Skip to main content

Ὁ Μητροπολίτης μὲ τοὺς Ἐκπαιδευτικοὺς τῆς Ἐπαρχίας μας

Πραγματοποιήθηκε τὴν Δευτέρα 30 Ἰανουαρίου, ἑορτὴ τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, στὴν κατάμεστη Αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, ἡ ἐκδήλωση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως πρὸς τιμὴν τῶν Ἐκπαιδευτικῶν τῆς Ἐπαρχίας μας. Τὸ πρόγραμμα περιελάμβανε ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου μὲ θέμα «Βιοηθικὴ καὶ ὀρθόδοξη ἠθικὴ στὸ "πνεῦμα" τῆς διδασκαλίας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν», συζήτηση πάνω στὸ θέμα καὶ δεξίωση.

Τὴν ἐκδήλωση παρακολούθησαν ἡ Προϊσταμένη τοῦ 3ου Γραφείου Β/θμιας Ἐκπαίδευσης κ. Εὐσεβεία Ἀγγουρᾶ, οἱ Σχολικοὶ Σύμβουλοι Δασκάλων καὶ Νηπιαγωγῶν τῆς Περιφερείας Ἰωάννης Εὐαγγέλου καὶ Δωροθέα Κοταντούλα, οἱ Διευθυντὲς τῶν Σχολείων, οἱ Ἀντιδήμαρχοι κ. Γ. Πολιτόπουλος καὶ κ. Γ. Γούλας καὶ πολλοὶ Ἐκπαιδευτικοὶ ὅλων τῶν βαθμίδων. Ὁ Μητροπολίτης στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας του ἀπευθύνθηκε στοὺς Ἐκπαιδευτικοὺς καὶ τοὺς συνεχάρη γιὰ τὴν προσφορά τους στὴν κοινωνία καὶ τὴν νέα γενιὰ καὶ τοὺς εὐχαρίστησε γιὰ τὴν πολὺ καλὴ συνεργασία καὶ τὴν ἐκτίμηση ποὺ ἐκφράζουν γιὰ τὸν θεσμὸ τῆς Ἐκκλησίας.

Στὸ πρῶτο μέρος τῆς εἰσηγήσεώς του μίλησε γιὰ τὴν «πορεία ἀπὸ τὴν ἀλχημεία στὴν ἀλγονεία», δηλ. τὴν προσπάθεια τῆς ἀνθρωπότητος, στὸ πρόσωπο τῶν ἐρευνητῶν, νὰ ἀλλάξη «τὴν οὐσία ἑνὸς ζωντανοῦ ὄντος», «νὰ δώση μεταφυσικὸ νόημα στὴν ἀναδυόμενη τεχνολογική της σχέση μὲ τὴν φύση». Μίλησε ἐπίσης γιὰ τὴν ἐπιστήμη τῆς βιοηθικῆς, ποὺ εἶναι προσπάθεια τῶν ἰδίων τῶν ἐπιστημόνων νὰ θέσουν ἠθικὰ ὅρια στὴν ἐπιστήμη, δίνοντας τὸν ὁρισμό της, τὴν ἱστορική της ἐξέλιξη καὶ τὸ ἀντικείμενό της ποὺ ἀναφέρεται στὴν ἀρχή, τὴν παράταση καὶ τὸ τέλος τῆς βιολογικῆς ζωῆς. Ἀναφέρθηκε στὶς ἀντιδράσεις τῆς παγκόσμιας Κοινότητας μέσῳ τῶν Ὀργανισμῶν της (Οὐνέσκο, Παγκόσμα Ὀργάνωση Ὑγείας, Συμβούλιο τῆς Εὐρώπης, ΕΕ, ΟΗΕ) στοὺς κινδύνους τῆς συνύπαρξης γενετικῆς καὶ τεχνολογίας. Ἀνέλυσε ἐπίσης διάφορους ὅρους τῆς σύγχρονης γενετικῆς ὅπως κύτταρο, γονιδίωμα, γονίδια, DNA, RNA, γενετικὸ ὑλικό, προέμβρυο-ἔμβρυο, βλαστοκύστη, ὀργανογένεση κ.α., ποὺ τὸν βοήθησαν στὴν περαιτέρω ἀνάπτυξη τοῦ θέματός του.

Στὸ δεύτερο μέρος ὁ Σεβασμιώτατος ἀναφέρθηκε στὴν διδασκαλία τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν, σὲ σχέση μὲ τὴν ἱκανοποίηση, ἐκ μέρους τῆς σύγχρονης γενετικῆς, τῶν τριῶν «ὀνείρων» τοῦ ἀνθρώπου, δηλαδή το νὰ μὴ γεννᾶ παιδιά, ὅταν δὲν θέλη, νὰ γεννᾶ παιδιά, ὅταν θέλη, καὶ νὰ γεννᾶ παιδιά, ὅπως τὰ θέλει. Τὰ βασικὰ σημεῖα τῆς διδασκαλίας τους εἶναι ἡ πίστη στὴν Πρόνοια τοῦ Θεοῦ, ὁ ὁποῖος μὲ τὴν Σοφία Τοῦ ἔκτισε τὸν κόσμο καὶ προνοεῖ καὶ συντηρεῖ ὅλη τὴν δημιουργία μὲ τὶς ἄκτιστες ἐνέργειές Τοῦ, ἡ θεία ἐπέμβαση γιὰ τὴν γέννηση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ διφυὴς φύση τοῦ ἀνθρώπου, ἡ ἐξ ἄκρας συλλήψεως δημιουργία τῆς ψυχῆς ἀπὸ τὸν Θεό, ἡ ταυτόχρονη συνύπαρξη σώματος καὶ ψυχῆς ἀλλὰ καὶ ὁ διαφορετικὸς τρόπος δημιουργίας τοὺς κ.α.

Συμπερασματικὰ τόνισε ὅτι ἐκτὸς ἀπὸ τὰ γονίδια μεγάλη σημασία ἔχουν τὰ λεγόμενα ἀπὸ τοὺς ἐπιστήμονες (Dawkins) «μιμίδια», δηλαδὴ ὅλα ἐκεῖνα τὰ ἐπίκτητα στοιχεῖα ποὺ μεταφέρονται διὰ τῆς μιμήσεως (μὲ τὴν εὐρεῖα ἔννοια) ἀπὸ γενιὰ σὲ γενιά, καὶ εἶναι ἱκανὰ νὰ διαφοροποιήσουν καὶ νὰ ἀνατρέψουν τὸν ντετερμινισμὸ τῶν γονιδίων. Γι' αὐτὸ καὶ ἔχει μεγάλη σημασία ἡ παιδεία ποὺ προσφέρει αὐτὰ τὰ «μιμίδια», δηλαδὴ ἀξίες, πρότυπα, ἰδανικά, ἐμπειρίες, γνώσεις, ἤθη, κ.α. Καὶ εὐχήθηκε «νὰ δοῦμε αὐτὴν τὴν συνέργεια Θεοῦ καὶ ἀνθρώπου στὴν γέννηση καὶ ὕπαρξή μας, καὶ μακάρι μέσα ἀπὸ τὸ πνεῦμα τῆς διδασκαλίας τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν νὰ λύνουμε ὅλα τὰ βιοηθικὰ προβλήματα».

Μετὰ τὴν εἰσήγηση τέθηκαν ἐρωτήσεις ἀπὸ τοὺς Ἐκπαιδευτικούς, σχετικὰ μὲ τὴν σημασία τῆς ἠθικῆς γιὰ τὴν βιολογικὴ ζωή, τὸν κίνδυνο «γενετικοῦ ἰμπεριαλισμοῦ», τὴν ὕπαρξη ἡ μὴ ὁρίων στὴν ἔρευνα, τὶς εὐθύνες τῶν πολιτικῶν ἡγεσιῶν γιὰ τὴν ἔρευνα, τὸ βιολογικὸ ὑπόβαθρο τῆς ἠθικῆς κλπ. Ἔτσι δόθηκε ἡ εὐκαιρία στὸν Σεβασμιώτατο νὰ ἐπεκταθῇ σὲ περισσότερες πτυχὲς τοῦ μεγάλου καὶ σημαντικοῦ αὐτοῦ θέματος τῆς ἐποχῆς μας. Ἀκολούθησε δεξίωση μὲ ἐδέσματα ποὺ εἶχαν ἑτοιμάσει Κυρίες τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τῶν Ἐνοριῶν της Ναυπάκτου, κατὰ τὴν ὁποία οἱ Ἐκπαιδευτικοὶ συζήτησαν μὲ τὸν Μητροπολίτη καὶ τὸν εὐχαρίστησαν γιὰ τὴν ἐκδήλωση αὐτή.

***

Νὰ ἀναφέρουμε ἐπίσης ὅτι τὸ πρωΐ τῆς Ἑορτῆς τελέσθηκε ἀρχιερατικὴ θεία Λειτουργία μετ' ἀρτοκλασίας στὸν Ἱερὸ Ναὸ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς, ὅπου ἐκκλησιάσθηκαν οἱ ἐκπαιδευτικοὶ καὶ οἱ μαθητὲς τῆς Ἄ/θμιας Ἐκπαίδευσης. Τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ διευθυντὴς τοῦ 1ου Δήμ. Σχολείου κ. Νικόλαος Δοῦρος. Θεία Λειτουργία μετ' ἀρτοκλασίας γιὰ τὰ Σχολεῖα τῆς Β/θμιας Ἐκπαίδευσης Ναυπάκτου τελέσθηκε στὸν Ἱερὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου, ὅπου τὸν πανηγυρικὸ τῆς ἡμέρας ἐκφώνησε ὁ κ. Ἰωάννης Σύψας, Θεολόγος τοῦ 2ου Γυμνασίου Ναυπάκτου. Μετὰ δὲ τὸ πέρας τῆς θείας Λειτουργίας, ἡ Ἐνορία δεξιώθηκε στὴν Αἴθουσά της ὅλους τους ἐκκλησιασθέντας Ἐκπαιδευτικούς.

  • Προβολές: 2482