Skip to main content

Στὴν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Βελλάς

Τὴν 21η Δεκεμβρίου 2005, ὁ Σεβασμιώτατος ἐπισκέφθηκε τὴν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Βελλὰς Ἰωαννίνων, μετὰ ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Διευθυντοῦ Ἀρχιμ. π. Δημητρίου Ἀργυροῦ καὶ τῶν φοιτητῶν, προκειμένου νὰ δώση διάλεξη στοὺς φοιτητὲς σχετικὰ μὲ τὰ θέματα βιοτεχνολογίας, βιοηθικῆς καὶ βιοθεολογίας. Ἡ διάλεξη διήρκησε περίπου δύο ὧρες καὶ μετὰ ἀπὸ ἕνα μικρὸ διάλειμμα συνεχίστηκε γιὰ ἄλλη μιάμιση ὥρα διάλογος μὲ τοὺς φοιτητὲς γιὰ τὴν ποιμαντικὴ ἀντιμετώπιση πολλῶν θεμάτων, ὅπως οἱ μεταμοσχεύσεις, οἱ γονιδιακὲς θεραπεῖες, ἡ ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση, κ.α. βιοηθικὰ ζητήματα.

Μετὰ ἀπὸ λίγες ἡμέρες ὁ Διευθυντὴς τῆς Σχολῆς, Ἀρχιμ. π. Δημήτριος Ἀργυρός, καθὼς καὶ ὁ Σύλλογος Φοιτητῶν ἀπέστειλαν στὸν Μητροπολίτη ἐπιστολές, μὲ τὶς ὁποῖες ἐξέφραζαν τὴν εὐχαρίστηση καὶ ἱκανοποίησή τους ἀπὸ τὴν ἐπίσκεψη καὶ τὴν ὠφέλεια ἀπὸ τὴν εἰσήγησή του Σεβασμιωτάτου καὶ ἀπὸ τὸν ἐποικοδομητικὸ διάλογο, ἀπευθύνοντας συγχρόνως νέα πρόσκληση γιὰ τὴν παράδοση καὶ ἄλλου μαθήματος.

***

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀπήντησε ὡς ἑξῆς:

«Ἀγαπητὲ π. Δημήτριε,

Θερμὰ εὐχαριστῶ γιὰ τὶς εὐχές σας μὲ τὴν εὐκαιρία τοῦ νέου ἔτους καὶ ἀντεύχομαι ὁ Θεὸς νὰ σᾶς δίνη δύναμη καὶ ἔμπνευση στὸ σημαντικὸ ἔργο τὸ ὁποῖο ἐπιτελεῖτε, τόσο στὴν Ἱερὰ Μητρόπολη Ἰωαννίνων, ὅσο καὶ στὴν Ἀνωτέρα Ἐκκλησιαστικὴ Σχολὴ Βελλάς.

Μὲ εὐχαριστεῖτε γιὰ τὸ μάθημα τῆς Βιοηθικῆς καὶ Βιοθεολογίας ποὺ ἔκανα στοὺς φοιτητὰς τῆς Σχολῆς σας, ὕστερα ἀπὸ πρόσκλησή σας. Ἐγὼ θὰ ἔπρεπε νὰ σᾶς εὐχαριστήσω γιὰ τὴν πρόσκληση, διότι μοῦ δόθηκε ἡ δυνατότητα νὰ ἔλθω σὲ ἐπικοινωνία μὲ τοὺς φοιτητὰς τῆς Σχολῆς καὶ νὰ συζητήσω μαζί τους τὰ ποιμαντικὰ προβλήματα ποὺ σχετίζονται μὲ τὶς σύγχρονες βιοϊατρικὲς ἔρευνες, στὴν ἐποχῇ τῆς βιοτεχνολογίας στὴν ὁποία ζοῦμε.

Πρέπει νὰ σᾶς ὁμολογήσω ὅτι δὲν κατάλαβα πότε πέρασαν περίπου τρισήμιση ὧρες συζητήσεως μὲ τοὺς φοιτητάς. Οἱ ἐρωτήσεις τους ἦταν καίριες καὶ ἀναφέρονταν στὰ σοβαρὰ ποιμαντικὰ προβλήματα ποὺ ἀπασχολοῦν τοὺς συγχρόνους Κληρικούς.

Ἐὰν τὸ ἐπιτρέψουν οἱ ποικίλες ἀπασχολήσεις μου, ὕστερα ἀπὸ συνεννόηση μαζί σας, θὰ μποροῦσα νὰ ἔλθω ἐκ νέου στὴν Σχολή σας. Ἀρκεῖ τὸ πρόγραμμά μου νὰ εἶναι ἐλαφρὸ καὶ νὰ μοῦ τὸ ἐπιτρέπη. Ὁ νέος χρόνος νὰ εἶναι εὐλογημένος».

***

Καὶ πρὸς τὸν Σύλλογο Φοιτητῶν Ἀνωτέρας Ἐκκλησιαστικῆς Σχολῆς Βελλὰς Ἰωαννίνων «Ἅγιος Αὐξέντιος ὁ ἐκ Βελλὰς» ἀπήντησε ὡς ἑξῆς:

«Ἀγαπητὲ κ. Πρόεδρε,

Εὐχαριστῶ γιὰ τὸ εὐχαριστήριο γράμμα σας καὶ ἐκτιμῶ τὴν εὐγενική σας κίνηση.

Θὰ ἤθελα νὰ γνωρίζετε ὅτι ἀνεχώρησα ἀπὸ τὴν Σχολή σας μὲ πολλὲς καὶ ἀγαθὲς ἐντυπώσεις καὶ ἀπὸ τὴν συζήτηση ποὺ εἴχαμε καὶ ἀπὸ τὴν ἐνημέρωση τὴν ὁποία εἶχα γιὰ τὸν τρόπο μὲ τὸν ὁποῖο λειτουργεῖ ἡ Σχολή σας.

Τὸ γεγονὸς ὅτι ἡ Σχολή σας λειτουργεῖ σὲ χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς καὶ κέντρο ἔχει τὸν Ἱερὸ Ναό, μὲ τὴν θεία Λειτουργία καὶ τὴν λατρεία τῆς Ἐκκλησίας, καθὼς ἐπίσης ἔχετε τὴν δυνατότητα τῆς κοινῆς τράπεζας καὶ τῆς κοινῆς διαμονῆς, αὐτὸ δίνει μιὰ ἰδιαίτερη ἀτμόσφαιρα στὶς σπουδές σας. Ἡ ἀνάγνωση, κατὰ τὴν διάρκεια τῆς τραπέζης, καὶ μάλιστα ἀνάγνωσμα μὲ περιηγήσεις ἀπὸ τὸ Ἅγιον Ὅρος, ὅπως ἄκουσα, χρωματίζει μὲ τὰ καλύτερα χρώματα τὶς σπουδές σας. Ἔχετε τὴν δυνατότητα νὰ συνδυάζετε ἀνθρώπινη γνώση καὶ ἐκκλησιαστικὴ ἐμπειρία, στὴν αὐθεντική της ἔκφραση καὶ ἔτσι ἀποφεύγετε καὶ τὸν στεῖρο οὑμανισμό, τὴν νοησιαρχία, ἀλλὰ καὶ τὸν ἄκρατο φανατισμό-συντηρητισμό.

Σήμερα χρειαζόμαστε Κληρικοὺς ποὺ νὰ ἔχουν γνώση τῆς οὐσίας τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως καὶ γνώση τοῦ συγχρόνου κόσμου καὶ ἔτσι νὰ ἀπαντοῦν στὶς προκλήσεις τῆς ἐποχῆς μας. Ἄλλωστε οἱ ἅγιοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας διὰ μέσου τῶν αἰώνων ἀπαντοῦσαν στὰ ὀντολογικά, ὑπαρξιακὰ καὶ κοινωνικὰ προβλήματα τῶν ἀνθρώπων μέσα ἀπὸ τὴν ζωντάνια τῆς ἀποκαλυπτικῆς θεολογίας. Ἔτσι ἀντιλαμβανόμαστε ὅτι θὰ πρέπη νὰ συνδεθῇ ἡ θεολογία μὲ τὴν ποιμαντική.

Εὔχομαι ὁ Θεὸς νὰ σᾶς εὐλογῇ, νὰ εἶστε καλοὶ φοιτητὲς καὶ ἀργότερα καλοὶ Κληρικοὶ καὶ θεολόγοι μέσα στὴν Ἐκκλησία».–

  • Προβολές: 2316