Εκκλησίας στά Νοσηλευτικά Ιδρύματα».

Τό Συνέδριο πραγματοποιήθηκε κατόπιν σχετικής εγκρίσεως καί ευλογίας τής Ιεράς Συνόδου καί ύστερα από σχετική πρόταση τού Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου καί Αγ. Βλασίου κ. Ιεροθέου, Προέδρου τής Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Ειδικών Ποιμαντικών Θεμάτων καί Καταστάσεων. Τό παρακολούθησαν 120 καί πλέον Κληρικοί από 55 Ιερές Μητροπόλεις τής Εκκλησίας τής Ελλάδος.

Συμμετείχε καί ο Μακαρ. Αρχιεπίσκοπος Αθηνών καί Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό, πού δημοσιεύουμε παραπλεύρως, καθώς καί τίς ευχαριστίες του πρός τόν Σεβ. Μητροπολίτη Ναυπάκτου, τά Μέλη τής Επιτροπής, τόν Γραμματέα π. Σπυρίδωνα Κατραμάδο, καθώς καί τόν Θεοφ. Επίσκοπο Θερμοπυλών κ. Ιωάννη, Ηγούμενο τής Ιεράς Μονής, ως καί τόν κ. Μάριο Μπέγζο, Γενικό Διευθυντή τού Διορθοδόξου Κέντρου γιά τήν φιλοξενία τών εργασιών.

Ο Σεβ. Μητροπολίτης μας κ. Ιερόθεος, ο οποίος είχε καί τόν ρόλο τού Προέδρου καί Συντονιστή, ευχαρίστησε τόν Μακαριώτατο καί τήν Ιερά Σύνοδο καί παρουσίασε τό πρόγραμμα καί τούς ομιλητές. Τόνισε τήν σπουδαιότητα τής ποιμαντικής διακονίας τής Εκκλησίας στά νοσηλευτικά ιδρύματα καί κατέληξε λέγοντας ότι: «Τό παρόν Συνέδριο δέν προτίθεται σέ καμιά περίπτωση νά υποκαταστήση τό έργο των κατά τόπους Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών οι οποίοι είναι καί οι κύριοι καί αποκλειστικοί υπεύθυνοι γιά τήν όλη ποιμαντική διακονία τής τοπικής Εκκλησίας, αλλά νά προσφέρη τίς γενικές ποιμαντικές αρχές τού έργου αυτού», απηύθυνε δέ ευχαριστίες καί εγκάρδιο χαιρετισμό στούς παρευρισκομένους Κληρικούς.

Ακολούθησε η Α' Συνεδρία μέ πρώτη τήν εισήγηση τού Αρχιμ. π. Νεκταρίου Μηλιώνη μέ θέμα: «Η Λατρευτική Ζωή εις τά Νοσηλευτικά Ιδρύματα – Διαχείριση καί Διοίκηση τών Ι. Ναών τών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων». Κατά τήν διάρκεια τής εισήγησής του υπογράμμισε ότι «…οι Ιεροί Ναοί στερούνται νομικής προσωπικότητος καί είναι ιδρυματικοί μέ συνέπεια η διαχείριση καί η διοίκηση αυτών νά ανήκη στή διοίκηση τού Νοσοκομείου γεγονός τό οποίο δημιουργεί κάποια λειτουργικά προβλήματα στό λατρευτικό έργο τού εφημερίου τό οποίο αποτελεί τό κέντρο τής διακονίας του στό νοσοκομείο». Επίσης τόνισε, «…οι Ι.Ναοί τών Νοσοκομείων ακολουθούν τό Νομικό Πρόσωπο πού έχει καί τήν κυριότητά του. Έτσι η διαχείρισις καί η διοίκησις τού Ι. Ναού ανήκει εις τήν Διοίκησιν τού Νοσοκομείου. Τήν διαχείρισιν τήν αναθέτει η Διοίκησις τού Νοσοκομείου εις τήν Εκκλησιαστικήν Επιτροπήν αποτελουμένης εκ τού εκάστοτε Εφημερίου τού Νοσοκομείου καί ετέρων τριών μελών από υπαλλήλους τού Νοσοκομείου. Έργον τής επιτροπής είναι νά επιμελείται "τής ευκοσμίας καί τής ευπρεπείας αυτού καί τών εν αυτοίς"»,

Ακολούθησε η δεύτερη εισήγηση τού Πρωτοπρ. π. Βασιλείου Κοντογιάννη μέ θέμα: «Η αξιολόγηση τών εθελοντών καί τών συνεργατών τών κληρικών τών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων». Κατά τήν διάρκεια τής εισήγησής του ανέπτυξε αρχικά τόν τρόπο τής επιτυχούς ποιμαντικής του διακονίας μέ τούς εθελοντές τής προσπάθειάς του καί υπογράμμισε ότι: «... υπάρχει ανάγκη αναζητήσεως καί αξιοποιήσεως εθελοντών συνεργατών τού νοσοκομειακού εφημερίου. Η επιτυχία τής προσπάθειας αυτής προϋποθέτει τή συστηματική αξιολόγηση, αξιοποίηση καί εποπτεία τους…».

Στήν Β' Συνεδρία πραγματοποιήθηκε η εισήγηση τού Πρωτοπρ. Δρ. π. Αδαμαντίου Αυγουστίδη μέ θέμα: «Παρόν καί Μέλλον τής Ποιμαντικής Διακονίας τών Νοσηλευτηρίων» Στήν εισήγηση αυτή μεταξύ τών άλλων, τονίσθηκε ότι: «...υπάρχει ανάγκη:

  1. ιδρύσεως οργανωμένης υπηρεσίας νοσοκομειακής ποιμαντικής διακονίας καί διασυνδέσεώς της μέ τίς παραπλήσιες ενορίες,
  2. θεσμικής εξασφαλίσεως λατρευτικών χώρων καί γραφείων τής υπηρεσίας,
  3. θεσμοθετήσεως ηθικών καί οικονομικών κινήτρων γιά τούς νοσοκομειακούς εφημερίους,
  4. οργάνωση αναγνωρισμένης εκπαιδεύσεως, καί
  5. ορισμού ομάδας εργασίας γιά τή διαμόρφωση τελικής προτάσεως πρός αξιοποίηση από τήν Ιερά Σύνοδο».

Τό Συνέδριο ολοκλήρωσε τίς εργασίες του μέ τρείς ομάδες εργασίας, Υπεύθυνοι συντονιστές αυτών ήταν οι Καθηγητές: κ. Αλέξανδρος Σταυρόπουλος, κ. Καλλιόπη Σπινέλη, καί κ. Πέτρος Σταθόπουλος. Οι ομάδες αυτές επεξεργάστηκαν τό θέμα: «Η Ποιμαντική Διακονία τών Κληρικών καί πώς αυτή μέχρι σήμερα γίνεται». Οι τέσσερις βασικοί άξονες εργασίας τους ήταν:

  1. Ποιά τά προβλήματα καί οι δυσκολίες πού αντιμετωπίζουν οι Κληρικοί στό έργο τούς στά Νοσηλευτικά Ιδρύματα.
  2. Ποιές λύσεις προτείνουν γιά τά προβλήματα αυτά.
  3. Ποιές μορφές συμπαραστάσεως έχουν οι Κληρικοί τών Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων καί τί επιθυμούν από 1) τόν Μητροπολίτη τους, 2) τήν Ιερά Σύνοδο, 3) τήν Διοίκηση τού Νοσοκομείου.
  4. Η εργασία σέ χώρους όπου υπάρχει έντονο τό στοιχείο τού πόνου, τής θλίψεως καί τού πένθους είναι λογικό νά δημιουργή καί συναισθηματική αρνητική φόρτιση καί διάθεση τής ποιμαντικής εργασίας στούς Κληρικούς. Από πού αντλούν συναισθηματική καί λοιπή συμπαράσταση;

Τά αποτελέσματα τών εργασιών θά επεξεργασθή τριμελής επιτροπή αποτελουμένη από τούς υπεύθυνους συντονιστές καί στήν συνέχεια θά κατατεθούν διά τής Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής στήν Ιερά Σύνοδο.

  • Προβολές: 2637