Skip to main content

Ναύπακτος προσβάσιμη, προσπελάσιμη καὶ "φιλόξενη". Ἐφικτὸ ἢ οὐτοπία» - Εἰσήγηση Μητροπολίτου Ναυπάκτου κ. Ἱεροθέου

Τὸν τίτλο αὐτὸ εἶχε ἡ Ἡμερίδα ποὺ πραγματοποίησε ὁ Σύλλογος ΑΜΕΑ Ναυπακτίας καὶ Δωρίδας «Ἀλκυόνη» στὴν Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα, τὴν Κυριακὴ 14 Μαΐου ε.ε. Τὸ πρόγραμμα τῆς Ἡμερίδας περιελάμβανε τρεῖς ἑνότητες:

α) Ἡ ἀνάδειξη τοῦ προβλήματος, μὲ δύο εἰσαγωγικὲς εἰσηγήσεις καὶ μὲ προβολὴ ἀνάλογων φωτογραφιῶν. Ἡ πρώτη αὐτὴ ἑνότητα, ἂν καὶ ἁπλῶς τόνιζε καταστάσεις ποὺ ζοῦμε καθημερινὰ ἔκανε μεγάλη ἐντύπωση. Εἶναι χαρακτηριστικὸ ὅτι λίγο ἀργότερα ὁ Λιμενάρχης Ναυπάκτου κ. Τσαφόπουλος προτίμησε νὰ μὴ διαβάση τὴν εἰσήγηση ποὺ εἶχε ἑτοιμάσει, δηλώνοντας ὅτι θὰ κάνη ὅ,τι μπορεῖ ἀπὸ τὴν πλευρά του γιὰ τὴν ἄμεση κατασκευὴ ἑνὸς εἰδικοῦ διαδρόμου στὴν παραλία καὶ ὅτι τὰ ΑΜΕΑ ποὺ ἔχουν κάποια ὑπόθεση στὴν ὑπηρεσία του, μποροῦν νὰ τηλεφωνοῦν καὶ νὰ πηγαίνη ἕνας ὑπάλληλος ἡ ὁ ἴδιος νὰ τοὺς ἐξυπηρετῆ κατ' οἶκον.

β) Πεντάλεπτες εἰσηγήσεις-τοποθετήσεις φορέων τῆς πόλεως καὶ τοῦ νομοῦ (Μητροπολίτης, Νομάρχης, Δήμαρχος, Προϊστάμενος Τεχνικῶν Ὑπηρεσιῶν Νομαρχίας, Ἀντιδήμαρχος Τεχνικῶν Ἔργων Δήμου, Πρόεδρος Συλλόγου Μηχανικῶν Ναυπάκτου, Πρόεδρος Ὁμοσπονδίας Ἐπαγγ., Βιοτ. κ. Ἐμπόρων Ναυπάκτου, Προϊσταμένη 3ου Γραφείου Δευτεροβάθμιας Ἐκπαίδευσης, Διευθυντὴς Πρωτοβάθμιας Ἐκπαίδευσης Αἰτωλοακαρνανίας, Ἀντιπρόεδρος Ἰατρικοῦ Συλλόγου Μεσολογγίου, Πρόεδρος Ὀδοντιατρικοῦ Συλλόγου Αἰτ/νίας, Διοικητὴς Τροχαίας Ναυπάκτου, Λιμενάρχης Ναυπάκτου, Ἀντιπρόεδρος ΚΤΕΛ Ναυπάκτου, Πρόεδρος ΔΕΤΑΠ), καί

γ) Προτάσεις γιὰ τὴν λύση τοῦ προβλήματος, ὅπου ἀκούσθηκε καὶ ἡ πολὺ ἐνδιαφέρουσα καὶ ἐμπεριστατωμένη εἰσήγηση τῆς ἀρχιτέκτονος ἐξειδικευμένης στὴν πρόσβαση τῶν ΑΜΕΑ κ. Ἀρετῆς Τζοχατζοπούλου.

Ἀκολούθησε συζήτηση, τὴν ὁποία διηύθυνε ἡ δημοσιογράφος κ. Νίκη Παπαδούλα. Ἦταν μιὰ πολὺ καλὴ προσπάθεια τοῦ Συλλόγου «Ἀλκυόνη», ποὺ ἔχει Πρόεδρο τὴν κ. Βασιλικὴ Παναγοπούλου καὶ πολλὰ ἀξιόλογα καὶ δραστήρια στελέχη, ἡ ὁποία προσπάθεια ἀνέδειξε τὸ πρόβλημα ποὺ ὑφίσταται στὴν πόλη μας, εὐαισθητοποίησε ἀκόμη περισσότερο τοὺς φορεῖς καὶ τοὺς ἀκροατὲς καὶ θὰ συμβάλη στὴν καλύτερη σχεδίαση τῆς πόλης μας. Τὰ ὅσα ἐλέχθησαν στὴν Ἡμερίδα καταγράφησαν καὶ θὰ ἐκδοθοῦν σὲ ἔντυπη καὶ ἠλεκτρονικὴ μορφή.

 

Εἰσήγηση στὴν Ἡμερίδα ποὺ διοργάνωσε ὁ Σύλλογος «Ἀλκυόνη» μὲ θέμα «Ναύπακτος προσβάσιμη, προσπελάσιμη καὶ "φιλόξενη".

Ἐφικτὸ ἢ οὐτοπία;»

Μητροπολίτου Ναυπάκτου καὶ Ἁγίου Βλασίου Ἱεροθέου

Εἰσαγωγικὰ θὰ ἤθελα νὰ συγχαρῶ τὴν Πρόεδρο καὶ τὰ Μέλη τοῦ Συλλόγου «Ἀλκυόνη», ὄχι μόνον γιὰ τὴν πρωτοβουλία γιὰ τὴν διοργάνωση αὐτῆς τῆς Ἡμερίδας καὶ τὴν κινητοποίηση τόσων ἀνθρώπων, ἀλλὰ καὶ γιὰ τὸ ἐνδιαφέρον τους γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ ἔχουν τὴν ἀνάγκη ὅλων μας.

Ἔπειτα, θὰ ἤθελα νὰ ὑπογραμμίσω ὅτι τὸ θέμα ποὺ μᾶς ἀπασχολεῖ δὲν πρέπει νὰ τεθῇ στὰ πλαίσια τῶν δικαιωμάτων αὐτῶν ποὺ συμπεριλαμβάνονται στὴν εἰδικὴ αὐτὴ κατηγορία, ἀλλὰ στὶς εὐθύνες ὅλων μας ἀπέναντί τους. Μόνον ἔτσι πρέπει νὰ ἀντιμετωπίζεται ἡ περίπτωση αὐτή, ὁπότε θὰ πρέπη νὰ ἐνδιαφερόμαστε γιὰ τὸ κοινωνικὸ σύνολο καὶ τὰ πρόσωπα ποὺ ἔχουν τὴν ἀνάγκη μας καὶ εἴμαστε ὑποχρεωμένοι νὰ κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε γιὰ τὴν βελτίωση τῶν κοινωνικῶν συνθηκῶν.

1. Ἡ Ἐκκλησία δείχνει μεγάλο ἐνδιαφέρον σὲ περιπτώσεις σὰν καὶ αὐτὲς ποὺ μελετοῦμε. Θὰ πρέπη νὰ παρατηρηθῇ ὅτι ἐνῷ στὴν Παλαιὰ Διαθήκη ἐπικρατοῦσε μιὰ διαφορετικὴ ἑρμηνεία τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν, ἡ Ἐκκλησία, ὅπως φαίνεται στὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων καὶ τὶς ἀποφάσεις τῶν Οἰκουμενικῶν καὶ Τοπικῶν Συνόδων, ἄλλαξε αὐτὴν τὴν παλαιὰ νοοτροπία καὶ βλέπει τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν μερικὰ σωματικὰ προβλήματα μὲ πολὺ μεγάλη ἀγάπη. Θὰ ἤθελα νὰ ἀναφέρω τρεῖς Κανόνες τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων ποὺ ἀναφέρονται στὸ θέμα αὐτό. Ὁ νζ (57) Κανόνας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων διαγορεύει: «Ἂν κάποιος κληρικὸς κοροϊδέψει χωλὸ ἡ κωφὸ ἡ τυφλὸ ἡ τραυματισμένο στὰ πόδια, νὰ ἀφορίζεται. Τὸ ἴδιο καὶ ὁ λαϊκός». Πολὺ βαρειὰ τιμωρία γιὰ ἐκεῖνον ποὺ περιπαίζει κάποιον ἀνάπηρο. Ὁ ἑρμηνευτὴς Ζωναρὰς γράφει ὅτι ἐκείνους ποὺ ἔχουν σωματικὰ προβλήματα θὰ πρέπη νὰ τοὺς ἀγαποῦμε, νὰ τοὺς βοηθοῦμε καὶ νὰ τοὺς χειραγωγοῦμε «ἀλλ' οὐχὶ διαπαίζειν». Καὶ ὁ ἅγιος Νικόδημος ὁ Ἁγιορείτης γράφει γι' αὐτοὺς ποὺ δημιουργοῦν προβλήματα σὲ ἀνθρώπους ποὺ ἔχουν κάποιες σωματικὲς ἀσθένειες: «Ὦ ἀθεοφοβίας καὶ ἀπονίας μεγάλης». Ὁ ὀζ (77) Κανόνας τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων λέγει: «Ἂν κάποιος εἶναι ἀνάπηρος στὸ μάτι ἡ τραυματισμένος στὸ πόδι, ἀλλὰ εἶναι ἄξιος γιὰ ἐπίσκοπος, νὰ γίνεται· γιατί δὲν τὸν μολύνει αὐτὸν τὸ σωματικὸ ἐλάττωμα, ἀλλὰ ἡ μόλυνση τῆς ψυχῆς». Ἡ φυσικὴ ἀναπηρία δὲν εἶναι κώλυμα ἱερωσύνης, ἐκτὸς κι ἂν ὑπάρχη πρόβλημα τελέσεως τῶν Μυστηρίων.

2. Ἔχοντας ὑπ' ὄψη σχετικὴ ἐγκύκλιο τῆς Ἱερᾶς Συνόδου, ἀποστείλαμε τὴν 8η Ἀπριλίου 2003 ἐγκύκλιο στοὺς Ἱεροὺς Ναούς, στὴν ὁποία γράφαμε: «Σᾶς προτρέπουμε νὰ προβῆτε, ὅπου αὐτὸ εἶναι δυνατόν, στὴν κατασκευὴ κεκλιμένου ἐπιπέδου (ράμπας) στὴν κλίμακα (σκάλα) τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, γιὰ τὴν διευκόλυνση μετακινήσεως τῶν ἀναπηρικῶν ἀμαξιδίων τῶν συνανθρώπων μας, ποὺ ἔχουν κινητικὰ προβλήματα, δεδομένου καὶ τοῦ ὅτι τὸ τρέχον ἔτος ἔχει χαρακτηρισθῇ ἀπὸ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση ὡς ἔτος ἀφιερωμένο στοὺς ἀνθρώπους μὲ κινητικὰ προβλήματα». Γνωρίζετε ὅτι συνδέομαι προσωπικὰ μὲ τὴν ἀγαπητή μας Κατερίνα καὶ γι' αὐτὸ ἐνδιαφέρθηκα ἀπὸ τὴν πρώτη στιγμὴ νὰ βελτιώσω τὴν προσβασιμότητα καὶ αὐτῆς καὶ ἄλλων συνανθρώπων μας στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς καὶ τὶς Αἴθουσες, ἐπειδὴ εἶδα τὴν δίψα της καὶ τὸν πόθο της γιὰ τὸν ἐκκλησιασμὸ καὶ γιὰ τὶς διάφορες ἐκδηλώσεις. Πράγματι εἶναι ἀπὸ τοὺς πιὸ τακτικὰ ἐκκλησιαζομένους Χριστιανοὺς καὶ παρακολουθεῖ μὲ πόθο ὄχι μόνον τὰ κηρύγματα, ἀλλὰ καὶ ἄλλες ἐκδηλώσεις. Καὶ θέλω νὰ τὴν συγχαρῶ ἀπὸ τὴν θέση αὐτὴ καὶ νὰ τῆς ἐκφράσω τὴν ἀγάπη μου, ὅπως καὶ τὴν ἀγάπη σὲ ὅλα τὰ παιδιά. Ἐπίσης νὰ συγχαρῶ καὶ τὴν μητέρα της, κ. Διονυσία, ὅπως καὶ τὶς μητέρες τῶν ἄλλων παιδιῶν.

Ἔτσι ἐνδιαφέρθηκα νὰ κατασκευασθῆ ἡ προσβασιμότητα στὴν Παπαχαραλάμπειο αὐτὴ Αἴθουσα, καθὼς ἐπίσης καὶ στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἐπίσης, μὲ τοὺς Ἱερεῖς σὲ πολλὲς συζητήσεις καὶ συσκέψεις καὶ μὲ μηχανικοὺς μᾶς ἀπησχόλησε ἔντονα τὸ θέμα τῆς προσβασιμότητας στοὺς δύο Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Πόλεώς μας, τοῦ Ἁγίου Δημητρίου καὶ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, γιατί οἱ ἄλλοι Ἱεροὶ Ναοὶ δὲν ἔχουν ἰδιαίτερα προβλήματα. Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Δημητρίου Ναυπάκτου ἔγιναν μελέτες γιὰ κατασκευὴ ράμπας, ἀλλὰ διαπιστώθηκε ἀπὸ μηχανικοὺς ὅτι δὲν ὑπάρχει ἐπαρκῇς χῶρος στὸ προαύλιο τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ (οὔτε ἔμπροσθεν οὔτε ὄπισθεν) γιὰ τὴν κατασκευὴ ράμπας σύμφωνα μὲ τὶς νόμιμες προβλεπόμενες προδιαγραφὲς (κατάλληλη κλίση). Ἔτσι ἡ λύση τῆς ράμπας ἔχει ἀποκλεισθῇ. Ὅμως, μελετᾶται ἡ λύση τῆς κατασκευῆς ἠλεκτρικοῦ ἀνελκυστῆρα προσαρμοσμένου στὴν ἐξωτερικὴ σκάλα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ. Τὰ προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζονται εἶναι ἡ δυσκολία προσαρμογῆς στὴν Ἀρχιτεκτονικὴ τοῦ Ναοῦ, ἡ ἀσφάλεια στὴν χρήση του, ἡ ἀσφάλισή του ὅταν δὲν χρησιμοποιῆται καὶ τὸ ὑψηλὸ κόστος. Ὁ Ἱερὸς Ναὸς δέχεται προτάσεις καὶ προσφορὲς γιὰ τὴν ἐπίλυση τοῦ προβλήματος.

Στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου, ἔχει ἀποκλεισθῇ ἀπὸ μηχανικοὺς καὶ ἐκεῖ ἡ λύση τῆς δημιουργίας ράμπας, λόγῳ τοῦ μεγάλου ὕψους τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ, καὶ μελετᾶται ἡ κατασκευὴ ἀνελκυστῆρα. Καταβάλλεται κάθε προσπάθεια νὰ ἐπιλυθοῦν τὰ προβλήματα. Παρακαλῶ πολὺ νὰ ἐντοπίζωνται τὰ προβλήματα καὶ νὰ μᾶς ὑποδεικνύωνται μὲ κατάλληλο τρόπο καὶ θὰ κάνουμε ὅ,τι μποροῦμε γιὰ τὴν ἐπίλυσή τους. Τελειώνοντας θὰ ἤθελα νὰ χρησιμοποιήσω δύο γνῶμες ποὺ κατὰ τὴν ἄποψή μου εἶναι σημαντικὲς γιὰ τὶς δυσκολίες ποὺ ἔχουμε στὴν ζωή μας. Ἡ πρώτη εἶναι του Νίτσε: «Ἐκεῖνος ποὺ ἔχει ἕναν σκοπὸ στὴν ζωὴ μπορεῖ νὰ ἀντέξη σχεδὸν στὸ κάθε τί». Αὐτὸ τὸ χρησιμοποιῶ γιὰ νὰ φανῇ ὅτι ὅταν ὑπάρχη ἀποφασιστικότητα ὅλα ἐπιλύονται. Ἡ δεύτερη προέρχεται ἀπὸ τὸν πολυδιαβασμένο συγγραφέα Πάολο Κοέλιο καὶ μάλιστα ἀπὸ τὸ βιβλίο του «ὁ Ἀλχημιστής»: «Ὅταν θέλης κάτι πολύ, ὅλο τὸ σύμπαν συνωμοτεῖ νὰ τὸ κατακτήσης». Ὅταν, δηλαδή, ἔχουμε θέληση, καὶ σεῖς καὶ ὁ Σύλλογος Ἀλκυόνη, ὅλα θὰ συνωμοτήσουν γιὰ νὰ τὸ ἐπιτύχουμε.

Ἐπίσης θὰ πρέπη νὰ ὑπενθυμίσω μιὰ προσευχὴ ποὺ διατυπώθηκε ἀπὸ τὴν Ὀργάνωση τῶν Ἀνωνύμων Ἀλκοολικῶν τῆς Ἀμερικῆς: «Θεέ μου, δός μου τὴν γαλήνη νὰ δεχθῶ τὰ πράγματα ποὺ δὲν μπορῶ ν' ἀλλάξω, τὸ θάρρος ν' ἀλλάξω τὰ πράγματα ποὺ μπορῶ καὶ τὴν σοφία νὰ ξέρω τὴν διαφορά».

Σᾶς τὸ εὔχομαι καὶ σᾶς εὐχαριστῶ.–

  • Προβολές: 2774