Skip to main content

Νεανικὲς τρέλες ...

ΝΕΑΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ - ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ

Ὑπάρχει ἕνα ὑπέροχο τροπάριο στούς ἀναβαθμούς τοῦ τετάρτου ἤχου, πού ψάλλεται καί σέ ὅλες τίς Παρακλήσεις. Τά λόγια του, σέ μετάφραση, εἶναι: “Ἀπό τά νεανικά μου χρόνια μέ πολεμοῦν πολλά πάθη. Ἀλλά ἐσύ, Σωτήρα μου, βοήθησε μέ καί σῶσε μέ ἀπό αὐτά”. Τά λόγια τοῦ τροπαρίου μιλοῦν, θά λέγαμε, γιά κάποιον πού δέν εἶναι πιά νέος, ὁ ὁποῖος βλέπει τόν διάβολο νά τόν πολεμᾶ μέ τά πάθη ἀπό τότε πού ἦταν παιδί καί τώρα ζητᾶ τή λύτρωσή του.

Ἔχω ἀκούσει πολλούς, ἡλικιωμένους, ἀνθρώπους νά μοῦ διηγοῦνται μέ μετάνοια τά ἁμαρτωλά νεανικά τους χρόνια καί τίς.... “τρέλες” πού ἔκαναν σ’ αὐτά. Καί ὅλους, σχεδόν, νά καταλήγουν στό συμπέρασμα: “Ἄν ξαναγινόμουνα νέος, πάτερ, δέν θά ἐπαναλάμβανα τίς τρέλες πού ἔκανα τότε. Δέν ἤξερα. Δέν εἶχα κάποιον νά μέ συμβουλέψη. Συμβουλέψτε τά σημερινά νιάτα νά μήν κάνουν τίς τρέλες πού ἔκανα ἐγώ”.
Οἱ “νεανικές τρέλες” καί τά ἁμαρτωλά πάθη, πού τίς προκαλοῦν, μᾶλλον αὐξήθηκαν στίς ἡμέρες μας. Δυστυχῶς ταλαιπωροῦν ἰδιαίτερά τους νέους, παρ’ ὅλη τήν δυνατότητα ἐνημερώσεως καί κατηχήσεως. Θά ἀναφέρω, λοιπόν, μερικές “νεανικές τρέλες” στό ἄρθρο αὐτό, μέ τήν ἐλπίδα ὅτι θά συγκινηθοῦν οἱ νέοι πού θά τό διαβάσουν καί θά θελήσουν νά μή ....τρελαθοῦν, τουλάχιστον αὐτοί, ἀλλά ἀντιθέτως νά λυτρωθοῦν καί νά σωθοῦν καί τώρα καί στήν αἰωνιότητα. 
Εἶναι νεανική τρέλα τά μηχανάκια καί ἡ ἡδονή τῆς ταχύτητος. Ἔχουμε θρηνήσει νιάτα καί νιάτα. Δυστυχῶς ἔχει χυθεῖ πολύ νεανικό αἷμα στόν βωμό τῆς ἀσφάλτου. Εἶναι ἀνάγκη ὅλοι, ὅσοι ἀγαποῦμε τά νιάτα νά τά συμβουλεύουμε μέ ἀγάπη νά μή χρησιμοποιύν μηχανάκια ἤ τουλάχιστον νά τά χρησιμοποῦν μέ σύνεση, προσοχή καί προσευχή. Καί νά φοροῦν κράνος. Καί νά ὁδηγοῦν μέ μικρές ταχύτητες. Εἶναι τρέλα νά παίζη κανείς μέ τόν θάνατο. Εἶναι νεανική τρέλα τό τσιγάρο. Ἄν τό ἀρχίσει ὁ νέος, μετά, καί νά θέλει νά τό κόψη, ἴσως νά μή μπορῆ. Εἶναι ἀνάγκη ὅλοι νά συμβουλεύουμε τά νιάτα καί μέ λόγια καί μέ παράδειγμα, νά μή δοκιμάσουν τό τσιγάρο οὔτε μία φορά. Οὔτε ἀπό περιέργεια. Οὔτε γιά ὁποιονδήποτε λόγο. Ὑποδουλώνει τήν ψυχή καί βλάπτει σοβαρά τήν ὑγεία.

Εἶναι τρέλα τά ναρκωτικά καί μόνο νά σκεφθῆ κανείς νά τά δοκιμάση. Ἔχουν γραφεῖ χιλιάδες σελίδες γιά τήν τρέλα τῶν ναρκωτικῶν. Εἶναι ἀνάγκη ὅλοι, ὅσοι ἀγαποῦμε τά νιάτα νά τά συμβουλεύσουμε μέ ἀγάπη καί νά τούς ποῦμε: “Μακρυά ἀπ’ τά ναρκωτικά. Μακρυά ἀπ’ ὅσους τά διακινοῦν. Μακρυά ἀπό τούς χώρους πού διακινοῦνται. Ὁ νέος πού ἀνήκει στόν Χριστό δέν στοχεύει στούς ψεύτικους παραδείσους τῶν ναρκωτικῶν ἀλλά στόν μοναδικά ἀληθινό Παράδεισο, πού στήν ἐπίγεια ζωή εἶναι ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ καί στήν αἰώνια ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν. Μακρυά ἀπ’ τήν τρέλα τῶν ναρκωτικών”. Νεανικές τρέλες εἶναι τά μπλεξίματα μέ τήν πορνεία καί τήν κάθε σαρκικότητα, οἱ ἀνόητοι νεανικοί ἔρωτες, ἡ ἀχαλίνωτη ἱκανοποίηση τῶν αἰσθήσεων, ἡ ὑποδούλωση στήν μόδα, ἡ ἁμαρτωλή νυχτερινή ζωή, ἡ διασκέδαση μέσα σέ ἐκκωφαντικούς “μουσικούς” θορύβους, ἡ “ψυχαγωγία” μέ ἠλεκτρονικά παιγνίδια, ἡ συμμετοχή σέ ἐκδηλώσεις βίας καί ἀναρχίας, ἡ κάθε μορφῆς λατρεία τοῦ σατανᾶ, ἡ πίστη καί ἡ λατρεία συγχρόνων εἰδώλων καί γενικά ἡ ἐμπαθής λατρεία τῆς κτίσεως.

Ἔχει παραγίνει τό κακό σήμερα. Ὁ διάβολος ἔβαλε στόχο νά τρελάνη τούς νέους. Περισσότερο ἀπό κάθε ἄλλη ἐποχή ἰσχύει στίς ἡμέρες μας τό τοῦ Μεγάλου Ἀντωνίου, προσαρμοσμένο στά νιάτα: “Εἶδα τίς παγίδες τοῦ διαβόλου ἁπλωμένες, γύρω ἀπό τά νιάτα, καί εἶπα. Ποιός μπορεῖ νά τίς ἀποφύγη;” Καί τό χειρότερο. Πραγματοποιεῖται στίς ἡμέρες μας, ἰδιαίτερως στά νιάτα, αὐτό πού ὁ ἴδιος Ἅγιος εἶχε προφητεύσει: “Θάρθη καιρός πού ὅλοι θά τρελαθοῦν. Καί ἄν ὑπάρχει ἕνας πού δέν θά εἶναι τρελός, θά τοῦ λένε οἱ τρελοί. Ἐσύ εἶσαι τρελός”. Ἄν ἦταν δυνατόν το ἄρθρο αὐτό νά γινόταν κραυγή καί νά τήν ἄκουγαν ὅλα τα νιάτα, θά ἔλεγε συνοπτικά: Νέοι καί νέες, μακρυά ἀπό τίς ἁμαρτωλές, δαιμονικές νεανικές τρέλες. Πληρώνονται πολύ ἀκριβά. Πολλές φορές καί μέ τήν ἴδια τή ζωή σας. Τήν ἐπίγεια καί τήν ἐπουράνια. Κι ἄν κάποιοι ἔχετε τρελαθεῖ ἤ βρίσκεσθε στά πρόθυρα, ἐπιστρέψτε τό συντομότερο στό Χριστό καί στήν Ἐκκλησία Του. Μόνο ὁ Χριστός σᾶς ἀγαπάει πραγματικά καί μόνο Αὐτός μπορεῖ νά σᾶς θεραπεύση.

Ὁ καλύτερος ἐπίλογος γιά τό ἄρθρο αὐτό εἶναι, πιστεύω, ἕνα ὡραιότατο τροπάριο τῶν ἀναβαθμῶν τοῦ πλαγίου τετάρτου ἤχου, πού λέει: “Ἐκ νεότητός μου ὁ ἐχθρός μέ πειράζει, ταῖς ἠδοναῖς φλέγει μέ. Ἐγώ δέ πεποιθῶς ἐν Σοῖ, Κύριε, τροποῦμαι τούτον”. Ἀπό τά νιάτα μου ὁ ἐχθρός διάβολος μέ πειράζει. Μέ κατακαίει μέσα στίς ἡδονές. Ἀλλά ἐγώ, Κύριε, ἔχω πιστέψει μόνο σέ Σένα μέ ὅλη μου τήν καρδιά καί μέ τήν πίστη αὐτή τόν νικάω καί τόν κατατροπώνω.  Ἅς γίνει τό τροπάριο αὐτό ὕμνος κάθε νέου καί κάθε νέας..

  • Προβολές: 2766