Skip to main content

Η Ιερά Σύνοδος γιά τήν φορολογία

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος τού Νοεμβρίου ασχολήθηκε μέ τό υπό διαβούλευση «προσχέδιο νόμου» μέ τίτλο «Ενίσχυση κοινωνικής αλληλεγγύης καί εισφορά κοινωνικής ευθύνης τών μεγάλων επιχειρήσεων καί τής μεγάλης ακίνητης περιουσίας». Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος εξέτασε τό προσχέδιο νόμου καί τήν σχετική έκθεση τής Ε.Κ.Υ.Ο. καί συμμετέχοντας στήν δημόσια διαβούλευση, κατέληξε στά εξής συμπεράσματα:

1. Παρά τίς αντίθετες εντυπώσεις, πού ίσως κυκλοφορούν, κατά τό κείμενο τού προσχεδίου νόμου (άρθρο 3 πάρ. 4), τό ποσό εκ τού τριπλασιασμού τού συντελεστή τού ενιαίου τέλους ακίνητης περιουσίας, ειδικά γιά τά νομικά πρόσωπα τής Εκκλησίας τής Ελλάδος, δέν προβλέπεται ως έκτακτη εισφορά τής Εκκλησίας μόνον προκειμένου νά καταβληθούν οι δυό δόσεις τής έκτακτης ενίσχυσης κοινωνικής αλληλεγγύης σέ ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, αλλά ως πάγια αύξηση τής φορολογίας Της καί γιά τό μέλλον.

2. Η Εκκλησία τής Ελλάδος δέν αρνήθηκε τήν φορολόγηση τής ακίνητης περιουσίας Της. Επιθυμεί όμως τήν ίση φορολογική μεταχείριση μέ τά υπόλοιπα νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου τού Ελληνικού Κράτους, όποιο περιεχόμενο καί εάν αυτή εκάστοτε έχει. ...

3. Ήδη από τού έτους 2008 η Εκκλησία τής Ελλάδος, οι Ιερές Μητροπόλεις, οι Ιερές Μονές καί οι Ενορίες καταβάλλουν τό Ε.Τ.Α.Κ., ακόμα καί γιά ακίνητα, τά οποία έχουν δεσμευθή μέ ρυμοτομικά βάρη καί απαλλοτριώσεις, αλλά δέν έχουν καταβληθή οι απαραίτητες αποζημιώσεις, οπότε παραμένουν στήν κυριότητά τους, χωρίς νά αποδίδουν κανένα μίσθωμα καί χωρίς νά είναι εφικτή η πώλησή τους στήν πραγματική αξία τους. Ειδικά γιά τήν Εκκλησία τής Ελλάδος, ποσοστό 60% τών ακινήτων, γιά τά οποία καταβάλλει Ε.Τ.Α.Κ. είναι δεσμευμένα, καί μολονότι εκδόθηκαν δεκάδες αμετάκλητες δικαστικές αποφάσεις, πού διατάσσουν τήν αποδέσμευσή τους, τό Ελληνικό Δημόσιο, παρά τίς αντίθετες υποσχέσεις του, δέν έχει προβή σέ συμμόρφωση πρός αυτές. Εν όψει αυτής τής χρονίζουσας εκκρεμότητας, παρακαλείται γιά άλλη μία φορά η Πολιτεία νά προχωρήση στήν αποδέσμευση τών εν λόγω ακινήτων, τόσο γιά νά χρησιμοποιηθούν πρός τόν σκοπό ίδρυσης καί λειτουργίας τών συγκεκριμένων ιδρυμάτων (γιά αυτιστικά παιδιά, εξαρτημένα άτομα, ηλικιωμένους, καρκινοπαθείς, κατασκηνώσεις κλπ), τήν σύσταση τών οποίων απεφάσισε προσφάτως η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, όσο καί γιά τήν αξιοποίησή τους, πρός στήριξη τού εν γένει φιλανθρωπικού Της έργου.

4. Διευκρινίζεται επίσης ότι στά εκκλησιαστικά ακίνητα η Εκκλησία τής Ελλάδος δέν ασκεί «επιχειρηματική δραστηριότητα», αλλά στήν καλύτερη περίπτωση εισπράττει από αυτά μισθώματα αναγκαία γιά τήν συντήρηση τών πολυάριθμων κοινωφελών ιδρυμάτων καί φιλανθρωπικών υπηρεσιών Της, τήν καθημερινή παροχή συσσιτίων σέ απόρους κάθε εθνικότητος καί θρησκείας, οι οποίοι δέν έχουν τύχει τής αναγκαίας κρατικής μέριμνας. Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος έχει ζητήσει σχετικώς ενημέρωση από τίς Ιερές Μητροπόλεις, ώστε νά υπολογισθή μέ συγκεκριμένα οικονομικά μεγέθη ο εκ τής ενδεχομένης αυξήσεώς του Ε.Τ.Α.Κ. περιορισμός τών πόρων τους, οι οποίοι διατίθενται γιά τήν λειτουργία τών κοινωφελών ιδρυμάτων καί δράσεων.

Είμεθα βέβαιοι ότι η Πολιτεία καί οι τοπικές κοινωνίες γνωρίζουν τήν μεγάλη συμβολή καί προσφορά τής Εκκλησίας γιά τήν ανακούφιση τών ευπαθών κοινωνικών ομάδων, η οποία έχει καθημερινό καί όχι έκτακτο ή εποχικό χαρακτήρα. Γιά τόν λόγο αυτό προτείνεται στήν Πολιτεία νά αναλογισθή τίς άμεσες καί δυσμενείς επιπτώσεις στήν εύρυθμη λειτουργία τών ιδρυμάτων καί τών προνοιακών δράσεων τής Εκκλησίας τής Ελλάδος από τόν μελετούμενο τριπλασιασμό του Ε.Τ.Α.Κ.

Ενδεικτικώς αναφέρονται εν συνόλω τά Φιλανθρωπικά Ιδρύματα καί οι κοινωνικές δραστηριότητες πού λειτουργούνται καί συντηρούνται από τήν Εκκλησία τής Ελλάδος, τίς Ιερές Μητροπόλεις, τίς Ιερές Μονές καί τίς Ενορίες : 20 Βρεφονηπιακοί - Παιδικοί Σταθμοί. 84 Γηροκομεία - Στέγες Γερόντων. 13 Θεραπευτήρια χρονίως πασχόντων. 30 Διάφορα Ιδρύματα. 8 Ιδρύματα γιά Άτομα μέ ειδικές ανάγκες. 54 Κατασκηνωτικά Κέντρα. 33 Ιδρύματα Νεότητος. 10 Νοσοκομεία - Ιατρεία. 6 Ξενώνες. 36 Οικοτροφεία - Ορφανοτροφεία. 195 Συσσίτια - Τράπεζες Αγάπης. 44 Σχολές Αγιογραφίας. 136 Σχολές Βυζαντινής καί Ευρωπαϊκής Μουσικής. 47 Διάφορες Σχολές. 35 Τράπεζες Αίματος. 1 Οίκος Τυφλών. 13 Φοιτητικές Εστίες. 7 Ιδρύματα Ψυχικής Υγείας.

Από τό Γραφείο Τύπου τής Ιεράς Συνόδου

  • Προβολές: 2751