Skip to main content

Συνάντηση τοῦ Μητροπολίτου μὲ τοὺς Ἰατρούς, Νομικοὺς καὶ Μηχανικούς

Πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 6 Νοεμβρίου, ἀπὸ τὶς 7:00 ἕως τὶς 9:00 μ.μ., στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως στὴν Ναύπακτο ἡ καθιερωμένη συνάντηση τοῦ Μητροπολίτου μᾶς κ. Ἱεροθέου μὲ τοὺς Ἰατρούς, Νομικοὺς καὶ Μηχανικούς-Ἀρχιτέκτονας τῆς Ἐπαρχίας μας. Ἡ συνάντηση πραγματοποιεῖται στὰ πλαίσια τοῦ ἑορτασμοῦ τῶν προστατῶν τῶν Ἰατρῶν (ἁγίων Ἀναργύρων, 1 Νοεμβρίου) καὶ τῶν Νομικῶν (ἁγίου Διονυσίου τοῦ Ἀρεοπαγίτου).

Συνάντηση του Μητροπολίτου με τους Ιατρούς, Νομικούς και ΜηχανικούςὉ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τὸ θέμα «Βιοηθικὴ καὶ Βιοθεολογία», ποὺ εἶναι ὁμώνυμο μὲ τὸν τίτλο τοῦ νέου του βιβλίου, καὶ ἀναφέρεται σὲ πολὺ ἐνδιαφέροντα καὶ θὰ λέγαμε φλέγοντα θέματα. Μάλιστα ὁ αἰῶνας μας τείνει νὰ χαρακτηρισθῇ ἀπὸ πολλοὺς ὡς ὁ αἰῶνας τῆς βιοτεχνολογίας.

Ὁ Σεβασμιώτατος ἀφοῦ ἔδωσε τὸν ὁρισμὸ τῶν ἐννοιῶν βιοτεχνολογία, μοριακὴ βιολογία, γενετικὴ μηχανικὴ κλπ., ἀναφέρθηκε στὴν ἐπιστήμη τῆς Βιοηθικῆς (τὴν ἱστορία της, τὴν ἔννοιά της, τὸ ἀντικείμενό της). Εἶπε ὅτι ἡ Βιοηθικὴ δὲν εἶναι μία νεοπουριτανιστικὴ προσπάθεια ἐπιβολῆς ἐπὶ τῆς ἐπιστήμης, ἀλλὰ μιὰ ἀντίδραση τῶν ἰδίων τῶν ἐπιστημόνων ἀπέναντι τὶς ἐκπληκτικὲς δυνατότητες αὐτοκαταστροφῆς ποὺ τοῦ δίνουν οἱ νέες τεχνολογίες.

Τέλος παρουσίασε τὸν λόγο τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὰ θέματα αὐτά, λόγο ποὺ βασίζεται σὲ θεμελιώδεις θεολογικὲς καὶ ἀνθρωπολογικὲς ἀρχές, στὴν ἀγάπη τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὸν ἄνθρωπο καὶ στὴν προσπάθειά της νὰ τὸν ὀδηγήση στὴν σωτηρία, δηλαδὴ στὸ νὰ διατηρηθῇ σῶος, ψυχή τε καὶ σώματι, διὰ τῆς καθαρτικῆς, φωτιστικῆς καὶ θεοποιοῦ ἐνεργείας τοῦ Δημιουργοῦ. Ἀναφέρθηκε σὲ σχετικὸ κείμενο τῆς Διακοινοβουλευτικῆς Συνέλευσης Ὀρθοδοξίας καὶ στὰ πορίσματα τῆς συνάντησης μεταξὺ ἐπιστημόνων καὶ θεολόγων στὸ Σαμπεζὺ τῆς Γενεύης ποὺ ἔγινε μὲ πρωτοβουλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου.

Μετὰ τὴν εἰσήγηση τοῦ Σεβασμιωτάτου διεξήχθη ἐνδιαφέρουσα συζήτηση. Μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐρωτήσεις ποὺ ἐτέθησαν ἦταν: –Μήπως πρέπει νὰ δώσουμε τελικὰ μεγαλύτερη βαρύτητα στὴν ἀνθρωπιστικὴ παιδεία, ὥστε νὰ ὑπάρχη μιὰ στέρεη ἠθικὴ βάση γιὰ τὴν ἀντιμετώπιση τῶν προκλήσεων τῆς σύγχρονης ἐπιστήμης; –Ποιά ἡ πρακτικὴ σημασία τῶν Ἐθνικῶν Ἐπιτροπῶν Βιοηθικῆς, ὅταν κάθε λαὸς ἔχη τὴν δική του ἠθική; –Ἡ Ἐκκλησία δέχεται μόνον τὸν «καρπὸ τῆς κοιλίας». Πὼς ἀντιμετωπίζει, λοιπόν, ἡ Ἐκκλησία τὴν ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση καὶ ἴσως ἀργότερα καὶ τὴν ἐξωσωματικὴ κυοφορία; –Στὴν Ἑλλάδα καὶ στὶς χῶρες ποὺ ἐπικρατεῖ ἡ Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία, δὲν τίθενται μὲ τόσο ἔντονο καὶ πιεστικὸ τρόπο οἱ προκλήσεις –ἠθικές, νομικές– τῆς νέας ἐπιστήμης, ἀφοῦ οἱ ἔρευνες γίνονται σὲ ἄλλες χῶρες, γι' αὐτὸ ἔχουμε καὶ τὸ προνόμιο νὰ ἀντιμετωπίζουμε τὰ ζητήματα μὲ μεγαλύτερη ἄνεση καὶ ἀπὸ σχετικὴ ἀπόσταση. Ὅμως, ἄλλα θέματα, ὅπως τῆς ἐτερόλογης γονιμοποίησης, ἐκεῖ μάλιστα τὸ πρόβλημα εἶναι ἔντονο, ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία δείχνει μιὰ προσαρμοστικότητα, ἀλλὰ σπάνια τίθεται τὸ θέμα σὲ δημόσιο διάλογο, καὶ ἡ σημερινὴ ὁμιλία σας ἀποτελεῖ μιὰ τέτοια περίπτωση δημοσίου διαλόγου μὲ τὶς πραγματικὰ «προχωρημένες» ἀπόψεις σας, ἀλλὰ δὲν γνωρίζουμε ἂν εἶναι καὶ ἀπόψεις τῆς Ἐκκλησίας, –Μήπως ἦταν βιαστικὴ ἡ ἀπόφαση τῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὶς μεταμοσχεύσεις, μιὰ ἀπόφαση ποὺ βασίζεται στὴν ἀποδοχὴ τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου ὡς ἐξόδου τῆς ζωῆς ἀπὸ τὸ σῶμα;

Μὲ τὴν συζήτηση δόθηκε ἡ εὐκαιρία στὸν Σεβασμιώτατο νὰ ἀναπτύξη περισσότερο τὶς ἀπόψεις του γιὰ τὶς Ἐπιτροπὲς Βιοηθικῆς, τὴν ἐξωσωματικὴ γονιμοποίηση, τὴν διάκριση μεταξὺ ἀνακάλυψης καὶ ἐφεύρεσης, τὶς πατέντες, τὴν ἀποκλειστικὴ εὐθύνη τῆς πολιτείας στὸ νὰ νομοθετῇ, τὸν νόμο ὡς ἔκφραση τῆς πλειοψηφίας ἀλλὰ καὶ ὡς παιδαγωγὸ τῶν πολιτῶν, τὸν ἐγκεφαλικὸ θάνατο κλπ.  Μετὰ τὸ πέρας τῆς συζητήσεως, οἱ ἀκροατὲς εὐχαρίστησαν τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ τὴν εὐκαιρία συζητήσεως τῶν σοβαρῶν αὐτῶν θεμάτων καὶ ἐξέφρασαν τὴν ἔκπληξή τους γιὰ τὸ ὑψηλὸ ἐπίπεδο ἐνημέρωσής του καὶ τὴν ὑπεύθυνη καὶ «προχωρημένη» ἄποψή του στὰ σοβαρὰ αὐτὰ ζητήματα. Στὴν συνάντηση εἶχαν προσκληθῇ καὶ παρέστησαν καὶ ἐκπρόσωποι τῶν ἰατρικῶν καὶ δικηγορικῶν συλλόγων Πατρῶν, Μεσολογγίου καὶ Ἀγρινίου. Ἐπίσης παρέστη καὶ συμμετεῖχε καὶ στὴν συζήτηση ὁ πρ. Ὑπουργὸς καὶ Βουλευτὴς κ. Χρῆστος Βερελής, καθὼς καὶ ὁ Ἀντιδήμαρχος Ναυπάκτου καὶ ἐκπρόσωπος τοῦ Δημάρχου κ. Γεώργιος Πολιτόπουλος.

Τὴν συνάντηση κάλυψε τηλεοπτικὰ τὸ κανάλι τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν «Λύχνος».

Μετὰ τὴν ὁμιλία ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη προσέφερε σὲ ἔνδειξη φιλοξενίας δεξίωση στοὺς ἀκροατὲς γιὰ τὴν ὁποία μερίμνησαν οἱ Κυρίες τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης τῶν Ἐνοριῶν της Ναυπάκτου.–

Α.Κ.

  • Προβολές: 2425