Skip to main content

Πατριαρχικοί Λόγοι: Α) Στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, Μπαλουκλί, Β) Μετά την συναυλία της Μικτής Χορωδίας Ναυπάκτου, Ζωγράφειο

του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, Μπαλουκλί

Ιερώτατε Μητροπολίτα Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου,

και φίλτατε εν Χριστώ αδελφέ και συλλειτουργέ κ. Ιερόθεε.

Εντιμότατε κ. Νομάρχα Αιτωλοακαρνανίας,

Εντιμότατε κ. Δήμαρχε Ναυπάκτου,

Μουσικολογιώτατε κ. Πρόεδρε και πάντα τα παρόντα μέλη της Μικτής Χορωδίας Ναυπάκτου,

Μουσικολογιώτατε κ. Πρόεδρε και πάντα τα μέλη της Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών,

Ευλαβείς προσκυνηταί και τέκνα εν Κυρίω προσφιλή.

Χριστός Ανέστη!

Στον Ιερό Ναό Ζωοδόχου Πηγής, ΜπαλουκλίΔεν ήτο δυνατόν κατά την μεγάλην χαράν της Αναστάσεως η Εκκλησία να λησμονήση να στρέψη την προσοχήν και την προσευχήν της προς Εκείνην η οποία ήνοιξεν εις την ανθρωπότητα την δια της ενσαρκώσεως του Πλάστου και Δημιουργού οδόν της σωτηρίας, δηλαδή την Υπεραγίαν Θεοτόκον. Έτσι μέσα εις την Διακαινήσιμον Εβδομάδα, η οποία λογίζεται ως μία ημέρα με την αγιωτάτην Κυριακήν του Πάσχα, της αφιέρωσεν μίαν ημέρα εορτής την σημερινήν Παρασκευήν. Η παρελθούσα Παρασκευή, η Μεγάλη Παρασκευή του Αχράντου Πάθους ήτο ημέρα, κατά την οποίαν συμφώνως προς τον προφητικόν λόγον του αγίου Συμεών του Θεοδόχου, την καρδίαν της Παναγίας διήρχετο ρομφαία. Ήτο η ημέρα που τα μητρικά σπλάχνα της κατεσχίζοντο καθώς έβλεπε επί του Σταυρού θνήσκοντα τον Υιόν της. Την περασμένη Παρασκευή η Παναγία ήτο η mater dolorosa, όπως θα έλεγον οι δυτικοί, η Παναγία του Χάρου, όπως θα έλεγαν οι Δωδεκανήσιοι, η θλιμμένη, τέλος πάντων Παναγία, η οποία εθρήνη τον θάνατον του γλυκέος έαρός της, μέσα εις την αρχήν της Ανοίξεως.

Σήμερον δια της μεσολαβήσεως της μιας των Σαββάτων, πραγματώνεται το «Μη εποδύρου μου Μήτερ». Η Θεοτόκος πρώτη εκείνη, κατά την επίμονον άποψιν του αγίου Γρηγορίου του Παλαμά, είδε τον εκ νεκρών αναστάντα Υιόν της και εχάρη η καρδία της. Πρώτη ήκουσε παρά του αγγέλου αυτή, η Κεχαριτωμένη, την είδησιν της εγέρσεως. «Αγνή Παρθένε χαίρε και πάλιν ερώ χαίρε, ο σος Υιός ανέστη τριήμερος εκ τάφου». Πρώτη αυτή, η άλλη Μαρία, η κυρίως και Κυρία Μαρία, εδέχθη τον νέον Ευαγγελισμόν και εγένετο μάρτυς της Αναστάσεως, Ευαγγελίστρια της δόξης του Υιού της. Αυτή σήμερον φωνάζει εν αγαλλιάσει εις την Εκκλησίαν: «Φωτίζου φωτίζου, η Νέα Ιερουσαλήμ η γαρ δόξα Κυρίου επί σε ανέτειλεν, χόρευε νυν και αγάλλου Σιών». Και η Νέα Σιών ανταποκρινομένη σκιρτά και αγάλλεται και χορεύει πνευματικώς και καλεί Κορυφαία εις τον χορόν της την Παμμακάριστον Μητέρα του αναστάντος συστήσασα επί τούτω εορτήν προς τιμήν της, εορτήν άλλην εν μέσω της εορτής των εορτών και πανηγύρεως των πανηγύρεων, την εορτήν της Ζωοδόχου Πηγής.

Καλώς συνήχθημεν, λοιπόν, όλοι και οι εντεύθεν και οι εξ Ελλάδος και αλλαχόθεν ομόπιστοι και ομογενείς αδελφοί εις το πανηγύρεον τούτο σεμνείον και σέβασμα και αρχαίον χαλκείον της αρετής, την ιεράν δηλαδή σεβασμίαν και ιστορικήν μονήν της Ζωοδόχου Πηγής του Βαλουκλή, δια να συνεορτάσωμεν την Ανάστασιν του Χριστού και την χαράν της Θεοτόκου ψάλλοντες εξ υπ’ αμοιβής τον φαιδρόν παιάνα της νίκης της ζωής κατά του θανάτου: «Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτω θάνατον πατήσας και τοις εν τοις μνήμασιν ζωήν χαρισάμενος» και την χαριστήριον ωδήν προς την Θεοτόκον και Μητέρα του φωτός: «Συ δε Αγνή τέρπου Θεοτόκε εν τη εγέρσει του τόκου Σου».

Καλώς συνήχθημεν δια να αρυσθώμεν νάματα πίστεως αληθούς, ελπίδος αρραγούς και ζωής αιωνίου. Καλώς συνήχθημεν δια να είπωμεν και εις τους τάφους των αναπαυομένους αοιδίμους Οικουμενικούς Πατριάρχας ότι εγυμνώθη ο Άδης, επατήθη ο θάνατος, εσυλήθη το βασίλειον του σκότους, κατεπόθη η φθορά, ανέστη Χριστός, ο της Δικαιοσύνης Ήλιος ανέτειλεν εκ του τάφου ωραίος ως Νυμφίος εκ παστού και ζωήν πλέον πολιτεύεται εις τους αιώνας. Να τους είπωμεν ότι ο ύπνος των θα είναι βραχύς, τα οστά των θα ανατείλουν ως βοτάνη και θα συνεγερθούν εις ανάστασιν ζωής με όλα τα πιστά τέκνα των, τα πνευματικά, τα οποία εποίμαναν όταν ήσαν επί του πανσέπτου Οικουμενικού Θρόνου, με όλην την πονεμένην Ρωμηοσύνην, όταν ο Εις, ο αιώνιος νικητής του θανάτου, και μαζί μας, μαζί με όλα τα ορθόδοξα τέκνα της Εκκλησίας σε ήχον καθαρόν εορταζόντων εις τα χείλη Πάσχα θα κροτούμεν αιώνιον. Το εγγυάται ο ίδιος ο Αναστάς, το βεβαιώνει με ολοφώτεινον πρόσωπον η Ζωοδόχος Πηγή, η Παναγία.

Με ιδιαιτέραν συγκίνησιν και χαράν σημειούμεν την συμμετοχήν εις την εορτήν μας του Ιερωτάτου Μητροπολίτου Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιεροθέου, εκλεκτού αδελφού, τα μάλα αγαπώντος την μαρτυρικήν Μητέρα Εκκλησίαν της Κωνσταντινουπόλεως, την κατάστικτον τοις μώλωψι και πανσθενουργόν, και πλειστάκις μετά παρρησίας κηρύξαντος τα δίκαια του καθ’ ημάς Αγιωτάτου Αποστολικού και Πατριαρχικού Οικουμενικού Θρόνου, δια της θεολογικής γλώσσης και του οξυγράφου καλάμου.

Σας ευχαριστούμεν δι’ όλα αυτά, Ιερώτατε Άγιε αδελφέ, και δια την σημερινήν κατανυκτικήν λειτουργίαν σας εδώ εις το ιστορικόν μοναστήρι μας και δια τας δύο πολύ ωραίας και συγκινητικάς ομιλίας σας.

Επίσης χαιρετίζομεν εγκαρδίως την παρουσίαν συν τω αδελφώ, Αγίω Ναυπάκτου, του τε εντιμοτάτου κ. Νομάρχου Αιτωλοακαρνανίας, του αξιοτίμου κ. Δημάρχου Ναυπάκτου, ο οποίος αναμένεται εντός της ημέρας, της Μικτής Χορωδίας Ναυπάκτου, ως και της Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών.

Προ εξαμήνου είχομεν επισκεφθή την Αποστολικήν Μητρόπολιν Πατρών, η οποία, όπως και η Μήτηρ Εκκλησία εδώ, ευρίσκεται υπό την προστασίαν του Αγίου Αποστόλου Ανδρέου του Πρωτοκλήτου και είχομεν την χαράν να ακούσωμεν και να ίδωμεν την Χορωδίαν Πατρών εις την έδραν της και σήμερα εδώ αυτή η Χορωδία έτερψεν τας ακοάς μας και μας ανήγαγεν εις ύψος υπερκόσμιον. Θερμά συγχαρητήρια!

Επίσης είχομεν τον Νοέμβριον την χαράν να απολαύσωμεν την Μικτήν Χορωδίαν της Ναυπάκτου κατά την επίσκεψίν μας εις την θεόσωστον Επαρχίαν σας, Ιερώτατε αδελφέ, και αυτήν την Μικτήν Χορωδίαν θα έχωμεν την ευκαιρίαν να απολαύσωμεν και απόψε εις το Ζωγράφειον Λύκειον της πόλεώς μας.

Σήμερον με πολλήν χαράν έχομεν αμφοτέρας τας Χορωδίας πλησίον μας εις την λαμπροφορούσαν επί το Πάσχα Βασιλεύουσαν.

Καλώς ήλθετε, τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας από την Ναύπακτον, από την Πάτραν, και σεις οι αγαπητοί Μικρασιάτες από τα Γιαννιτσά, μέλη του Συλλόγου «Οι Καππαδόκες» και όλοι οι λοιποί εκ του εξωτερικού ευσεβείς προσκυνηταί του Πάθους και της Αναστάσεως της Μητρός Εκκλησίας!

Άξιον το προσκύνημά σας!

Προς όλους τέλος απευθύνοντες θερμάς πασχαλείους προσρήσεις και ευλογίας Πατριαρχικάς, ευχόμεθα να έχετε ατελεύτητον έαρ ψυχών και αναφαίρετον αναστάσιμον χάριν και χαράν εις την ζωήν σας.

Χριστός Ανέστη! Χρόνια Πολλά!

* * *

του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Μετά την συναυλία της Μικτής Χορωδίας Ναυπάκτου

Ιερώτατε Μητροπολίτα Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου κ. Ιερόθεε.

Εντιμότατοι, κ. Νομάρχα, κ. Δήμαρχε

Ελλογιμώτατε κ. Διευθυντά του Ζωγραφείου,

Ελλογιμώτατοι Εκπαιδευτικοί,

Κύριοι Πρόεδροι και μέλη των Χορωδιών των Πατρών και της Ναυπάκτου,

Τέκνα εν Κυρίω αγαπητά,

Χριστός Ανέστη!

Μέσα εις τα πολλάς ευλογίας τας οποίας μας χαρίζει ο Χριστός κατ’ αυτάς, την Ανάστασίν Του πρωτίστως, την εορτήν του Αγίου Γεωργίου χθες, εκείνην της Ζωοδόχου Πηγής σήμερα και μέσα εις τας πυρωμένας αναπνοάς και την πολύχρωμην ανθηφορίαν της Ανοίξεως, απόψε μας χαρίζει μίαν ακόμη, όχι μικράν, όχι αμελητέαν:

Την παρουσίαν εις την πόλιν μας των εκλεκτών εκ Ναυπάκτου και εκ Πατρών επισκεπτών, προσκυνητών θα ελέγομεν ορθότερον, με επικεφαλής τον Ιερώτατον Μητροπολίτην Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου και λίαν αγαπητόν αδελφόν κ. Ιερόθεον, τον λαμπρόν θεολόγον και διδάσκαλον του Ευαγγελίου και πολυγραφότατον συγγραφέα, ωμού με τας αρχάς της εκείσεν Τοπικής Αυτοδιοικήσεως, ήτοι τον κ. Νομάρχην Αιτωλοακαρνανίας, τον κ. Δήμαρχον Ναυπάκτου, ως και τα μέλη των Χορωδιών, των Πατρών που ακούσαμε σήμερα το πρωΐ κατά την θείαν Λειτουργίαν, και της Μικτής Χορωδίας Ναυπάκτου, υπό τον μουσικολογιώτατον κ. Θεόδωρο Καπακτσίεφ, τα οποία μέλη με το υπέροχον μουσικόν πρόγραμμα, το οποίον μας επαρουσίασαν μόλις προ ολίγου, μας ενεθουσίασαν και μας συνεκίνησαν βαθύτατα.

Προσωπικώς έχομεν αυτήν την εμπειρίαν και από την προ εξαμήνου περίπου επίσκεψίν μας εις την Ναύπακτον. Ήτο δε η εκτέλεσις του προλαβόντος μουσικού προγράμματος ωραίον στοιχείον υπογραμμίσεως και εορτασμού των 115 ετών από της ιδρύσεως του περιωνύμου και ιστορικού τούτου Εκπαιδευτηρίου, της εν Κωνσταντινουπόλει Ομογενείας, του Ζωγραφείου δηλονότι Λυκείου, εις το οποίον επί μικρόν, επί βραχύ, εφοιτήσαμεν και ημείς, εις τας αρχάς της δεκαετίας του ’50.

Το Ζωγράφειον εγαλούχησεν πολλάς γενεάς παιδιών της Ρωμηοσύνης με τα ζείδωρα νάματα των ορθοδόξων ελληνικών γραμμάτων. Ανέδειξεν πολλάς προσωπικότητας και αποτελεί αληθές σέμνωμα όλων των Ομογενών. Και βεβαίως δεν υπάρχουν πολλά σχολεία τα οποία να εορτάζουν 115ετιας καλλικάρπου λειτουργίας και προσφοράς. Άξιόν εστιν ως αληθώς, λοιπόν, να διανθισθή ο εορτασμός της ευτυχούς αμφιετηρίδος του Ζωγραφείου με την ήδη εις πέρας αχθείσαν μουσικήν πανδαισίαν.

Είμεθα πολύ ευγνώμονες, αδελφέ, Άγιε Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κ. Πρόεδρε, και Κυρίαι και Κύριοι, μέλη της Χορωδίας, που ωραΐσατε τον εορτασμόν του Σχολείου και εφέρατε εις την Πόλιν μας ήχον καθαρόν εορταζόντων από την αγιοτόκον και ηρωϊκήν Ρούμελην και την ωραίαν νύμφην του Πατραϊκού, την ιστορικήν πόλιν του Αγελάου, την Ναύπακτον. Δεν έχουν παρέλθει παρά μόνον εξ μήνες αφ' ότου είχομεν την χαράν να σας ίδωμεν και να σας ακούσωμεν εις την πόλιν σας, κατά την επίσκεψίν μας πλησίον σας, ως ελέχθη, και είμεθα πλήρεις αγαθών αναμνήσεων, και συγκινήσεων, και βιωμάτων.

Απόψε κατηστήσατε κοινωνούς αναλόγων βιωμάτων και συγκινήσεων όλους τους παρόντας ομογενείς, την μεγάλην οικογένεια του Ζωγραφείου, και ιδιαιτέρως τα παιδιά μας. Ευ και καλώς εποιήσατε. Είστε άξιοι πολλών συγχαρητηρίων και επαίνων και καθηκόντως όλως σας απονέμομεν ολόθυμον την Πατριαρχικήν μας ευαρέσκειαν.

Όταν θα επιστρέψετε εις την Ελλάδα, και οι εκ Πατρών και οι εκ Ναυπάκτου και οι εκ Θεσσαλονίκης, διότι έχομεν επισκέπτας και από την Θεσσαλονίκην, οι οποίοι μας φέρουν απόψε την αύραν του Θερμαϊκου και την χάριν του Αγίου Δημητρίου, και τους ευχαριστούμεν γι’ αυτό.

Όταν, λέγομεν, θα επιστρέψετε συν Θεώ εις τα ίδια, να είπητε εις τους αδελφούς των πόλεων και των Νομών σας ότι η Ομογένεια της Κωνσταντινουπόλεως, παρά την δοκιμασίαν του Σταυρού, παρά τον Γολγοθάν, εορτάζει Ανάστασιν. Τα τέκνα της είναι φωτόμορφα τέκνα της Εκκλησίας, τα οποία αισθάνονται υπερήφανα δια την ταυτότητα και τον πολιτισμόν των. Αγωνίζονται να διακριθούν εις την κοινωνίαν και εις τα γράμματα, έχουν κουράγιο, έχουν υπομονήν, έχουν πάντοτε όνειρα, έχουν οράματα, έχουν επιτυχίες.

Η μικρά ζύμη εξακολουθεί να υπάρχη εδώ και ευρίσκεται εις την διάθεσιν του Μεγάλου Αρτοποιού Θεού, ο Οποίος εξ αυτής ζυμώνει φύραμα, που εξαρκεί να χορτάση πολλούς μέχρι των περάτων της Οικουμένης. Το Φανάρι είναι ολοφώτεινο παρά τους ανεμοστροβίλους, το Ζωγράφειον και όλα τα εδώ Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα σπεύδουν να ανταποκριθούν εις την Πασχάλειον προτροπήν: «Δεύτε λάβετε φως εκ του ανεσπέρου φωτός», την οποίαν η αγρυπνούσα Μήτηρ Εκκλησία τους απευθύνει και δοξάζουν πολλαχώς και πολυτρόπως τον Χριστόν, τον αναστάντα εκ νεκρών. Οι Ζωγραφιώται πιστεύουν εις την Ανάστασιν, πιστεύουν εις την δύναμιν και τελικήν επικράτησιν του πνεύματος, της άλλης λογικής και της άλλης βιοτής, της αιωνίου, της οποίας την απαρχήν εορτάζομεν από της προλαβούσης Αγίας Κυριακής του Πάσχα.

Ευχαριστούμεν δια την ενταύθα παρουσίαν σας και δια την χαράν που μας εχαρίσατε. Ευχαριστούμεν δια τα δώρα σας. Θα μας υπενθυμίζουν την ευλογίαν της αποψινής εκδηλώσεως και την ευλαβή αγάπην σας. Η ευλογία του Αποστολικού Θρόνου της Κωνσταντινουπόλεως και του Πατριάρχου σας συνοδεύει. Να είπητε εις τον πολυφίλητον Ναυπακτιακόν λαόν και εις όλον τον λαόν της Αιτωλοακαρνανίας, κ Νομάρχα, και εις τον λαόν των Πατρών οι εκείθεν προερχόμενοι, ότι η αγάπη μας και η προσευχή μας σας ακολουθούν. Να μας έλθετε και πάλιν και πολλάκις όλοι σας και άλλοι πολλοί μαζί σας. Η Κωνσταντινούπολις είναι πάντοτε η Αγία Σιών μας, μας το είπε και ο Άγιος Ναυπάκτου σήμερα το πρωΐ με τις ωραίες ομιλίες του, η πατρική οικία όσων αισθάνονται όπως εμείς, όσων αισθάνονται μέλη της Οικουμενικής οικογενείας της Ρωμηοσύνης. Σας περιμένομεν, λοιπόν, και έχομεν ευήκοον ους, δια να ακούσωμεν και πάλιν τα υπέροχα και μελιηδή σας απηχήματα.

Ανταποδίδομεν, ευχαριστούμεν και σας αγαπούμεν.

Χριστός Ανέστη!

  • Προβολές: 2853