Skip to main content

Εἰδήσεις - Φωτογραφικὰ στιγμιότυπα Φεβρουαρίου 1997

Ἀνακοινωθέν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου

“Η Διαρκής Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κατά τήν πρώτην τακτικήν Συνεδρίαν Αὐτῆς τοῦ μηνός Ἰανουαρίου ἐ. ε., πληροφορηθεῖσα μετ’ ἐκπλήξεως, τά περί ἀπειλῶν Τρίτου Τουρκικοῦ Ἀττίλα διά τόν Ὀρθόδοξον Ἑλληνικόν Λαόν τῆς ἐπί 22 ἤδη ἔτη, ἀδικώτατα καί παρανομότατα τουρκοκρατούμενης Βορείου Κύπρου,

 • Ἐκφράζει τήν ἀγανάκτησίν της διά τά τεκταινόμενα,
 • Ὑποστηρίζει τό ἀνθρώπινον δικαίωμα ἀμύνης τοῦ Ὀρθοδόξου Κυπριακοῦ Λαοῦ,
 • Ἐπιδοκιμάζει τήν πλήρη ἀποστρατικοποίησιν τῆς ταλαιπώρου μεγαλονήσου Κύπρου,
 • Ἀποδοκιμάζει τήν ἀπαράδεκτον ἀδιαφορίαν τῶν ἰσχυρῶν της γῆς διά τήν ἐπί 22 συναπτά ἔτη συνεχιζόμενη καταφόρον καί πρωτοφανῆ ἀδικίαν ἐναντίον τῆς Κυπριακῆς Δημοκρατίας,
 • Ἀποδοκιμάζει μετ’ ἀγανακτήσεως τήν ὑποκριτικήν, ἀδρανῆ καί ὑπέρ τοῦ ἀδικοῦντος στάσιν τῆς Ὑπερδυνάμεως τῆς Εὐρωπαϊκῆς Κοινότητος καί πάσης οὕτω συμπεριφερομένης ἑτέρας Δυνάμεως καί τέλος,
 • Ἀποδοκιμάζει τάς θρασυτάτας κατά τῆς ἀδικουμένης Κύπρου, καί κατά τῆς πάντοτε συμμάχου τῆς Δύσεως Ἑλλάδος ἀπειλᾶς, ποιεῖται δέ ἔκκλησιν πρός τούς Ὀρθοδόξους ἀδελφούς Λαούς νά συμπαραταχθοῦν πρός τόν δίκαιον καί νόμιμον ἀγώνα τοῦ Κυπριακοῦ Λαοῦ διά τήν ἄμυναν τού”.

Τά οἰκονομικά τῆς ἐφημερίδος

Ὅπως εἶναι γνωστό ἡ ἐφημερίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως “ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ” ἀποστέλλεται δωρεάν σέ τρεῖς χιλιάδες (3.000) συνδρομητές, πολλοί ὅμως ἀπό τούς ἀναγνῶστες της ἀποστέλλουν προαιρετικά εἰσφορές, μέ τίς ὁποῖες καλύπτονται τά ἔξοδά της.

Θά θέλαμε νά εὐχαριστήσουμε θερμότατα ὅσους βοηθοῦν στήν ἔκδοση τῆς ἐφημερίδος, τῆς ὁποίας τά ἔξοδα ἐκτυπώσεως καί ἀποστολῆς ἀνῆλθαν μέχρι στιγμῆς περίπου στό ποσό τοῦ 1.600.000 δρχ.

Δέν εἶναι εὔκολο νά γραφοῦν τά ὀκτακόσια (800) περίπου ὀνόματα τῶν ἀναγνωστῶν πού ἐνίσχυσαν τήν ἔκδοση τῆς ἐφημερίδος (ἀπό 1-1-96 μέχρι 31-12-96).

Παρατηρήσεις

 1. Γιά τίς δωρεές κόβονται γραμμάτια εἰσπράξεων καί γιά τίς ἀγορές ὑπάρχουν πλήρη στοιχεῖα, παραστατικά, ἤτοι τιμολόγια κ.λ.π.
 2. Γιά κάθε ταμεῖο ὑπάρχει αὐτοτελής διαχείριση. Δηλαδή ὅσα εἰσπράττονται ἀπό τούς ἐράνους τῆς ἀγάπης, διατίθενται ἀποκλειστικῶς καί μόνο γιά φιλανθρωπικούς σκοπούς καί δέν δίδονται γιά ἄλλες ἀνάγκες.
 3. Τά ἔσοδα γιά τήν λειτουργία τῶν Γραφείων καί τίς ἀνάγκες τοῦ Μητροπολιτικοῦ οἰκήματος προέρχονται ἀπό τίς νόμιμες εἰσπράξεις ἀπό τούς Ἱερούς Ναούς. Τά λειτουργικά ἔξοδα εἶναι σχεδόν διπλάσια ἀπό τά ἔσοδα καί καλύπτονται ἀπό προσωπικές δωρεές.
 4. Στά ἔξοδα τῶν Γραφείων δέν συμπεριλαμβάνονται ἐπιδόματα στούς Ἱερεῖς πού ἐργάζονται στά Γραφεῖα. Πρέπει νά ὑπογραμμισθῆ ὅτι κανείς Ἱερεύς, ἀπό ὅσους ἐργάζονται στά Γραφεῖα, δέν λαμβάνει μηνιαῖο ἐπίδομα γιά τίς ὑπηρεσίες πού προσφέρει.
 5. Τά ἔσοδα τοῦ Φιλοπτώχου Ταμείου προέρχονται ἀπό τίς προσωπικές δωρεές καί ἀπό εἰσφορές τῶν Ἱερῶν Ναῶν, ἐνῶ οἱ ἔρανοι τῆς ἀγάπης ἀπό περιφορά δίσκων στούς Ἱερούς Ναούς καί ἀπό ἔρανο πού γίνεται τόν Δεκέμβριο.
 6. Τά ἔσοδα τοῦ Ταμείου Εὐποιΐας τοῦ Σέβ. Μητροπολίτου, προέρχονται μόνον ἀπό καταθέσεις μισθῶν τοῦ Μητροπολίτου καί ἀπό προσφορές γνωστῶν του, ὅλα δέ διατίθενται γιά φιλανθρωπικούς καί κοινωνικούς σκοπούς.
 7. Τά ἔξοδα φιλοξενίας ἀναφέρονται μόνον σέ περιπτώσεις προσκλήσεων Ἀρχιερέων καί διαφόρων Ὁμιλητῶν, γιά ἐκδηλώσεις καί τελετές πού γίνονται βάσει προγράμματος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.
 8. Γιά τήν λειτουργία τῶν Κατασκηνώσεων χρειάστηκαν πολλά χρηματικά ποσά, γιά κατασκευή χώρων ὑγιεινῆς καί ἄλλων ἀναγκῶν, διαφορετικά ἡ Πολιτεία δέν θά ἐπέτρεπε τήν λειτουργία της. Τά ἔξοδα τῆς λειτουργίας καλύφθηκαν ἀπό προσφορές τῶν Ἱερῶν Ναῶν καί κυρίως πολλῶν δωρητῶν.

 

Πανηγυρικός ἑορτασμός τῆς μνήμης τοῦ Ἁγίου Φωτίου

Τήν Πέμπτη 6 Φεβρουαρίου, ἡμέρα τοῦ Μεγάλου Φωτίου, πραγματοποίηθηκε ἡ καθιερωμένη ἑορταστική ἐκδήλωση στήν Ἱερὰ Μονή Πεντέλης.

Τό πρωί τελέσθηκε θεία Λειτουργία ἀπό τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ναυπάκτου καί Ἄγ. Βλασίου κ. Ἰερόθεο, συμπροσευχομένων τῶν Ἀρχιερέων, μελῶν τῆς Διαρκοῦς Ἱερᾶς Συνόδου.

Ἀκολούθησε σύσκεψη τῆς Ἱερᾶς Συνόδου μετά τῶν Καθηγητῶν τῶν Θεολογικῶν Σχολῶν Ἀθηνῶν καί Θεσσαλονίκης ἐπί τοῦ θέματος: “Ἡ Εὐρώπη κατά τήν ἐποχή τοῦ Ἱεροῦ Φωτίου - Θεολογικές, Πολιτιστικές καί Ἱστορικές προεκτάσεις”. Τό θέμα, τό ὁποῖο εἶχε δοθῆ ἀπό τήν Δ.Ι.Σ., εἰσηγήθηκε ὁ Καθηγητής στήν Θεολογική Σχολή Ἀθηνῶν κ. Χαράλαμπος Σωτηρόπουλος.

Ἡ εἰσήγηση ἔδωσε ἀφορμή νά ἀκουσθοῦν πολλές ἐνδιαφέρουσες ἀπόψεις σχετικά μέ τήν παρεκτροπή τῆς δυτικῆς θεολογίας ἀπό τήν Ὀρθόδοξη θεολογία τῆς Μίας Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Ἐκφράσθηκαν διάφορες ἀπόψεις γιά τόν χρόνο, τόν τρόπο καί τούς φορεῖς αὐτῆς τῆς ἀπόσχισης. Πάντως, τό παρήγορο εἶναι ὅτι ὅλο καί περισσότερες φωνές, καί μάλιστα μέσα ἀπό τίς Πανεπιστημιακές Σχολές, ἀλλά καί ἀπό πρόσωπα πού κατέχουν σημαίνουσα θέση στήν Νεοελληνική Κοινωνία, ἐγκαταλείπουν τήν ἀποστεωμένη ἀρχαιολατρεία καί τόν παρακμιακό γραικυλισμό, καί μιλοῦν γιά τήν Ρωμηοσύνη, ὄχι ὡς ἰδεολογία, ἀλλά ὡς τήν ἐφαρμογή, κατά τό δυνατόν, τῆς εὐαγγελικῆς ζωῆς, μέσα στά πλαίσια μιᾶς συγκεκριμένης ἱστορικῆς κοινότητας.

Ν.Γ.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

 • Προβολές: 2645