Skip to main content

Ἑόρτιο Ἀναστάσιμο Μήνυμα τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΚΟΣΜΟ, ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΤΕΛΕΤΗΝ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ

ΑΔΕΛΦΟΙ ΚΑΙ ΤΕΚΝΑ ΕΝ ΚΥΡΙΩ, ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ!

Συνοδεύσαμε καὶ ἐφέτος, στὴν Βοσπορίδα αὐτὴ Γεθσημανῆ τῆς Μητρὸς Ἐκκλησίας, τὸν Νυμφίο τῶν ψυχῶν μας στὴν ἀγωνία Του ὑπὲρ τοῦ σύμπαντος κόσμου. Ἐβιώσαμε λειτουργικῶς γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ τὸ Ἄχραντον Πάθος Του, χωρὶς νὰ κάνουμε Ἀποκαθήλωσιν, διότι ἔτσι ἐπιβάλλει τὸ σεβάσμιον Τυπικὸν τῆς πάντοτε ἐσταυρωμένης Ἐκκλησίας μας. Καὶ ἰδού, εὑρισκόμεθα ἀπόψε στὴν φωτοπλημμύριστη νύκτα τῆς Ἐγέρσεως, μάρτυρες καὶ κήρυκες τῆς Ἀναστάσεώς Του.

Ἤλθατε στὴν θεοστόλιστη καὶ χιλιοτραγουδισμένη αὐτὴ Πόλι, στὴν πνευματικὴ πρωτεύουσα τῆς Ρωμηοσύνης, γιὰ νὰ προσκυνήσουμε ὅλοι μαζί τον ἀναστάντα Χριστόν, τὸν Κύριον τῆς δόξης. Ἤλθατε, γιὰ νὰ ζήσετε «τὸ ἔαρ τῆς ἀγαπημένης μας Πόλης, τῆς πόλης ποὺ μαγεύει ὅλους τοὺς ἐπισκέπτας της ἔτσι κι’ ἀλλιῶς». Ἤλθατε, γιὰ νὰ ἐκφράσετε τὴν εὐγνωμοσύνη σας γιὰ τὴν ἀπὸ αἰώνων φροντίδα καὶ μέριμνα τῆς Μεγάλης Ἐκκλησίας καὶ τὶς θυσίες της γιὰ τὸ Γένος.

Ἤλθατε, καὶ αἰσθανόμεθα σεῖς καὶ ἐμεῖς τὴν οἰκειότητα ποὺ νιώθουν κατὰ τὴν συνάντησί τους οἱ γονεῖς καὶ τὰ παιδιὰ καί, ἀπόψε ἐδῶ, ἡ Μητέρα Ἐκκλησία καὶ ἐσεῖς τὰ τέκνα της. Ἡ Μεγάλη τοῦ Χριστοῦ Ἐκκλησία, «ποὺ ἀγκαλιάζει πάντα τὰ ἔθνη, ἐν παντὶ τόπῳ. Γιατί τὸ μήνυμα τοῦ Χριστοῦ ὑπῆρξεν ἀνέκαθεν πολυεθνικό». Τί εἶπεν ὁ ἀναστὰς Κύριος εἰς τοὺς Μαθητὰς Τοῦ; Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη. Καὶ ὁ πάνσεπτος Οἰκουμενικὸς Θρόνος ἀνέκαθεν προσδιόριζε τὰ ὅρια αὐτοῦ τοῦ εὐαγγελικοῦ μηνύματος, μακρυὰ ἀπὸ ἐθνοφυλετικὲς ἰδεολογίες καὶ φανατισμούς, προσδιόριζε τὰ μὴ ὅρια. Καὶ μέσα στὴ σημερινὴ ρευστότητα συνόρων, συνειδήσεων καὶ ταυτοτήτων ἡ Ὀρθοδοξία, κάτω ἀπὸ τὴν συντονιστικὴ εὐθύνη τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἔχει τὸ μοναδικὸ προνόμιο νὰ εἶναι χωρὶς σύνορα καὶ καλεῖται –καὶ ὑποχρεοῦται- νὰ παραμείνη σὲ αὐτὴν τὴν θέσι.

Ἀδελφοὶ καὶ τέκνα ἀγαπητά,

Αὐτὸ τὸ οἰκουμενικὸ καὶ παγκόσμιο μήνυμα τῆς ἀγάπης καὶ τῆς ἑνότητος, τῆς συμφιλιώσεως καὶ τῆς ἀλληλεγγύης ὅλων τῶν ἀνθρώπων καὶ τῶν λαῶν τῆς γῆς, ἐξαγγέλλουμε καὶ ἀπόψε μαζί σας σὲ ὅλο τὸν κόσμο. Καὶ λέμε πρὸς ὅλους: Ἡ Ἀλήθεια εἶναι ὁ Ἀναστὰς Χριστός. Τὸ Φῶς εἶναι ὁ Ἀναστὰς Χριστός. Ἡ Ζωὴ εἶναι ὁ Ἀναστὰς Χριστός. Ἡ Εἰρήνη τοῦ κόσμου εἶναι ὁ Ἀναστὰς Χριστός. Δι’ Αὐτοῦ καὶ ἐν Αὐτῷ οἱ πιστοὶ γευόμεθα ὅλο τὸν πλοῦτο τοῦ Οὐρανοῦ, χωρὶς νὰ χρειαζώμεθα «ἐμπλουτισμένον οὐράνιον». Ἀλλὰ καὶ εἰρηνεύουμε, χωρὶς νὰ πολεμοῦμε ὁ ἕνας τὸν ἄλλον. Ὁ πόλεμός μας εἶναι διαρκὴς μόνον κατὰ τοῦ ἠθικοῦ κακοῦ, τὸ ὁποῖον, ὡς ἄλλο πυρηνικὸν ὁλοκαύτωμα, πυρακτώνει τὰ πάθη καὶ σκοτίζει τὸν οὐρανόν.

Δεῦτε, λοιπόν, λάβετε ἀπὸ τὸ μαρτυρικὸ Φανάρι Φῶς Χριστοῦ καὶ δύναμιν ὑπομονῆς στὴν καθημερινὴ ἀγωνία καὶ τὸν προσωπικό σας σταυρὸν ἕκαστος. Λάβετε ἀπὸ τὰ ἅγια αὐτὰ σκηνώματα τῆς Μητέρας Ἐκκλησίας καὶ τοῦ εὐσεβοῦς Γένους μας, ἀπὸ τοὺς ὀλίγους καὶ μικροὺς ἡμᾶς μάρτυρας τῆς Ἀναστάσεως, λάβετε ἐλπίδα ἀναστάσιμον, ἐλπίδα ἀκαταίσχυντον, ἐλπίδα εἰς Θεὸν ζῶντα.

Καὶ πάλι, Χριστὸς Ἀνέστη!  Αὐτῷ ἡ δόξα, ἡ αἴνεσις καὶ ἡ μεγαλωσύνη, εἰς τοὺς αἰῶνας.–

  • Προβολές: 2404