Skip to main content

Ἀνδρέα Σταυρόπουλου: Ἐτήσιος Ἀπολογισμὸς Ἱδρυμάτων – Μνημόσυνο Εὐεργετῶν

Αἰσιοδοξία γιὰ τὰ Ἱδρύματα. 65.000 Εὐρὼ δόθηκαν σὲ ὑποτροφίες καὶ βραβεῖα

τοῦ Ἀνδρέα Σταυρόπουλου

(ἀναδημοσίευση ἀπὸ τὴν Ἐφημερίδα "Ἐμπρός", τῆς 24-12-2004)

"Τὰ πράγματα πᾶνε καλὰ γιὰ τὰ ἱδρύματα, θὰ πρέπει νὰ εἴμαστε ἱκανοποιημένοι καὶ γεμᾶτοι αἰσιοδοξία γιὰ τὸ μέλλον τους" ἦταν ἡ φράση μὲ τὴν ὁποία ὁ Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ἰερόθεος ἔκλεισε τὴν τρίωρη συζήτηση σχετικὰ μὲ τὰ εὐαγῆ ἱδρύματα τῆς πόλης ποὺ πραγματοποιήθηκε τὴν περασμένη Κυριακή, 19 Δεκεμβρίου, στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως.

Ἡ αἰσιοδοξία τοῦ κ. Ἱεροθέου πηγάζει κυρίως ἀπὸ τὴν αἰσθητῆ βελτίωση τῶν οἰκονομικῶν τους: Τὸ ποσό-ρεκὸρ ποὺ διέθεσαν ἢ θὰ διαθέσουν τὰ Ἱδρύματα γιὰ βραβεῖα καὶ ὑποτροφίες ἐντὸς τῆς ἀκαδημαϊκῆς χρονιᾶς 2004-2005 ἀνέρχεται στὰ 65.137 εὐρὼ (22.195.000 δραχμές). Ἕνα ποσὸ διόλου εὐκαταφρόνητο, ποὺ εἶναι ἀπόρροια τῆς συστηματικῆς δουλειᾶς ποὺ γίνεται τὰ τελευταῖα χρόνια στὴν διαχείρηση τῶν Ἱδρυμάτων.

Ἡ κατάσταση, βέβαια, θὰ μποροῦσε νὰ εἶναι καλύτερη. Τὸ παραδέχτηκε καὶ ὁ κ. Ἰερόθεος, ποὺ κάνοντας τὴν ἐτήσια ἀποτίμηση δὲν δίστασε νὰ ἐπωμιστῇ τὴν πλήρη εὐθύνη γιὰ τὴν πορεία τῶν Ἱδρυμάτων ὄντας Πρόεδρός τους. Ὡστόσο ἔδειξε ἀποφασισμένος ὅπου ἀκόμα δὲν τὸ ἔχει πράξει, νὰ θέση ἐνώπιον τῶν εὐθυνῶν τους καὶ τὰ ὑπόλοιπα "γρανάζια" τῶν Ἱδρυμάτων (Ὑπουργεῖα, Περιφέρεια, Δῆμος, φορεῖς κλπ.). "Γιὰ ὅλα τὰ ἀνοικτὰ θέματα τῶν Ἱδρυμάτων" εἶπε, "εἶναι ἐνήμεροι αὐτοὶ ποὺ πρέπει, μὲ σειρὰ ἐγγράφων ποὺ τοὺς ἔχω ἀποστείλει". Ὁ κ. Ἰερόθεος μάλιστα ἔδειξε ἕτοιμος νὰ πάρη ὁ ἴδιος πρωτοβουλίες σὲ περίπτωση ποὺ δὲν λάβει τὶς ἀπαντήσεις ποὺ περιμένει.

Παρὼν στὴν συζήτηση ἦταν καὶ ὁ Δήμαρχος Γιάννης Νταουσάνης, ὁ ὁποῖος κατὰ τὸν σύντομο χαιρετισμό του ἀνεγνώρισε τὴν κοινωνικὴ προσφορὰ τῶν ἱδρυμάτων, ἐνῷ εἶχε καὶ κάποιες ἀντεγκλήσεις μὲ τοὺς Γιάννη Βαρδακουλᾶ καὶ Ἀντώνη Ποῦλο, σχετικὰ μὲ τὸ ἂν ὁ Δῆμος ἀνταπεξέρχεται στὶς ὑποχρεώσεις του πρὸς τὰ ἱδρύματα. Τὰ πνεύματα ὀξύνθηκαν ἰδιαίτερα, μὲ τὸν κ. Ἰερόθεο νὰ ἀναλαμβάνη ρόλο πυροσβέστη, ξεκαθαρίζοντας πῶς ὅλα τὰ μέλη τῶν διοικητικῶν συμβουλίων τῶν ἱδρυμάτων βρίσκονται ἐκεῖ ποὺ βρίσκονται γιὰ νὰ ὑπηρετοῦν τοὺς σκοποὺς τῶν ἱδρυμάτων καὶ ὄχι τῶν φορέων ποὺ ἐκπροσωποῦν.

Μετὰ τὸ τέλος τῆς ἐνημέρωσης, ἀκολούθησε ἡ ἀπονομὴ τῶν ὑποτροφιῶν καὶ τῶν χρηματικῶν βραβείων στοὺς μαθητὲς ποὺ περίμεναν ὑπομονετικὰ στὴν κατάμεστη αἴθουσα. Ἀξίζει τέλος νὰ σημειωθῇ πῶς φέτος ἦταν ἡ πρώτη φορὰ ποὺ τὰ χρήματα δόθηκαν στοὺς δικαιούχους σὲ μορφὴ ἐπιταγῆς (sic).

Ποὺ πῆγαν ὑποτροφίες, βοηθήματα καὶ βραβεῖα

Τὸ Ἵδρυμα Ἀνδρέα Τσάρα διέθεσε γιὰ ὑποτροφίες τὸ ποσὸ τῶν 17.608 εὐρώ. Συγκεκριμένα, γιὰ συνεχιζόμενες ὑποτροφίες οἱ Σπυρίδων Βελαώρας, Πολύκαρπος Καρκαβίτσας, Φοῖβος Σύψας, Εὐθύμιος Ζέλιος, Σεραφεὶμ Δημαράς, καὶ Παναγιώτης Ζάρας ἔλαβαν ταπὸ 2.200 εὐρώ, ἐνῷ καὶ οἱ δύο νέοι ὑπότροφοι, ὁ Νικόλαος Καλογερὴς καὶ ὁ Παναγιώτης Μπίμπας πῆραν τὸ ἴδιο ποσό.

Δύο νέες ὑποτροφιες, ποὺ θὰ συνεχιστοῦν ἂν οἱ ἐπιδόσεις τῶν δικαιούχων στὰ μαθήματά τους εἶναι ἱκανοποιητικές, δόθηκαν ἀπὸ τὸ Κληροδότημα Δήμ. Ἀσημακοπούλου. Συγκεκριμένα, ὁ Ἰωάννης Λόης καὶ ὁ Παναγιώτης Κουβαρὰς ἔλαβαν ἀπὸ 2.348 εὐρὼ διαμορφώνοντας ἔτσι τὸ συνολικὸ ποσὸν ποὺ διέθεσε τὸ Κληροδότημα στὰ 4.696 εὐρώ.

Ἀπὸ τὸ Ἵδρυμα Γαβριὴλ Οἰκονόμου δόθηκε ἐφάπαξ βοήθημα 440 εὐρὼ στοὺς μαθητὲς ποὺ ἀποφοίτησαν ἀπὸ τὰ δύο ΤΕΕ τῆς πόλης καὶ ἀρίστευσαν στὰ τμήματά τους. Ἀπὸ τὸ 1ο ΤΕΕ τὸ βοήθημα ἔλαβαν οἱ Βασίλειος Δούνης, Χαράλαμπος Μπερτσούλης, Ἀλέξανδρος Γιόξας καὶ Ἀναστάσιος Δημόπουλος, ἐνῷ ἀπὸ τὸ 2ο ΤΕΕ οἱ Παναγιώτης Μπίμπας, Ἰωάννης Κατσάμπας, Χρῆστος Πολιτόπουλος καὶ Γιῶργος Παναγιωτόπουλος. Τὸ συνολικὸ ποσὸν ποὺ διέθεσε τὸ Ἵδρυμα ἔφτασε τὰ 3.521 Εὐρώ.

Τὸ Κληροδότημα Δήμ. Πλούμη ξεκίνησε τὴν χορήγηση ὑποτροφιῶν σὲ δύο φοιτητὲς ποὺ κατάγονται ἀπὸ τὴν Ἀμπελακιώτισσα. Τὸ ποσὸν τῆς ὑποτροφίας καθορίστηκε στὰ 125 Εὐρὼ μηνιαίως καὶ θὰ συνεχισθῇ γιὰ ὅλα τὰ χρόνια σπουδῶν, ἂν ἡ ἐπίδοση στὰ μαθήματα τῶν δικαιούχων, Χριστόφορου Χρονόπουλου καὶ Δημητρίου Κανέλλου, εἶναι ἱκανοποιητική. Ἐπίσης τὸ Κληροδότημα ἔδωσε ἐφάπαξ τὸ ποσὸν τῶν 1.000 εὐρὼ σὲ 18 φοιτητὲς ποὺ εἶχαν καταθέσει παλαιότερα αἰτήσεις γιὰ ὑποτροφίες, ἀλλὰ λόγῳ νομικῶν κωλυμάτων δὲν εἶχε καταστῆ δυνατὴ ἡ χορήγησή τους. Οἱ 18 δικαιοῦχοι εἶναι Παναγιώτης Ἀθανασόπουλος, Ἰωάννα Ἀθανασοπούλου, Ἀλεξία Δούρου, Μαρία Δούρου, Τατιάνα Δούρου, Ἀντώνιος Ζωϊτός, Δημήτριος Ζωϊτός, Λαμπρινὴ Κανέλλου, Ἠλιάνα Κόγκου, Ἀθανασία Πατούχα, Ἑλένη Πλούμη, Νικόλαος Πλούμης, Σταῦρος Ράϊκος, Ἰωάννης Σιάππικας, Ἀνδρέας Τζουμέρκας, Γεώργιος Τζουμέρκας, Ἀπόστολος Τζουμέρκας καὶ Παναγιώτης Χρονόπουλος. Τὸ συνολικὸ ποσὸν ποὺ διέθεσε τὸ Κληροδότημα ἀνέρχεται στὰ 21.000 εὐρώ.

Τὸ Κληροδότημα Ἀνδρέα Κοζώνη ξεκίνησε τὴν μηνιαία χορηγία 88 εὐρὼ σὲ δύο μαθητὲς τῆς Α' Τάξης τοῦ 1ου Γυμνασίου Ναυπάκτου, τοὺς Νικόλαο Μπερτσιὰ καὶ Παναγιώτη Νικολόπουλο. Τὸ βοήθημα θὰ συνεχισθῇ μέχρι οἱ δύο μαθητὲς νὰ τελειώσουν τὸ Λύκειο, ἐφόσον ἐξακολουθοῦν νὰ πληροῦν τὶς ἀπαιτούμενες προϋποθέσεις. Τὸ συνολικὸ ποσὸν ποὺ θὰ χορηγήση τὸ Κληροδότημα γιὰ τὸ 2005, ἀνέρχεται στὰ 2.112 εὐρώ.

Τὸ ἵδρυμα ὑποτροφιῶν Λεωνίδα Χαραλάμπους-Κολοκύθα γιὰ τὸ ἀκαδημαϊκὸ ἔτος 2004-2005 ἀνακήρυξε δύο ὑποτροφίες γιὰ μεταπτυχιακὲς σπουδές. Τὴν πρώτη ἔλαβε ἡ Εὔη-Παρασκευὴ Νούλα, πτυχιοῦχος τοῦ τμήματος Ἐπικοινωνίας Μέσων καὶ Πολιτισμοῦ τοῦ Παντείου γιὰ σπουδὲς ἀπόκτησης Master of Arts Management City University τοῦ Λονδίνου καὶ τὴν δεύτερη τὴν πῆρε ἡ Χαριτίνη Σταυροπούλου, πτυχιοῦχος τοῦ τμήματος Ὀργάνωσης καὶ Διοίκησης Ἐπιχειρήσεων τοῦ Οἰκονομικοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν γιὰ τὴν ἐκπόνηση διδακτορικῆς διατριβῆς στὸ London School of Economics μὲ θέμα τὴν Οἰκονομία τῆς Ὑγείας. Ἡ διάρκεια τῶν δύο αὐτῶν ὑποτροφιῶν εἶναι δωδεκάμηνη, τὸ δὲ ποσὸν ἀνέρχεται στὰ 600 Εὐρὼ μηνιαίως γιὰ τὴν κάθε δικαιοῦχο. Συνολικὰ τὸ Ἵδρυμα Κολοκύθα θὰ δαπανήση τὸ ποσὸν τῶν 14.400 εὐρώ.

Τὸ Ἵδρυμα Γεωργίου καὶ Μαρίας Ἀθανασιάδη-Νόβα ἀπένειμε χρηματικὸ βραβεῖο ἀξίας 150 εὐρὼ στὸν πρῶτο σὲ βαθμολογία μαθητῆ ἢ μαθήτρια κάθε τάξης τῶν τριῶν Λυκείων τῆς πόλης. Ἀπὸ τὸ 1ο Λύκειο βραβεύτηκαν οἱ Γεώργιος Κοσυφάκης, Παναγιώτης Νικολόπουλος, Ἀντωνία-Μαρία Κυρίτση καὶ Ἀρχοντία Βρέττα, ἀπὸ τὸ 2ο Λύκειο οἱ Σπυρίδων Σταυρόπουλος, Εὐθυμία Τουμπάνου καὶ Χαράλαμπος Σερέτης, ἐνῷ ἀπὸ τὸ 1ο ΤΕΕ τὸ χρηματικὸ βραβεῖο πῆραν οἱ Ἀντώνιος Καλαρύτης, Λάμπρος Δούνης, Λιλιάνα Σκούρτη, Γεωργία Δούνη καὶ Βασίλειος Δούνης. Συνολικὰ τὸ Ἵδρυμα Νόβα χορήγησε βραβεῖα ἀξίας 1.800 εὐρώ.

  • Προβολές: 2690