Skip to main content

Προσκύνημα στούς Αγίους Τόπους: Πρός τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλον

Σεβ. Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου Ιεροθέου

Μακαριώτατε,

Έχετε ενώπιόν Σας μιά ομάδα κατά βάσιν τού ποιμνίου τής Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου, τήν οποίαν Χάριτι Θεού ποιμαίνω, πού πραγματοποιήσαμε αυτό τό προσκύνημα στήν Αγία Γή, «όπου έστησαν οι πόδες» τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Γιά πολλούς από μάς, όπως καί γιά τήν ελαχιστότητά μου, τό προσκυνηματικό αυτό ταξίδι είναι ένας από τούς σκοπούς τής ζωής μας, μιά αγία επιθυμία, ένα ευλαβές έργο.

Προσκύνημα στούς Αγίους Τόπους:  Πρός τόν Μακαριώτατον Πατριάρχην Ιεροσολύμων κ.κ. ΘεόφιλονΔέν ήλθαμε απλώς από περιέργεια γιά νά δούμε εξωτερικά οικοδομήματα καί ωραίους τόπους, αλλά γιά νά αισθανθούμε τήν πνευματική ατμόσφαιρα τού ευλογημένου αυτού χώρου. Δέν κάνουμε θρησκευτικό τουρισμό, αλλά είμαστε ευλαβείς προσκυνητές τών Αγίων αυτών Τόπων καί θαυμαστές τών ανθρώπων πού παραμένουν εδώ μέ θυσιαστική αγάπη γιά τά άγια καί σεβάσματα τής πίστεως.

Η κατά σάρκα θεία Οικονομία τού Υιού καί Λόγου τού Θεού άρχισε σέ αυτόν τόν ευλογημένο Τόπο, εδώ εδίδαξε καί θαυματούργησε ο Χριστός, εδώ έπαθε, σταυρώθηκε καί αναστήθηκε, από εδώ ανελήφθη στούς ουρανούς καί εδώ απαρτίσθηκε γιά πρώτη φορά η Εκκλησία ως Σώμα τού Χριστού. Ο άσαρκος Λόγος στήν Παλαιά Διαθήκη καί ο σεσαρκωμένος Λόγος στήν Καινή Διαθήκη φανερώθηκε πολυμερώς καί πολυτρόπως στούς Προφήτες καί Αποστόλους καί εφανέρωσε τό θέλημά Του στόν χώρο αυτό καί εδώ ακούσθηκε τό κήρυγμα περί τής μετανοίας καί περί τής Βασιλείας τού Θεού, πού είναι παγκόσμιο, οικουμενικό.

Άν καί οι όροι εξ Ιουδαίων καί εξ Εθνών Χριστιανοί απετέλεσαν συζήτηση κατά τούς πρώτους χρόνους τής Εκκλησίας, μπορούμε καί εμείς σήμερα νά θεωρούμε τόν εαυτό μας ως εξ Εθνών Χριστιανούς, πού εκλαμβάνουμε ως αδελφούς εν Χριστώ τούς κατοικούντας στόν τόπο αυτό καί όλοι μαζί αποτελούμε μιά ενότητα εν Χριστώ, τήν Μία, Αγία, Καθολική καί Αποστολική Εκκλησία τού Χριστού.

Οφείλουμε βαθύτατη ευγνωμοσύνη πρός τόν Τριαδικό Θεό γιά τήν μεγάλη δωρεά πού μάς επεφύλαξε καί Σάς παρακαλούμε νά προσευχηθήτε στόν Θεό νά ευλογήση τήν ενταύθα σύντομη παραμονή μας, νά μάς μεταγγίση μεγαλύτερη αγάπη πρός τόν Χριστό, νά επιβεβαιώση καί νά στηρίζη τήν πίστη μας στόν Θεάνθρωπο Χριστό καί τήν Αγία Του Εκκλησία.

Είναι ιδιαίτερη ευλογία πού αξιωνόμαστε νά ευρεθούμε εδώ αυτήν τήν περίοδο πού η Εκκλησία μας εορτάζει τήν απόδοση τής εορτής τού Πάσχα καί τής Αναλήψεως τού Χριστού. Άλλωστε, η Ανάσταση καί η Ανάληψη είναι δύο μεγάλες Δεσποτικές εορτές, πού συνδέονται μέ τήν θέωση τού ανθρώπου καί τήν μελλοντική ανάσταση τών σωμάτων μας. Αυτό είναι μιά ελπίδα ζωής καί προσδοκία, κατά τόν λόγο τού αγίου Γρηγορίου τού Θεολόγου, ότι ο άνθρωπος είναι «ζώον ενταύθα οικονομούμενον καί αλλαχού μεθιστάμενον, καί πέρας τού μυστηρίου, τή πρός Θεόν νεύσει θεούμενον».

Επίσης, αισθανόμαστε τήν ανάγκη νά εκφράσουμε τίς βαθύτατες ευχαριστίες μας πρός Εσάς, Μακαριώτατε, καί πρός τήν Αγιοταφική Αδελφότητα, διότι, παρά τίς δυσκολίες, παραμένετε στόν ευλογημένο αυτόν χώρο, προσφέρετε καθημερινώς τήν μαρτυρία τής πίστεώς Σας καί υφίστασθε τό μαρτύριο τής συνειδήσεως, μερικές φορές καί τού αίματος, γιά τήν διαφύλαξη τών οσίων τής Εκκλησίας καί τού Γένους μας. Η θυσία Σας καί η προσφορά Σας γίνονται δεκτά από τόν Θεό ως ευώδες θυμίαμα. Θαυμάζουμε τόν αγώνα Σας καί προσευχόμαστε γιά τήν κατά Χριστόν ενδυνάμωσή Σας.

Μακαριώτατε,

Ευχαριστούμε γιά τήν εγκάρδια υποδοχή Σας καί δεχθήτε τήν αγάπη, τίς ευχαριστίες καί τίς προσευχές μας υπέρ μακροημερεύσεώς Σας καί τής υπομονής Σας στίς τόσες δυσκολίες πού αντιμετωπίζετε. Συγχρόνως Σάς μεταφέρουμε τόν σεβασμό καί τήν αγάπη ολόκληρου τού Ποιμνίου τής Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου καί Αγίου Βλασίου, Κληρικών καί λαϊκών, οι οποίοι μάς συνοδεύουν νοερώς σέ αυτήν τήν πνευματική συνεκδημία.

Θεοφίλου τού Μακαριωτάτου καί Θεοπροβλήτου Πατριάρχου τής Αγίας Πόλεως Ιερουσαλήμ καί πάσης Παλαιστίνης, Συρίας, Αραβίας, Πέραν τού Ιορδάνου, Κανά τής Γαλιλαίας καί Αγίας Σιών, πολλά τά έτη.

  • Προβολές: 3053