Skip to main content

Γεγονότα καὶ Σχόλια: Τὸ πρωτάθλημα τῆς ἀνθρωπιᾶς - Ὑποσημείωση στὴν ἐπιτυχία

Τὸ πρωτάθλημα τῆς ἀνθρωπιᾶς

Ὁ τηλεμαραθώνιος ποὺ ὀργάνωσε ἡ Ε.Ρ.Τ., γιὰ τὰ θύματα ἀπὸ τὸ τσουνάμι τῆς Νοτιοανατολικῆς Ἀσίας, εἶχε ἀπρόβλεπτη ἐπιτυχία. Τὸ ποσὸ ποὺ συγκεντρώθηκε ὑπερέβαινε τὰ ποσὰ ποὺ συγκέντρωσαν ἄλλα πολυπληθέστερα καὶ πλουσιώτερα κράτη. Καὶ ὅπως ἦταν γιὰ μᾶς τοὺς Ἕλληνες φυσικό, αὐτὸ ἐνίσχυσε ἀκόμη περισσότερο τὸν ἐθνικό μας ἐγωϊσμό.Μας ἔδωσε τὴν ἀφορμή, μετὰ τὸ εὐρωπαϊκὸ κύπελο καὶ τοὺς Ὀλυμπιακοὺς ἀγῶνες, νὰ ὑπερηφανευθοῦμε καὶ γιὰ τὰ ἐλεήμονα καὶ φιλάνθρωπα αἰσθήματά μας. Ἔτσι, πέρα ἀπὸ τὰ ἀθλητικὰ κατορθώματα, ποὺ ἀπαιτοῦν σωματικὴ ρώμη καὶ προγραμματισμένη ἄσκηση, καὶ τὶς ὀργανωτικὲς ἱκανότητες, ποὺ προϋποθέτουν μεθοδικότητα καὶ ἐξυπνάδα στὴν ἐκμετάλλευση τῶν δυνατοτήτων ποὺ διαθέτουμε, δείξαμε ὅτι πρωτοποροῦμε καὶ σὲ καρδιά...

Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ τηλεμαραθωνίου ἦταν ἔντονη ἡ ἀγωνία κάποιων παρουσιαστῶν γιὰ τὸ ἂν θὰ καταφέρναμε νὰ ξεπεράσουμε τὸ ποσὸ ποὺ συγκέντρωσε ἡ Ἱσπανία. Οἱ εἰκόνες τῆς συμφορᾶς συνοδεύονταν ἀπὸ τὴν ἀγωνία τῆς κατάκτησης τοῦ πρωταθλήματος τῆς ἀνθρωπιᾶς. Ἔτσι, στοὺς τηλεθεατὲς περνοῦσε, χωρὶς λόγια, τὸ μήνυμα, ὅτι ἡ προσφορά τους εἶχε, ἐκτὸς ἀπὸ τὸν προφανῆ σκοπὸ τῆς ἐνίσχυσης τῶν πληγέντων ἀπὸ τὸ τσουνάμι, καὶ τὸν χαρακτῆρα τῆς συμβολῆς σὲ μιὰ ἐθνικὴ νίκη, περίπου σὰν καὶ αὐτὴν ποὺ ἐπιδιώκουμε στὰ διάφορα διεθνῆ πρωταθλήματα. Καὶ εἶναι γεγονὸς ὅτι τὰ καταφέραμε...

Βέβαια, κάποιοι νεαροὶ Ἕλληνες, ποὺ δὲν μποροῦσαν νὰ ἀντέξουν τὴν ὑποκρισία καὶ τὸ ἐπίπλαστο ἦθος, ἀγανάκτησαν ἀπὸ τὴν πολλὴ συμπάθεια καὶ καλοσύνη ποὺ ἔβλεπαν νὰ ξεχειλίζη ἀπὸ ὁρισμένα "δημόσια πρόσωπα", τὰ ὁποῖα ἐμφανίστηκαν σὲ διάφορα πάνελ τοῦ τηλεμαραθωνίου. Ἐκεῖ, ὅλοι "ντύθηκαν" τὴν ἀνθρωπιά, τὴν συμπάθεια τῶν πονεμένων, τὴν μέριμνα γιὰ τὰ παιδιὰ ποὺ ὑποφέρουν. Οἱ περισσότεροι αἰσθάνονταν αὐτὰ ποὺ ἔλεγαν καὶ μετέδιδαν αὐτὸ ποὺ αἰσθάνονταν. Κάποιοι, ἴσως, ἁπλῶς νὰ ἔλεγαν. Ὁρισμένοι ἀκόμη μπορεῖ νὰ αἰσθάνονταν ἄβολα μὲ τὶς λέξεις ποὺ ἦταν ἀναγκασμένοι νὰ λένε. Πάντως, ὅλοι συνετέλεσαν στὸ νὰ παραμεριστῇ γιὰ λίγο ἀπὸ τὶς ὀθόνες τῶν τηλεοράσεων –"ἀπὸ τὸν ἀφρὸ τῆς ἐπικαιρότητας"– "ὁ κόσμος τοῦ ἀνύποπτου ἀτομικιστή". Ἔστω καὶ γιὰ πολὺ λίγο, ἀφοῦ ἡ συνήθης ἐλαφρότητα καὶ ἡ αὐτονόητη φιλαυτία, δηλαδή, ὁ κόσμος του "ὡραῖος... ἀεράτος... χαλαρός", κατὰ τὴν ἔκφραση τοῦ Ν. Ξυδάκη στὴν Καθημερινή, ἦρθε πάλι στὶς ὀθόνες τῶν τηλεοράσεων ἀπὸ τὴν ἑπόμενη μέρα.

Ὅμως, τὸ ἀνθρωπιστικὸ μήνυμα πέρασε καὶ ἡ ἐπιτυχία τοῦ ἐγχειρήματος ἀποτελεῖ ἠθικὸ κεκτημένο τῆς δημόσιας τηλεόρασης καὶ τοῦ Ἑλληνικοῦ λαοῦ.

Ὑποσημείωση στὴν ἐπιτυχία

Νομίζω ὅτι στὴν ἐπιτυχία τοῦ τηλεμαραθωνίου τῆς Ε.Ρ.Τ. εἶναι ἀπαραίτητη μιὰ παιδαγωγικὴ καὶ ποιμαντικὴ ὑποσημείωση.  Γνωρίζουμε πόσο δύσκολο εἶναι νὰ βάλη ὁ φίλαυτος ἄνθρωπος τὸ χέρι του στὴν τσέπη γιὰ νὰ βοηθήση τὸν συνάνθρωπό του. Γιὰ νὰ τὸ κάνη αὐτὸ χρειάζεται παρότρυνση καὶ ἔμπνευση.

Ἡ τηλεόραση ἔδειξε ὅτι ἔχει τὴν δύναμη νὰ παροτρύνη καὶ νὰ ἐμπνέη. Εἶναι, βέβαια, στὸ χέρι τῶν ὑπευθύνων της τὸ πρὸς τὰ ποὺ θὰ παροτρύνη καὶ θὰ ἐμπνέη. Πάντως, τὸ πνεῦμα ποὺ ἐπικρατεῖ στὶς σύγχρονες κοινωνίες δὲν εἶναι ἄσχετο ἀπὸ τὸ πνεῦμα ποὺ αὐτὴ μεταδίδει.

π.Θ.Α.Β.

ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΑ

  • Προβολές: 2618