Skip to main content

«Σύζυγοι καὶ παιδιά»

Ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἁγίας Παρασκευῆς Ναυπάκτου στὴν καθιερωμένη συνάντησή τους μὲ τὴν ἔναρξη τοῦ νέου χρόνου (21-1-2006) ἔκαμε τὸν ἀπολογισμὸ τῆς προηγουμένης χρονιᾶς καὶ στὴν συνέχεια ἀναπτύχθηκε ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη κ. Ἰερόθεο τὸ σημαντικὸ θέμα «Σύζυγοι καὶ παιδιά».

«Σύζυγοι και παιδιά»

Ὁ ἀπολογισμὸς 2005 τοῦ ἔργου, τὸν ὁποῖο ἔκανε ἡ νέα Πρόεδρος τοῦ Συνδέσμου, κ. Μαρία Βούκλιζα, ἦταν πολὺ σημαντικὸς καὶ κινεῖται σὲ πολλὰ ἐπίπεδα: –ἐπισκέψεις σὲ ἀσθενεῖς, –οἰκονομικὰ βοηθήματα, ἑβδομαδιαῖα καὶ ἔκτακτα, σὲ ἀπόρους, –ἑτοιμασία καὶ προφορὰ φαγητοῦ γιὰ ἀπόρους μία φορὰ τὴν ἑβδομάδα, –προσφορὰ δεμάτων γιὰ τὶς ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων, –διακονία στὸ Ἐνοριακὸ Κέντρο μετὰ τὴν θεία Λειτουργία ὥστε νὰ δίνεται ἡ δυνατότητα ἐπικοινωνίας στοὺς ἐνορῖτες, –διακονία στὸ Ἐνοριακὸ Κέντρο σὲ Ἐκδηλώσεις τῆς Ἐνορίας καὶ σὲ μνημόσυνα, –ἑτοιμασία ἐκδηλώσεων τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως μαζὶ καὶ μὲ τοὺς Συνδέσμους Ἀγάπης ἄλλων Ἐνοριῶν, –διακονία στὶς Κατασκηνώσεις τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, –καλλωπισμὸς Ἱεροῦ Ναοῦ, –πραγματοποίηση προσκυνηματικῶν ἐκδρομῶν, κ.α. Ἀκολούθησε καὶ ὁ ἀναλυτικὸς οἰκονομικὸς ἀπολογισμὸς τοῦ Συνδέσμου, ὁ ὁποῖος σὲ γενικὰ πλαίσια παρουσίασε ἔσοδα 16.711 €, ἔξοδα 14.609 € καὶ ὑπόλοιπο 2.102 €.

Τὸ θέμα «Σύζυγοι καὶ παιδιὰ» ποὺ ἀνέπτυξε ὁ Μητροπολίτης προκάλεσε ἰδιαίτερο ἐνδιαφέρον.

Κατ' ἀρχὰς ἐντυπωσίασε ὁ τίτλος, διότι συνήθως ἀναπτύσσεται τὸ θέμα «γονεῖς καὶ παιδιὰ» καὶ ὄχι σύζυγοι καὶ παιδιά. Μὲ τὴν ὁμιλία τοῦ αὐτὴ ὁ Μητροπολίτης ἔδωσε βαρύτητα στὸ γεγονὸς ὅτι ἡ καλὴ ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν συνδέεται μὲ τὴν καλὴ σχέση ποὺ πρέπει νὰ ὑπάρχη μεταξὺ τῶν συζύγων. Δηλαδή, ἡ δυσλειτουργικὴ σχέση μεταξὺ τῶν συζύγων ἔχει ἀρνητικὲς συνέπειες στὰ παιδιά, τὸ ἀντίθετο δὲ συμβαίνει ὅταν ἡ σχέση μεταξὺ τῶν συζύγων εὑρίσκεται σὲ καλὸ ἐπίπεδο.

Ὁ Σεβασμιώτατος χρησιμοποιῶντας τὰ πορίσματα τῆς σύγχρονης παιδοψυχιατρικὴς ὁμίλησε γιὰ τὰ προβλήματα ποὺ δημιουργοῦνται στὰ παιδιά, ἀκόμη καὶ στοὺς ἐφήβους, ἀπὸ τὸν λεγόμενο συζυγικὸ αὐτισμό, τὶς θυματοποιήσεις, τὶς λεγόμενες ἐξιδανικεύσεις, τὴν μιζέρια καὶ τὰ παράπονα, τὴν μετάλλαξη τῶν συζυγικῶν ρόλων σὲ γονεϊκῶν καὶ τὶς δυσλειτουργικὲς «τριγωνοποιήσεις» ποὺ δυστυχῶς συμβαίνουν στὸν γάμο.

Εἶχε σκοπὸ νὰ προχωρήση καὶ στὴν ὀρθόδοξη ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος, ἀλλὰ ἡ εὐρεῖα ἀνάλυση ποὺ ἔγινε στὰ πιὸ πάνω σημεῖα καὶ ἡ συζήτηση ποὺ ἀκολούθησε δὲν τὸ ἐπέτρεψαν. Πάντως οἱ παριστάμενοι ἐντυπωσιάσθηκαν ἀπὸ τὸ θέμα καὶ τὴν ἀνάπτυξή του. Αὐτὸ εἶχε συνέπεια νὰ ζητήσουν μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες νὰ συνεχισθῇ τὸ θέμα.

Ἔτσι, ὁ Σύνδεσμος Ἀγάπης στὶς 19 Φεβρουαρίου, μὲ τὴν εὐκαιρία τῆς ἑορτῆς τῶν Ἁγίων Ἀκύλα καὶ Πρισκίλλης ἑτοίμασε στὸ Ἐνοριακὸ Κέντρο μιὰ ἑορταστικὴ ἐκδήλωση, ἀφιερωμένη στὴν χριστιανικὴ συζυγία καὶ μὲ τὴν εὐκαιρία αὐτὴ τίμησε δεκαπέντε νέα ζευγάρια ποὺ παντρεύθηκαν τὴν περασμένη χρονιά. Ἦταν πράγματι μιὰ συγκινητικὴ ἀτμόσφαιρα, ἀφοῦ τοὺς προσεφέρθη ἕνα συμβολικὸ δῶρο καὶ δέχθηκαν τὰ συγχαρητήρια ὅλων τῶν παρισταμένων. Στὴν συνέχεια ὁ Μητροπολίτης ἀνέπτυξε τὸ δεύτερο μέρος τῆς ὁμιλίας του μὲ τὸν τίτλο «σύζυγοι καὶ παιδιά», τὸ ὁποῖο διαιρεῖτο σὲ δύο ἐπί μέρους ἑνότητες.

Στὴν πρώτη ἐπεξέτεινε τὸ θέμα τῆς προηγουμένης ὁμιλίας, κάνοντας λόγο γιὰ τὴν ἀσκητικὴ τοῦ γάμου, τὸν ναρκισισμὸ τῶν συζύγων, τὴν ἀνασφάλεια καὶ τὴν κατάθλιψη ποὺ ἀντιμετωπίζει κυρίως ἡ νέα μητέρα, καθὼς ἐπίσης ἔκανε λόγο καὶ γιὰ τὴν ἰδιότυπη πατρικὴ ὀρφάνεια τὴν ὁποία βιώνει τὸ παιδί, ὅταν δὲν ἔχη βιώσει ἐπαρκῶς τὴν αἴσθηση τῆς πατρότητος. Τόνισε ἰδιαιτέρως ὅτι τὸ παιδὶ πρέπει νὰ ἀποκτήση τὴν αἴσθηση τῆς πατρότητος, ἀλλὰ αὐτὴν τὴν αἴσθηση τὴν προσφέρει στὸ παιδὶ ἡ μητέρα. Ὅταν ὅμως ἡ μητέρα δὲν λειτουργῇ ὡς καλὴ σύζυγος, συνήθως ἀποτρέπει τὴν καλὴ σχέση τοῦ παιδιοῦ μὲ τὸν πατέρα καὶ ἔτσι βιώνεται αὐτὴ ἡ λεγόμενη πατρικὴ ὀρφάνεια.

Στὴν δεύτερη ἑνότητα ὁ Σεβασμιώτατος ὑπεγράμμισε ἀφ' ἑνὸς μὲν τὸν τρόπο θεραπείας τῶν προβλημάτων αὐτῶν ἀπὸ πλευρᾶς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, ἀφ' ἑτέρου δὲ διάβασε ἀποσπάσματα ἀπὸ κείμενα τοῦ ἀειμνήστου γέροντος π. Παϊσίου τὰ ὁποῖα προξένησαν πολὺ μεγάλη ἐντύπωση. Στὰ κείμενα τοῦ Γέροντος Παϊσίου φαίνεται καθαρὰ πὼς ἕνας ἅγιος ποὺ ἔχει τὴν διάκριση τοῦ Θεοῦ μπορεῖ νὰ ἐντοπίζη καὶ νὰ θεραπεύη προβλήματα ποὺ ἀντιμετωπίζουν οἱ σύζυγοι καὶ μεταξύ τους καὶ σὲ σχέση μὲ τὴν ἀγωγὴ τῶν παιδιῶν.

Καὶ στὴν ὁμιλία αὐτὴ ἀκολούθησε εὐρύτατη συζήτηση, κατὰ τὴν ὁποία δόθηκε ἡ εὐκαιρία νὰ ἀναπτυχθοῦν καὶ ἄλλα ἐπὶ μέρους σημεῖα, ὅπως ἡ σχέση μεταξὺ κληρονομικότητος, παιδείας καὶ ἐκκλησιαστικῆς ἐμπειρίας. Οἱ δύο αὐτὲς ἐκδηλώσεις τοῦ Συνδέσμου Ἀγάπης ἦταν πολὺ σημαντικὲς καὶ ἄφησαν ἄριστες ἐντυπώσεις.

  • Προβολές: 2694