Skip to main content

Γεγονός καὶ Σχόλιο: Τοξική καταιγίδα

Σὲ ἄλλο σημείωμα ἔκανα λόγο γιὰ τὴν ἄλογη καὶ ἀπερίσκεπτη χρήση τῆς κινητῆς τηλεφωνίας καὶ τὰ ψυχολογικὰ καὶ πνευματικὰ προβλήματα ποὺ φέρνει στὴν ἐπιφάνεια. Πρόκειται γιὰ ἕνα σοβαρὸ ψυχολογικὸ καὶ πνευματικὸ πρόβλημα.

Πέρα ὅμως ἀπὸ αὐτὸ ἐντοπίζεται καὶ ἕνα ἄλλο γεγονὸς ποὺ δημιουργεῖ τὸ κινητὸ τηλέφωνο, ἤτοι τὴν «τοξικὴ καταιγίδα», ἀφοῦ τὰ κινητὰ τηλέφωνα ποὺ πετιοῦνται στὰ σκουπίδια μολύνουν τὸ περιβάλλον.

Σύμφωνα μὲ ἔρευνες, κάθε χρόνο στὴν Εὐρώπη πετιοῦνται στὰ σκουπίδια περίπου 105 ἑκατομμύρια κινητὰ τηλέφωνα, γιατί οἱ ἄνθρωποι ἀνανεώνουν τὶς τηλεφωνικές τους συσκευές. Στὴν Ἑλλάδα δὲν ὑπάρχει σχετικὴ ἔρευνα γιὰ τὸ θέμα αὐτό, ἀλλά, σύμφωνα μὲ ἐκτιμήσεις, περίπου 170.000 τόνοι ἠλεκτρικῶν καὶ ἠλεκτρονικῶν ἀπορριμάτων, μεταξὺ τῶν ὁποίων καὶ τὰ κινητὰ τηλέφωνα, πετιοῦνται στὰ σκουπίδια. Αὐτὸ δημιουργεῖ ἔντονο οἰκολογικὸ καὶ περιβαλλοντικὸ πρόβλημα.

Στὴν Ἀμερικὴ ἔχει διαπιστωθῇ ἀπὸ διάφορες περιβαλλοντικὲς ὀργανώσεις ὅτι «ἡ ἀνεξέλεγκτη ἀπόρριψη τῶν κινητῶν ἀπελευθερώνει τὶς χημικὲς τοξικὲς οὐσίες ποὺ περιέχουν, μὲ ἀποτέλεσμα νὰ μολύνεται τὸ ἔδαφος, τὰ φυτά, ὁ ὑδροφόρος ὁρίζοντας... Ἀποδέκτης ὅλων αὐτῶν γίνεται, τελικά, ὁ ἄνθρωπος... Παρόμοια ἀποτελέσματα ὑπάρχουν καὶ στὴν περίπτωση ποὺ τὰ κινητὰ πέφτουν μαζὶ μὲ τὰ οἰκιακὰ ἀπορρίματα σὲ χωματερὲς ἡ ἔστω ΧΥΤΑ, καθὼς δὲν μπορεῖ νὰ γίνει ἐκεῖ διαχείριση τῶν τοξικῶν τους οὐσιῶν. Ἐπιπλέον, ἡ καύση τοῦ κινητοῦ ἀπελευθερώνει ἐπικίνδυνες οὐσίες».

Εἰδικότερα, τὰ κινητὰ τηλέφωνα ἔχουν βρωμιοῦχες οὐσίες, ποὺ προκαλοῦν καρκίνο καὶ βλάβες στὸ συκώτι. Τὸ βηρύλλιο ποὺ περιέχεται στὰ καλώδια προκαλεῖ βλάβες στοὺς πνεύμονες. Ὁ μόλυβδος ποὺ ὑπάρχει στὸ ἐσωτερικὸ τοῦ τηλεφώνου ἐπηρεάζει τὸ κεντρικὸ νευρικὸ σύστημα, ἰδιαίτερα τῶν παιδιῶν. Καὶ τὸ κάδμιο δημιουργεῖ περιβαλλοντικὰ προβλήματα, ἀφοῦ «μόνο τὸ κάδμιο ἀπὸ ἕνα κινητὸ μπορεῖ νὰ μολύνει 600.000 λίτρα νεροῦ» (Γιάννη Ἐλαφροῦ Καθημερινὴ 16-10-2005).

Βέβαια, ἡ διαχείριση τῶν ἠλεκτρικῶν καὶ ἠλεκτρονικῶν ἀπορριμάτων ρυθμίσθηκε μὲ ἔκδοση Προεδρικοῦ Διατάγματος (17/ 5-3-2004), ἀλλὰ δυστυχῶς ἡ Ἑταιρεία Ἀνακύκλωσης παραμένει ἀκόμα ἀνενεργός, καθὼς ἐπίσης «δὲν ἔχει ἀνακλυκλωθεῖ ἀκόμα σχεδὸν κανένα κινητὸ τηλέφωνο στὴν Ἑλλάδα».

Οἱ διευκολύνσεις ποὺ δημιουργεῖ ἡ σύγχρονη ἠλεκτρονικὴ ἐποχῇ εἶναι σημαντικές, ἀλλὰ αὐτὸ τὸ ἀπολαμβάνουμε συνήθως μὲ μεγάλο κόστος γιὰ τὴν ὑγεία μας καὶ τὸ περιβάλλον, ἀφοῦ ἡ τελικὴ κατάληξη εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος. Γιατί, ὅποια ἐπίπτωση δημιουργεῖται στὴν κτίση, τελικὸς ἀποδέκτης εἶναι ὁ ἴδιος ὁ ἄνθρωπος καὶ αὐτὸ ἔχει συνέπεια στὴν ὑγεία του.

Συνήθως διαμαρτυρόμαστε γιὰ τὴν ἀλλαγῇ τῶν συνθηκῶν τοῦ περιβάλλοντος, γιὰ τὰ νέα δεδομένα ποὺ ἐπικρατοῦν στὸν κόσμο, γιὰ τὴν μόλυνση τῶν ὑδάτων. Συνεχῶς δεχόμαστε πληροφορίες ὅτι μολύνεται ὁ ὑδροφόρος ὁρίζοντας. Σὲ πολλὲς πόλεις ὑπάρχουν τέτοια προβλήματα. Καὶ βεβαίως διαμαρτυρόμαστε ἐναντίον ἄλλων παραγόντων καὶ πολλὲς φορὲς στρεφόμαστε ἐναντίον τοῦ Θεοῦ. Ἀγνοοῦμε, ὅμως, ὅτι τὴν μεγαλύτερη εὐθύνη τὴν ἔχουμε ἐμεῖς οἱ ἴδιοι, ἀφοῦ, γιὰ νὰ διευκολυνθοῦμε στὴν καθημερινή μας ζωή, μολύνουμε τὸν πλανήτη μας καὶ τὴν ἴδια τὴν ζωή μας. Γι' αὐτὸ καὶ οἱ περισσότεροι ἄνθρωποι ζοῦν μὲ τὰ φάρμακα.

Ἀπαιτεῖται στὴν ἐποχῇ μας νὰ ἀναπτυχθῇ καὶ μιὰ ἰδιαίτερη ἐγκράτεια καὶ νηστεία ποὺ ἔχει σχέση μὲ τὴν ἀποφυγὴ τῆς ἀλόγιστης χρήσης τῶν δυνατοτήτων ποὺ μᾶς προσφέρει ἡ σύγχρονη τεχνολογία.

Ν.Ι.

ΓΕΓΟΝΟΣ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΟ

  • Προβολές: 2696