Skip to main content

Γιὰ τὴν 22α Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων

Μιὰ εὐχάριστη εἴδηση γιὰ τὴν πόλη καὶ τὴν Ἐπαρχία Ναυπάκτου καὶ γιὰ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη εἶναι ἡ ἵδρυση καὶ λειτουργία τῆς 22ας Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων στὴν Ναύπακτο. Ἡ Ἐφορεία ἱδρύθηκε ἤδη τὸ 2003, ἀλλ' ὅμως δὲν εἶχε ἀρχίσει ἀκόμη ἡ λειτουργία της. Μάλιστα ὑπῆρχαν ἐνδείξεις ὅτι πιθανὸν νὰ ἄλλαζε ἡ ἕδρα. Αὐτὸ δημιούργησε ἀνησυχία σὲ πολλοὺς παράγοντες τῆς πόλης, οἱ ὁποῖοι κινητοποιήθηκαν μὲ αἴσιο τέλος. Τὰ πράγματα ἐν περιλήψει ἔχουν ὡς ἑξῆς:

Ἡ 8η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων μὲ εἰσήγησή της στὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ πρότεινε νὰ ἱδρυθῇ Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων μὲ ἕδρα την Ναύπακτο, διότι ἀδυνατοῦσε νὰ ἀνταποκριθῇ στὶς ὑποχρεώσεις της. Πρότεινε τὴν Ναύπακτο λόγῳ τῆς βυζαντινῆς τῆς ἱστορίας.

Ἡ Ἑταιρεία Ναυπακτιακῶν Μελετῶν μὲ ἔγγραφά της στὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ζήτησε νὰ ἱκανοποιηθῇ ἡ πρόταση αὐτὴ τῆς 8ης Ἐφορείας. Συγχρόνως ἀπεστάλησαν καὶ ἔγγραφα ἄλλων φορέων. Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπέστειλε προσωπικὴ ἐπιστολὴ στὸν τότε Ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ κ. Εὐάγγελο Βενιζέλο. Τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ μὲ τὸν Ὀργανισμὸ τὸν ὁποῖο συνέταξε (τ, μεταξὺ τῶν 39 Ἐφορειῶν Προϊστορικῶν καὶ Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων καὶ τῶν 28 Ἐφορειῶν Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων, ἵδρυσε στὴν Αἰτωλοακαρνανία δύο Ἐφορεῖες Ἀρχαιοτήτων, ἤτοι τὴν ΛΣΤ Ἐφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων μὲ ἕδρα τὸ Μεσολόγγι καὶ τὴν «22η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων μὲ ἕδρα τὴν Ναύπακτο καὶ ἁρμοδιότητα στοὺς Νομοὺς Αἰτωλοακαρνανίας καὶ Λευκάδος». Ἡ ΛΣΤ Eφορεία Προϊστορικῶν καὶ Κλασσικῶν Ἀρχαιοτήτων ἄρχισε νὰ λειτουργῇ ἀπὸ τὶς 2 Φεβρουαρίου 2004 στὸ Μεσολόγγι.

Στὴν 22η Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων Ναυπάκτου διορίσθηκε Ἔφορος, ἀλλὰ δὲν ἐνισχύθηκε ἡ Ἐφορεία μὲ προσωπικὸ καὶ ἔτσι δὲν ἄρχιζε ἡ λειτουργία της. Ὁ λόγος ποὺ προβαλλόταν εἶναι ἡ ἀδυναμία στελέχωσης τῆς Ὑπηρεσίας.  Σὲ κάποια χρονικὴ στιγμὴ διαδιδόταν ὅτι κυοφορεῖτο Σχέδιο νέου Ὀργανισμοῦ στὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, ὁ ὁποῖος θὰ τροποποιοῦσε τὸν προηγούμενο καὶ θὰ προέβλεπε ἵδρυση μιᾶς Ἐφορείας σὲ κάθε Πρωτεύουσα Νομοῦ, ἡ ὁποία Ἐφορεία θὰ χωρίζεται σὲ Τμήματα. Ἔτσι θὰ ἐπιδιωκόταν ἡ ἑνοποίηση σὲ ἕναν χῶρο ὅλων τῶν Ἐφορειῶν Ἀρχαιοτήτων, Προϊστορικῶν, Κλασσικῶν καὶ Βυζαντινῶν, καὶ ἡ Ναύπακτος κινδύνευε νὰ χάση τὴν ἕδρα.

Ἐπικρατοῦσε, λοιπόν, ἀνησυχία πολλῶν παραγόντων γιὰ τὴν ἀργοπορία ἔναρξης τῆς λειτουργίας τῆς Ἐφορείας στὴν Ναύπακτο. Ἐπανειλημμένως ὁ Μητροπολίτης ρώτησε γιὰ τὴν πορεία τῆς ὑποθέσεως καὶ λάμβανε τὴν ἀπάντηση ὅτι ἐπιδιώκεται ἡ συγκρότηση λειτουργίας της, ἀλλὰ εἶναι θέμα Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ. Ἡ ΕΝΑΜ ἐπανειλημμένως ἔγραψε κείμενα στὴν ἐπίσημη Ἐφημερίδα της «Ναυπακτιακή». Τὰ βασικὰ σημεῖα τῶν κειμένων αὐτῶν ἦταν:

-Ἡ ἵδρυση τῆς Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων στὴν Ναύπακτο ἔγινε ὕστερα ἀπὸ μελέτη- πρόταση τῆς 8ης Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων καὶ δὲν εἶναι ἀποτέλεσμα «ρουσφετολογικῶν παρεμβάσεων».

–Ἡ Ναύπακτος πληροῖ ὅλες τὶς προϋποθέσεις γιὰ τὴν λειτουργία τῆς Ἐφορείας Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων.

–Καὶ ἂν ἀκόμη ἱδρυόταν μία ἑνιαία Ἐφορεία Ἀρχαιοτήτων στὸ Μεσολόγγι, θὰ μποροῦσε τὸ Τμῆμα Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων νὰ ἐδρεύη στὴν Ναύπακτο, ἡ ὁποία εἶναι βυζαντινὴ πόλη μὲ ἱστορία, παράδοση καὶ μνημεῖα.

Τὸ Δημοτικὸ Συμβούλιο Ναυπάκτου συνεδρίασε γιὰ τὸ θέμα τὴν 4-5-2005 καὶ ὕστερα ἀπὸ συζήτηση ἐξέδωσε τὴν ὑπ' ἀριθμ. 143/2005 ἀπόφασή του, σύμφωνα μὲ τὴν ὁποία ὁμόφωνα ἀπεφάσισε: «ὁρίζει Ἐπιτροπὴ ἀποτελουμένη ἀπὸ τοὺς κ.κ. Δήμαρχο, Μητροπολίτη, τοὺς ἐπί κεφαλῆς τῶν Δημοτικῶν Παρατάξεων, ἀπὸ ἕνα ἐκπρόσωπο τοῦ Ἐργατικοῦ Κέντρου καὶ τῆς Ὁμοσπονδίας Ἐπαγγελματιῶν-Βιοτεχνῶν καὶ Ἐμπόρων Ναυπάκτου, τὸν Πρόεδρο τῆς ΔΕΤΑΠ κ. Ράπτη, τὸν πολίτη Βαρδακουλᾶ Ἰωάννη καὶ τὸν Πρόεδρο τῆς Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν Χαραλαμπόπουλο, ἡ ὁποία θὰ ἐπισκεφθῇ τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ, θὰ θέση τὸ θέμα αὐτὸ στοὺς ἁρμοδίους καὶ ἀνάλογα τῶν ἀπαντήσεων ποὺ λάβει, θὰ προγραμματίσει τὶς παραπέρα ἐνέργειες, γιὰ τὴν ἐπίτευξη τοῦ παραπάνω σκοποῦ».

Ὁ Δήμαρχος Ναυπάκτου κ. Ι. Νταουσάνης ἐπισκέφθηκε τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ καὶ συναντήθηκε μὲ τοὺς ἁρμοδίους, καθὼς ἐπίσης ἔστειλε ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας πρὸς τὸ Ὑπουργεῖο.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπέστειλε προσωπικὴ ἐπιστολὴ στὸν Ὑφυπουργὸ Πολιτισμοῦ κ. Τατούλη, μὲ τὴν ὁποία παρακαλοῦσε νὰ ἐμμείνη τὸ Ὑπουργεῖο στὴν προηγούμενη ἀπόφασή του.

Ἡ ὡς ἄνω Ἐπιτροπὴ ποὺ συγκροτήθηκε μὲ τὴν ἀπόφαση τοῦ Δημοτικοῦ Συμβουλίου Ναυπάκτου, συνεδρίασε τὴν Δευτέρα 23 Ἰανουαρίου. Κατὰ τὴν σύσκεψη αὐτή, ἀποφασίσθηκε ὁμόφωνα νὰ ἀνατεθῇ ἡ προεδρία τῆς Ἐπιτροπῆς στὸν Σέβ. Μητροπολίτη κ. Ἰερόθεο, ἐπειδὴ ἡ Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων ἐνδιαφέρει καὶ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη, ποὺ ἔχει πολλὰ μνημεῖα, νὰ ζητηθῇ ἡ συνδρομὴ τῶν ὁμόρων Δήμων, οἱ ὁποῖοι ἔχουν ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ θέμα, λόγῳ τῶν Βυζαντινῶν Μνημείων ποὺ διαθέτουν καὶ γι' αὐτὸ θὰ ἦταν καλὸ οἱ Δήμαρχοι τῶν ὁμόρων Δήμων νὰ συμμετάσχουν στὴν κινητοποίηση, νὰ διευρυνθῇ ἡ Ἐπιτροπὴ καὶ μὲ πολῖτες ποὺ ἐξεδήλωσαν στὸ παρελθὸν ἐνδιαφέρον γιὰ τὸ θέμα καὶ νὰ ὁρισθῇ Τριμελὴς Ἐκτελεστικὴ Ἐπιτροπὴ ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη, τὸν Δήμαρχο Ναυπάκτου, καὶ τὸν κ. Γιάννη Βαρδακουλᾶ ἡ κατὰ καιροὺς διάφορα πρόσωπα. Ἔτσι θὰ φανῇ ὅτι τὸ αἴτημα εἶναι καθολικὸ ὁλοκλήρου τῆς Ναυπακτίας.

Ἡ Ἐπιτροπὴ συνεδρίασε ὑπὸ τὴν προεδρία τοῦ Σεβασμιωτάτου τὴν 2-2-2006 καὶ ἔλαβε ἀποφάσεις σχετικὲς μὲ τὶς περαιτέρω ἐνέργειές της.

Ἐν τῷ μεταξὺ ἔγινε ἀνασχηματισμὸς καὶ ἀνέλαβε τὸ Ὑπουργεῖο Πολιτισμοῦ ὁ κ. Γεώργιος Βουλγαράκης, γαμβρὸς τοῦ Νομικοῦ Συμβούλου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, κ. Διονυσίου Πελέκη.  Ὁ Μητροπολίτης ἀπέστειλε προσωπικὴ ἐπιστολὴ στὸν νέο Ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ, καὶ τελικὰ σὲ σύντομο χρονικὸ διάστημα ἐλήφθησαν οἱ τελικὲς ἀποφάσεις ποὺ σηματοδοτοῦσαν τὸ αἴσιο τέλος τῆς ὑποθέσεως. Μετὰ τὴν ἐξέλιξη αὐτή, ὁ Σεβασμιώτατος ἐξέδωσε τὴν ἑξῆς ἀνακοίνωση:

«Ἔχω τὴν χαρὰ νὰ ἀνακοινώσω στὸν λαὸ τῆς Ναυπάκτου, ὡς Μητροπολίτης καὶ Πρόεδρος τῆς σχετικῆς Ἐπιτροπῆς, ὅτι ὕστερα ἀπὸ δύο ἔγγραφα τὰ ὁποῖα ἀπέστειλα στὸν Ὑπουργὸ Πολιτισμοῦ κ. Γεώργιο Βουλγαράκη καὶ τὴν προσωπικὴ ἐπικοινωνία ποὺ εἶχα μαζί του, ὁ Ὑπουργὸς μὲ ἐνημέρωσε ὅτι τοποθετήθηκε Ἔφορος στὴν 22α Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων στὴν Ναύπακτο καὶ μὲ τὴν πράξη αὐτὴ θὰ ἀρχίση ἡ λειτουργία της, ἡ ὁποία καθυστεροῦσε ἐδῶ καὶ τρία χρόνια, παρὰ τὸ ἐν ἰσχύι Προεδρικὸ Διάταγμα.

Πρόκειται γιὰ ἕνα σημαντικὸ γεγονός, τὸ ὁποῖο θὰ σημάνη τὴν πολιτιστικὴ ἀναβάθμιση τῆς πόλεώς μας καὶ τῆς εὐρύτερης περιοχῆς.

Εὐχαριστῶ θερμότατα τὸν Ὑπουργὸ κ. Γεώργιο Βουλγαράκη γιὰ τὴν προσωπικὴ καὶ δυναμική του παρέμβαση στὴν ἐπίλυση τοῦ χρονίζοντος αὐτοῦ προβλήματος. Καὶ αὐτὸ ἔχει σημασία, ἂν σκεφθῇ κανεὶς ὅτι ἀφ' ἑνὸς μὲν λίγο πρὶν τὴν ἀνάληψη ἀπὸ τὸν ἴδιο τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ, τὸ Ὑπουργεῖο σὲ ἐρώτηση τριῶν Βουλευτῶν τοῦ Νομοῦ μας ἀπήντησε ὅτι ἡ 22α Ἐφορεία Βυζαντινῶν Ἀρχαιοτήτων στὴν Ναύπακτο θὰ λειτουργοῦσε μετὰ τὴν ψήφιση ἀπὸ τὴν Βουλὴ νέου Ὀργανισμοῦ τοῦ Ὑπουργείου Πολιτισμοῦ ποὺ ἐνδεχομένως σήμαινε τὴν ἀλλαγὴ ἕδρας τῆς Ἐφορείας, ἀφ' ἑτέρου δὲ ὅτι καὶ ἄλλες πόλεις τοῦ Νομοῦ διεκδικοῦσαν τὴν ἕδρα τῆς Ἐφορείας.

Ἀναμένουμε τὴν ἔλευση τῆς Ἐφόρου καὶ τὴν στελέχωση τῆς νέας Ἐφορείας.

Ὁ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

Ὁ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΚΑΙ ΑΓΙΟΥ ΒΛΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΣ»

Πρόκειται γιὰ μιὰ εὐχάριστη εἴδηση ποὺ σηματοδοτὴ μιὰ ἀναβάθμιση τῆς Ναυπάκτου καὶ θὰ διευκολύνη τὸ ἔργο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

  • Προβολές: 2823