Skip to main content

Συνάντηση τοῦ Μητροπολίτου μὲ τοὺς Φοιτητές

Πραγματοποιήθηκε τὴν Δευτέρα 2 Ἰανουαρίου, 7:00 τὸ ἀπόγευμα, στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἡ καθιερωμένη συνάντηση τῶν φοιτητῶν καὶ ἀποφοίτων τῆς Ἐπαρχίας μας μὲ τὸν Μητροπολίτη κ. Ἰερόθεο, σύμφωνα μὲ τὸ ἑξῆς πρόγραμμα:

Κοπὴ τῆς πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας, παρουσίαση ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο τοῦ θέματος «Κουλτοῦρες καὶ νεανικὲς ὑποκουλτοῦρες», συζήτηση πάνω στὸ θέμα, μοίρασμα τῆς βασιλόπιττας, ἡ ὁποία περιεῖχε ἕνα κωνσταντινάτο φλουρὶ ποὺ τὸ συνόδευε καὶ τὸ ποσὸ τῶν 100 €, κλήρωση σὲ τέσσερεις Φοιτητὲς τοῦ ποσοῦ τῶν 150 € κατ' ἄτομο ὡς δῶρο ἀπὸ τὸ Ταμεῖο Εὐποιΐας τοῦ Σεβασμιωτάτου, καὶ δεξίωση μὲ τὴν ὁποία περατώθηκε ἡ ἐκδήλωση. Στὴν ἀρχὴ ὁ Σεβασμιώτατος ἐξήγησε πὼς ἀσχολήθηκε μὲ τὸ θέμα αὐτό. Ἀφορμὴ ἦταν τὰ γεγονότα τοῦ περασμένου Νοεμβρίου στὸ Παρίσι, ὅταν οἱ νέοι τῶν μεταναστῶν προέβησαν σὲ παραβατικὲς ἐνέργειες καὶ σὲ καταστροφές, καὶ ἑρμήνευσε τὰ αἴτια τοῦ φαινομένου αὐτοῦ.

Στὴν συνέχεια διάρθρωσε τὸ θέμα σὲ ὀκτὼ ἐπί μέρους ἑνότητες. Στὶς ἑνότητες αὐτὲς ἀνέλυσε διεξοδικῶς τὸν ὁρισμό, τὴν σχέση καὶ διαφορὰ μεταξὺ κουλτούρας καὶ πολιτισμοῦ, τὴν διαφορὰ μεταξὺ κουλτούρας καὶ ὑποκουλτούρας. Ἔπειτα προχώρησε στὴν ἀνάλυση τῶν διαφόρων μορφῶν ὑποκουλτούρας, ὅπως εἶναι τῶν μεταναστῶν, τῶν ἡλικιακῶν ἡ ἐπαγγελματικῶν ὁμάδων καὶ τῶν παρεκκλινουσῶν ἡ παραβατικῶν ὁμάδων, ὁμίλησε γιὰ τὶς θρησκευτικὲς σέχτες καὶ κατέγραψε τὴν γενικὴ συμπεριφορὰ καὶ τὰ ἀντιφατικὰ κοινωνικὰ σχήματα ποὺ συνιστοῦν τὶς ποικίλες μορφὲς τῆς λεγομένης ὑποκουλτούρας, ποὺ ξεκινοῦν ἀπὸ φυσικὲς νοοτροπίες, προχωροῦν στὶς θετικὲς ἀντιδράσεις καὶ φθάνουν στὶς ἀρνητικὲς συμπεριφορές.

Ἀκολούθως ἀνέλυσε τὶς νεανικὲς ὑποκουλτοῦρες, ὅπως παρατηροῦνται στὴν Δύση (Ἀμερική-Εὐρώπη) καὶ στὴν Ἑλλάδα. Στὴν Δύση οἱ ὑποκουλτοῦρες ταξινομοῦνται ἀπὸ κοινωνικῆς πλευρᾶς στὶς ὑποκουλτοῦρες τῆς ἐργατικῆς τάξης καὶ τὶς ὑποκουλτοῦρες τῶν μεσαίων διαστρωμάτων τῆς κοινωνίας, καθὼς ἐπίσης ταξινομοῦνται ἀπὸ πολιτιστικῆς πλευρᾶς, διότι κάθε τάξη ἔχει τὴν ἰδιαίτερη πολιτιστικὴ ἔκφραση. Μεταξὺ αὐτῶν τῶν δύο ταξινομήσεων παρατηρεῖ κανεὶς κοινὰ σημεῖα καὶ σημαντικὲς διαφορές. Κυρίως οἱ διαφορὲς παρατηροῦνται μεταξὺ τῶν νέων μποὲμ καὶ τῶν νέων τῆς ἐργατικῆς τάξεως.

Ἐπειδὴ κάθε ὑποκουλτούρα ἔχει τὶς ἰδιαίτερες προτιμήσεις στὴν μουσική, ἀνέλυσε τὰ εἴδη τῆς σύγχρονης μουσικῆς (πόπ, ρὸκ καὶ τὰ διάφορα εἴδη της) καὶ πὼς ἐκφράζονται οἱ προτιμήσεις τῶν διαφόρων ὑποπολιτισμών. Στὴν Ἑλλάδα οἱ νεανικὲς ὑποκουλτοῦρες εἶναι εἰσαγόμενο φαινόμενο καὶ ἀνέλυσε τὸ γνωρίσματά τους, τὸν τρόπο ζωῆς τους καὶ ἐκφράσεις τους, τὴν προσπάθεια πολλῶν νέων ποὺ ἀκολουθοῦν τέτοιες παραβατικὲς ὑποκουλτοῦρες νὰ ζοῦν τὴν ὁμάδα τους ὡς μιὰ κοινωνικὴ ὀργάνωση.

Στὸ τέλος τῆς ἐνδιαφέρουσας εἰσηγήσεώς του, ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τί εἶναι πολιτισμὸς καὶ πὼς μπορεῖ ὁ νέος, ζῶντας τὸν πολιτισμό, νὰ ἀποφύγη τὶς διάφορες μορφὲς ὑποκουλτούρας ποὺ ἀρχίζουν ἀπὸ μιὰ ἀντίδραση καὶ διαδοχικὰ ἐπεκτείνονται στὴν βία, τὸν σεξισμό, τὴν συμμορία, τὴν διαμάχη μεταξὺ τῶν ὁμάδων, τὴν παραβατικότητα, τὴν ἐγκληματικότητα, τὶς τοξικὲς οὐσίες. Ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, ὡς κοινότητα, βοηθᾶ τὸν νέο νὰ ἀντιμετωπίση τὴν ἐφηβικὴ ζωὴ καὶ τὴν ἀντίδραση στὶς κοινωνικὲς ἀντιφατικότητες καὶ συγκρούσεις μὲ ὡριμότητα καὶ μὲ θετικὸ τρόπο.

Ἐπακολούθησε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση, ἡ ὁποία δέν ...τελείωσε, ἀλλὰ διεκόπη ἀναγκαστικὰ λόγῳ τοῦ προχωρημένου τῆς ὥρας.

Μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐρωτήσεις ποὺ τέθηκαν ἦσαν: –Ποιά ἦταν ἡ θέση τῆς πρώτης Ἐκκλησίας καὶ ἂν μποροῦμε νὰ τὴν ἐντάξουμε μέσα στὸ σχῆμα κουλτούρα - ὑποκουλτοῦρες. –Μήπως σήμερα οἱ ἐκκλησιαστικὲς τέχνες παράγονται ἀπὸ λίγους ἐπαγγελματίες γιὰ νὰ καταναλώνωνται ἀπὸ τοὺς πολλοὺς σὲ ἕνα σχῆμα παραγωγῆς-κατανάλωσης. –Εἶναι ὑπερβολικὰ ἐπαγγελματικὴ ἡ στάση ὁρισμένων κληρικῶν. –Τί κάνει ἕναν νέο νὰ διαλέξη τὴν ἐπιθετικὴ ἔκφραση μιᾶς ὑποκουλτούρας καὶ ὄχι τὴν ἠρεμία τοῦ σπιτιοῦ του. –Τί πρέπει νὰ γίνη, τί μποροῦμε νὰ κάνουμε γιὰ νὰ ἀποφύγουμε ὡς πρόσωπα καὶ ὡς ὁμάδες τὶς παραβατικὲς ὑποκουλτοῦρες καὶ τὴν βίαιη ἔκφρασή τους.

Πρὶν διακοπὴ ἡ συζητήση λόγῳ χρόνου, ὁ Μητροπολίτης εὐχαρίστησε τοὺς φοιτητὲς καὶ τοὺς προσκάλεσε νὰ ἐκφράζονται καὶ νὰ συμμετέχουν ἐνεργὰ στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ τοὺς διαβεβαίωσε ὅτι εἶναι στὴν διάθεσή τους ὁποιαδήποτε στιγμὴ γιὰ διάλογο καὶ ἐπικοινωνία.–

  • Προβολές: 2487