Skip to main content

Ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀχρίδος. Ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας - ἔκκληση βοήθειας

Στὶς προηγούμενες σελίδες δημοσιεύουμε τὴν συνέντευξη ποὺ ἔδωσε ὁ Σεβασμιώτατος στὸ περιοδικὸ Σόμπορνοστ ποὺ ἐκδίδεται στὴν ΠΓΔΜ ἀπὸ τὴν Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος. Οἱ ὑπεύθυνοι τοῦ περιοδικοῦ, μαζὶ μὲ τὸ τεῦχος ποὺ περιέχει τὴν συνέντευξη τοῦ Σεβασμιωτάτου, μᾶς ἀπέστειλαν καὶ μιὰ Ἐγκύκλιο ἐπιστολή, ὅπου περιγράφονται τὰ νέα βάσανα τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἀχρίδος.
Ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς ἈχρίδοςΠληροφοριακά νὰ σημειώσουμε ὅτι ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος, μιὰ ἀρχαία ἱστορικὴ Ἀρχιεπισκοπή, ἐπανιδρύθηκε τὸ 2001, προκειμένου νὰ ἐπαναφέρη τὴν Ἐκκλησία τῆς ΠΓΔΜ σὲ κανονικὴ ἑνότητα μὲ τὴν Ἐκκλησία τῆς Σερβίας καὶ κατὰ συνέπειαν μὲ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο καὶ τὴν Καθολικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία. Τὸ 1967 ἡ αὐτοαποκαλούμενη «Μακεδονικὴ Ἐκκλησία» ἀποσχίσθηκε ἀπὸ τὸ Πατριαρχεῖο τῆς Σερβίας καὶ διεκδίκησε τὴν αὐτοκεφαλία της, γιὰ ἐθνικιστικοὺς πολιτικοὺς λόγους, καὶ μέχρι σήμερα παραμένει σὲ μιὰ σχισματικὴ κατάσταση.

Ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Ἀχρίδος ἀντιμετωπίζει πολλὰ προβλήματα ἀπὸ τὸ καθεστὼς τῶν Σκοπίων, τὸ ὁποῖο ἐπανειλημμένως δίκασε τὸν Ἀρχιεπίσκοπό της κ. Ἰωάννη καὶ πέτυχε τὴν φυλάκισή του τὸ πρῶτον μὲ τὴν κατηγορία τῆς «διάδοσης ἐθνικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ μίσους, σχίσματος καὶ μισαλλοδοξίας», καί, μετὰ τὴν παγκόσμια κατακραυγὴ καὶ τὴν ἀπελευθέρωσή του, τὸν φυλάκισε ἐκ νέου ἀφοῦ τὸ κατηγόρησε γιὰ κατάχρηση χρημάτων.

Ἡ Ἐγκύκλιος αὐτὴ ἐπιστολὴ εἶναι ἔκφραση διαμαρτυρίας καὶ ἔκκληση βοηθείας. Τὴν δημοσιεύουμε, γιατί ἔχει ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον.

Γιὰ ἐνημέρωση γιὰ τὴν κατασκευασμένη κατηγορία, μὲ τὴν ὁποία καταδικάσθηκε σὲ ἕνα χρόνο φυλάκιση ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδας καὶ Μητροπολίτης Σκοπίων, κ.κ. Ἰωάννης

Ἡ Κυβέρνηση τῆς Π.Γ.Δ.Μ. μὲ ἰδιαίτερο μένος συνεχίζει τὸ δικαστικὸ διωγμὸ κατὰ τοῦ Σεβασμιώτατου Ἀρχιεπισκόπου Ἀχρίδας καὶ Μητροπολίτη Σκοπίων, κ.κ. Ἰωάννη. Μετὰ τὴν ἔντονη καὶ φανερὴ κριτικὴ ἐκ μέρους τῶν Διεθνῶν Ὀργανισμῶν καὶ ἄλλων ἰσχυρῶν ὀργανώσεων ποὺ ἀσχολοῦνται μὲ τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, συγκεκριμένα γιὰ τὴν φυλάκιση τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννη, τὸν Ἰούλιο τοῦ 2005, ἡ Κυβέρνηση τῆς Π.Γ.Δ.Μ. ἀλλάζει τὸ μέσο καὶ τὸν τρόπο τῆς δράσης, ἀλλὰ ὄχι καὶ σκοπὸ τοῦ διωγμοῦ τῶν μελῶν τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδας.

Τὸ δικαστήριο, τὸ ὁποῖο δέχεται ἄμεσες ἐπεμβάσεις ἀπὸ τὴν κυβέρνηση, μὴ ἔχοντας πρὸς τοὺς Διεθνεῖς Παράγοντες κατάλληλη αἰτιολόγηση γιὰ τὴν φυλάκιση τοῦ Σεβασμιώτατου, ὁ ὁποῖος κατηγορήθηκε ἀρχικὰ γιὰ «διάδοση ἐθνικοῦ καὶ θρησκευτικοῦ μίσους, σχίσμα καὶ μισαλλοδοξία», ἀποφάσισε νὰ τὸν ἀφήση ἐλεύθερο μετὰ ἀπὸ ὀκτὼ μῆνες φυλάκιση, ἐνῷ εἶχε καταδικαστῆ γιὰ δυόμισι χρόνια. Ἡ ἴδια ἡ πολιτεία, ὅμως, ἡ ὁποία δὲν ἔχει σκοπὸ νὰ λύση τὸ πρόβλημα τῆς θρησκευτικῆς ἐλευθερίας τῶν Ὀρθοδόξων πιστῶν, μένει ἀδιάλλακτη στὴ στάση της καὶ βρίσκει νέους τρόπους δράσεως, διώκοντας τὸν Σεβασμιώτατο αὐτὴ τὴ φορὰ ὄχι γιὰ τὴν πίστη του, ἀλλὰ γιὰ τὴ δῆθεν κατάχρηση χρημάτων, ὥστε νὰ φανῇ ἀνάξιος γιὰ τὴν θέση του.

Ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀχρίδος - Ἐπιτάφιος θρῆνος

Έτσι μὲ τὴν τελευταία ἀπόφαση τοῦ δικαστηρίου ὁ Ἀρχιεπίσκοπος καταδικάσθηκε γιὰ κατάχρηση χρημάτων, ἂν καὶ τὰ γεγονότα ἔχουν ὡς ἀκολούθως..... (ἀκολουθεῖ περιγραφὴ τῶν γεγονότων, γιὰ τὰ ὁποῖα κατηγορήθηκε ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδος καθὼς καὶ τὰ ἀποτελέσματα τῶν δύο πρώτων δικῶν).

Ἡ τρίτη δίκη ἔγινε μὲ τὰ ἴδια ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα καὶ μὲ τὸν ἴδιο δικαστή, ὁ ὁποῖος εἶχε ἀποφασίσει δύο φορὲς ὑπὲρ τῶν κατηγορούμενων καὶ ὁ ὁποῖος χωρὶς καινούρια στοιχεῖα, κατεδίκασε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο μὲ δυὸ χρόνια φυλάκιση καὶ τὸν κ. Πετρούσεβσκι μὲ δεκαπέντε μῆνες φυλάκιση. Μετὰ ἀπὸ αἴτημά τους πρὸς τὸ Ἐφετεῖο τῶν Σκοπίων, μειώθηκε ἡ ποινή τους σὲ ἕνα χρόνο γιὰ τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ πέντε μῆνες γιὰ τὸν κ. Πετρούσεβσκι.

Κατὰ τὴ γνώμη μας, δὲν εἶναι δύσκολο νὰ καταλάβη κανεὶς ὅτι ἡ διαδικασία ἦταν πολιτική, ἐπειδὴ γιὰ μιὰ τέτοια κατηγορία κατάχρησης χρημάτων κάποιος πρέπει νὰ ἔχη σφετερισθῇ χρήματα γιὰ νὰ κατηγορηθῇ. Σὲ αὐτὴν τὴν περίπτωση δὲν ὑπῆρχε τέτοιο ζήτημα. Τὰ χρήματα κατατέθηκαν στὸ δικαστήριο μὲ τόκο τὴν ζητούμενη στιγμή. Πρὶν ἀπὸ τὸ γεγονὸς αὐτὸ κανεὶς δὲν τὰ ζήτησε, ἐπειδὴ δὲν ὑπῆρχε ἀνάγκη κάποιος νὰ τὰ πάρη. Ἐπίσης, ἡ λεγόμενη «Μακεδονικὴ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία» δὲν ζημιώθηκε καθόλου, ἐπειδὴ ποτὲ δὲν ὑπῆρξε ἰδιοκτήτης τῶν χρημάτων αὐτῶν καὶ συνεπῶς δὲν ἔχει ἔννομο συμφέρον. Ὁ μόνος ποὺ μποροῦσε νὰ ἔχη ζημία ἦταν ὁ δωρητὴς Τρυγοῦν Κόστοβσκι, ἀλλὰ ἐκεῖνος δὲν κατηγοροῦσε τὸν Ἀρχιεπίσκοπο καὶ τὸν κ. Πετρούσεβσκι.

Ἑπομένως, ὄχι μόνο ποὺ βάσει τῶν ἀποδεικτικῶν στοιχείων δὲν ὑπῆρχε περίπτωση νὰ καταδικασθῆ ὁ Ἀρχιεπίσκοπος, ἀλλὰ δὲν ὑπῆρχε κἂν λόγος νὰ παραπεμφθῇ σὲ δίκη. Γιαυτὸ καὶ τὸ δικαστήριο Βελεσσῶν ἀπὸ τὴν ἀρχὴ δὲν βρῆκε κανένα λόγο κατηγορίας ἐναντίον τοῦ Σεβασμιωτάτου, τὸ ὁποῖο τὴν τρίτη φορὰ ἔφερε ἀπορριπτικὸ βούλευμα, καὶ στὴ δεύτερη φορὰ ἀθωωτικό. Ὅμως, ὅταν ἡ κυβέρνηση πίεσε τὸ δικαστήριο γιὰ νὰ βρῆ κατηγορία κατὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου Ἰωάννη, τότε τὸ δικαστήριο δὲν εἶχε ἄλλη ἐπιλογή.

Δὲν χρειάζεται νὰ ἀναφερθοῦμε καθόλου στὸ θέμα τοῦ ἐλέγχου, ποὺ ἀσκεῖ ἡ κυβέρνηση στοὺς δικαστικοὺς λειτουργοὺς στὰ Σκόπια καὶ γενικότερα τῆς διαφθορᾶς τοῦ δικαστικοῦ συστήματος, ἀλλὰ θὰ θέλαμε νὰ σᾶς γνωστοποιήσουμε τὰ ἑξῆς:

Δὲν εἶναι πρώτη φορά, ποὺ γιὰ νὰ γίνουν μεγάλες ἱστορικὲς μεταβολὲς πρὸς ὄφελος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἀπαιτοῦνται μεγάλες θυσίες. Αὐτὴ τὴ φορά, τὸ θῦμα ἦταν ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀχρίδας καὶ Μητροπολίτης Σκοπίων κ.κ. Ἰωάννης. Ἐκεῖνος μὲ χαρὰ θυσιάζεται, ἐπειδὴ γνωρίζει ὅτι κάνει θυσία γιὰ ὅλη τὴν Ἐκκλησία.

Ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἀχρίδος

Αλλά καὶ νὰ μὴν θέλουμε νὰ δεχθοῦμε αὐτὴ τὴν θυσία, ἡ νὰ ἀμφισβητοῦμε ἂν εἶναι πραγματικὰ ἀθῶος, δὲν πρέπει νὰ ἀδιαφοροῦμε ὅτι ἕνα ἀπολυταρχικὸ πολιτικὸ κατεστημένο, ὅπως εἶναι ἡ κυβέρνηση τῆς Π.Γ.Δ.Μ., καὶ μάλιστα στὴν καρδιὰ τῆς Εὐρώπης παραβιάζει τὰ βασικὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα, ὑπὸ τὴν σιωπηρὴ ἀδράνεια καὶ ἀδιαφορία τῆς Εὐρωπαϊκῆς Ἕνωσης καὶ τῶν Ἡνωμένων Πολιτειῶν Ἀμερικῆς. Καὶ νὰ παραληφθῇ τὸ γεγονὸς ὅτι ὁ Ἀρχιεπίσκοπος γιὰ δεύτερη φορὰ εἶναι καταδικασμένος, εἶναι φοβερό το ὅτι μετὰ αὐτά, κανένας, μέλος τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδας, δὲν εἶναι ἤδη σίγουρος ὅτι δὲν θὰ φυλακισθῇ χωρὶς καμία ἐνοχή.

Αὐτὴ ἡ ἀβεβαιότητα γιὰ τὰ πιστὰ μέλη τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, θὰ κρατάη μέχρι τὴν ἐπίσημη ἀναγνώριση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ἀπὸ τὸ Κράτος ὡς μιᾶς θρησκευτικῆς ὀργάνωσης. Ἡ παροῦσα ἐγκύκλιος δὲν εἶναι μιὰ κατακραυγὴ γιὰ τὴν ἄδικη κατηγορία κατὰ τοῦ Ἀρχιεπισκόπου. Ἐκεῖνος ἤδη δέχθηκε νὰ φυλακισθῇ μιὰ φορὰ καὶ θὰ δεχθῇ καὶ ἄλλη μιὰ καὶ ὅσες χρειαστοῦν, ἀλλὰ ποιός μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι οἱ διωγμοὶ δὲν θὰ συνεχιστοῦν καὶ πρὸς ὅλους τοὺς πιστοὺς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς τῆς Ἀχρίδας; Ὁ Σεβασμιώτατος, στὸ παρελθόν, παραπέμφθηκε δύο φορὲς σὲ δίκη καὶ τὴν τρίτη φορὰ καταδικάσθηκε. Πρὶν ἀπὸ λίγους μῆνες τὸ ἀνώτατο Δικαστήριο τὸν ἔκρινε ἀθῶο ἀπὸ μιὰ σοβαρὴ καὶ δύσκολη κατηγορία ἀπὸ τὴν προηγούμενη, ἀλλὰ ποιός μᾶς διαβεβαιώνει ὅτι καὶ αὐτὸ δὲ θὰ ἀλλάξη στὸ μέλλον ἀπὸ ἄνωθεν ἐπεμβάσεις!

Κλείνοντας καὶ ἔπειτα ἀπὸ ὅλα ὅσα σᾶς ἐκθέσαμε παραπάνω, ἐλπίζουμε νὰ σᾶς καταστήσαμε κοινωνοὺς τῆς δυσχεροῦς κατάστασης, ποὺ ἀντιμετωπίζει ὁ Σεβασμιώτατος, ὁ ὁποῖος πέντε χρόνια ζῆ ὑπὸ τὴν συνεχῆ ἀπειλὴ δικαστικῶν διώξεων καὶ ἄδικων καταδικῶν. Τὸ ἐρώτημα παραμένει γιὰ τὸ ποιός μπορεῖ νὰ ἐγγυηθῇ ὅτι ὅλα θὰ τελειώσουν μόνο μὲ τὴ θυσία τοῦ Σεβασμιωτάτου. Ἂν δὲν ὑπάρξη ἀντίδραση καὶ κανεὶς δὲν ἐπιπλήξη τὴν κυβέρνηση τῆς Π.Γ.Δ.Μ. γιὰ τοὺς χειρισμούς της, αὔριο θὰ διώκονται καὶ οἱ ἐπίσκοποι καὶ οἱ ἱερεῖς καὶ οἱ πιστοὶ τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδας.

Ἀπὸ τὴν ἄλλη πλευρά, πέρασαν ἤδη πέντε χρόνια ἀπὸ τὴν αἴτηση γιὰ τὴ νόμιμη ἀναγνώριση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς ὡς θρησκευτικῆς ὀργάνωσης, καὶ τὸ ἀνώτατο Δικαστήριο ἀκόμα δὲν ἔχει λάβει ὑπόψη τὴν κατηγορία τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς γιὰ τὴν καθυστέρηση καὶ τὴν μὴ ἀναγνώρισή της ἀπὸ τὸ κράτος τῆς Π.Γ.Δ.Μ.. Τὸ χάος ποὺ ἐπικρατεῖ, δημιουργεῖ ἀνασφάλεια στοὺς πολῖτες καὶ ὁδηγεῖ στὴν ἀποσταθεροποίηση τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.

Σᾶς παρακαλοῦμε καὶ σᾶς ἱκετεύουμε, νὰ δραστηριοποιηθῆτε κατὰ τὸ μέτρο τῶν δυνατοτήτων σας, γιὰ νὰ ἐπιτευχθῇ ἡ νομιμοποίηση τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδας στὴν Π.Γ.Δ.Μ. πρὸς Δόξαν Κυρίου. Δὲν ζητᾶμε πολλά, καθὼς αὐτὸ ἀποτελεῖ ἀπαράβατο δικαίωμα καθενὸς ἀνθρώπου, ἀλλὰ δυστυχῶς τὰ ἀνθρώπινα δικαιώματα δὲν ἰσχύουν γιὰ τὰ μέλη τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀχρίδας.

  • Προβολές: 2579