Skip to main content

Ὅποτε χρειαστῆς …

Οἱ μεγάλες γιορτὲς τῆς Ἐκκλησίας σημαίνουν καὶ μεγαλύτερη μέριμνα γιὰ τὴν μέθεξη τῆς χάριτος τῆς ἑορτῆς, διὰ μέσου τῆς ἄσκησης, τῆς λατρείας, τῆς διακονίας. Ἐπίσης σημαίνουν καὶ τὴν ἔκφραση τῆς χαρᾶς, τῆς λαμπρότητας, τῆς δόξας ποὺ φέρει ἡ ἑορτή.

Γι' αὐτὸ οἱ ἐκδηλώσεις τῆς Ἐκκλησίας ποὺ ἐκφράζουν αὐτὴν τὴν μέριμνά της, τὴν προσφορά της, τὴν ἔκφραση τῆς χαρᾶς πληθαίνουν κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ Δωδεκαημέρου, πρὶν καὶ μετὰ ἀπὸ αὐτό.  Σὲ μερικὲς ἀπὸ τὶς ἐκδηλώσεις αὐτὲς τῆς Τοπικῆς Ἐκκλησίας ἀναφερόμαστε καὶ στὸ παρὸν τεῦχος..

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΕΟΡΤΕΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Ἡ ΚΑΘΙΕΡΩΜΕΝΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΥ ΜΕ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΙΕΡΕΩΝ.
“Ὅποτε χρειαστῆς …”

Ἀντὶ ἄλλης ἀναφορᾶς, παραθέτουμε ἐν συνεχείᾳ τὴν προσφώνηση ποὺ ἀπηύθυνε στὸν Σεβασμιώτατο ἐκ μέρους τῶν παιδιῶν ἡ Ἀλεξάνδρα Πολύζου (Γ΄ Λυκείου).

Σεβασμιώτατε,

Σεβαστοὶ Πατέρες,

Εἶμαι στὴν εὐχάριστη θέση γιὰ μιὰ ἀκόμη φορὰ νὰ προλογίσω τὴν γιορτὴ ποὺ κάνετε γιὰ ἐμᾶς, τὰ παιδιὰ τῶν Ἱερέων. Ἐλπίζω οἱ σκέψεις μου νὰ ἐκφράζουν ὅλα τὰ παιδιά.

Ἐγὼ θὰ θεωροῦσα πιὸ σωστὸ σήμερα νὰ εἴμασταν κοντὰ σὲ κάποιον ποὺ ἔχει ἀνάγκη ἀπὸ κάθε εἴδους ὑποστήριξη, ἀκόμη καὶ γιὰ τὴν ἐπιβίωσή του. Ἄλλωστε, ἐμεῖς τόσα χρόνια ὑποστηριζόμαστε καὶ ἐνισχυόμαστε συνεχῶς ἀπὸ Σᾶς. Περισσότερη ἀξία ἔχει νὰ δείχνης σὲ κάποιον κατανόηση καὶ ἀγάπη, ὅταν ἀκριβῶς του εἶναι ἀπαραίτητη, γιὰ νὰ σταθῇ στὶς δυνάμεις του, ὅπως ἀκριβῶς σταθήκαμε κι ἐμεῖς μὲ τὴν βοήθειά Σᾶς. Ἄλλωστε, ὁ πρῶτος ποὺ δίδαξε τὴν ἀγάπη σὲ ὅλον τὸν κόσμο ἦταν ὁ Χριστός μας.

Ὅμως Ἐσεῖς, Σεβασμιώτατε, εἶστε αὐτὸς ποὺ συνεχίζει σήμερα νὰ ἀποδεικνύη πῶς ἡ ἀγάπη ὑπάρχει καὶ διδάσκεται ἀκόμη καὶ στὶς μέρες μας. Καὶ αὐτὸ τὸ λέω, γιατί αὐτὲς τὶς μέρες οἱ ἐνέργειές Σᾶς γιὰ ἀδύναμες οἰκονομικὰ οἰκογένειες, γιὰ παιδιὰ καὶ ἄπορους, εἶναι πάνω ἀπὸ τὶς δυνάμεις Σᾶς, ἀλλὰ καὶ τῆς Μητροπόλεώς μας, καθότι φτωχή. Παρόλα αὐτὰ οἱ προσπάθειές Σᾶς εἶναι ὑπεράνθρωπες καὶ τελικὰ ξεπερνοῦν κάθε ἐμπόδιο.

Βιώνω ὅμως τόσα χρόνια, ὅπως καὶ φέτος, τὴν ὑποστήριξη καὶ τὴν ἀγάπη Σᾶς πρὸς τὶς οἰκογένειες τῶν Ἱερέων καὶ ἰδιαίτερα πρὸς ἐμᾶς τὰ παιδιά. Εἰλικρινά, νιώθω πῶς ἐγὼ καὶ ὅλα τὰ παιδιὰ ποὺ βρίσκονται ἐδῶ, δὲν ὑστεροῦμε σὲ τίποτα ἀπὸ τὰ ὑπόλοιπα, ἐπειδὴ εἴμαστε παιδιὰ ποὺ προέρχονται ἀπὸ ἱερατικὲς οἰκογένειες.

Ἀλήθεια, τί καλύτερο ὑπάρχει ἀπὸ τὰ πρῶτα χρόνια τῆς ζωῆς σου νὰ νιώθης τὴν ἀγάπη καὶ τὴν ὑποστήριξη καὶ νὰ ὑπάρχη ἕνα πρόσωπο καταξιωμένο, ἀναγνωρισμένο ἀπὸ ὅλους τοὺς ἀνθρώπους καὶ μὲ ἀναμφισβήτητο κῦρος νὰ στέκη κοντά σου καὶ νὰ σοῦ λέη: "Ἐγὼ εἶμαι πάντα στὴν Μητρόπολη, ὅποτε χρειαστῇς κάτι, μὴ διστάσης, ἔλα νὰ μὲ βρῇς";. Εἰλικρινά, αὐτὸ εἶναι τιμὴ γιὰ μᾶς.

Ἐπιπλέον, τώρα βρισκόμαστε ἐδῶ, γιὰ νὰ λάβουμε τὶς εὐχὲς Σᾶς, ἀλλὰ νὰ Σᾶς δώσουμε κι ἐμεῖς τὶς δικές μας. Πρὶν ἀπὸ αὐτὸ θὰ θέλαμε νὰ Σᾶς εὐχαριστήσουμε γιὰ ὅ,τι κάνετε τόσα χρόνια γιὰ τὶς οἰκογένειές μας καί, τέλος, νὰ Σᾶς εὐχηθοῦμε ἡ Γέννηση τοῦ Θεανθρώπου νὰ Σᾶς χαρίζη δύναμη, ὥστε νὰ συνεχίσετε νὰ προσφέρετε τὴν ἀγάπη καὶ τὴν βοήθειά Σᾶς σὲ ὅλον τὸν κόσμο.

Καλὰ Χριστούγεννα! Εὐχάριστο καὶ Δημιουργικὸ τὸ Νέο ἔτος καὶ γεμᾶτο Ὑγεία γιὰ ὅλους".–

ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΚΗ ΒΑΣΙΛΟΠΙΤΤΑ 2005

Τὴν Πέμπτη 13 Ἰανουαρίου πραγματοποιήθηκε στὸ ξενοδοχεῖο "Ἀμαλία" τῆς Ἀθήνας ἡ κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας γιὰ τὰ μέλη τῆς Ὁμοσπονδίας Συλλόγων Ναυπακτίας, τῆς Ἑταιρείας Ναυπακτιακῶν Μελετῶν καὶ τοῦ Ἑλληνοαμερικανικοῦ Συλλόγου Ἐν Ἀθήναις Ναυπακτίων, ἐνῷ συμμετεῖχε καὶ ὁ ἐπαναδραστηριοποιηθεὶς Σύλλογος τῶν Ναυπακτίων Ἀττικῆς "ὁ Ἔπαχτος".

Στὴν ἐκδήλωση παρευρέθησαν ὁ πρ. Ὑπουργὸς καὶ Βουλευτὴς Χρῆστος Βερελής, οἱ Βουλευτὲς Αἰτωλοακαρνανίας Ἀπόστολος Κωστόπουλος, Ἀνδρέας Μακρυπίδης, Θάνος Μωραΐτης, Μάριος Σαλμάς, ἡ Βουλευτὴς Ἀθηνῶν κ. Σοφία Βούλτεψη ποὺ συνδέεται μὲ τὴν Ἐπαρχία μας, ὁ ἐπ. Πρέσβυς καὶ Πρόεδρος τοῦ Ἱδρύματος Μπότσαρη Δημήτρης Μπότσαρης, Δήμαρχοι τῆς Ἐπαρχίας Ναυπακτίας, πρόεδροι πατριδοτοπικῶν Συλλόγων καὶ πολλοὶ Ναυπάκτιοι τῶν Ἀθηνῶν.

Τοὺς προσκεκλημένους προσεφώνησε ἡ κ. Ἄρτεμη Μανδαλίδου καὶ ἀπηύθυναν χαιρετισμὸ ἐκ μέρους τῶν διοργανωτῶν ὁ κ. Γεράσιμος Μοῦρτος (Πρόεδρος Ο.ΣΥ.Ν), ὁ κ. Κωνσταντῖνος Μακρυγιάννης (Ἀντιπρόεδρος Ε.ΝΑ.Μ.) καὶ ἡ κ. Σοφία Μπένου (Πρόεδρος Ε.Σ.Ε.Α.Ν).

Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἰερόθεος ἀνταποκρίθηκε στὴν πρόσκληση τῶν Συλλόγων καὶ συμμετεῖχε στὴν ἐκδήλωσή τους, ἡ ὁποία πραγματοποιεῖται γιὰ ἕκτη συνεχόμενη χρονιά. Μετὰ τὴν τελετὴ τῆς Βασιλόπιττας ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τὸ θέμα "Δεκαετία ἀρχιερατείας στὴν Ναύπακτο", ἐπειδὴ ἐφέτος συμπληρώνονται δέκα χρόνια ἀπὸ τὴν ἐκλογή, χειροτονία καὶ ἐνθρόνισή του στὴν ἱστορικὴ Μητρόπολη Ναυπάκτου. Κατὰ τὴν ὁμιλία του ἀναφέρθηκε στὰ ἑξῆς ἐπὶ μέρους θέματα:

1. Ἡ ἐκλογὴ σὲ Μητροπολίτη, 2. Οἱ βασικὲς ποιμαντικὲς ἀρχές: α) Ἡ διακονία τοῦ Ἐπισκόπου, β) Ἡ συνεργασία μὲ τὶς ἐξουσίες ποὺ ἐπιλέγει ὁ λαός, γ) Ἀντιμετώπιση τῶν κοινωνικῶν θεμάτων, μέσα ἀπὸ τὴν θεολογία τῆς Ἐκκλησίας, δ) Σεβασμὸς καὶ ἀξιοποίηση τῶν ἐπιθυμιῶν καὶ τῶν βουλήσεων τῶν Εὐεργετῶν, ε) Αἴσθηση τιμῆς γιὰ τὴν διαποίμανση αὐτῆς τῆς ἱστορικῆς Μητροπόλεως, στ) Δοξολογία στὸν Θεὸ καὶ εὐχαριστίες καὶ εὐγνωμοσύνη στοὺς συνεργάτες.

Ἀναπτύσσοντας αὐτὰ τὰ ἐπὶ μέρους κεφάλαια παρουσίασε καὶ ἐξέθεσε ἐνδιαφέροντα σημεῖα καὶ δόθηκε ἡ δυνατότητα νὰ ἀκούσουν οἱ παριστάμενοι τὶς ἀπόψεις τοῦ Μητροπολίτου γιὰ διάφορα θέματα, γιὰ τοὺς εὐεργέτας καὶ δωρητάς, γιὰ τὴν προσφορὰ τῶν Συνδέσμων Ἀγάπης, γιὰ τὴν βοήθεια τῶν συνεργατῶν του κλπ.

Οὐσιαστικὰ ἡ ὁμιλία του δὲν ἦταν ἀπολογισμός, ἀλλὰ ἔκθεση τῶν βασικῶν του ἀρχῶν μὲ τὶς ὁποῖες ἀσκεῖ τὴν ποιμαντικὴ διακονία.

Μετὰ τὸ πέρας τῆς ἐκδήλωσης παρετέθη δεῖπνο γιὰ σαράντα περίπου ἄτομα, τὸ ὁποῖο ἐφέτος προσέφερε ὁ Σεβασμιώτατος λόγῳ τῆς δεκαετίας τῆς ἀρχιερατείας του. Κατὰ τὴν διάρκεια τοῦ δείπνου οἱ παριστάμενοι ἔθεσαν διάφορες ἐρωτήσεις στὸν Σεβασμιώτατο γιὰ φιλοσοφικά, θεολογικά, ἐκκλησιαστικὰ καὶ κοινωνικὰ ζητήματα καὶ ἐκεῖνος μὲ εὐχέρεια ἀπαντοῦσε διεξοδικὰ στὰ ἐρωτήματα αὐτά. Ἦταν πράγματι ἕνα δεῖπνο ἐργασίας καὶ κοινωνίας, ποὺ θύμιζε λίγο τὰ ἀρχαῖα συμπόσια, στὰ ὁποῖα προσφέρονταν φαγητὸ καὶ λόγος.

Ἡ κοπὴ τῆς Βασιλόπιττας τῶν Ναυπακτιακῶν Συλλόγων τῆς Ἀθήνας γίνεται σὲ ἑορταστικὴ ἀτμόσφαιρα καὶ ἀποτελεῖ μιὰ καλὴ εὐκαιρία γιὰ νὰ συγκεντρωθοῦν ἐπὶ τὸ αὐτὸ τὰ μέλη τους. Γι' αὐτὸ καὶ κάθε χρόνο παρατηρεῖται αὔξηση στὴν προσέλευση τῶν Ναυπακτίων στὴν ἐκδήλωση αὐτή, καὶ εὐχόμαστε αὐτὸ νὰ συνεχισθῇ γιὰ πάντα.–

“Ὅποτε χρειαστῆς …” Χριστουγεννιάτικη γιορτή

 

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΓΙΟΡΤΗ

Χριστουγεννιάτικη γιορτήπραγματοποιήθηκέ την δεύτερη ἡμέρα τῶν Χριστουγέννων ἡ χριστουγεννιάτικη ἑορτὴ τῶν Κατηχητικῶν τῆς Μητροπόλεώς μας, στὴν Παπαχαραλάμπειο Αἴθουσα.

Τὴν ἑορτὴ διοργάνωσε τὸ τμῆμα Νεότητος τῆς Μητροπόλεώς μας, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῆς Χορωδίας Βυζαντινῆς Μουσικῆς Σχολῆς Θέρμου καὶ τῆς Μουσικῆς Σχολῆς Ναυπάκτου τῆς Κατερίνας Κορκοντζέλου, καὶ περιελάμβανε Χριστουγεννιάτικα κάλαντα καὶ τραγούδια, ποιήματα καὶ θεατρικὰ δρώμενα.

Μετὰ τὸν εἰσαγωγικὸ χαιρετισμό, ἡ Χορωδία τῆς Βυζαντινῆς Μουσικῆς Σχολῆς Θέρμου, τῆς ὁποίας ἡ πλειοψηφία εἶναι παιδιά, μὲ δάσκαλο-χοράρχη τὸν Κωνσταντῖνο Καμζέλα, ἀπέδωσε χριστουγεννιάτικους ὕμνους.

Ἐν συνεχείᾳ μαθητὲς τῶν Ἐνοριῶν της Ναυπάκτου παρουσίασαν τὸ θεατρικὸ δρώμενο: "Ἀναζήτηση", τὸ ὁποῖο εἶχε ὡς βάση τὸ περιστατικὸ ἀπὸ τὰ παιδικὰ χρόνια τοῦ Ὁσίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου, κατὰ τὸ ὁποῖο ὁ μικρὸς τότε Συμεῶν ἄκουσε ἕναν βιβλιοπώλη πλανώδιο ποὺ φιλοξένησαν στὸ σπίτι τους νὰ ἀρνῆται τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ. Ὁ μικρὸς Συμεῶν ἐξεπλάγη, καὶ τὸ ἐρώτημα γιὰ τὴν ὕπαρξη τοῦ Θεοῦ μαζὶ μὲ τὴν βαθειά του ἐπιθυμία νὰ Τὸν συναντήση ρίζωσαν στὴν παιδική του ψυχή. Ὅταν ἀργότερα μεγάλωσε, ἄκουσε νὰ διηγοῦνται γιὰ ἕναν ἅγιο ἀσκητὴ ποὺ μόλις εἶχε κοιμηθῇ καὶ ἔκανε θαύματα πολλά. Τότε βρῆκε τὴν ἀπάντηση ποὺ ζητοῦσε: Ἀφοῦ ὁ Θεὸς εἶναι μαζί μας, μαζὶ μὲ τοὺς ἁγίους Τοῦ, τότε δὲν χρειάζεται νὰ γυρίσω τὸν κόσμο, γιὰ νὰ Τὸν βρῶ. Ἡ ἱστορία αὐτὴ διασκευασμένη ἀπετέλεσε τὸν σκελετὸ τοῦ θεατρικοῦ, τὸ ὁποῖο παρουσιάστηκε νὰ συμβαίνη σὲ συνθῆκες καὶ χῶρο της Ναυπάκτου. Κάτω ἀπὸ τὴν ἐξωτερικὴ ἁπλότητα, ὑποφώσκει ἡ ἀναζήτηση τοῦ ἀνθρώπου γιὰ τὸν Θεό, ποὺ ἦταν, εἶναι καὶ θὰ εἶναι στὴν ἱστορία τοῦ κόσμου, καὶ τὴν δική μας, τὴν προσωπική, γεγονὸς θαυμαστὸ καὶ μοναδικό. Τὸ θεατρικὸ δίδαξε στὰ παιδιά, ἡ Καθηγήτρια-Κατηχήτρια κ. Χριστίνα Καρανικόλα-Σχοινά. Ἔλαβαν μέρος οἱ μαθητὲς Ἀντώνης Μάϊνος, Χαράλαμπος Παπανδρέου, Φωτεινὴ Βούκλιζα, Γιῶργος Κυρίτσης, Κατερίνα Θωμοπούλου, Εὐθυμία Βούκλιζα, Κωνσταντῖνος Μάϊνος, Ἀλέξανδρος Ρούμπας, Ἀλεξάνδρα Θεοφάνη, Ἰωάννα Γαλάνη, ἀπὸ τὶς Ἐνορίες Ἁγίου Δημητρίου, Ἁγίας Παρασκευῆς, Ἁγίων Ἀποστόλων, Ἁγίου Θωμᾶ καὶ Ἀφροξυλιάς. Τὴν ἀφήγηση ἀπέδωσε ἡ Φωτεινὴ Παπαθανασίου.

Ἐν συνεχείᾳ ἡ Αἴθουσα γέμισε μὲ τοὺς ἤχους τῶν χριστουγεννιάτικων τραγουδικῶν καὶ καλάντων ποὺ ἀπέδωσε ἡ Χορωδία τοῦ Θέρμου (μὲ δάσκαλο τὸν Κωνσταντῖνο Καμζέλα) μαζὶ μὲ τὴν Χορωδία τῆς Μητροπόλεώς μας (δάσκαλοι: Κωνσταντῖνος Λανάρας, Νεκτάριος Παπαθανασίου) μὲ τὴν συνοδεία τῶν παραδοσιακῶν μουσικῶν ὀργάνων ἀπὸ τοὺς Ἀνδρέα Λανάρα, Παναγιώτη Μῆτσο, Γιῶργο Λιούλιο, Παναγιώτη Καμζέλα, Ἰωάννη Καμζέλα καὶ Κωνσταντῖνο Μουτάφη.

Ἀκολούθησε μιὰ χριστουγεννιάτικη μουσικὴ ἱστορία τῆς Μουσικῆς Σχολῆς Ναυπάκτου τῆς Κατερίνας Παπαδημητρίου – Κορκοντζέλου βασισμένη στὸ παιδικὸ παραμύθι τοῦ Εὐγένιου Τριβιζὰ "Μαγικὰ Μαξιλάρια" σὲ ἐλεύθερη ἀπόδοση ἀπὸ τοὺς σπουδαστὲς καὶ τὴν Χορωδία τῆς Σχολῆς, μὲ τὴν συμμετοχὴ τῆς θεατρικῆς ὁμάδας τοῦ Ὠδείου Σύγχρονης Τέχνης Ἀγρινίου. Στὴν μουσικὴ αὐτὴ διασκευὴ παρουσιάστηκε μὲ ἔντεχνο καὶ ἐντυπωσιακὸ τρόπο μιὰ ἱστορία, ὅπου τελικὰ ἐπικρατοῦσε ἡ δύναμη τοῦ Χριστοῦ καὶ παραμέριζε ἡ ἀδυναμία τῶν λογῆς-λογῆς "πνευμάτων".

Ἐνδιάμεσα ἀκούστηκαν ἀπαγγελίες ποιημάτων ἀπὸ παιδιὰ τῶν Ἐνοριῶν Ἁγίου Θωμᾶ, Ἁγίου Γεωργίου, Ἁγίου Δημητρίου καὶ Ἁγίας Παρασκευῆς: Ζωὴ Καραγιώργου, Ἑλένη Νικοπούλου, Ἄννα Γκούβρα, Φωτεινὴ Σερέτη, Βαγγέλης Γούλας, Κατερίνα Καρανικόλα, Ἑλένη Ζωγράφου, Ἀγλαΐα Κουτσονίκα. Τὸ πρόγραμμα παρουσίαζε ἡ φιλόλογος Νεκταρία Καραδήμα.

Τέλος, στὴν σκηνὴ ἀνέβηκε τὸ χορευτικὸ ἀπὸ παιδιὰ τῆς Ἐνορίας Ἀντιρρίου, ὑπὸ τὴν διεύθυνση τῆς δασκάλας Ἀκριβὴς Ράϊκου καὶ παρουσίασε ἀγαπημένους παραδοσιακοὺς χορούς.

Ὁ Σεβασμιώτατος κλείνοντας τὴν Χριστουγεννιάτικη ἑορτὴ ὑπεγράμμισε τὰ κύρια μηνύματα τὰ ὁποῖα ἀπεκόμιζε ὁ θεατὴς ἀπὸ τὴν παρουσίαση τῶν διαφόρων τμημάτων καὶ συνεχάρη τὰ παιδιά, τοὺς συντελεστὲς καὶ τοὺς συμμετέχοντας σὲ αὐτή, δίδοντας σὲ ὅλους τὴν πατρική του εὐλογία.–

"ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ Ὁ ΣΟΦΟΣ"

Ὁμιλία τοῦ Μητροπολίτου κ. Ἱεροθέου στοὺς Φοιτητές - Ἀποφοίτους

Πραγματοποιήθηκε τὴν Κυριακὴ 2 Ἰανουαρίου, 7:00 μ.μ., στὴν αἴθουσα τοῦ Πνευματικοῦ Κέντρου τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως ἡ καθιερωμένη συνάντηση τῶν φοιτητῶν καὶ ἀποφοίτων τῆς Μητροπόλεώς μας μὲ τὸν Σέβ. Μητροπολίτη κ. Ἰερόθεο, μὲ τὸ ἑξῆς πρόγραμμα:

Κοπὴ τῆς πρωτοχρονιάτικης Βασιλόπιττας, παρουσίαση ἀπὸ τὸν Σεβασμιώτατο τοῦ θέματος "Ἡράκλειτος ὁ σοφός", συζήτηση πάνω στὸ θέμα, κλήρωση τεσσάρων Φοιτητῶν - Σπουδαστῶν ποὺ ἔλαβε ὁ καθένας το ποσὸν τῶν 150 €, ὡς δῶρο ἀπὸ τὸ Ταμεῖο Εὐποιΐας τοῦ Σεβασμιωτάτου, καὶ δεξίωση μὲ τὴν ὁποία περατώθηκε ἡ ἐκδήλωση.

Κατὰ τὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος διευκρίνισε εἰσαγωγικὰ ὅτι ὁ Ἡράκλειτος ἦταν μιὰ μεγάλη προσωπικότητα τῆς ἀρχαιότητος, ἀνῆκε στὴν κατηγορία τῶν προσωκρατικῶν φιλοσόφων καὶ τὸ σημαντικὸ εἶναι ὅτι παρέπεμπαν σὲ αὐτὸν ὅλοι οἱ μεταγενέστεροι φιλόσοφοι, μερικοὶ Χριστιανοὶ συγγραφεῖς καὶ φιλόσοφοι τῶν νεωτέρων χρόνων.

Στὴν συνέχεια ὁ Σεβασμιώτατος ἀνέπτυξε τὰ ἑξῆς σημεῖα:

1. Τὶς διαδοχικὲς φάσεις τοῦ ἑλληνισμοῦ, ποὺ ἀρχίζει μὲ τὴν μαγικὴ ἀντίληψη, τὶς κατώτερες θρησκεῖες καὶ διερχόμενος διὰ τοῦ ἀνθρωπομορφισμοῦ (Δωδεκάθεο), τῆς Ἰωνικῆς φυσικῆς, τοῦ μυστικιστικοῦ - ὀργιαστικοῦ πνεύματος, τῆς ὀντολογικῆς ἑρμηνείας τῆς φύσεως, τοῦ ὀρθολογισμοῦ, τῆς ἰδεαλιστικῆς κλασσικῆς μεταφυσικῆς, τῆς μετακλασσικῆς περιόδου, φθάνει στὸν νεοπλατωνισμό. Ἑπομένως, τὸ ἑλληνικὸ "πνεῦμα" δὲν παρουσιάσθηκε ἑνιαῖα ἢ μονοσήμαντα στὴν ἱστορία.

2. Τὴν ὀντολογικὴ ἑρμηνεία τῆς φύσεως, ὅπως ἐκφράζεται στὴν διαφορὰ μεταξὺ Παρμενίδη καὶ Ἡρακλείτου, ἤτοι ἡ διαφορὰ μεταξὺ "εἶναι καὶ γίγνεσθαι".

3. Τὴν ζωὴ τοῦ Ἡρακλείτου, ὅπως τὴν διέσωσε ὁ Διογένης ὁ Λαέρτιος.

4. Τὶς βασικὲς ἀρχὲς τῆς διδασκαλίας τοῦ Ἡρακλείτου γιὰ τὸν λόγο, τὸ πύρ, τὸ γίγνεσθαι, τὴν ἀλήθεια, τὴν εἰδωλολατρία, τὴν εὐδαιμονία, τὴν ὕβρη-οἴηση, τὴν ἐπιθυμία ἀπόκτησης ὑλικῶν ἀγαθῶν, τὶς ψυχὲς καὶ τὸν ἅδη, τὸ γέλιο, τὴν παιδεία κλπ., ὅπως διασώθηκαν στὰ 139 ἀποσπάσματα στὰ ἔργα τῶν διαφόρων συγγραφέων.

5. Τὸ πέρασμα ἀπὸ τὸν Ἡράκλειτο στὸν Χριστιανισμὸ σὲ βασικὰ σημεῖα, ὅπως ἀπὸ τὸν συμπαντικὸ λόγο στὸν Λόγο – πρόσωπο, ἀπὸ τὸ ἀείζωον πῦρ στὸ πῦρ – Φῶς τοῦ Θεοῦ, ἀπὸ τὴν ἁρμονία στὶς ἀντιθέσεις στὴν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, ἀπὸ τὸν θεό – πατέρα τοῦ πολέμου στὸν Θεό – πατέρα τῆς εἰρήνης, ἀπὸ τὴν λατρεία τῶν εἰδώλων στὴν σχέση καὶ κοινωνία μὲ τὸν ἀληθινὸ Θεό. Ἐπίσης ἀναπτύχθηκε καὶ ἡ ἐπικαιρότητα τοῦ Ἡρακλείτου σὲ θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν τοὺς σύγχρονους νέους.

Τὸ συμπέρασμα τῆς ὁμιλίας ἦταν ὅτι στὸν τόπο αὐτὸ ἀναπτύχθηκε μιὰ διαχρονικὴ παράδοση μὲ ὀντολογικά, κοσμολογικὰ καὶ ἀνθρωπολογικὰ στοιχεῖα. Ὁ Ἑλληνισμὸς δὲν ἐκφράσθηκε κατὰ ἕναν μονοσήμαντο τρόπο, ὅπως θέλουν νὰ τὸ παρουσιάζουν οἱ παγανιστές – νεοειδωλολάτρες, ἀλλὰ εἶχε πολλὲς ἐκφράσεις, ἤτοι καὶ τὸ ἀπολλώνιο καὶ τὸ διονυσιακὸ στοιχεῖο, καὶ τὸ ὀρθολογιστικὸ καὶ τὸ μυστικιστικό, καὶ τὸ πολυθεϊστικὸ καὶ τὸ φυσικό - ἐπιστημονικό. Οἱ Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας παρέλαβαν ὅ,τι καλύτερο ἀπὸ τὸ παρελθὸν καὶ μέσα ἀπὸ αὐτὸ πέρασαν τὴν ὁλοκληρωμένη ἀποκαλυπτικὴ παράδοση. Τέτοια στοιχεῖα μπορεῖ νὰ βρῇ κανεὶς στὴν διατύπωση τῆς θεολογίας, τὴν ὑμνογραφία, στὴν λατρεία.

Ὁ Ἡράκλειτος ὑπῆρξε ἕνα μεγάλο μυαλὸ τῆς ἀρχαιότητος ποὺ βίωσε μερικὰ στοιχεῖα ἀποφατισμοῦ, ἀνατρεπικότητος, ἀσκητισμοῦ καὶ προσέγγισε στὶς διδασκαλίες ποὺ ἀπεκαλύφθησαν ἀπὸ τὸν Χριστό. Ὑπῆρξε ἕνα πνεῦμα ποὺ συμπεριλαμβάνεται στοὺς σοφοὺς τῆς ἀρχαιότητος γιὰ τοὺς ὁποίους δημιουργήθηκε ἡ θεωρία "περὶ σπερματικοῦ λόγου". Ὁ Ἡράκλειτος προσφέρει πολλὰ μηνύματα γιὰ τοὺς ἀνθρώπους τῆς ἐποχῆς μας, ἰδίως γιὰ τοὺς νέους, ποὺ εἶναι ἀναγκασμένοι νὰ ζοῦν σὲ μιὰ συμβατική, ἡδονιστικὴ καὶ εὐδαιμονιστικὴ ἐποχὴ καὶ βοηθοῦν στὸ πῶς μπορεῖ κανεὶς νὰ ὑπερβῆ τὶς ἐφήμερες αὐτὲς καταστάσεις πρὸς χάρη τῆς ἀλήθειας, τῆς πληρότητας καὶ τοῦ νοήματος ζωῆς.

Οἱ παρόντες φοιτητὲς ἐνθουσιάσθηκαν ἀπὸ τὴν προσωπικότητα τοῦ Ἡρακλείτου καὶ τὴν ἐπικαιρότητα τῆς διδασκαλίας του.

ΔΕΞΙΩΣΗ ΜΟΝΑΧΙΚΩΝ

Ἀνήμερα τῶν Χριστουγέννων, ὁ Μητροπολίτης κ. Ἰερόθεος δεξιώθηκε, ὅπως τὸ κάνει κάθε χρόνο, τοὺς μοναχικοὺς ἀνθρώπους τῆς Πόλεώς μας. Τὸ γεῦμα αὐτὸ ἀποτελεῖ καὶ τὸ ἐπίσημο χριστουγεννιάτικο τραπέζι ποὺ παραθέτει ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη.

Ἡ δεξίωση ἔγινε φέτος στὴν Αἴθουσα τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ Ἁγίας Παρασκευῆς Πόλεως Ναυπάκτου μέσα σὲ ζεστὴ καὶ χαρούμενη ἀτμόσφαιρα. Στὸ τέλος ὁ Σεβασμιώτατος ἔδωσε τὸν χριστουγεννιάτικο "μποναμὰ" στοὺς συνδαιτημόνες καὶ ἔβγαλε μαζί τους τὴν φωτογραφία ποὺ δημοσιεύουμε.–

ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ

Όποτε χρειαστής… Με τους εργάτες του Δήμου ΝαυπάκτουΜὲ τοὺς ἐργάτες τοῦ Δήμου ΝαυπάκτουΤην Δευτέρα 17 Ἰανουαρίου ἐ.ἔ. ἡ Ἱερὰ Μητρόπολη παρέθεσε γεῦμα στοὺς ἐργαζόμενους, σὲ ἐξωτερικὲς ἐργασίες, τοῦ Δήμου Ναυπάκτου.

Ἡ συνεστίαση αὐτὴ προσφέρεται κάθε χρόνο ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη ὡς ἔνδειξη ἐκτιμήσεως καὶ ἀναγνωρίσεως τοῦ ἔργου ποὺ προσφέρουν στὴν πόλη μας οἱ ἐργάτες τοῦ Δήμου, καὶ εἶναι τὸ δεύτερο "ἐπίσημο" τραπέζι ποὺ προσφέρει ἡ Μητρόπολη σὲ κάποια κοινωνικὴ ὁμάδα, μετὰ ἀπὸ τὸ τραπέζι τῶν Χριστουγέννων μὲ τοὺς Χριστιανοὺς ποὺ μένουν μόνοι τους.

Ἡ συνεστίαση ἔγινε σὲ ἕνα πολὺ καλὸ κλίμα καὶ κατὰ τὴν διάρκειά της οἱ ἐργαζόμενοι εἶχαν τὴν εὐκαιρία νὰ συζητήσουν μὲ τὸν Σεβασμιώτατο γιὰ διάφορα θέματα ποὺ τοὺς ἀπασχολοῦν, μὲ κυριώτερο, βεβαίως, τὸ θέμα τῆς ἀνεργίας.

Ὁ Μητροπολίτης προσεφώνησε τοὺς συνδαιτημόνες, μίλησε γιὰ τὸν σκοπὸ καὶ τὸν χαρακτῆρα αὐτῆς τῆς ἐκδήλωσης, θυμήθηκε τὴν ζωὴ τοῦ δικοῦ του πατέρα ποὺ ἦταν καὶ ἐκεῖνος ἐργαζόμενος, θυρωρὸς καὶ νυκτοφύλακας Νοσοκομείου, καὶ ἔδωσε τὶς εὐχὲς καὶ εὐλογίες τοῦ σὲ ὅλους τους συνδαιτημόνες καὶ τὶς οἰκογένειές τους.

Ἐκ μέρους τῶν ἐργατῶν μίλησε ὁ Ἀντιπρόεδρος τοῦ Σωματείου ἐργαζομένων κ. Μάνθος Χαρακίδας, εὐχαριστῶντας τὸν Μητροπολίτη καὶ γενικότερα τὴν Ἐκκλησία γιὰ τὴν ἔνδειξη τοῦ ἐνδιαφέροντος καὶ τῆς ἀγάπης τους. Ἐκ μέρος τοῦ Δήμου προσεφώνησε ὁ ἁρμόδιος Ἀντιδήμαρχος κ. Νίκος Ραφτόπουλος.  Στὸ τέλος τους προσφέρθηκε ἀπὸ τὴν Ἱερὰ Μητρόπολη, ἀπὸ τὸ Ταμεῖο Εὐποιΐας τοῦ Σεβασμιωτάτου, καὶ ἕνα συμβολικὸ ποσὸ ἔνδειξη καὶ αὐτὸ ἐκτιμήσεως καὶ ἀγάπης πρὸς τοὺς ἐργαζομένους.–

  • Προβολές: 2842