Skip to main content

Πατριαρχικὸ Γράμμα τῆς Α.Θ.Π. τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

Ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαῖος, ἀπέστειλε τὸ παρακάτω Πατριαρχικὸ Γράμμα πρὸς τὸν Μητροπολίτη μας κ. Ἰερόθεο, μετὰ τὴν ἀνάγνωση τοῦ τόμου τῆς Δεκαετίας Ἀρχιερατείας.

***

Ἱερώτατε Μητροπολῖτα Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου,

ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι ἀγαπητὲ ἀδελφὲ καὶ συλλειτουργέ της ἡμῶν Μετριότητος κύριε Ἰερόθεε, χάρις εἴη τὴ ὑμετέρα Ἱερότητι καὶ εἰρήνη παρὰ Θεοῦ.

Παρακολουθοῦντες ἀπὸ τοῦ Ἱεροῦ ἡμῶν Κέντρου μετὰ πολλῆς ἀγάπης τὴν ἐπὶ δεκαετίαν ὅλην παράπλευρον ποιμαντορικήν, ἐκκλησιαστικήν, συγγραφικήν, κηρυγματικὴν καὶ ἐν γένει εἰς πάντας τοὺς τομεῖς τῆς κοινωνικῆς ζωῆς καὶ δραστηριότητος ἐφαπλουμένην τιμίαν διακονίαν καὶ προσφορὰν τῆς ὑμετέρας φίλης Ἱερότητος ἐν τῇ λαχούσῃ αὐτὴ Ἱερὰ Μητροπόλει καὶ εὐρύτερον, ἐν ἀδελφικῇ περιχαρεία ἐλάβομεν καὶ μετὰ τῆς δεούσης προσοχῆς καὶ τοῦ ἐνδιαφέροντος ἐνεκύψαμεν εἰς ὅσα καταγράφονται ὑπὸ τῶν συνεργῶν ὑμῶν ἐν Κυρίῳ ἐν τῷ τόμῳ «Δεκαετία Ἀρχιερατείας» καὶ ἐδοξολογήσαμεν τὸ πανάγιον Ὄνομα τοῦ Θεοῦ τοῦ ἀξιώσαντος ὑμᾶς τοῦ ὑψηλοῦ ἐπισκοπικοῦ βαθμοῦ, ἀλλὰ καὶ κοσμήσαντος ὑμᾶς δι’ ἰδιαιτέρων ταλάντων, τὰ ὁποῖα ἐθέσατε ἐπὶ τὸν μόδιον καὶ κατεπλουτίσατε δι’ αὐτῶν τὴν Ἱερὰν ὑμῶν Μητρόπολιν καὶ τὸν περιούσιον λαὸν αὐτῆς δι’ ἔργων ἀγλαῶν καὶ ἐπιτευγμάτων λαμπρῶν.

Ἰδιαιτέρως ἐξαίρομεν πρὸς τῷ ποιμαντορικὼ καὶ τὸ συγγραφικὸν ἔργον τῆς ὑμετέρας Ἱερότητος, διαπνεόμενον ὑπὸ ἐκκλησιαστικοῦ φρονήματος καὶ ἤθους, ἀποπνέον δὲ τὸ ἄρωμα τῶν Ἁγίων Πατέρων ἡμῶν καὶ προβάλλον τὴν κανονικὴν τάξιν καὶ παράδοσιν τῆς Ἁγίας ἡμῶν Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας.

Εὐχαριστοῦντες τὴ ὑμετέρα ἀγάπη διότι ἐποιήσατε τὴν ἡμετέραν Μετριότητα κοινωνὸν τοῦ πλουσιωτάτου τούτου τόμου εἰς καταγραφὴν ἔργων καὶ πράξεων, προαγόμεθα διὰ τῶν μετὰ χεῖρας Πατριαρχικῶν ἡμῶν ἀδελφικῶν Γραμμάτων ἵνα ἐκφράσωμεν ἅπαξ ἔτι θερμὰ συγχαρητήρια, τὴν εὐαρέσκειαν καὶ τὸν ἔπαινον τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας καὶ τῆς ἡμετέρας Μετριότητος προσωπικῶς δι’ ὅσα ἡ ὑμετέρα Ἱερότης ἐν κόπῳ καὶ μόχθῳ, ἐν καθ’ ἡμέραν θυσιαστικὴ ἀναλώσει, ἐν στενοχωρίαις καὶ παραπικρασμοὶς πολλάκις, ἐπέτυχε κατὰ τὴν παρελθοῦσαν δεκαετίαν, καὶ ἅμα ἐπευχηθῶμεν ὅπως συνεχίσητε μετὰ τοῦ αὐτοῦ ζήλου, τῆς πιστότητος καὶ τῆς ἀφοσιώσεως καὶ πρὸ παντὸς τῆς πάντα νικώσης ἀγάπης καὶ ἀληθείας τοῦ Χριστοῦ ἐπὶ πολλὰς εἰσέτι δεκαετίας τὴν κατηξιωμένην διακονίαν καὶ προσφοράν σας, ἀντανακλῶσαν εἰς τὴν Ἁγίαν Ἐκκλησίαν καὶ συμβάλλουσαν εἰς τὴν δόξαν καὶ ἐπὶ τῆς γῆς τοῦ παναγίου Ὀνόματος τοῦ Κυρίου ἡμῶν.

Ἐν τῇ ἀγάπῃ, λοιπόν, τοῦ καλέσαντος καὶ τὴν ὑμετέραν προσφιλῆ Ἱερότητα κλήσει ἁγία Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, συγχαίρομεν αὐτὴ ἅπαξ ἔτι, δεόμεθα Αὐτοῦ ἵνα τηρῇ αὐτὴν ἐν τῇ Ἑαυτοῦ ἀγάπῃ καὶ τῷ ἁγιασμῷ καὶ περιπτυσσόμενοι αὐτὴν φιλήματι ἁγίῳ ἐπικαλούμεθα ἐπ’ αὐτήν, ἐπὶ τὴν περαιτέρω ζωὴν καὶ ἐπὶ τοὺς συνεργάτας αὐτῆς καὶ τοὺς αὐτόθι πιστοὺς πλουσίαν τὴν Χάριν, τὰ ἐλέη καὶ τὰς δωρεᾶς Αὐτοῦ.

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

Ἀγαπητὸς ἐν Χριστῷ ἀδελφός

  • Προβολές: 2680