Skip to main content

Ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὸν Ἁγιασμὸ τῶν Σχολείων στὴν Ἔδεσσα

15 Σεπτεμβρίου 2005

Ὁμιλία τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου κατὰ τὸν Ἁγιασμὸ τῶν Σχολείων στὴν Ἔδεσσα

Κατὰ τὴν πρόσφατη ἐπίσκεψή του στὴν Ἔδεσσα, ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης τέλεσε τὸν ἁγιασμὸ γιὰ τὴν ἔναρξη τῆς σχολικῆς χρονιᾶς γιὰ τὰ Σχολεῖα ὅλων τῶν βαθμίδων στὸ Ἐθνικὸ Στάδιο τῆς πόλεως. Ἡ τελετὴ ἦταν συγκινητική. Ὁ Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης ἀφοῦ ἁγίασε τὰ παιδιά, τοὺς μίλησε πατρικά. Προσκάλεσε δὲ τοὺς ἀριστούχους ὅλων τῶν τάξεων στὸ τέλος τῆς χρονιᾶς νὰ ἐπισκεφθοῦν μαζὶ μὲ τὸν Ποιμενάρχη τους τὴν Πόλη γιὰ νὰ τοὺς φιλοξενήση.

Ἀποσπάσματα ἀπὸ τὸν λόγο τοῦ Πατριάρχη δημοσιεύουμε εὐθὺς ἀμέσως.

***

"...Ἀγαπητά μου παιδιά, μαθητὲς καὶ μαθήτριες,

Εἶναι γιὰ ὅλους μας μεγάλη ἡ στιγμὴ αὐτή. Ἐκάμαμε ὅλοι μιὰ ἐνέργεια μὲ σημασία ἀπέραντη. Ἤλθαμε ἐδῶ σ' ἕνα εὐρύχωρο στάδιο ἀθλήσεως σωματικῆς, γιὰ νὰ κάμωμε ἕνα ἅλμα πρὸς τὰ ἄνω: μία προσευχή! Ἡ προσευχὴ κάνει τὴν ζωήν μας πιὸ ὄμορφη καὶ πιὸ συνετή. Συνετή, γιατί μᾶς φέρνει σὲ ἐπικοινωνία μὲ τὸν Κύριο τοῦ σύμπαντος. Καὶ ὡραῖα γιατί τῆς δίνει ἄλλο νόημα καὶ ἄλλη ὀμορφιά.

Ἀγαπητοὶ ἀδελφοί, Ἀγαπητᾶ μου παιδιά,

Εἶμαι βαθύτατα συγκινημένος ἀπὸ τὸ θέαμα ποὺ ἔχω μπροστά μου. Καὶ πιστεύω μαζί μου καὶ ὅλοι σείς, μεγάλοι καὶ μικροί. Αἰσθάνομαι σὰν νὰ εὑρίσκωμαι σὲ ἕνα ἀπέραντο λιβάδι γεμᾶτο κάθε λογῆς πανέμορφα λουλούδια, "κρίνα τοῦ ἀγροῦ", ὅπως ἔλεγεν ὁ Κύριος, ποὺ τὸ καθένα εἶναι ντυμένο πιὸ ζηλευτὰ καὶ πιὸ ὡραῖα ἀπὸ ὅσο ὁ βασιλιᾶς Σολομῶν μὲ ὅλη του τὴν βασιλικὴ μεγαλοπρέπεια.

Λουλούδια ποὺ ἀνοίγουν στὴν ζωή, εἶναι τὰ παιδιὰ· ἀλλὰ ὄχι λουλούδια ἄψυχα, λουλούδια φυτά, ἀλλὰ λουλούδια ἔμψυχα καὶ λογικά, ποὺ ψάχνουν νὰ βροῦν τὸν τρόπο νὰ δημιουργήσουν ἕναν κόσμο δικό τους· ἕναν κόσμο πιὸ ὡραῖο καὶ πιὸ ἀνθρώπινο ἀπὸ ἐκεῖνον μέσα εἰς τὸν ὁποῖον γεννήθηκαν καὶ μεγαλώνουν.

Καὶ ξέροντας ὁ Κύριος τί συναντοῦσε καὶ τί συναντάει εἰς τὸν δρόμο του τὸ κάθε παιδί, ἔλεγε: "Ἄφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρὸς με· καὶ μὴ τὰ ἐμποδίζετε" (Μάρκ. 10,14). Τί γοητευτικὴ ποὺ εἶναι ἡ εἰκόνα τὴν ὁποία ἔχομε μπροστά μας!

Ἐδῶ σήμερα εἶναι συγκεντρωμένοι εἰς τὸ στάδιο αὐτό, σὰν σὲ στάδιο ἀγώνων καλῶν, ὅλα τὰ παιδιά, ὅλοι οἱ νέοι τῆς Ἔδεσσας, οἱ ὁποῖοι θέλουν καὶ ἀγωνίζονται νὰ χτίσουν τὸ μέλλον τους καὶ ὅλος ὁ πνευματικός τους περίγυρος: ἡ Ἐκκλησία, ὁ Μητροπολίτης-Πνευματικὸς τοὺς Πατέρας, οἱ ἱερεῖς, οἱ ἄρχοντες, οἱ ὑπεύθυνοι παιδαγωγοί, οἱ γονεῖς, ἡ κοινωνία ὅλη! Ὅλοι μαζί. Ὅλοι μὲ ἕναν σκοπὸ καὶ μιὰ ἱκεσία πρὸς τὸν Θεὸ· εἰς τὸν μόνον ποὺ μπορεῖ νὰ μᾶς δώση πολὺ περισσότερα, "ὑπερεκπερισσοῦ", "ὧν αἰτούμεθα ἢ νοοῦμεν" (Ἐφεσ. 3, 20)

Καὶ ὅλοι εἴμαστε ἑνωμένοι· σὲ μιὰ προσευχή. Γιὰ τὰ παιδιά μας. Γιὰ τὸ μέλλον τους. Γιὰ τὴν πορεία τους. Ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων. Καὶ ἐνώπιον τοῦ Κυρίου. Νὰ τὰ εὐλογήση, νὰ δημιουργήσουν μιὰ κοινωνία πιὸ ἀνθρώπινη, μιὰ σχέση, ποὺ θὰ κάμη τὴν ζωή τους πιὸ ὄμορφη.

Ἁγιασμὸς σημαίνει ἱκεσία εἰς τὸν Θεό, νὰ καταπέμψη σ' ἐμᾶς τὴν εὐλογία Τοῦ καὶ νὰ ἀνεβάση ἐμᾶς λίγο πιὸ ψηλά. Ἁγιασμὸς σημαίνει ἀρχὴ΄ ἀρχὴ μὲ μιὰ ἐνεργητικὴ διάσταση καὶ δυναμική. Ποτὲ ἕνας ἁγιασμὸς δὲν εἶναι ἕνα γεγονὸς ἀσήμαντο καὶ τυπικό. Εἶναι μιὰ ἀπὸ τὶς πιὸ δυναμικὲς ἐνέργειες, ποὺ μπορεῖ νὰ βρῇ κανεὶς εἰς τὸν κόσμο, ἀφοῦ ὁ Θεὸς κυβερνάει τὸν κόσμο. Ἁγιασμὸς σημαίνει ἔργο ἱερὸ ἀπὸ τὰ παιδιὰ καὶ γιὰ τὰ παιδιά. Ὄχι ὅμως παιχνίδι. Ἔργο ἱερὸ καὶ ἀπέραντα σοβαρὸ· εἶναι προσευχή.

Καὶ εἰς τὸ ἔργο αὐτὸ δὲν εἶναι μόνα τους. Ἀλλὰ καὶ μὲ τοὺς διδασκάλους τους καὶ καθηγητές τους καὶ μὲ τοὺς γονεῖς τους, τοὺς πνευματικοὺς πατέρες τους καὶ μὲ ὅλους τοὺς ὑπεύθυνους τοπικοὺς φορεῖς τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας: Βουλευτές, Νομάρχη, Δήμαρχο, καὶ λοιπούς. Καὶ ἂν ἡ ἁπλὴ καλὴ ἀρχὴ εἶναι κάτι ποὺ κάνει τὸ κάθε ἔργο μας μεγάλο, ἡ προσευχὴ καὶ ἡ εὐλογία τὸ κάνει τρισμέγιστο καὶ θεϊκό.

Εἶναι πολὺ μεγάλο πρᾶγμα γιὰ τὰ παιδιὰ νὰ τὸ ἔχουν ξεχωρίσει, ὅτι τὸ πᾶν εἰς τὸν κόσμο δὲν εἶναι τὸ χρῆμα· ὅτι δὲν ἀρκεῖ μόνο του τὸ χρῆμα· καὶ δὲν κάνει τὸν ἄνθρωπο οὔτε μεγάλο, οὔτε εὐτυχισμένο.

Λέγει ὁ περίφημος φιλόσοφος Πλάτων: Ὅλο τὸ χρυσάφι ποὺ ὑπάρχει εἰς τὸν κόσμο, αὐτὸ ποὺ κυκλοφορεῖ στὶς τράπεζες καὶ εἰς τὰ χρηματιστήρια καὶ αὐτὸ ποὺ ἐξακολουθεῖ νὰ εἶναι ἀκόμη κρυμμένο εἰς τὰ ἔγκατα τῆς γῆς, ὅλο μαζὶ δὲν ἀξίζει οὔτε ὅσο μία καὶ μόνο ἀρετή. Πόσο λοιπὸν ἀξίζουν πολλὲς μαζὶ ἀρετές; Καὶ πόσο ὅλες μαζὶ οἱ ἀρετές;

Ἀγαπητά μου παιδιά, ἀπευθύνομαι σὲ σᾶς· ἀφοῦ ὅλα γίνονται γιὰ σᾶς. Ὁ ἁγιασμὸς δὲν εἶναι μιὰ τυπικὴ τελετή. Δὲν εἶναι κάποιο θρησκευτικὸ χρῶμα, κάποια ἁπλὴ ἐκδήλωσις μιᾶς κοινωνίας, ποὺ θέλει νὰ περάση τὰ θρησκευτικὰ μηνύματά της. Εἶναι φανέρωσις πίστεως· εἶναι βίωσις πίστεως· εἶναι πρᾶξις ζωῆς. Εἶναι ἄντλησις θείας δυνάμεως ποὺ δὲν φαίνεται, ἀλλὰ ποὺ ζωογονεῖ καὶ ἐνδυναμώνει ὅσους ζητοῦν τὴν βοήθεια τοῦ Θεοῦ.

Νὰ ψάχνετε γιὰ μιὰ ζωὴ μὲ νόημα· γιὰ μιὰ ζωὴ μὲ ἀλήθεια΄ γιὰ μιὰ ζωὴ κοντὰ στὸν Χριστὸ· μὲ τὸν Χριστὸ καὶ γιὰ τὰ μηνύματά Τοῦ, ποὺ κρατοῦν τὴν ζωὴ ὄμορφη καὶ γλυκειά. Μὴν τὸ ξεχνᾶτε ποτέ: Ὁ ζυγὸς τῆς ἀρετῆς εἶναι πολὺ ἐλαφρὸς· καὶ ἐλαφρώνει τὴν ψυχή. Ἐνῷ ὁ ζυγὸς τῆς ἁμαρτίας εἶναι πολὺ βαρὺς καὶ πολὺ κουραστικὸς καὶ φορτικώτατος, ὅπως λέγει ὁ Ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος.

Καὶ τελειώνοντας ἐπιδαψιλεύομεν τὴν Πατριαρχικὴν εὐλογίαν σὲ ὅλα τὰ παιδιά, ἐλπίδα καὶ καύχημα, χαρὰ καὶ προσδοκία τῶν δικῶν τους. Καὶ σὲ ὅλους τοὺς ἐκπαιδευτικούς, διδασκάλους καὶ καθηγητὲς· ποὺ ἔχουν τὴν ὑψηλή, τὴν κοινωνικὰ θεμελιακὴ ἀποστολὴ νὰ οἰκοδομήσουν τὸ μέλλον τῶν παιδιῶν καὶ κατ' ἐπέκταση τῆς κοινωνίας καὶ τῆς πατρίδας· καὶ νὰ διαμορφώσουν τὸ ἱερώτερο καὶ εὐγενέστερο ὑλικό, τὶς ψυχὲς τῶν νέων, σὲ κάτι το ἀκόμα πιὸ εὐγενικὸ καὶ ἅγιο, βοηθῶντας τους νὰ βάλουν καλὸ θεμέλιο πνευματικὸ εἰς τὴν ζωή τους. Καὶ εὔχομαι ὁλόψυχα σὲ ὅλους καλὴ χρονιά, γεμάτη μὲ ἐπιτυχία καὶ ἀπόδοση τῶν κόπων σας.

Ἀγαπητά μας παιδιά, μεγάλα καὶ μικρά.

Μὴν τὸ ξεχνᾶτε ποτέ: Τὸ πρῶτο βῆμα εἰς τὸν ἄνθρωπον γιὰ ἀπόκτηση σοφίας εἶναι ἡ πίστη καὶ ἡ ἀγάπη στὸν Θεό. Ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ ἀγάπη πρὸς τὸν Θεὸν εἶναι ἡ ἀληθινὴ σοφία· καὶ ἡ ἀποφυγὴ τῶν κακῶν πράξεων εἶναι τέχνη καὶ ἐπιστήμη.

Ὁ Κύριος νὰ γεμίση τὴν ζωήν σας μὲ πίστιν, ἀγάπην, σοφίαν καὶ ἐπιστήμην. Καλὴ χρονιά! Καλὴ ἐπιτυχία σὲ ὅλα μὲ τὴν εὐλογίαν καὶ τὴν ἐνίσχυσιν τοῦ καλοῦ Θεοῦ!

  • Προβολές: 2336