Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Ἀντίσταση στή ραθυμία - Πρόσχωμεν τῆ ἀναγνώσει

Ἀντίσταση στή ραθυμία

Ὁ Ἠλεκτρονικός Ὑπολογιστής μέ τά διάφορα CD καί τήν πρόσβαση στό διαδίκτυο μπορεῖ νά πολεμᾶ τό παραδοσιακό βιβλίο, ὅμως παρά ταῦτα τό βιβλίο ἀντιστέκεται, κρατᾶ ἀκόμη τήν προτίμηση τῶν ἀναγνωστῶν, ἄν καί εἶναι πολλοί αὐτοί πού διαβάζουν πλέον κείμενα στήν ὀθόνη ἤ ἀρκοῦνται σέ συνοπτικές πληροφορίες, μέ κατάλληλες εἰκόνες καί video, ἀποφεύγοντας τά μεγάλα καί ἀπαιτητικά κείμενα τῶν βιβλίων.

Αὐτό εἶναι ἕνα σύμπτωμα τῆς τεχνολογικῆς ἀνάπτυξης, ἀλλά, γενικότερα, τοῦ σύγχρονου τρόπου ζωῆς, ὁ ὁποῖος ἐνισχύει τήν πνευματική ραθυμία. Ἡ ἰδεολογία τῆς ἄνεσης καταστρέφει τά ἀντισώματα τῆς ὑπομονῆς καί ὁδηγεῖ τά θύματά της σέ βαρύτερες, ἀλλά καί πιό ἐκλεπτισμένες μορφές ραθυμίας. Τά ὁδηγεῖ νά προκρίνουν σέ ὅλα τά θέματα τίς γρήγορες λύσεις, τίς εὔκολες ἀπαντήσεις, τίς καρυκευμένες μέ συναισθήματα καί ἀπολαβές. Ἔτσι, τά κάνει νά ἀποστρέφονται τά δύσκολα πράγματα, τούς πνευματικούς, διανοητικούς καί σωματικούς κόπους. Γι' αὐτό δέν ἀντέχουν τούς ἀνιδιοτελεῖς κόπους, καθώς καί τά δύσπεπτα κείμενα, τίς ἀναλύσεις καί τίς τεκμηριώσεις τῶν ἀπόψεων.

Ὑπάρχουν, ὅμως, σέ κάθε ἐποχή καί οἱ ἀντιστεκόμενοι ἤ οἱ "ἀπροσάρμοστοι". Ὑπάρχουν αὐτοί πού ἀντιστέκονται στό ἕτοιμο πλαστικοποιημένο φαγητό, γιατί θέλουν νά τρῶνε ὅ,τι φτιάχνουν μόνοι τους, μέ ὑλικά πού καλλιεργοῦν στόν κῆπο τους ἤ, τέλος πάντων, πού γνωρίζουν τήν προέλευσή τους.

Ὁ Θεός μας δίνει ὅλα τά ἀγαθά, ἀλλά στόν τόπο τῆς ἐξορίας πού βρισκόμαστε μᾶς ἔδωσε ἐντολή νά τά ἀπολαμβάνουμε "ἐν ἱδρῶτι".

Πρόσχωμεν τῆ ἀναγνώσει

Ἡ δημιουργική ἀνάγνωση χρειάζεται ἀπερίσπαστη διάνοια, ἐρευνητική καί φιλόπονη διάθεση καί ἀντικειμενικό σκοπό μελέτης, πράγματα πού ἀπαιτοῦν τήν καλή συνήθεια νά βλέπη κανείς συχνά τόν ἑαυτό –τήν μέσα θάλασσα καί τούς "ἔνδοθεν νηχομένους λογισμούς"– μέσα σέ ἐξωτερική καί ἐσωτερική ἡσυχία. Τά χαρακτηριστικά αὐτά εἶναι ἀπαραίτητα γιά κάθε ἀνάγνωση, κυρίως, ὅμως, εἶναι ἀπαραίτητα στή μελέτη τῶν Ἁγιογραφικῶν καί τῶν Πατερικῶν κειμένων.

Ὑπάρχουν πολλοί πού διαβάζουν, ὅ,τι βροῦν μπροστά τους, ἔτσι γιά νά περάση ἡ ὥρα τους. Ἄλλοι διαβάζουν γιά νά ἱκανοποιήσουν τόν συναισθηματισμό τους ἤ ἀκόμη τήν ἐμπάθειά τους. Ὅλοι αὐτοί, καθώς θά ἐνημερώνονται καί θά ἐκπαιδεύονται στούς Ἠλεκτρονικούς Ὑπολογιστές, καί καθώς θά ἀναπτύσσεται ἀκόμη περισσότερο ἡ διαφημιστική ἐμπορεῖα τῶν DVD, μέσῳ τῶν ἐφημερίδων, θά ἀφήνουν τά βιβλία καί θά στήνονται μπροστά στήν ἠλεκτρονική ὀθόνη. Ὁπότε μέ τό βιβλίο θά ἀσχολοῦνται μόνον οἱ ἀπαιτητικότεροι ἀναγνῶστες.

Δυστυχῶς, ἡ ἄκαρπη ἀνάγνωση παρατηρεῖται πολλές φορές καί στήν ἀνάγνωση βιβλίων τῆς ἐκκλησιαστικῆς μας παραδόσεως, στήν ἀνάγνωση βίων ἁγίων ἤ διαφόρων λόγων πού μᾶς ἄφησαν παλαιοί καί σύγχρονοι Ἅγιοι. Διαβάζουμε γιά νά γνωρίσουμε τόν Θεό καί τόν ἑαυτό μας. Αὐτός εἶναι ὁ ἀντικειμενικός σκοπός, ὁ ὁποῖος εἶναι ἕνας διαρκῶς κινούμενος καί ἀπομακρυνόμενος στόχος. Δέν διαβάζουμε ἀπό ἕνα τυπικό καθῆκον, οὔτε μόνο γιά νά θαυμάσουμε τούς Ἁγίους, οὔτε γιά νά φορτισθοῦμε συναισθηματικά.

Ἡ ἀνάγνωση εἶναι ἕνα πρῶτο σκαλοπάτι στήν κοινωνία μας μέ τόν Θεό. Τά ὑπόλοιπα ἀνήκουν στήν καθημερινή πράξη τῶν ἐντολῶν τοῦ Θεοῦ καί τήν ἄσκηση τῆς προσευχῆς.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2730