Skip to main content

Λαμπρός Ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Νικολάου Πολιούχου Ἀραχώβης

«Απ’ Αντιρρίου και άχρι της Αραχώβης τε, η Ναύπακτος και πάσα ενδοχώρα τιμά Σε, Πανάγιε Νικόλαε, εν ναοίς και σεπτοίς εικονίσμασι και μεγαλύνει τα θαύματα α ποιείς τοις εν πίστει Σοι προστρέχουσι».

Με λαμπρότητα και μεγαλοπρέπεια ετίμησεν η εύανδρος ορεινή κώμη της Αραχώβης εις τας εσχατιάς της ιεράς ημών Μητροπόλεως τον φρουρόν και προστάτην αυτής Άγιον Νικόλαον, ο περικαλλής ναός του οποίου στολίστηκε με άνθη, κορδέλλες και σημαιοστολίστηκε. Την παραμονή της εορτής ετελέσθη μέγας πανηγυρικός εσπερινός με Ανοιξαντάρια, αργά Κεκραγάρια και τη Λιτή του Αγίου. Την ηλιόλουστη ημέρα της μνήμης του, όρθρου βαθέος, εψάλη πανηγυρικός Όρθρος μετά Ψαλτηρίων, Πολυελέου, Κανόνων μετά αργών Καταβασιών, Αρτοκλασίας και Θεία Λειτουργία, χοροστατούντων των πρεσβυτέρων Αρχιμανδρίτου π. Γαβριήλ Πλάκα και ιερέως π. Χρήστου Δανιά, μετά θείου κηρύγματος και λιτανείας πέριξ της εκκλησίας, όπου όλοι σχεδόν οι κάτοικοι της κώμης ήταν στον ναό του Αγίου και πάρα πολλοί πιστοί εκοινώνησαν των Αχράντων Μυστηρίων.

Της πανδήμου λιτανείας υπό τους λίαν χαρμοσύνους ήχους των κωδωνοκρουσιών προπορεύοντο τα λάβαρα, η ανθοστόλιστος εικόνα του Αγίου, το ιερό Ευαγγέλιο και ο Τίμιος Σταυρός, επευλογούντων των ιερέων και αναπεμπόντων δεήσεις, ενώ οι ψάλτες και όλο το εκκλησίασμα, το οποίο έπετο της ιεράς πομπής, έψαλλεν εμμελώς το απολυτίκιο του Αγίου «Κανόνα πίστεως». Μετά το πέρας της λιτανείας και την επαναφοράν εις τον ναόν εψάλη το του βαρέος ήχου «Τις Θεός μέγας» και εκινήθησαν αι κανδήλαι και οι πολυέλεοι. Ευλογήθηκαν το ύψωμα και οι προσφερθέντες καρποί και μετά την απόλυση αντηλλάγησαν ευχαί μεταξύ εκκλησιάσματος, των ιερέων, ιεροψαλτών, επιτρόπων και της νεωκόρου.

Έψαλλεν ο Αναγνώστης Γεώργιος Γαλανόπουλος, όστις και συνέθεσεν μάλιστα ύμνους και Μεγαλυνάρια προς τιμήν του Αγίου, και χορός ιεροψαλτών με σεμνότητα και ευταξία ιεροπρεπεστάτη. Ετίμησαν την λαμπράν πανήγυριν του Αγίου μέλη του Συλλόγου Αραχωβιτών και της Αδελφότητος Αμερικής «Ο Άγιος Νικόλαος», ο ιατρός Δημήτριος Σισμάνης και μία εκατοντάς πιστών Χριστιανών ενοριτών, μέσα σε βαθειά κατάνυξη και προσευχή.

Και στην Αθήνα, την Κυριακή 9.12.2007, ετίμησεν δεόντως τον προστάτην του Αγιον Νικόλαον ο Σύλλογος Αραχωβιτών με θεία Λειτουργία και Αρτοκλασία στον ιερό ναό Αγίου Δημητρίου Βύρωνος και στη συνέχεια με κοινωνική εκδήλωση στην ιδιόκτητη πλησίον του ναού αίθουσά του, παρουσία πολλών μελών.

Είθε ο Άγιος Νικόλαος, του οποίου τα πανσεβάσμια λείψανα διήλθον προ 920 ετών (το έτος 1087 μ. Χ) από την ιστορικήν πόλιν της Ναυπάκτου με προορισμόν το Μπάρι της Ιταλίας, γεγονός όπερ τιμάται με θεία Λειτουργία και άλλας εκδηλώσεις και εις την Ναύπακτον και εις την Αράχωβαν κατ’ έτος την 10ην Μαΐου, να πρεσβεύη στον Κύριόν μας υπέρ πάντων ημών και να φρουρή και προστατεύη τους πιστώς εκετελούντας την πανεόρτιον μνήμην του.

Την σήμερον ημέραν είναι δυνατόν να περνώμεν ακωλύτως τον ποταμόν Εύηνον η την Ευηνολίμνην και να μην κινδυνεύωμεν από πνιγμούς, όπως οι πρόγονοί μας προ πολλών γενεών, διο και καθιέρωσαν τον ναόν εις Αράχωβαν εις το όνομα του Αγίου Νικολάου προς προστασίαν των και βοήθειαν, όμως κινδυνεύομεν ουκ ολιγότερον άπαντες εξ ολιγοπιστίας η και αδιαφορίας περί τα θεία, να συμπνιγώμεν εις τον βούρκον της αμαρτίας και εις το ερεβώδες και ταραχώδες πέλαγος των ποικίλων παθών, εκουσίως η και ακουσίως.

Ο Άγιος Νικόλαος ως έχων μεγάλην παρρησίαν εις τον Χριστόν, πρεσβεύει αεί υπέρ των πιστών και λυτρούται όντως κινδύνων, νόσων, συμφορών και θλίψεων αυτούς. Πολλοί ενοριακοί ναοί και εξωκκλήσια της θεοσώστου ιεράς μας Μητροπόλεως τιμώνται επ' ονόματι του Αγίου Νικολάου.

Όθεν μετά πίστεως και πόθου ας εγκωμιάσωμεν επαξίως τούτον τον μέγαν προστάτην απάντων των πιστών, χαριστηρίοις ύμνοις και μέλεσιν.

«Χαίροις εκκλησίας φωστήρ λαμπρός, λιμήν των πλεόντων και νοσούντων ο ιατρός. Χαίροις Αραχώβης φρουρός και πολιούχος, Νικόλαε τρισμάκαρ, πιστών βοήθεια».

Γ.Γ.

  • Προβολές: 2740