Skip to main content

Μνήμη Ἀπελευθέρωσης Ναυπάκτου - Χαιρετισμός

Τὴν Κυριακὴ 9 Ἀπριλίου, στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ὁ Σύλλογος Δασκάλων καὶ Νηπιαγωγῶν Ναυπακτίας διοργάνωσε ἐκδήλωση ἀφιερωμένη στὴν ἀπελευθέρωση τῆς πόλης μας ἀπὸ τοὺς Τούρκους (18 Ἀπριλίου 1929). Εἰσηγητὲς ἦσαν οἱ κ. κ. Γιάννης Βαρδακουλᾶς, Πέτρος Πιτσιάκκας καὶ Θωμᾶς Παναγιωτόπουλος μὲ ἀντίστοιχα θέματα: «Τὸ Σχολεῖο στὴν αὐγὴ τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς πόλης μας», «Συμμετοχὴ Κυπρίων στὸν Ἀγῶνα τῆς Ἀπελευθέρωσης» καὶ «ὁ Ἰωάννης Καποδίστριας καὶ ἡ πόλη της Ναυπάκτου». Κάποια τμήματα τῶν ὁμιλιῶν αὐτῶν εὐελπιστοῦμε νὰ δημοσιεύσουμε σὲ ἑπόμενο τεῦχος τῆς Ε.Π. Συγχαρητήρια στοὺς Ἐκπαιδευτικοὺς ποὺ ἐργάζονται γιὰ τὴν διάσωση τῆς ἱστορικῆς μνήμης καὶ τὴν ἀπότιση τῆς ὀφειλομένης τιμῆς.

Τὴν ἡμέρα τῆς ἐπετείου, ποὺ ἐφέτος συνέπιπτε τὴν Μεγάλη Τρίτη, πραγματοποιήθηκε δοξολογία καὶ τρισάγιο στὴν μνήμη τῶν ἀγωνιστῶν στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου.

Μετὰ τὴν δοξολογία, στὴν αἴθουσα τῶν παλαιῶν σφαγείων πραγματοποιήθηκε ἐκδήλωση ποὺ διοργάνωσε ἡ Ἀναπτυξιακὴ Ἑταιρεία τοῦ Δήμου Ναυπάκτου, κατὰ τὴν ὁποία ἔγινε ἡ παρουσίαση τοῦ τρίτομου ἔργου μὲ τίτλο «Δυτικορουμελιῶτες Ἀγωνιστὲς τοῦ 1821» τοῦ ἀειμνήστου Γεωργίου Τσατσάνη, ὁ ὁποῖος ἐρευνῶντας ἐπὶ 15 ἔτη τὰ Γενικὰ Ἀρχεῖα τοῦ Κράτους κατάρτισε ἕναν κατάλογο μὲ 5.000 «Δυτικορουμελιωτῶν Ἀγωνιστῶν τοῦ 1821» μὲ περιεκτικὸ βιογραφικὸ σημείωμα γιὰ τὸν καθένα. Πρόκειται γιὰ μιὰ θαυμαστὴ ἐργασία καὶ μιὰ μνημειώδη ἔκδοση μὲ μεγάλη ἱστορική, ἐθνική, λαογραφικὴ σημασία. Στὴν ἐκδήλωση συμμετεῖχαν μὲ σχετικὲς εἰσηγήσεις οἱ κ.κ. Νικόλαος Ἀσημακόπουλος, ἐκδότης τοῦ ἔργου, Χαράλαμπος Χαραλαμπόπουλος, πρόεδρος τῆς ΕΝΑΜ, Γιάννης Χαλάτσης, διευθυντὴς τῆς Παπαχαραλαμπείου Βιβλιοθήκης, καὶ Θωμᾶς Παναγιωτόπουλος, διευθυντὴς 2ου Δήμ. Σχολείου Ναυπάκτου.

Α.Κ.

ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ

Θὰ ἤθελα νὰ συγχαρῶ θερμῶς τὸν Σύλλογο Δασκάλων καὶ Νηπιαγωγῶν Ναυπακτίας - Δωρίδος γιὰ τὴν πρωτοβουλία ποὺ εἶχε νὰ διοργανώση αὐτὴ τὴν ἐκδήλωση, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἀπελευθέρωσης τῆς πόλεως Ναυπάκτου. Ὅπως ἔχω διαβάσει ἀλλὰ καὶ ἔχω ἀκούσει ἀπὸ ἄλλες συναντήσεις, ἡ ἀπελευθέρωση τῆς Ναυπάκτου ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγὸ ἦταν ἕνα σημαντικὸ γεγονὸς ποὺ μαζὶ μὲ μερικὰ ἄλλα γεγονότα, συνετέλεσαν στὸ νὰ περιληφθῇ καὶ ἡ Στερεὰ Ἑλλάδα στὸ πρῶτο Ἑλληνικὸ Κράτος ποὺ δημιουργήθηκε μετὰ τὴν Ἐπανάσταση τοῦ 1821. Σήμερα μὲ τοὺς ἐξαίρετους ὁμιλητὰς θὰ αὐξήσουμε τὶς γνώσεις μας. Ἡ ἐλευθερία –προσωπική, κοινωνικὴ καὶ ἐθνική– εἶναι ἕνα μεγάλο δῶρο τοῦ Θεοῦ, διότι ἔτσι ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ ἐκπληρώση τοὺς στόχους του.

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τελετῆς τῆς Δοξολογίας, μὲ τὴν εὐχὴ τὴν ὁποία ἀπευθύνουμε στὸν Θεὸ Τὸν παρακαλοῦμε: «ἀξίους ἡμᾶς τῆς ἐλευθερίας ἀνάδειξον». Δὲν φθάνει, δηλαδή, νὰ ἔχουμε μόνον τὴν ἐλευθερία μας, ἀλλὰ καὶ νὰ εἴμαστε ἄξιοι αὐτῆς τῆς ἐλευθερίας. Ὁπότε, ναὶ μὲν ἀπελευθερωθήκαμε ἀπὸ τὸν τουρκικὸ ζυγό, ἀλλὰ θὰ πρέπη στὴν συνέχεια νὰ ἐλευθερωθοῦμε καὶ ἀπὸ μερικὰ ἄλλα συμπτώματα ποὺ δημιουργήθηκαν ἀπὸ τὴν πολύχρονη δουλεία. Δηλαδή, κάθε ξενικὴ κατοχή, ἐπηρεάζει τοὺς ἀνθρώπους ποικιλοτρόπως, καλλιεργῶντας μερικὲς κακὲς νοοτροπίες. Αὐτὸς εἶναι ὁ λόγος γιὰ τὸν ὁποῖο θὰ πρέπη καὶ νὰ ἀγωνιζόμαστε γιὰ τὴν ἐλευθερία, ἀλλὰ καὶ θὰ πρέπη νὰ ἀπελευθερωνόμαστε ἀπὸ συνήθειες, νοοτροπίες καὶ πάθη, τὰ ὁποῖα δὲν ἔχουν σχέση μὲ τὴν μακραίωνη Ἑλληνορθόδοξη παράδοσή μας ποὺ βιώθηκε σὲ αὐτὸν τὸν τόπο.

Μὲ αὐτὲς τὶς σκέψεις χαιρετίζω τὴν ἀποψινὴ ἐκδήλωση, συγχαίρω γιὰ τὴν διοργάνωση καὶ εὐχαριστῶ τοὺς εἰσηγητὲς ποὺ εἶμαι σίγουρος ὅτι θὰ μᾶς προσφέρουν ἐνδιαφέρουσες πληροφορίες καὶ θὰ συντελέσουν στὴν ἐμφάνιση νέων ἱστορικῶν στοιχείων ποὺ χαρακτηρίζουν τὴν ἔνδοξη καὶ ὄμορφη πόλη μας.

  • Προβολές: 2556