Skip to main content

Κύριο θέμα: Ὀργανώθηκαν στίς Ἐνορίες τῆς Ναυπάκτου “Σύνδεσμοι Ἀγάπης”- Ἡ Ἐνορία κύτταρο τῆς Ἐκκλησιαστικῆς Ζωῆς

Οἱ “Σύνδεσμοι Ἀγάπης” εἶναι εἰδικές ἐνοριακές ἐπιτροπές καί ἔχουν ὡς σκοπό τή δραστηριοποίηση τῶν γυναικών στό ἔργο τῆς Ἐνορίας στούς τομεῖς τῆς πρόνοιας, τοῦ καλλωπισμοῦ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, τῆς φροντίδος τοῦ ἐνοριακοῦ κέντρου καί τῆς ὀργανώσεως ἑορτῶν, ἐκδρομῶν καί ἄλλων ἐκδηλώσεων. Ἡ ὀργάνωσή τους στηρίζεται στήν παράγραφο 5 τοῦ ἄρθρου 17 τοῦ ὑπ’ ἀριθμ. 8/1979 κανονισμοῦ “περί Ἱερῶν Ναῶν καί Ἐνοριών” καί στήν ἐγκύκλιο μέ ἀριθμό 7/21-2-1996 τοῦ Μητροπολίτου μας κ. Ἰεροθέου.

Ὁ Σεβασμιώτατος στήν ὡς ἄνω ἐγκύκλιό του παρουσιάζοντας τόν βαθύτερο σκοπό τῶν Συνδέσμων, μεταξύ ἄλλων τόνιζε: “Πιστεύουμε ἀκράδαντα ὅτι ἡ δημιουργία αὐτῶν τῶν “Συνδέσμων Ἀγάπης” θά εἶναι ἡ ἀπαρχή τῆς διοργανώσεως τῆς ἐνοριακῆς ζωῆς, ἡ βίωση τῆς Ἐνορίας ὡς κοινότητος καί οἰκογενείας, ἡ ἐνεργοποίηση τῶν ποικίλων χαρισμάτων, μέ ἄμεσες συνέπειες σέ ὅλη τήν κοινωνία μας”.

Ἡ ὀνομασία “Σύνδεσμοι Ἀγάπης” ἀπαρτίσθηκε ἀπό λέξεις πού χρησιμοποιεῖ ὁ ἀπόστολος Παῦλος καί θέλει νά τονίση τό βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα τῶν μελῶν τῆς Ἐκκλησίας, πού εἶναι ἡ ἑνότητα ὡς ἀποτέλεσμα τῆς ἀνιδιοτελοῦς ἀγάπης. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος δέσμιος στή Ρώμη παρακαλεῖ στήν κατ’ ἐξοχήν ἐκκλησιολογική ἐπιστολή τοῦ τούς Ἐφεσίους νά ζοῦν ἀντάξια πρός τήν κλήση πού ἔλαβαν ἀπό τό Θεό, “μετά πάσης ταπεινοφροσύνης καί πραότητος, μετά μακροθυμίας, ἀνεχόμενοι ἀλλήλων ἐν ἀγάπη, σπουδάζοντες τηρεῖν τήν ἑνότητα τοῦ πνεύματος ἐν τῷ συνδέσμω τῆς εἰρήνης”. Ἡ ἑνότητα πού δίνει τό Ἅγιο Πνεῦμα στά μέλη τῆς Ἐκκλησίας διατηρεῖται, ὅταν μένει ἀρραγής ὁ σύνδεσμος τῆς εἰρήνης, κάτι πού εἶναι δυνατό μόνο μέσα στό πνεῦμα τῆς ταπεινοφροσύνης, τῆς πραότητας καί τῆς μακροθυμίας, πού μᾶς κάνουν ἱκανούς νά ἀνεχόμαστε μέ ἀγάπη ὁ ἕνας τόν ἄλλον καί κυρίως αὐτούς πού περνοῦν δυσκολίες καί ποικίλους πειρασμούς. Τό χωρίο αὐτό τοῦ ἀποστόλου Παύλου περιγράφει μέ τόν καλύτερο τρόπο τό περιεχόμενο τῆς δράσεως τῶν “Συνδέσμων Ἀγάπης”.

Ἤδη ὁ Μητροπολίτης κ. Ἱερόθεος διόρισε στίς τρεῖς Ἐνορίες τῆς Ναυπάκτου Ἐπόπτες Ἐφημερίους, μέ προτάσεις τῶν ὁποίων ἀπαρτίσθηκαν τά δεκαπενταμελῆ Διοικητικά Συμβούλια τῶν τριῶν Συνδέσμων, τά ὁποῖα μέ τή σειρά τούς συγκάλεσαν Γενικές Συνελεύσεις τῶν ἐνοριτισσῶν, στίς ὁποῖες οἱ Ἐπόπτες Ἐφημέριοι ἀνέλυσαν τό σκοπό, τόν τρόπο καί τά πλαίσια δράσεως τῶν Συνδέσμων. Ἐπίσης στίς 19 Φεβρουαρίου, ἡμέρα Τετάρτη, πραγματοποιήθηκε στό Πνευματικό Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στή Ναύπακτο, κοινή συνάντηση τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων καί τῶν Διοικητικῶν Συμβουλίων τῶν “Συνδέσμων Ἀγάπης”, στήν ὁποία ὁμίλησε ὁ Μητροπολίτης μας κ. Ἱερόθεος. Ἡ συνάντηση αὐτή ἦταν ἡ ἐπίσημη ἔναρξη τῆς λειτουργίας τῶν τριῶν “Συνδέσμων Ἀγάπης” τῆς Ναυπάκτου. Στήν ὁμιλία τοῦ ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ ἀναφέρθηκε στό ἱεραρχικό καί συνοδικό πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας καί στό ὅτι ἡ Ἐνορία ἀποτελεῖ τό κύτταρο τῆς ἐκκλησιαστικῆς ζωῆς, τόνισε τήν ἀνάγκη συνεργασίας τῶν Κληρικῶν μέ τά λαϊκά μέλη τῆς Ἐκκλησίας στούς διαφόρους τομεῖς τῶν ἐνοριακῶν δραστηριοτήτων. Εἶπε ὅτι πρέπει νά ὀργανωθοῦν οἱ Ἐνορίες, γιατί μιά ὀργανωμένη Ἐνορία μπορεῖ νά βοηθήση στήν πρόληψη διαφόρων προβλημάτων, λόγω του ὅτι ἱκανοποιεῖ τήν ἀνάγκη τοῦ ἀνθρώπου νά ζήση σέ οἰκογένεια. Ἡ Ἐνορία εἶναι οἰκογένεια, ἡ ὁποία ταυτόχρονα μέ τή λατρεία, τήν πρόνοια, τήν ψυχαγωγία, τήν πνευματική καθοδήγηση, μπορεῖ νά λειτουργήση καί σάν μιά θεραπευτική κοινότητα. Ὑπάρχει πολύς πόνος στήν κοινωνία μας, μεγάλα οἰκονομικά, οἰκογενειακά καί ψυχολογικά προβλήματα.

Στή συνέχεια ἀναφέρθηκε στήν ἐνεργοποίηση τῶν γυναικών στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας, φέρνοντας παραδείγματα γυναικών μέ ἐκκλησιαστικό ἔργο μέσα ἀπό τήν ἐκκλησιαστική ἱστορία.

Τέλος ἀνακοίνωσε τόν οἰκονομικό ἀπολογισμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως γιά τό ἔτος 1996.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκλεισε τήν ὁμιλία του μέ τό χαιρετισμό τοῦ ἀποστόλου Παύλου στούς Φιλιππισίους: “ἀδελφοί μου ἀγαπητοί καί ἐπιπόθητοι, χαρά καί στέφανος μού”, θεωρώντας τούς Ἐκκλησιαστικούς Συμβούλους, τά μέλη τῶν Δ.Σ. τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης καί ὅσους δραστηριοποιοῦνται στό ἔργο τῆς Ἐκκλησίας ἄμεσους συνεργάτες του, πού εἶναι χαρά καί στέφανος τοῦ Ἀρχιερέως.

π. Θ.Α.Β

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 3618