Skip to main content

Σύνοδος γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου - Δελτίον Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Σύνοδος γιὰ τὴν Ἐκκλησία τῆς Κύπρου

«Κατόπιν προσκλήσεως τῆς Α. Θ. Παναγιότητος, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. κ. Βαρθολομαίου καὶ ὑπὸ τὴν προεδρείαν Αὐτοῦ, τὴ συμμετοχὴ τῶν Μάκ. Πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας κ. κ. Θεοδώρου, Ἀντιοχείας κ. κ. Ἰγνατίου καὶ Ἱεροσολύμων κ. κ. Θεοφίλου, Σέβ. Ἱεραρχῶν τῶν ἀνωτέρω Ἐκκλησιῶν καὶ τῶν Πανιερ. καὶ Θεοφ. Ἱεραρχῶν τῆς Ἐκκλησίας Κύπρου, συνῆλθε σήμερον, 17ην Μαίου 2006, ἐν τῷ ἐν Σαμπεζὺ Γενεύης Ὀρθοδόξω Κέντρω τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, Ἱερὰ Διηυρυμένη Σύνοδος πρὸς ἐξέτασιν τοῦ ἀπασχολοῦντος τὴν Ἐκκλησίαν Κύπρου ἀρχιεπισκοπικοῦ ζητήματος.

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος μετὰ βαθείας λύπης διεπίστωσεν ὅτι ἡ ὑγιεία του ἀσθενοῦντος Μάκ. Ἀρχιεπισκόπου Κύπρου κ. Χρυσοστόμου ἔχει κλονισθῇ σοβαρῶς ἀπὸ τετραετίας καὶ εἶναι μὴ ἀναστρέψιμος, κατόπιν δὲ σχετικῶν εἰσηγήσεων τῶν Μητροπολίτου Πάφου Χρυσοστόμου καὶ Ἐπισκόπου Κύκκου Νικηφόρου καὶ γενομένης μυστικῆς ψηφοφορίας, δι’ ἠυξημένης πλειοψηφίας ἐκήρυξε τὸν Θρόνον τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Κύπρου ἐν χηρείᾳ, ἐπαφιεμένη τὰ περαιτέρω εἰς τὴν κανονικὴν εὐθύνην καὶ ἁρμοδιότητα τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Αὐτοκεφάλου Ἐκκλησίας Κύπρου, συμφώνως πρὸς τὰς διατάξεις τοῦ ἰσχύοντος Καταστατικοῦ αὐτῆς Χάρτου.

Ἡ Ἱερὰ Διηυρυμένη Σύνοδος διὰ στόματος τοῦ Παναγιωτάτου Προέδρου αὐτῆς ἐξῆρε τὴν μακροχρόνιον εὐδόκιμον προσφορὰν τοῦ Μάκ. Ἀρχιεπισκόπου πρώην Κύπρου κυρίου Χρυσοστόμου, τόσον πρὸς τὴν Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν τῆς Κύπρου, ὅσον καὶ πρὸς τὰ ἀπασχολοῦντα τὸν λαὸν αὐτῆς προβλήματα, καὶ ἐξέφρασε πρὸς αὐτὸν τὴν ἀναγνώρισιν καὶ τὴν τιμὴν αὐτῆς.

Ἐν Σαμπεζὺ Γενεύης, τὴ 17η Μαίου 2006

Ἐκ τῆς Γραμματείας τῆς Ἱερᾶς Διηυρυμένης Συνόδου»

(Σ.Σ. Σύμφωνα μὲ δημοσίευση τοῦ rnn.gr τὴν πρόταση καταψήφισαν ὁ Πατριάρχης Ἀντιοχείας, οἱ Μητροπολῖτες Πάφου, Κυρηνείας, Λεμεσοῦ καὶ Κιτίου καὶ οἱ Ἐπίσκοποι Ἀρσινόης καὶ Σαλαμῖνος).

Δελτίον Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

Γιὰ τὸν τρόπο προβολῆς ὁρισμένων θεμάτων ἀπὸ τὰ ΜΜΕ

...Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος διαπιστώνει μὲ ἀπορία, ἐξ ἀφορμῆς τῆς πολυεπίπεδης διαφήμισης τῆς ταινίας «Κώδικας Ντὰ Βίντσι», πὼς σὲ κάποια ρεπορτάζ, μολονότι γιὰ τὸ θέμα ἔχουν τοποθετηθεῖ ὑπευθύνως καὶ μὲ ὀφθαλμοφανῆ νηφαλιότητα τόσον ὁ Προκαθήμενος τῆς Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησίας, ὅσον καὶ ὁ ἐκπρόσωπος τῆς Δ.Ι.Σ., Μητροπολίτης Πατρῶν Χρυσόστομος, ἀλλὰ καὶ ἄλλοι Ἀρχιερεῖς, τονίζοντας ἐπανειλημμένα πὼς στόχος τῆς Ἐκκλησίας εἶναι «νὰ ἐνημερώνη καὶ νὰ ὑποδεικνύη τὶς παρεκτροπὲς τῆς μυθιστοριογραφίας, ἀπὸ τὴν Ἱστορικὴ ἀλήθεια καθὼς καὶ τὶς δογματικὲς στρεβλώσεις καὶ ἀνακρίβειες» γίνεται προσπάθεια ἀπὸ ὁρισμένα ΜΜΕ νὰ ἀποδώσουν ψευδῶς στὴν Ἐκκλησιαστικὴ Διοίκηση «ὀργή», «θυμό», «σάλο», «ἐπίθεση» καὶ στὸν ἴδιο τὸν Μακαριώτατο χαρακτηρισμοὺς «κλισὲ» ὅπως «λάβρος» ἡ νὰ χρησιμοποιοῦνται ἐκφράσεις ὑπερβολῆς τοῦ τύπου, «μύδροι Χριστοδούλου κατὰ Ντὰ Βίντσι» (ΑΛΤΕΡ τίτλος μεσημβρινοῦ δελτίου Εἰδήσεων 8.5.2006) ἐπιδιώκοντας νὰ ἐμφανίσουν τὴν Ἐκκλησία «πὼς φοβᾶται» ἀπὸ τὴν προβολὴ τῆς ταινίας, πὼς εἶναι «διχασμένη» καὶ κυρίως νὰ προκαταλάβουν τὴν στάση της, προτοῦ κἂν κοινοποιηθῇ ἐπισήμως διὰ τοῦ φυλλαδίου «ΠΡΟΣ ΤΟ ΛΑΟ»

Ἐνδεικτικὰ παραθέτουμε τὰ κάτωθι δημοσιεύματα: ... (παρατίθενται 11 χαρακτηριστικὰ δημοσιεύματά περί του θέματος)

...Κατόπιν τούτων, μόνο ἐρωτηματικὰ προκαλοῦν οἱ σκοπιμότητες ποὺ ἐνδεχομένως ἐξυπηρετοῦνται ἀπὸ μιὰ τέτοια, ὄχι ἰδιαίτερα ἐνσυνείδητη, στάση, ἡ ὁποία ἀντιβαίνει στὴν δεοντολογία καὶ μπορεῖ νὰ ὀφείλεται:

  • α) στὴν κακὴ πληροφόρηση τινῶν δημοσιογράφων,
  • β) στὴν παράλειψη διασταύρωσης τῶν πληροφοριῶν τους,
  • γ) στὴν στεῖρα ἀναπαραγωγὴ ρεπορτὰζ ἄλλου ΜΜΕ χωρὶς περαιτέρω ἔρευνα,
  • δ) στὴν ἔντεχνη καὶ ἐργώδη προσπάθεια νὰ προκληθοῦν «ὑψηλοὶ τόνοι» προκειμένου νὰ ἐπιτευχθεῖ μεγαλύτερη διαφήμιση (ὄχι ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία ἀλλὰ ἀπὸ τὰ ΜΜΕ) καὶ ἄρα μεγαλύτερα ἔσοδα πρὸς τοὺς διαφημιστές της, γιὰ τέτοιου εἴδους ταινίες καὶ μυθιστορήματα, γεγονὸς ποὺ δικαιολογεῖ, τὴν προσπάθεια τινῶν
  • ε) νὰ προκαταλάβουν τόσο τὴν Κοινὴ Γνώμη γιὰ τὶς ἀντιδράσεις τῆς Ἐπίσημης Ἐκκλησιαστικῆς Διοίκησης (παρουσιάζοντας στρεβλὴ τὴν πραγματικότητα), ὅσο καὶ νὰ προκαταλάβουν, ἂν ὄχι νά ...ἐκβιάσουν,
  • στ) αὐτές, καθ’ ἑαυτὲς τὶς ἀποφάσεις τῆς Ι. Συνόδου, παρουσιάζοντάς τες ὡς ἤδη εἰλημμένες!
  • ζ) Ζητοῦν μάλιστα ἀπὸ ἀνυποψίαστους σχολιαστὲς κάθε εἰδικότητας (πολιτικούς, συγγραφεῖς κτλ.) νὰ ἀσκήσουν, ἐν ἀγνοίᾳ τους βεβαίως, κριτική, ἐπὶ παντελῶς ὑποθετικῶν καταστάσεων. Υἱοθετῶντας ὡς δεδομένη, τὴν ἐκδοχὴ ποὺ τοὺς παρουσιάζεται ἀπὸ τινὲς δημοσιογράφους (κυρίως, μὴ διαπιστευμένους στὴν κάλυψη τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ ρεπορτὰζ) οἱ σχολιαστὲς συμμετέχουν ἀθέλητα στὴν διόγκωση τῆς ὑποθετικῆς κατάστασης, ἐκλαμβάνοντας ὡς «δεδομένη» τὴν ἀναληθῆ ἐκδοχὴ ποὺ τοὺς παρουσιάζεται πρὸς σχολιασμὸν καὶ ὁρισμένοι σπεύδουν νὰ κατηγορήσουν γιὰ «ἀναχρονισμὸ» καὶ «σκοταδισμὸ» τὴν Ἐκκλησία, ἐπιρρίπτοντάς Της μομφὲς πὼς ὑποκινεῖ ἐπεισόδια καὶ ρίχνει «στὴν πυρὰ» τὴν τέχνη...

Ἀποτέλεσμα τῆς ὡς ἄνω τηρουμένης πρακτικῆς, εἶναι εὐυπόληπτοι καὶ διακεκριμένοι γιὰ τὸ ἦθος καὶ τὸν ἐπαγγελματισμό τους δημοσιογράφοι καὶ πολιτικοὶ νὰ δηλώνουν στὰ τηλεοπτικὰ δελτία εἰδήσεων καὶ σὲ πάνελ «πὼς ὅσο ἡ Ἐκκλησία στέλνει στὸ «πῦρ τὸ ἐξώτερον» τὴν ταινία καὶ τὸ μυθιστόρημα, τόσο ἀνεβάζει τὶς πωλήσεις τῶν εἰσιτηρίων στὰ ὕψη», ὅπως καὶ ὅτι «ἡ Ἑλλαδικὴ Ἐκκλησία τρέμει τὴν ἐμφάνιση τῆς ταινίας, φοβούμενη ὅτι θὰ χάσει τοὺς πιστούς της», ἡ ὅτι «ἡ Ἐκκλησία δὲν δέχεται τὴν ταινία καὶ ἐνδεχομένως νὰ ἀναβιώσουν φαινόμενα τοῦ παρελθόντος ὅπου ἐξαλλοι φανατικοὶ χριστιανοὶ καίγανε τοὺς κινηματογράφους»! Ἀντὶ ἄλλης ἀπαντήσεως παραθέτουμε τὰ ὅσα εἶπε ὁ ἴδιος ὁ Μακαριώτατος Ἀρχιεπίσκοπος καὶ Πρόεδρος τῆς Ἱερᾶς Συνόδου κ. Χριστόδουλος, ἐπὶ τοῦ συγκεκριμένου θέματος στὴν προσφάτως διεξαχθεῖσα Ἡμερίδα γιὰ τὰ Ἐκκλησιαστικὰ ΜΜΕ στὸ Διορθόδοξο Κέντρο Πεντέλης, τὰ ὁποῖα εἶναι καταγεγραμμένα καὶ ἀπὸ τὶς τηλεοποτικὲς κάμερες ἀλλὰ καὶ στὸ Δελτίο Τύπου τῆς Ι. Συνόδου (6-5-2006) ἐμπεριέχονται: «Σήμερα ποὺ γινόμαστε μάρτυρες μιᾶς καλὰ ὀργανωμένης ἐκστρατείας γιὰ τὴν ἀποκαθήλωση τῆς πίστεως καὶ τὸν κλονισμὸ τῶν πιστῶν, ὁ τρόπος ἀντίδρασής μας μέσα ἀπὸ τὰ ἐκκλησιαστικὰ ΜΜΕ πρέπει νὰ εἶναι κομψός, εὐφυής, ἐπικοινωνιακὸς καὶ κυρίως πειστικός. Κατὰ κανόνα θὰ ὁμιλοῦμε μὲ πειθώ, ἀόργητα, ὅπως ἁρμόζει, ἀπαξιώνοντας ἰδέες καὶ ἀπόψεις ποὺ βρίζουν τὸν Θεὸ καὶ τοὺς Θεσμούς. Μέσα ἀπὸ τὰ ΜΜΕ ὁ καθένας μπορεῖ νὰ περάσει τὶς ἰδέες του καὶ τὰ βιώματά του. Ἡ Ἐκκλησία δὲν ἔχει τὸ δικαίωμα νὰ ἐμποδίσει τὸ συνταγματικῶς κατοχυρωμένο δικαίωμα τῆς ἐλευθερίας τῆς ἔκφρασης καὶ τοῦ ἀνθρώπου. Ἔχει ὅμως καθῆκον νὰ ἐνημερώσει τοὺς πιστούς της καὶ νὰ τοὺς προφυλάξει ἀπὸ τὶς παγίδες ποὺ σκοπίμως στήνουν ὅσοι λοιδοροῦν τὸ Θεό. Οἱ, εὐτυχῶς, μεμονωμένες περιπτώσεις ἀνθρώπων ποὺ δὲν σέβονται τὴν πίστη τοῦ ἄλλου, λοιδοροῦν καὶ ἐξοργίζουν τοὺς πιστούς, δὲν πρέπει νὰ μᾶς ὁδηγοῦν στὸ νὰ χάνουμε τὴν νηφαλιότητα καὶ τὸν ἔλεγχο ἐπὶ τῶν λεγομένων μας. Οὔτε τὴ γλῶσσα τοῦ «ὑπονόμου» θὰ μιμηθοῦμε οὔτε τὸν ἐκνευρισμὸ θὰ ἀφομοιώσουμε, οὔτε τὸ παιχνίδι τους θὰ παίξουμε. Εἴμεθα βέβαιοι γι’ αὐτὸ τὸ ὁποῖο πιστεύουμε, γι’ αὐτὸ ποὺ ἐκπροσωποῦμε, χωρὶς αἰχμηρὲς ἐκφράσεις ἡ λαβὲς ἀπὸ τὶς ὁποῖες θὰ θελήσουν κάποιοι νὰ πιαστοῦν γιὰ νὰ μᾶς ἐπιτεθοῦν, ἐμεῖς θὰ κινούμεθα ψύχραιμα, χρησιμοποιῶντας τὴν ἀλήθεια, τὴν εὐθύτητα καὶ τὴν παρρησία» (Ἀρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, 6-5-2006)...

Ἐκ τοῦ Γραφείου Τύπου τῆς Ἱερᾶς Συνόδου (9-6-2006)

  • Προβολές: 2393