Skip to main content

Εἰδήσεις Ἀπρίλιου 2005

ΟΜΙΛΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ

Κατὰ τὴν διάρκεια τῆς Μεγάλης Τεσσαρακοστῆς, μετὰ τὸν κατανυκτικὸ Ἑσπερινὸ τῶν Κυριακῶν στὸν Ἱερὸ Μητροπολιτικὸ Ναὸ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος, μὲ μιὰ σειρὰ ἑσπερινῶν σύντομων κηρυγμάτων, ἀναφέρθηκε στὰ ἀπολυτίκια τῶν Κυριακῶν τῶν Νηστειῶν. Παρουσίασε τὸ θεολογικὸ περιεχόμενο τῶν ἀπολυτικίων: "Τὴν ἄχραντον εἰκόνα σου...", "Ὀρθοδοξίας ὁ φωστήρ...", "Σῶσον, Κύριε, τὸν λαόν σου...", "Ταῖς τῶν δακρύων σου ροαῖς...", "Ἐν σοί, Μήτηρ, ἀκριβῶς...".

Συγχρόνως, κάθε Δευτέρα στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Μητροπόλεως πραγματοποιοῦντο οἱ ἑσπερινὲς ὁμιλίες τοῦ Σεβασμιωτάτου, οἱ ὁποῖες γίνονται καθ' ὅλη τὴν διάρκεια τοῦ ἔτους, πλὴν ὁρισμένων διαλειμμάτων, μὲ διαφορετικὸ χαρακτῆρα, ἀφοῦ ὑπάρχει ἡ δυνατότητα συζήτησης τοῦ ὁμιλητοῦ μὲ τοὺς ἀκροατὲς καὶ διαρκοῦν περισσότερη ὥρα. Στὰ πλαίσια τῶν ὁμιλιῶν αὐτῶν, ὁ Σεβασμιώτατος ἔκανε μερικὰ μαθήματα ἀπὸ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ ἁγίου Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου, ὅπου διαφαίνονταν οἱ πειρασμοὶ ποὺ εἶχε ὡς Ἱεράρχης καὶ κυρίως ἡ ἀντιμετώπισή τους, ἀντιμετώπιση ἑνὸς ἁγίου ποὺ εἶχε τὸν νοῦ του στὸν Θεό, μία συζήτηση κατόπιν ἐρωτήσεων σχετικὰ μὲ τὴν πρόσφατη ἐκκλησιαστικὴ κρίση, καὶ μιὰ σειρὰ μαθημάτων γιὰ τὸ βιβλίο μὲ τὶς ἐπιστολὲς τοῦ Γέροντος Σωφρονίου πρὸς τὸν Δ. Μπάλφουρ. Τὰ τελευταῖα μαθήματα ἀναφέρονταν στοὺς περὶ προσευχῆς λόγους τοῦ ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Σιναΐτου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος.

***

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀθηνῶν καὶ Πάσης Ἑλλάδος κ. Χριστόδουλος συναντήθηκε μὲ ἀντιπροσωπεῖα Καθηγητῶν καὶ Φοιτητῶν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν καὶ συζήτησε μαζί τους τὸ θέμα τοῦ ὑπὸ ψήφιση Νομοσχεδίου γιὰ τὴν Ἐκκλησιαστικὴ Ἐκπαίδευση. Συμφωνήθηκε νὰ συσταθῇ τριμελὴς Ἐπιτροπὴ ἀποτελουμένη ἀπὸ ἕναν ἐκπρόσωπο τῆς Ἐκκλησίας, ἕναν τοῦ Ὑπουργείου Παιδείας καὶ ἕναν τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν, ἡ ὁποία θὰ ἀσχοληθῇ μὲ τὸ θέμα.

***

Ἡ Πρέσβειρα τῆς Δημοκρατίας τῆς Ἰνδονησίας ἀπέστειλε εὐχαριστήρια ἐπιστολὴ πρὸς τὸν Ἀρχιεπίσκοπο γιὰ τὴν βοήθεια ἡ ὁποία παρεσχέθη ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία τῆς Ἑλλάδος στὸν δοκιμασθέντα λαὸ τῆς Χώρας αὐτῆς τὸν περασμένο Δεκέμβριο.

***

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἐκήρυξε τὸν θρόνο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καὶ Ἀκαρνανίας ἐν χηρείᾳ, ὁρίσασα Τοποτηρητὴ τὸν Μητροπολίτη Ἄρτης κ. Ἰγνάτιο. Ἡ Δ.Ι.Σ. ἀναγνωρίζουσα τὴν τεσσαρακονταετῆ θεοφιλῆ διακονία τοῦ Σεβασμιωτάτου κ. Θεοκλήτου στὴν πολυάνθρωπη αὐτὴ Ἱερὰ Μητρόπολη, ὅπως καὶ τὸ ἐν γένει φιλανθρωπικὸ καὶ ἱεραποστολικὸ ἔργο του, ἀνακοίνωσε ὅτι ὁ Σεβασμιώτατος θὰ συνεχίση νὰ παραμένη στὸ Ἐπισκοπεῖο καὶ ὅτι τόσο ὁ Τοποτηρητὴς ὅσο καὶ ὁ διάδοχός του θὰ φροντίσουν ὥστε νὰ ἀπολαμβάνη τῶν ὅσων ἐπιβάλλει ὁ σεβασμὸς καὶ ἡ τιμὴ πρὸς τὸ πρόσωπο ἑνὸς γηραιοῦ Ἱεράρχου.

***

Ἡ Δ.Ι.Σ. ὁμόφωνα ἐνέκρινε τὴν ἐπιχορήγηση γιὰ τὸ Δίμηνο Μαρτίου-Ἀπριλίου 701 πολυτέκνων οἰκογενειῶν τῆς Θράκης, συνολικοῦ ὕψους 164.034 ΕΥΡΩ.

***

Ὁ Μητροπολίτης Φιλαδελφείας Μελίτων σὲ λόγο του στὸ Ζάππειο Παρθεναγωγεῖο τῆς Πόλης, εἶπε μεταξὺ ἄλλων:

"...Τὸ 1872 ἡ ἐν Κωνσταντινουπόλει Ἁγία καὶ Μεγάλη Σύνοδος ἐξέδωκεν Ὅρον κατὰ τοῦ Ἐθνοφυλετισμοῦ. Πολὺ σημαντικὴ στιγμὴ διὰ τὴν ἱστορίαν τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ. Ὁ ἐθνοφυλετισμὸς εἶχε διαβρώσει ἤδη τὰς συνειδήσεις. Οἱ ἑλληνόφωνοι Ρωμηοὶ εἰς τὴν μεγάλην μας πλειοψηφίαν εἴχομεν ξεχάσει ὅτι ἀποτελοῦμεν τὰ ὑπολείμματα τῆς πρώτης ἐκείνης προσπαθείας παγκοσμιοποιήσεως, μὲ φυσικὸν ἀρχηγὸν καὶ Ἐθνάρχην τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κωνσταντινουπόλεως - Νέας Ρώμης καὶ Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην, καὶ ἐφανταζόμεθα ὅτι εἴμεθα γνήσιοι -φυλετικῶς- ἀπόγονοι τῶν ἀπωτάτων ἀρχαίων ἡμῶν προγόνων. Οἱ δίγλωσσοι σλαβόφωνοι, βλαχόφωνοι, ἀρβανιτόφωνοι καὶ ἀραβόφωνοι Ρωμηοὶ ἀφέθησαν ἀνυπεράσπιστοι εἰς τὰς κατὰ τόπους ἐθνικιστικὰς προπαγάνδας καὶ ἐγένοντο εὔκολος λεῖα των...

"Ἐντὸς τοῦ περιβάλλοντος τούτου ἡ Μήτηρ Ἁγία τοῦ Χριστοῦ Μεγάλη Ἐκκλησία, διὰ τοῦ παραδείγματός της καὶ διὰ τῆς ὁμογενειακῆς ὑπὸ τὴν μέριμναν καὶ παρακολούθησίν της παιδείας, ἐμπνέει καὶ συσπειρώνει. Διῆλθεν αἰῶνας μαρτυρικῆς ζωῆς καὶ ἀποτελεῖ τὸν πλέον γνήσιον, ἴσως τὸν μοναδικόν, ἐκφραστὴν καὶ φορέα τῆς Οἰκουμενικότητος, πράγματι καὶ ὀνόματι..."

"Τὸ Ζάππειον ἔζησεν, ἔδρασεν, ἐμεγαλούργησε καὶ σήμερον, λέγουν πολλοί, ὅτι "ψυχορραγεῖ". Ναί, σήμερον τὸ Ζάππειον, καὶ ὄχι μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰ ἄλλα σχολεῖα μας, ἴσως ψυχορραγοῦν, ἀλλά, ὀφείλομεν, ἐμπνεόμενοι ἀπὸ τὸν Σταυρόν, νὰ ἀξιοποιήσωμεν τὴν ζοφεράν μας κατάστασιν καὶ παραμένοντες εἰς τὸν ἅδην ἄνευ ἀπελπισίας νὰ εὐχώμεθα καὶ νὰ ἐργαζώμεθα ἐν μετανοίᾳ, καὶ ἐμπνεύσει, καὶ χαρά, διὰ τὴν νέαν ἀναγέννησιν, τὴν ὁποίαν ἑτοιμάζει διὰ τὴν ἀνθρωπότητά Τοῦ ὁ Κύριός μας καὶ Θεός. Εἶναι χαρακτηριστικὴ ἡ συνομιλία τοῦ π. Παϊσίου μὲ κάποιους ἀνησυχοῦντας καὶ ἀγχωμένους: "Γέροντα, εἰς τὸν κόσμον ὀργώνει ὁ διάβολος!". Καὶ ἡ ἀπάντησίς του: "Δὲν βαριέστε! Θὰ τὰ εὕρη ἕτοιμα γιὰ νὰ σπείρη ὁ Χριστός!"".

***

Πρόσφατα θεμελιώθηκε καὶ κατασκευάζεται στὴ Λουσάκα τῆς Ζάμπια ὁ πρῶτος Ναὸς τῆς Ἱεραποστολῆς. Στὸν ἴδιο χῶρο συγχρόνως ἄρχισε νὰ κτίζεται καὶ δημοτικὸ σχολεῖο 750 τ.μ., τὸ πρῶτο ὀρθόδοξο στὴ Ζάμπια, τὸ ὁποῖο θὰ καλύψη τὶς ἀνάγκες τῶν ὀρθόδοξων παιδιῶν, καθὼς καὶ αὐτῶν ὁλόκληρης τῆς περιοχῆς, ποὺ δὲν ἔχει σχολικὰ κτίρια καὶ οἱ μαθητὲς διδάσκονται κάτω ἀπὸ πολὺ δυσκολες συνθῆκες, κυρίως κατὰ τὴν περίοδο τῶν τροπικῶν βροχῶν. Ἐπίσης χειροτονήθηκε καὶ ὁ πρῶτος Ζαμπιανὸς κληρικὸς ὁ ὁποῖος πρόκειται νὰ καλύψη τὶς ἀνάγκες τοῦ Ἱεραποστολικοῦ κέντρου της Λουσάκα.

***

Πραγματοποιήθηκε ἀπὸ τὶς Αἰγυπτιακὲς ἀρχὲς ἡ ἐπίσημη ἀναγνώριση τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας Θεοδώρου "ὡς Πάπα καὶ Πατριάρχη τοῦ Ἑλληνορθοδόξου δόγματος στὴν Δημοκρατία τῆς Αἰγύπτου καὶ Πάσης Ἀφρικῆς". Παράλληλα ἡ Αἰγυπτιακὴ Κυβέρνηση παραχώρησε τιμητικὰ τὴν αἰγυπτιακὴ ἰθαγένεια στὸ νέο Πατριάρχη. Ἀξίζει νὰ ἐπισημανθῇ πῶς ἡ ἀναγνώριση τοῦ Πατριάρχου Ἀλεξανδρείας πραγματοποιήθηκε σὲ ἰδιαίτερα σύντομο χρονικὸ διάστημα, γεγονὸς ποὺ καταδεικνύει τὴ σημασία ποὺ οἱ αἰγυπτιακὲς ἀρχὲς δίνουν στὴ σχέση τους μὲ τὸ Ἑλληνορθόδοξο Πατριαρχεῖο.

***

Τὸ Πνευματικὸ Κέντρο Ρουμελιωτῶν διοργάνωσε στὴν αἴθουσα "Δελφοὶ" τοῦ Ἱδρύματος, σειρὰ διαλέξεων καθηγητῶν καὶ ἄλλων ἐπιστημόνων. Συγκεκριμένα: Στὶς 23/2/05 τοῦ Μαθηματικοῦ MCs. κ. Κωνσταντίνου Νάκου μὲ θέμα: "Ἡ καταγωγὴ τῶν προσφύγων τοῦ Ἁγίου Κωνσταντίνου" καὶ τῆς κ. Σπυριδούλας Πιά, Ἐκπαιδευτικοῦ, Προέδρου τοῦ Λαογραφικοῦ Μουσείου Ἀποδοτίας μὲ θέμα: "Οἱ Κραβαρίτες ἕνας πανάρχαιος, ἄγνωστος λαός". Στὶς 23/3/05 διάλεξη τοῦ κ. Δημητρίου Βλάχου, φιλόλογου, μὲ θέμα: "Μὲ ἀφορμὴ βιογραφικὰ Ἡρώων τοῦ 1821, σύντομα ἱστορικὰ τῆς Ρούμελης: Ἡ γνώση διαμορφώνει συνειδήσεις" καὶ τοῦ κ. Νικολάου Νούλα, Φιλολόγου, μὲ θέμα: "Εἴμαστε στὸ ἐμεῖς καὶ ὄχι στὸ ἐγώ. Ἰωάννης Μακρυγιάννης".

***

Σύμφωνα μὲ τὴν Ἐθνικὴ Στατιστικὴ Ὑπηρεσία τὸ μορφωτικὸ ἐπίπεδο τῶν Ἁγιορειτῶν Πατέρων εἶναι ὑψηλότερο ἀπὸ τῶν λαϊκῶν, γεγονὸς ποὺ τοὺς παρέχει τὴν δυνατότητα νὰ ἀνταποκρίνονται καλύτερα στὶς σημερινὲς ὁλοένα αὐξανόμενες ἀνάγκες τῶν προσκυνητῶν.

***

Στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση κάθε χρόνο αὐτοκτονοῦν ἢ αὐτοτραυματίζονται θανάσιμα περίπου 58.000 ἄνθρωποι. Συγκριτικὰ εἶναι περισσότεροι τῶν 50.700 ἀνθρώπων ποὺ πέφτουν θύματα τροχαίων τὸ χρόνο, ἐνῷ 5.350 εἶναι θύματα δολοφονιῶν ἢ ἀνθροποκτονιών. Οἱ περισσότεροι θάνατοι ἀπὸ αὐτοκτονία ὀφείλονται σὲ ψυχικὲς διαταραχὲς καὶ εἰδικότερα σὲ κατάθλιψη. Ὁ κ. Μάρκος Κυπριανοῦ, Εὐρωπαῖος Ἐπίτροπος γιὰ τὴν ὑγεία καὶ τὴν προστασία τῶν καταναλωτῶν, ζήτησε νὰ δοθῇ μεγαλύτερη πολιτικὴ προτεραιότητα στὸν τομέα τῆς ψυχικῆς ὑγείας στὴν Εὐρώπη καὶ ἀποκάλεσε τὶς ψυχικὲς ἀσθένειες "ἀθέατο δολοφόνο τῆς Εὐρώπης".

***

Μιὰ πολιτισμικὴ ὄαση ἀποκτᾶ ἡ Ἀθήνα, στὸν κῆπο τοῦ Βυζαντινοῦ καὶ Χριστιανικοῦ Μουσείου τὸ ὁποῖο ἑτοιμάζει καινούριες ἐκθέσεις καὶ ἐκδόσεις. Ταυτόχρονα εἰσέρχεται δυναμικὰ στὸ χῶρο τοῦ διαδικτύου μὲ μιὰ πρωτοποριακὴ σελίδα. Ὁ περιβάλλων χῶρος τοῦ Βυζαντινοῦ Μουσείου διαμορφώνεται σὲ ἕνα ἀρχαιολογικὸ πάρκο, ἕνα "ἀνοικτὸ μουσεῖο", μὲ τρεῖς τοὐλάχιστον νέες εἰσόδους, ποὺ θὰ προκαλοῦν τοὺς ἐπισκέπτες νὰ εἰσέλθουν στὸ πάρκο, ἐνῷ πραγματοποιοῦνται αἰσθητικὲς καὶ λειτουργικὲς διαμορφώσεις σὲ ὅλο τὸν αὔλειο χῶρο.

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

  • Προβολές: 2459