Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Ἔξω ἀπὸ τὸν παρακμιακὸ συρμό - Ἡ πραγματοποίηση τοῦ φαντασιώδους...

Ἔξω ἀπὸ τὸν παρακμιακὸ συρμό

Εἰπώθηκε ὅτι στὴν Γιουροβίζιον τὴν πρωτιὰ στὸ συγκρότημα μὲ τὶς σατανικὲς μορφὲς καὶ τὰ ἄγνωστα πρόσωπα τὴν ἔδωσαν τὰ μικρὰ παιδιά, ποὺ εἶναι ἐξοικειωμένα μὲ τὴν χρήση τῶν σύγχρονων ἠλεκτρονικῶν μέσων. Στὰ δέκα λεπτὰ τῆς ψηφοφορίας, σύμφωνα μὲ τὴν ὁμολογία μιᾶς τηλεθεάτριας, αὐτὴ κατόρθωσε νὰ στείλη ἕνα μήνυμα, ἐνῷ ὁ ἐγγονός της περίπου εἴκοσι. Ὁπότε, ἂν αὐτὸ ἀποτελῇ ἕνα ἀντιπροσωπευτικὸ δεῖγμα, εἶναι πιθανὸ ἀπὸ τὸν συνολικὸ ἀριθμὸ τῶν ψήφων περίπου τὸ 5% νὰ ἦταν τῶν μεγάλων καὶ κατὰ τεκμήριο ὥριμων τηλεθεατῶν, ἐνῷ τὸ 95% τῶν νεαρῶν, ἀπὸ τὶς ἡλικίες τοῦ δημοτικοῦ σχολείου ἕως τὶς ἡλικίες –μὲ ἄγνωστο τὸ ἀνώτερο φράγμα...– στοὺς ὁποίους ἐπιδρᾶ ὁ Ἄρχοντας τῶν δακτυλιδιῶν ἡ ὁ Χάρυ Πότερ.

Πάντως πρέπει νὰ εἶναι σωστὴ ἡ ἄποψη ὅτι μέσῳ τῆς Γιουροβίζιον οἱ νεαροὶ βλαστοὶ τῆς Ἑλλάδος, ποὺ ἔδωσαν τοὺς περισσότερους ψήφους στὴν Φιλανδία, μᾶς παρουσίασαν μιὰ εἰκόνα μὲ τὰ βασικὰ στοιχεῖα ποὺ προσέλαβαν ἀπὸ τὴν ἀγωγὴ ποὺ τοὺς δίνουμε. Ἔδειξαν, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, τὸν κόσμο τῶν λογισμῶν ποὺ τοὺς δημιουργοῦμε, μὲ τὴν τέχνη ποὺ τοὺς προβάλλουμε καὶ τὴν ψυχαγωγία ποὺ τοὺς προσφέρουμε, ἀκόμη καὶ μὲ τὰ «ἀθῶα» παιδικὰ προγράμματα, ὅπου, σὲ πολλὲς περιπτώσεις, εὐσχήμως διαφημίζεται ἡ μαγεία καὶ προβάλλεται ὡς ἰλαρόμορφη ἡ δαιμονικὴ ἀσχήμια. Ἐπίσης μᾶς ἔδειξαν τοὺς καρποὺς ἀπὸ τὴν ἀχαλίνωτη μυθιστοριοποίηση τῆς ἱστορίας καὶ τὴν ἱστορικοποίηση τῆς μυθιστορίας, ποὺ σχετικοποιοῦν τὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια, οἱ ὁποῖες ἔχουν τελευταῖα ὡς κύριο στόχο τὴν λογοτεχνικὴ διαβολὴ τῆς ἱστορικῆς μορφῆς τοῦ Χριστοῦ καὶ τὴν διάβρωση τῆς πίστης στὴν θεότητά Τοῦ· ἐπιδιώξεις ποὺ συνδέονται στενὰ μὲ τὴν χαλάρωση τῶν ἠθικῶν κριτηρίων καὶ τὴν ἐξαφάνιση ἀκόμη καὶ τῶν στοιχειωδῶν θεολογικῶν προϋποθέσεων.

Δὲν ξέρω ἂν εἴμαστε πλέον ἱκανοὶ νὰ ἀνησυχήσουμε γιὰ τὰ περιγραφόμενα συμπτώματα τῆς πνευματικῆς παρακμῆς. Ὁ καθοδηγούμενος συρμὸς τῆς κοινωνίας φαίνεται ὅτι θὰ συνεχίση ἐπὶ πολὺ τὴν παρακμιακή του πορεία. Τὸ θέμα εἶναι τοὐλάχιστον ὅσοι ζοῦμε στὴν Ἐκκλησία νὰ μὴ γίνουμε αὐτοῦ τοῦ συρμοῦ...

Ἡ πραγματοποίηση τοῦ φαντασιώδους...

Λέγεται ἀπὸ ἀρκετοὺς ἐκσυγχρονισμένους θιασῶτες τῆς ἐλευθερίας τοῦ λόγου καὶ τῆς τέχνης, ὅτι ὁ Κώδικας Ντὰ Βίντσι, ὁ Ἄρχοντας τῶν δακτυλιδιῶν, ὁ Χάρυ Πότερ εἶναι ἁπλὰ μυθιστορήματα, γι’ αὐτὸ ὅσοι ἀντιδροῦν σ’ αὐτὰ εἶναι ἄνθρωποι ἀνίκανοι νὰ κατανοήσουν τὴν ἐλευθερία τοῦ μυθιστορηματικοῦ λόγου καὶ γενικότερα τῆς τέχνης. Δὲν μποροῦν νὰ κατανοήσουν ὅτι ὁ μυθιστοριογράφος δὲν εἶναι ὑποχρεωμένος νὰ ὑπακούη στὴν ἱστορικὴ ἀλήθεια, οὔτε, πολὺ περισσότερο, νὰ καθοδηγῆται ἀπὸ τὴν ἀποδεδειγμένη ἐμπειρικὴ πίστη τῆς ἀποστολικῆς μας παραδόσεως.

Αὐτὴ ἡ ἀφελὴς σύγχρονη φιλελευθερία δὲν ὑπολογίζει ὅτι οἱ κοινοὶ ἀναγνῶστες –κυρίως οἱ μικροὶ στὴν ἡλικία– μελετῶντας τὶς φανταστικές –μᾶλλον φαντασιώδεις– ἱστορίες τὶς προσλαμβάνουν καὶ τὶς ἀποκρυσταλλώνουν μέσα τους ὡς ἀληθινὲς καὶ μὲ πρότυπο αὐτὲς διαμορφώνουν τὴν δική τους πραγματικότητα καὶ σχηματοποιοῦν τὶς προσωπικὲς κοσμοθεωριακὲς πεποιθήσεις τους.

Χωρὶς πολλὲς ἀναλύσεις, οἱ νεανικὲς ψῆφοι στὴν Γιουροβίζιον εἶναι ἀρκετὰ ἰσχυρὴ ἀπόδειξη γιὰ τοῦ λόγου τὸ ἀληθές.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2620