Skip to main content

Ἐθνική Στρατηγική καί Κυπριακό

Ἡ Ὁμάδα Πρωτοβουλίας Ἐκπαιδευτικῶν γιά τά ἐθνικά θέματα σέ συνεργασία μέ τήν Ἱερά Μητρόπολη καί τόν Δῆμο Ναυπάκτου διοργάνωσε διάλεξη μέ ὁμιλητή τόν ἐπίκουρο καθηγητή Διεθνῶν Σχέσεων τοῦ Παντείου Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν κ. Χριστόδουλο Γιαλλουρίδη, μέ θέμα: “Ἐθνική Στρατηγική καί Κυπριακό”.

Ἡ ἐκδήλωση ἄρχισε μέ τόν χαιρετισμό τοῦ Δημάρχου Ναυπάκτου κ. Νικολάου Ρέππα. Τήν ὁμιλία προλόγησε ὁ Καθηγητής κ. Πέτρος Πιτσιάκας.

Ἐν συνεχεία ὁ κ. Γιαλλουρίδης παρουσίασε μέ πληρότητα τήν δραματική ἱστορία τῆς Κύπρου τοῦ δεύτερου μισοῦ του αἰώνα μας.

Μεταξύ ἄλλων τόνισε: α) ὅτι τό δράμα τῆς Κύπρου εἶναι δράμα τοῦ Ἑλληνισμοῦ, γιατί, ἐκτός ἀπό τά ἀνθρώπινα θύματα καί τήν ἀπώλεια πατρογονικῶν ἑστιῶν, ἀνατράπηκε ἡ γεωπολιτική συσχέτιση δυνάμεων στήν ἀνατολική Μεσόγειο καί ἡ Τουρκία, μιά καθαρά φασιστική χώρα, ἀπέκτησε τήν φήμη τῆς χώρας πού θέτει στόχους καί τούς πετυχαίνει, τήν φήμη τοῦ “ἐπιτήδειου οὐδέτερου, μιᾶς δόλιας χώρας πού ξέρει νά κερδίζει χωρίς νά ξοδεύει καί χωρίς νά ρισκάρει”. Ἀντίθετα, κατέρρευσε ἡ εἰκόνα τῆς Ἑλλάδος ὡς γενναίας χώρας, πού ὑπερασπίζεται μέ σθένος τό δίκαιό της, μιά φήμη πού τήν εἶχε ἀπό τήν ἀρχαιότητα μέχρι τόν Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. β) Ἀπό τήν μεριά τῆς Ἑλλάδος παρατηρεῖται ἔλλειψη στρατηγικῆς, σχεδιασμοῦ καί σύμπνοιας, καθώς ἡ ἐξωτερική μας πολιτική χαρακτηρίζεται ἀπό τόν αὐτοσχεδιασμό καί τήν προχειρότητα, ἐνῶ τό ἀντίθετο συμβαίνει μέ τίς Μεγάλες Δυνάμεις καί τήν Τουρκία. γ) Πρέπει νά σχεδιάζουμε γιά τό παρόν καί τό μέλλον τοῦ Ἑλληνισμοῦ, ἔχοντας ὑπ’ ὄψη πῶς δέν ζοῦμε σέ μιά ἰδανική, φιλελεύθερη καί νομιμόφρονη ἀνθρωπότητα, ἀλλά σέ “ἕναν παγκόσμιο ἐμφύλιο πόλεμο”, ὅπου ἡ ἰσχύς καί ἡ φήμη παίζουν τόν κυριότερο ρόλο στήν συνύπαρξη τῶν λαῶν καί τῶν ἐθνῶν. δ) Τό Ἑνιαῖο Ἀμυντικό Δόγμα εἶναι ἡ καλύτερη προσπάθεια τοῦ Ἑλληνισμοῦ γιά τήν ἀντιμετώπιση τοῦ Κυπριακοῦ προβλήματος ἀπό τό 1974. ε) Ἀπαραίτητη προϋπόθεση γιά θετική λύση στό Κυπριακό εἶναι ἡ ὕπαρξη μιᾶς ἰσχυρῆς - στρατιωτικά, πολιτικά, οἰκονομικά - Ἑλλάδος, πού ξέρει τί ζητᾶ. στ) Τά παιδιά θυσιάστηκαν στήν Κύπρο, στά τελευταῖα ἐπεισόδια, μέ τήν βεβαιότητα ὅτι ὑπάρχει Ἑλλάδα. ζ) Πρέπει νά ἀξιοποιήσουμε διπλωματικά τα πάμπολλα προβλήματα τῆς Τουρκίας σέ σχέση μέ τήν σταθερότητα τῆς χώρας μας.

Κατακλείοντας καί ἀνακεφαλαιώνοντας ὁ Σεβασμιώτατος τήν ὁμιλία καί τήν συζήτηση πού ἀκολούθησε, ὑπογράμμισε τό κεντρικό σημεῖο τῆς ὁμιλίας, ὅτι παρατηρεῖται μιά ἔλλειψη στρατηγικῆς ἀπό τήν πλευρά τῶν Ἑλλήνων, ἐνῶ ἀντιθέτως ὑπάρχει μιά ἔντονη σκοπιμότητα ἀπό τήν πλευρά τῶν ἐπίβουλών του Ἑλληνισμοῦ καί τῆς Ρωμηοσύνης. Ἡ τακτική ἐξάλειψης τῆς Ρωμηοσύνης, πού ξεκίνησε ἀπό τά χρόνια των Φράγκων ἱδρυτῶν τῆς σημερινῆς Εὐρώπης, συνεχίζεται καί σήμερα. Αὐτό τό βλέπουμε καθαρά στίς δύο ἀπόψεις τοῦ Huntington, τήν παλαιότερη, πού μιλοῦσε γιά σύγκρουση πολιτισμῶν, καί τήν νεότερη, πού ὑποστηρίζει ὅτι ἡ Δύση εἶναι κάτι ἀνεξάρτητο ἀπό τόν Ὀρθόδοξο πολιτισμό.

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, σημείωσε ὁ Σεβασμιώτατος, ἡ ἔλλειψη στρατηγικῆς των Ἑλλήνων φαίνεται σέ τρία σημεῖα: Πρώτον, οἱ δυτικόφρονες Ἕλληνες δέν ξέρουν πῶς νά ἀντιδράσουν μετά τήν διατύπωση τῆς παραπάνω θεωρίας, πού θέτει τούς Ὀρθοδόξους ἐκτός Εὐρώπης, ἀκριβῶς γιατί πιστεύουν ὅτι ὁ δυτικός πολιτισμός εἶναι γέννημα τοῦ ἑλληνικοῦ πολιτισμοῦ. Δεύτερον, ὅτι τά ἐθνικά θέματα δημοσιοποιοῦνται ὅλα ἀπό τά Μ.Μ.Ε., μεταδίδονται ὅλες οἱ συζητήσεις πού γίνονται στήν Βουλή γιά τά λεπτά αὐτά θέματα, ἐνῶ δέν γίνεται τό ἴδιο ἀπό τούς ἀντιπάλους. Καί τρίτον, ἀπό τό ὅτι ἀναφερόμαστε ἀκόμα σέ “ξεχασμένες πατρίδες”, ἐνῶ δέν εἶναι ξεχασμένες, εἶναι ἀλησμόνητες. Τέλος, ὁ Σεβασμιώτατος, ἀφοῦ ἀναγνωσε στό ἀκροατήριο τό ψήφισμα συμπαράστασης πρός τόν μαρτυρικό καί ἀδικημένο λαό τῆς Κύπρου, τό ὁποῖο ἐκδόθηκε ἀπό τήν Διαρκῆ Ἱερά Σύνοδο, πρότεινε μιά ἐπιθετική πολιτική, οἰκονομική καί πολιτιστική διείσδυση στόν εὐρωπαϊκό χῶρο, γιά νά τόν ἀναδείξουμε ὡς χῶρο οἰκεῖο της Ρωμηοσύνης.

Ὁπωσδήποτε, σέ μιά ἐποχή παραπληροφόρησης καί πλημμελοῦς ἐνημέρωσης ἐπί τῶν ἐθνικῶν θεμάτων, οἱ ἀντικειμενικές ἀναλύσεις, σάν αὐτήν πού μᾶς παρουσίασε ὁ κ. Γιαλλουρίδης, εἶναι ἀναγκαῖες, ὥστε νά μήν σβήση ἡ γνώση καί ἐκφυλιστῆ τό φρόνημα τῶν Νεοελλήνων.

Ν.Γ.

  • Προβολές: 2388