Skip to main content

Ἀνακοίνωση τῆς Ἱερᾶς Κοινότητος Ἁγίου Ὄρους: Γιὰ τὸ σύστημα Σένγκεν

Ἡ Ἱερά Κοινότης Ἁγίου Ὅρους, ἔχοντας πληροφορηθῆ ὅτι ἐπίκειται ἡ ψήφιση ἀπό τή Βουλή τῶν Ἑλλήνων τοῦ νομοσχεδίου “γιά τήν προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπό τήν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα”, μέ ἑπόμενο βῆμα τήν κύρωση τῆς Εὐρωπαϊκῆς Συνθήκης τοῦ Σένγκεν, θεωρεῖ χρέος τῆς νά ἐπισημάνη τά κάτωθι:

Ἐπαινοῦμε κατ’ ἀρχήν τήν προσπάθεια τῆς πολιτείας νά ἐκσυγχρονισθῆ ἡ ἑλληνική νομοθεσία καί νά τεθοῦν κανόνες καί ὅρια στήν ἐν πολλοῖς ἀνεξέλεγκτη μέχρι σήμερα διείσδυση τῆς πληροφορικῆς στή ζωή μας. Πληροφορούμεθα ὅμως παραλλήλως καί τά ἑξῆς:

Μέ τίς τεράστιες δυνατότητες τῆς σημερινῆς τεχνολογίας στήν πράξη κανένας νόμος καί καμμία διαδικασία δέν εἶναι δυνατόν νά ἐλέγξη τήν συλλογή, ἐπεξεργασία καί διακίνηση τῶν σχεδόν “ἄυλων” αὐτῶν ἠλεκτρονικῶν πληροφοριῶν.

Ἡ ψήφιση τοῦ νομοσχεδίου “γιά τήν προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπό τήν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα” ἔχει τεθῆ ἀπό τήν Εὐρωπαϊκή Ἕνωση ὡς προϋπόθεση γιά τήν κύρωση ἀπό τήν Βουλή τῆς Εὐρωπαϊκῆς Σύμβασης Σένγκεν, στήν ὁποία ἡ ἑλληνική κυβέρνηση ἔχει προσχωρήσει μέ συμφωνία στίς 6 Νοεμβρίου 1992. Ἡ σύμβαση αὐτή μεταξύ ἄλλων καταργεῖ τούς ἐλέγχους στά σύνορα καί ἀντί αὐτῶν θεσμοθετεῖ τό λεγόμενο Σύστημα Πληροφοριῶν Σένγκεν (Σ.Π.Σ.), μέ σκοπό τήν πάταξη τοῦ ἐγκλήματος μέσα στά ὅρια τοῦ ἑνιαίου πιά, ἀπό τήν ἄποψη αὐτή, εὐρωπαϊκοῦ ἐδάφους. Τό Σύστημα Πληροφοριῶν Σένγκεν θεσμοθετεῖ τήν δημιουργία καί τήν διασυνοριακή σύνδεση ἠλεκτρονικῶν ἀρχείων μέ προσωπικά δεδομένα πολιτῶν, πού εἴτε παρέβησαν τόν νόμο εἴτε εἶναι πιθανό νά τόν παραβοῦν.

Ἔχει γίνει πολύς λόγος γιά τό δημοκρατικό ἔλλειμα αὐτῆς τῆς Σύμβασης, ἐνῶ ἔχουν ἐκφρασθῆ σοβαρές ἐπιφυλάξεις καί ἀπό νομικά σώματα, ὅπως τό Εὐρωπαϊκό Κοινοβούλιο καί τό Ὀλλανδικό Συμβούλιο τῆς Ἐπικρατείας. Συγκεκριμένα μέ τήν Σύμβαση καί τό Σύστημα Πληροφοριῶν Σένγκεν διευκολύνεται ἡ παραβίαση τοῦ προσωπικοῦ ἀπορρήτου καί πλήττεται οὐσιαστικά το τεκμήριο τῆς ἀθωότητος τοῦ πολίτη. Ἐπίσης δίνεται ἡ δυνατότητα στούς οἰκονομικά ἰσχυρούς πού θά ἔχουν πιά νόμιμη πρόσβαση στά προσωπικά δεδομένα τῶν ἐργαζομένων νά τούς ἐκμεταλλεύωνται ποικιλοτρόπως. Ἡ βασισμένη σέ προσωπικές πληροφορίες διαφήμιση μπορεῖ νά πάρη τυραννικές διαστάσεις.

Ἐξ ἄλλου γιά τήν Ἑλλάδα, πού δέν ἔχει χερσαία σύνορα μέ καμμιά χώρα μέλος τῆς Ε.Ε., τά ἐθνικά ὀφέλη ἀπό τήν Σύμβαση αὐτή εἶναι μηδαμινά. Ἀντίθετα εἶναι εὐνόητοι οἱ κίνδυνοι ἀπό διατάξεις ὅπως ἡ διασυνοριακή καταδίωξη ἐγκληματιῶν καί παρακολούθηση ὑπόπτων, ἐάν ληφθοῦν ὑπόψιν καί τά ἐντελῶς διαφορετικά συμφέροντα τῶν ἑταίρων μας στό θέμα τῶν σχέσεων μέ τά γειτονικά μας κράτη. Σημειοῦται ὅτι ἡ Βρεταννία καί ἡ Ἰρλανδία γιά τούς ἴδιους λόγους ἐπέλεξαν νά μή μετάσχουν στήν Σύμβαση.

Καί ἀπό καθαρά ὀρθόδοξη χριστιανική ἄποψη ὑπάρχουν σοβαρές ἀνησυχίες καί ἐπιφυλάξεις γιά ἐνδεχόμενη καταπάτηση τῶν θρησκευτικῶν ἐλευθεριῶν καί προσβολή τοῦ χριστιανικοῦ αἰσθήματος, ὅπως ἀκριβῶς ἔγινε καί μέ τήν σχεδόν ἄνευ ἀντιστάσεως ἐπιβολή στήν χώρα μας τῆς λεγομένης Παγκόσμιας Κωδικοποίησης Προϊόντων (UPU) μέ τόν γνωστό δυσώνυμο ἀριθμό τῆς Ἀποκαλύψεως 666. Κατά μία σοβαρή ἄποψη δέν εἶναι καθόλου φαντασίωση ὁ ἐνδεχόμενος κίνδυνος ἕνα τέτοιο εὐρωπαϊκό καί κατόπιν παγκόσμιο σύστημα πληροφοριῶν, ὅπως τό Σύστημα Πληροφοριῶν Σένγκεν, νά χρησιμοποιηθῆ καί ἀπό ἀντιχριστιανικές δυνάμεις μέ ἀπώτερο στόχο στήν ἐπιβολή μιᾶς παγκόσμιας πολιτικό-οἰκονομικῆς καί κατόπιν πνευματικῆς δικτατορίας, ὅπως αὐτή περιγράφεται στό ἰγ' κεφάλαιο τῆς Ἀποκαλύψεως. Ἀντίθετα μᾶλλον, ἡ σημερινή πρόοδος τῆς τεχνολογίας καί πληροφορικῆς καί ἡ διεθνής προώθηση τέτοιων Συστημάτων Πληροφοριῶν εἶναι αὐτά πού κάνουν κατανοητή καί πραγματοποιήσιμη τήν ὄντως ἐφιαλτική αὐτή περιγραφή τοῦ Εὐαγγελιστῆ Ἰωάννη.

Ἐάν οἱ ἀνωτέρω πληροφορίες καί ἐπιφυλάξεις εἶναι ἀκριβεῖς, δηλώνουμε τήν πλήρη καί σαφῆ ἀντίθεσή μας στήν ψήφιση τοῦ νέου νομοσχεδίου. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία μεριμνᾶ φιλανθρώπως γιά τήν σωτηρία τοῦ ἀνθρώπου καί τήν ἐλευθερία τοῦ προσώπου του, χωρίς τήν ὁποία ὁ ἄνθρωπος εἶναι ἀδύνατο νά “ἐκκλησιοποιηθή” καί νά σωθῆ. Γι’ αὐτό καί ἀνέκαθεν πρωτοπόρησε στούς ἀγῶνες τοῦ Ἔθνους γιά τήν ἐλευθερία. Εἰδικώτερα μάλιστα ὁ Ἁγιορειτικός Μοναχισμός ὡς πνευματική ἐμπροσθοφυλακή τῆς Ἐκκλησίας καί ὡς θεματοφύλακας τῶν ἱερῶν παραδόσεων τοῦ Γένους, εἶναι ἀναγκασμένος νά διαμηνύση τήν ζωηρή ἀνησυχία του γιά τόν ἁπτό πλέον κίνδυνο ἑνός θεσμοθετημένου καί γενικοῦ ἠλεκτρονικοῦ φακελλώματος μέ ὅλες τίς προαναφερθεῖσες ἀρνητικές συνέπειες γιά τήν θεοσδοτη ἐλευθερία τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου καί τήν ἐν Χριστῷ σωτηρία του.

Τό νομοσχέδιο “γιά τήν προστασία τοῦ ἀτόμου ἀπό τήν ἐπεξεργασία δεδομένων προσωπικοῦ χαρακτήρα”, στήν πράξη, φαίνεται δυστυχῶς πῶς νομιμοποιεῖ τήν ἠλεκτρονική συλλογή, ἐπεξεργασία καί διακίνηση τῶν προσωπικῶν πληροφοριῶν, ἐνῶ σύμφωνα μέ ὅσα ἀναφέρθηκαν ἡ “προστασία” πού κατ’ ὄνομα εἰσάγει γιά τόν πολίτη ἀποδεικνύεται, μέ τά σημερινά δεδομένα τῆς πατρίδας μας, ἁπλά θεωρητική. Ἡ ἐνδεχόμενη ὑπερψήφισή του ἀπό τήν Βουλή θά ἀποτελέση τό τελευταῖο σκαλοπάτι γιά τήν κύρωση τῆς Σύμβασης Σένγκεν καί τήν ὁριστική ἴσως ἀπώλεια τοῦ προσωπικοῦ ἀπορρήτου καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἐλευθερίας μας.

Γι’ αὐτό καλοῦμε ὅλους τους ὑπευθύνους νά ἐπανεξετάσουν μέ προσοχή τό ζήτημα μέσα ἀπό αὐτό τό πρίσμα καί παρακαλοῦμε τήν ἑλληνική κυβέρνηση νά ἀποσύρη τουλάχιστον ἐπί τοῦ παρόντος τό νομοσχέδιο ἀπό τήν Βουλή.

Ἅπαντες οἱ ἐν τῇ κοινή Συνάξει Ἀντιπρόσωποι καί Προϊστάμενοι τῶν εἴκοσιν Ἱερῶν Μονῶν τοῦ Ἁγίου Ὅρους Ἄθω.

  • Προβολές: 2850