Skip to main content

Συναντήσεις τοῦ Μητροπολίτου μὲ τοὺς Μαθητές - Συνεργασία Σχολείων καὶ Τοπικῆς Ἐκκλησίας

Συναντήσεις τοῦ Μητροπολίτου μὲ τοὺς Μαθητές

Τὴν Τρίτη 13 Δεκεμβρίου ὁ Μητροπολίτης ἐπισκέφθηκε τὸ Α Τεχνικὸ καὶ Ἐπαγγελματικὸ Λύκειο Ναυπάκτου, προσκεκλημένος ἀπὸ τὸν Διευθυντὴ καὶ τὸν Σύλλογο Καθηγητῶν, γιὰ νὰ μιλήση στοὺς μαθητὲς καὶ μαθήτριες τοῦ Σχολείου. Ἡ ὁμιλία ἔγινε στὴν Αἴθουσα ἐκδηλώσεων τοῦ Σχολείου, παρουσία ὅλων τῶν μαθητῶν, τῶν Καθηγητῶν καὶ τοῦ Διευθυντοῦ τοῦ Σχολείου κ. Παναγιωτόπουλου, ὁ ὁποῖος καὶ προλόγισε τὸν Σεβασμιώτατο μὲ θερμὰ λόγια.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε μία εἰσαγωγικὴ εἰσήγηση ἀναλύοντας στὰ παιδιὰ τὶς ἔννοιες τοῦ πολιτισμοῦ καὶ τῆς παιδείας, τῶν πολιτιστικῶν ἀξιῶν καὶ τῆς σημασίας ποὺ ἔχει ἡ σωστὴ ἱεράρχησή τους, θίγοντας καὶ πολλὰ ἄλλα θέματα ποὺ ἐνδιαφέρουν τοὺς νέους. Ὁ Σεβασμιώτατος στὴν συνέχεια δέχθηκε ἐρωτήσεις ἀπὸ τοὺς ἀκροατὲς γιὰ τὴν κάθαρση στὴν Ἐκκλησία, τὴν ἀνοικοδόμηση τζαμιοῦ, τὴν ἐξομολόγηση κλπ. καὶ ἐπεξέτεινε τὶς σκέψεις του. Ἡ συνάντηση διήρκησε περίπου 2 ὧρες.

Στὸ τέλος τῆς ὁμιλίας οἱ μαθητὲς τῆς Τρίτης Λυκείου ζήτησαν ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο νὰ ἐπισκεφθῇ ἰδιαιτέρως τὴν τάξη τους γιὰ νὰ συζητήσουν σὲ πιὸ προσωπικὸ ἐπίπεδο καὶ μὲ μεγαλύτερη ἄνεση θέματα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν. Ἡ πρόταση ἔγινε, βεβαίως, ἀποδεκτὴ μὲ χαρά. Τὴν ἑπομένη ἡμέρα, Τετάρτη 14 Δεκεμβρίου, ὁ Μητροπολίτης ἐπισκέφθηκε τὸ 1ο Λύκειο Ναυπάκτου, προσκεκλημένος τοῦ φιλολόγου καθηγητοῦ κ. Πέτρου Πιτσιάκκα καὶ μαθητῶν τῆς Β Τάξης γιὰ νὰ διδάξη τὸ μάθημα τῆς ἱστορίας σχετικὰ μὲ τὸ Σχίσμα τῶν Ἐκκλησιῶν. Προλόγισε ὁ Διευθυντὴς τοῦ Σχολείου κ. Ἀπόστολος Ζορμπᾶς.

Ὁ Σεβασμιώτατος μίλησε στοὺς μαθητὲς γιὰ τὸ πὼς ὁδηγηθήκαμε στὸ Σχίσμα τοῦ 1054, ποιά ἦταν τὰ θεολογικὰ καὶ πολιτικὰ αἴτια, καὶ κάνοντας ἕναν παραλληλισμὸ μὲ τὸ διαζύγιο μεταξὺ τῶν συζύγων, ἀναφέρθηκε στὸ «συναισθηματικὸ» καὶ τὸ τελικὸ «διαζύγιο»-σχίσμα μεταξὺ τῶν δύο Ἐκκλησιῶν. Τὸ μάθημα μὲ τὴν συζήτηση διήρκησε μιάμιση περίπου ὥρα, ἡ συμμετοχὴ ἐκ μέρους τῶν μαθητῶν ἦταν ἔντονη καὶ τέθηκαν πολλὲς ἐρωτήσεις ἀπὸ τοὺς μαθητές. Σημειώνουμε ὁρισμένες ἀπὸ αὐτές:

–Ποιὲς εἶναι οἱ διαφορὲς μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Καθολικῶν;

–Ποιά αἴτια προηγήθηκαν τοῦ Σχίσματος, τὰ θεολογικὰ ἡ τὰ πολιτικά;

–Οἱ διαλεγόμενοι ἐπιθυμοῦν πράγματι τὴν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν, ἡ ὄχι φοβούμενοι μήπως χάσουν τὴν ἐξουσία τους;

–Μήπως ὑπάρχουν ἀντιδράσεις ἀπὸ τὸν λαὸ γιὰ τὴν ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν;

–Μήπως ὁδηγηθοῦμε ἁπλῶς σὲ μιὰ ψευδώνυμη ἕνωση;

–Πὼς γίνεται κατανοητὸ ὅτι ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία εἶναι παραδοσιακότερη καὶ γνησιότερη;

–Γιατί οἱ Ἐπίσκοποι κρατοῦν μπαστούνι;

–Γιατί οἱ Κληρικοὶ φοροῦν μαῦρα ράσα;

–Γιατί ἡ Ἐκκλησία συγχωρεῖ τὸν φόνο καὶ ὄχι τὴν αὐτοχειρία;

–Ποιά εἶναι ἡ διαφορὰ μεταξὺ Ὀρθοδόξων καὶ Προτεσταντῶν;

–Ποιά ἡ διαφορὰ Ὀρθοδόξων καὶ Παλαιοημερολογιτῶν; κ.α.

Ἐπίσης, τὴν ἑπομένη ἡμέρα, Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου, ὁ Μητροπολίτης ἐπισκέφθηκε τὴν Γ Τάξη τοῦ 2ου Λυκείου, ὕστερα ἀπὸ πρόσκληση τοῦ Διευθυντοῦ κ. Κ. Κουτσόπουλου καὶ παράκληση τῆς Θεολόγου Καθηγήτριας Θρησκευτικῶν κ. Ἀδαμαντίνης Τσώτα καὶ τῶν μαθητῶν γιὰ νὰ κάνη τὸ μάθημα «Θρησκεία καὶ Παραθρησκεία». Ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέλυσε τί εἶναι ἡ θρησκεία, ποιά εἶναι τὰ θρησκεύματα, ποιά εἶναι τὰ γνωρίσματα μεταξὺ κατωτέρων καὶ ἀνωτέρων θρησκειῶν, πὼς μποροῦν νὰ συνυπάρξουν εἰρηνικὰ οἱ θρησκεῖες, τί εἶναι οἱ παραχριστιανικὲς καὶ παραθρησκευτικὲς κινήσεις (οἱ Σέκτες) κλπ.

Ἔγινε ἐνδιαφέρουσα συζήτηση. Οἱ μαθητὲς μὲ ὡριμότητα ἔκαναν πολλὲς ἐρωτήσεις, οἱ ὁποῖες χωρίζονται στὶς ἀκόλουθες κατηγορίες:

-Γιατί οἱ ἄνθρωποι εἶναι ἡ γίνονται ἄθεοι;

–Ποιά εἶναι τὰ αἴτια ποὺ οἱ ἄνθρωποι καταλήγουν σὲ παραθρησκεύματα;

–Πὼς μποροῦμε νὰ ἀντιμετωπίσουμε τοὺς ἀνθρώπους ποὺ ἀλλάζουν πίστη;

–Πὼς ἐπιδρᾶ στὴν κοινωνία ὁ Χριστιανισμὸς καὶ πὼς μποροῦμε ἐμεῖς νὰ βοηθήσουμε;

–Ποιά εἶναι τὰ ἀρνητικὰ ἀποτελέσματα ἀπὸ τὴν εἴσοδο τῶν ἀνθρώπων σὲ παραθρησκεύματα;

–Σὲ ποιά κατηγορία ὑπάγεται ἡ «Ἐκκλησία» τῶν Πεντηκοστιανῶν της Ναυπάκτου;

–Γιατί ἡ Ἐκκλησία ἐπιμένει νὰ γράφεται τὸ θρήσκευμα στὶς ταυτότητες; κ.α.

Ἀπαντῶντας ὁ Μητροπολίτης εἶχε τὴν εὐκαιρία νὰ κάνη λόγο γιὰ τὴν εἰρηνικὴ συνύπαρξη μεταξὺ τῶν θρησκειῶν, γιὰ τὴν γνώση τοῦ ἐσωτερικοῦ βάθους τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, γιὰ τὸ φαινόμενο τοῦ σατανισμοῦ, γιὰ τὶς νεανικὲς ὑποκουλτοῦρες καὶ τὴν προσπάθεια νὰ μείνουν οἱ νέοι ἐλεύθεροι καὶ νὰ διατηρήσουν τὴν νεανικότητά τους στὴν μετέπειτα ζωὴ κλπ. Ἡ ὅλη συνάντηση κράτησε δύο διδακτικὲς ὧρες μαζὶ μὲ τὸ διάλειμμα καὶ οἱ μαθητὲς εὐχαριστήθηκαν καὶ ζήτησαν νὰ γίνη καὶ νέα συζήτηση μετὰ τὶς γιορτές. Οἱ συναντήσεις τοῦ Μητροπολίτου μὲ τοὺς Μαθητὲς ἦταν ἐποικοδομητικὲς καὶ ὠφέλιμες καὶ ἐκτὸς ἀπὸ τὸν λόγο του τοὺς προσέφερε συμβολικὸ γλύκισμα καὶ τὶς πατρικὲς εὐλογίες του.

Συνεργασία Σχολείων καὶ Τοπικῆς Ἐκκλησίας

Μιὰ πολὺ καλὴ καὶ ὁμαλὴ συνεργασία ἔχει ἀναπτυχθῇ ἀνάμεσα στὰ Σχολεῖα καὶ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη, μιὰ συνεργασία μὲ βασικὰ χαρακτηριστικὰ τὸν σεβασμὸ καὶ τὴν ἀλληλοεκτίμηση. Ἡ συνεργασία αὐτὴ ξεκινᾶ κάθε σχολικὴ χρονιὰ μὲ τὸν ἁγιασμὸ τῶν Σχολείων, ὅπου ἔρχονται σὲ πρώτη ἐπαφῇ οἱ Καθηγητὲς μὲ τὸν Μητροπολίτη καὶ τοὺς Ἐφημερίους, καθὼς καὶ μὲ τὴν ἀνὰ ἔτος συνάντηση τῶν θεολόγων καὶ ἐκπροσώπων τῶν δασκάλων μὲ Κληρικοὺς τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἡ συνεργασία αὐτὴ ἀναφέρεται κυρίως στὶς ἐπισκέψεις τοῦ Μητροπολίτου σὲ Σχολεῖα, στὸν ἐκκλησιασμὸ τῶν μαθητῶν, στὸ μυστήριο τῆς ἐξομολόγησης κ.α. Σχετικὰ μὲ τὶς ἐπισκέψεις τοῦ Μητροπολίτου στὰ Σχολεῖα, κατόπιν προσκλήσεων τῶν μαθητῶν καὶ τῶν καθηγητῶν τους γράψαμε παραπάνω.

Ἐπίσης, πολλὰ Σχολεῖα σὲ συνεννόηση μὲ τοὺς Ἐφημερίους καὶ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη προβαίνουν σὲ καλύτερη ὀργάνωση τοῦ ἐκκλησιασμοῦ τῶν μαθητῶν γιὰ τὴν καλύτερη ἐξυπηρέτησή τους. Χαρακτηριστικὰ εἶναι τὰ παραδείγματα τοῦ 1ου Λυκείου καὶ τοῦ 2ου Δημοτικοῦ Σχολείου Ναυπάκτου, ποὺ προγραμματίζουν ἐκκλησιασμὸ κατὰ τμήματα (δύο ἡ τρία) στὰ παρακείμενα στὰ Σχολεῖα Παρεκκλήσια τοῦ Ἁγίου Διονυσίου καὶ τοῦ Ἁγίου Στεφάνου, τὰ ὁποῖα ἀποτελοῦν καὶ ἐξωτερικὰ στολίδια γιὰ τὴν πόλη, ὅπου τὰ παιδιὰ σὲ συνεννόηση μὲ τοὺς γονεῖς καὶ τοὺς δασκάλους τους συμμετέχουν στὸ μυστήριο τῆς θείας Εὐχαριστίας καὶ ἀκοῦνε σύντομο λόγο ἀπὸ ἐντεταλμένους Ἱερεῖς. Τὸ ἴδιο περίπου γίνεται καὶ μὲ ἄλλα Σχολεῖα τῆς πόλεως, ἀλλὰ καὶ τῆς εὐρυτέρας περιοχῆς, ὅπως π.χ. τῆς Γαυρολίμνης, ὅπου οἱ δάσκαλοι σὲ συνεννόηση μὲ τὸν Ἐφημέριο προγραμματίζουν ἕναν ἐκκλησιασμὸ κάθε μῆνα καὶ ἔτσι προσφέρεται στὰ παιδιὰ «ἐποπτικὴ κατήχηση» καὶ μυοῦνται στὴν ἐσωτερικὴ ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας.

Στὸ θέμα τῆς ἐξομολόγησης, τὰ Γυμνάσια καὶ Λύκεια τῆς πόλεως σὲ συνεργασία μὲ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη προγραμματίζουν ἐξομολόγηση πρὶν τὶς ἑορτὲς τῶν Χριστουγέννων, μὲ τὴν ἐλεύθερη συμμετοχὴ τῶν μαθητῶν, σὲ Ναοὺς ἡ Παρεκκλήσια ποὺ βρίσκονται κοντὰ στὰ Λύκεια καὶ τὰ Γυμνάσια, δίχως νὰ ἀναστατώνεται τὸ καθημερινὸ πρόγραμμα τοῦ Σχολείου καὶ μὲ σεβασμὸ στοὺς μαθητὲς καὶ τοὺς Καθηγητὲς τῶν Σχολείων. Ἐπίσης ὑπάρχει συνεργασία καὶ σὲ ἄλλα ζητήματα, ὅπως σὲ ἑορταστικὲς ἐκδηλώσεις, ἐκδρομὲς κ.α. Καὶ βεβαίως ἡ συνεργασία αὐτὴ μπορεῖ νὰ ἀναπτυχθῇ ἀκόμη ὅπου ὑπάρχουν δυνατότητες.

Ἐκεῖνο ποὺ πρέπει νὰ σημειωθῇ εἶναι ὅτι στὴν ὅλη αὐτὴ συνεργασία ἀπὸ πλευρᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἐπικρατοῦν οἱ ἀπόψεις καὶ τὸ ὅλο «πνεῦμα» τοῦ Σεβασμιωτάτου, ποὺ εἶναι καθαρὰ ἐκκλησιαστικό, δηλαδή, ὑπάρχει σεβασμὸς τοῦ προσώπου, τῆς διαφορετικότητος, τῆς νομιμότητος, τῆς παραδόσεως, τῆς ἐλευθερίας, μὲ πραγματικὴ ἀγάπη στὰ παιδιά, δίχως προκαταλήψεις καὶ ἀγκυλώσεις. Οἱ ὁδηγίες ποὺ δίνει ὁ Μητροπολίτης στοὺς ἐντεταλμένους Ἱερεῖς εἶναι σαφεῖς καὶ στὴν προοπτικὴ ποὺ ἀναφέραμε, κυρίως νὰ ἀντιμετωπίζουν τὰ παιδιὰ μὲ ἰδιαίτερη ἀγάπη καὶ κατανόηση. Ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη συνεχῶς ὑπενθυμίζει ὅτι εἶναι πρόθυμη νὰ βοηθήση, καὶ τὸ κάνει ὅπου καὶ ὅταν κληθῇ, μὲ διάκριση καὶ δίχως νὰ παραβιάζη τὴν ἐλευθερία μαθητῶν καὶ καθηγητῶν, ἀλλὰ προσπαθῶντας νὰ φανῇ χρήσιμη καὶ ὠφέλιμη σὲ αὐτούς.

Πιστεύουμε ἀπόλυτα, ὅτι ὅπου δὲν ὑπάρχουν προκαταλήψεις καὶ τραυματικὲς ἐμπειρίες ἀλλὰ τὸ ἀμίαντο ρεῦμα τῆς παραδόσεώς μας ποὺ εἶναι παράδοση ἐλευθερίας καὶ ἀγάπης, ἡ συνεργασία αὐτὴ ὠφελεῖ, ἐποικοδομεὶ καὶ ἀπελευθερώνει τοὺς νέους.

Α.Κ.

  • Προβολές: 2679