Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Διάδοση ἀσθενειῶν μέσῳ τῆς διαφήμισης ... - Ἡ προσφορὰ τῆς πλεονεξίας

Διάδοση ἀσθενειῶν μέσῳ τῆς διαφήμισης ...

Ἡ παρακάτω εἴδηση παρὰ τὸ ὅτι μπορεῖ νὰ θεωρηθῇ στὸ σύγχρονο ἀνταγωνιστικὸ περιβάλλον ὡς ἀναμενόμενη, εἶναι πάντως ἐκπληκτική. Πηγή μας εἶναι ἡ Monde, ποὺ προσφέρεται ὡς ἔνθετο ἀπὸ τὴν Κυριακάτικη Ἐλευθεροτυπία (18.6.2006).

Διαβάζουμε, λοιπόν, ὅτι «οἱ στρατηγικές του μάρκετινγκ τῶν μεγαλυτέρων φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν στοχεύουν πλέον μὲ ἐπιθετικὸ τρόπο στοὺς ὑγιεῖς». Ἐπειδὴ οἱ ἀσθενεῖς δὲν ἀρκοῦν γιὰ τὸν ἐπιθυμητὸ πολλαπλασιασμὸ τῶν κερδῶν τους, προσπαθοῦν νὰ προωθήσουν φάρμακα γιὰ ὑγιεῖς. Ἔτσι αὐξάνουν τὸ πλῆθος τῶν πελατῶν τους καὶ φυσικὰ τὰ κέρδη τους. Αὐτό, βέβαια, δὲν μποροῦν νὰ τὸ πετύχουν ἀλλιῶς παρὰ μόνο μὲ τὸ νὰ πείσουν τοὺς ὑγιεῖς μέσῳ τῆς διαφήμισης ὅτι εἶναι ἀσθενεῖς ἡ ἔστω ὅτι ἀνήκουν σὲ μιὰ ὁμάδα ὑψηλοῦ κινδύνου. Σὲ ἄρθρα εἰδικῶν ἔχουν ἀποκαλυφθῇ «τὰ τεχνάσματα ποὺ χρησιμοποιοῦν αὐτὲς οἱ ἑταιρεῖες γιὰ νὰ εὐνοοῦν τὴ δημιουργία ἰατρικῶν διαταραχῶν». Σὲ αὐτὴν τὴν οἰκονομικὴ δραστηριότητα γιὰ τὴν ὑγεία «ἀσήμαντα προβλήματα περιγράφονται ὡς ἰδιαίτερα σοβαρὲς παθήσεις, ἔτσι ὥστε ἡ συστολὴ νὰ καθίσταται διαταραχὴ κοινωνικοῦ ἄγχους» ἡ «οἱ καθημερινὲς μεταπτώσεις τῆς ζωῆς» νὰ χαρακτηρίζονται «πνευματικὲς διαταραχὲς» καὶ «τὸ ἁπλὸ γεγονὸς ὅτι κάποιος ἀνήκει σὲ μιὰ ὁμάδα κινδύνου, μὲ πιθανότητα νὰ ἀνάπτύξή [στὸ μέλλον] μιὰ παθολογία, γίνεται παθολογία ἀπὸ μόνο του». Πρὶν ἀρρωστήσει, δηλαδή, ἀντιμετωπίζεται ὡς ἤδη ἄρρωστος.

Ἀπὸ τοὺς οἰκονομικοὺς συμβούλους τῶν φαρμακευτικῶν ἑταιρειῶν θεωρεῖται μεγάλη ἐπιτυχία ἡ δημιουργία ἀγορῶν γιὰ νέες παθήσεις. Τὸ σημαντικότερο πάντως ἰατρικὸ ἐπίτευγμά τους εἶναι ἡ ἀνακάλυψη τῆς διάδοσης αἰσθενειὼν μέσῳ τῆς διαφήμισης.

Στὴν ὅλη ἱστορία μεγάλο ἐνδιαφέρον ἔχει ὁ ἐντοπισμὸς τῶν προϋποθέσεων ποὺ μᾶς κάνουν νὰ προσβαλόμαστε εὔκολα ἀπὸ τὶς διαφημιζόμενες ἀσθένειες. Ἡ ἐξάρτησή μας ἀπὸ τὴν διαφήμιση, ποὺ εἶναι τυπικὸ σύμπτωμα ἀπουσίας πνευματικῶν ἀντισωμάτων, μᾶς καθιστᾶ ὁμάδα ὑψηλοῦ κινδύνου γιὰ πολλῶν εἰδῶν ἀσθένειες καὶ ὄχι μόνο γιὰ τὶς ἐπινοούμενες ἀπὸ τὶς φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες. Ὁ μεγαλύτερος κίνδυνος βρίσκεται στὶς νοσογόνες ἀντιλήψεις ποὺ ἀλλοιώνουν τὸ νόημα τῆς ζωῆς καὶ μᾶς ἐγκλωβίζουν στὰ ψευδῆ δεδομένα ἑνὸς εἰκονικοῦ κόσμου.

Ἡ προσφορὰ τῆς πλεονεξίας

Οἱ φαρμακευτικὲς ἑταιρεῖες στὴν ἐπιδίωξη τοῦ κέρδους ἔχουν καὶ κάποια θετικὰ ἀποτελέσματα γιὰ τοὺς πελάτες τους. Μὲ τὰ αὐστηρότερα ὅρια ποὺ ὁρίζουν στὴν περιγραφὴ τῆς φυσιολογικῆς λειτουργίας τοῦ ἀνθρώπινου ὀργανισμοῦ, προκειμένου ν’ αὐξήσουν τοὺς ἀρρώστους τους, δημιουργοῦν στοὺς συνετοὺς πελάτες τους τὶς προϋποθέσεις γιὰ καλύτερη ποιότητα ζωῆς.

Πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι τὸ φαινόμενο αὐτὸ δὲν ἀπουσιάζει καὶ ἀπὸ τὴν ποιμαντικὴ δραστηριότητα γιὰ τὴν πνευματικὴ ὑγεία τοῦ λαοῦ. Ὑπάρχουν καὶ σ’ αὐτὸν τὸν τομέα «ἑταιρεῖες», ποὺ χρησιμοποιοῦν τὸ κήρυγμα τῆς σωτηρίας γιὰ τὴν ἱκανοποίηση ἀλλότριων σκοπῶν. Δὲν ἀναφέρομαι στὴν αἱρετικὴ ἑταιρεία Σκοπιά, ἀλλὰ σὲ δραστηριότητες ποὺ κινοῦνται μὲ τὴν λογική του μάρκεντιγκ στὸν δικό μας ὀρθόδοξο χῶρο.

Πάντως, «εἴτε προφάσει, εἴτε ἀληθεία Χριστὸς καταγγέλλεται», ἀρκεῖ οἱ ἀκροώμενοι νὰ μὴν αἰχμαλωτίζονται σὲ νοοτροπίες ξένες πρὸς τὸ ἐκκλησιαστικὸ φρόνημα καὶ τὸ εὐαγγελικὸ κήρυγμα.

π. Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2719