Skip to main content

Κύριο θέμα: Σύναξη τῶν νέων Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων - Ἡ τιμὴ καὶ ἡ εὐθύνη

Ἀπὸ τὴν 1η Ἰανουαρίου 2005 ἀνέλαβαν τὰ καθήκοντά τους τὰ νέα Ἐκκλησιαστικὰ Συμβούλια, τὰ ὁποῖα εἶναι ἐπιφορτισμένα μὲ τὴν διαχείριση, διοίκηση καὶ τὴν ἐν γένει ἀξιοποίηση τῆς περιουσίας τῶν Ἱερῶν Ναῶν. Ἡ θητεία τους εἶναι τριετής. Λήγει, δηλαδή, στὶς 31 Δεκεμβρίου τοῦ 2007.

Ὁ ρόλος τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων γιὰ τὴν ζωὴ τῶν Ἐνοριῶν εἶναι πολὺ σημαντικός. Ὅταν κινοῦνται μέσα στὸ πλαίσιο τῶν ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν ἐκκλησιαστικῶν νόμων δημιουργοῦν ὅλες τὶς ἀπαραίτητες προϋποθέσεις γιὰ νὰ γίνεται ἀπρόσκοπτα τὸ ἔργο τῶν Ἱερέων καὶ νὰ πραγματοποιῆται στὰ ὅρια τῆς Ἐνορίας ὁ σκοπὸς τῆς Ἐκκλησίας. Ὡς κληρικολαϊκὰ Συμβούλια ἀποτελοῦν τὸν θεσμὸ ποὺ πραγματοποιεῖ στὸ χῶρο τῆς Ἐνορίας τὸ συνοδικὸ καὶ ἱεραρχικὸ πολίτευμα τῆς Ἐκκλησίας. Ἀπαρτίζονται ἀπὸ ἕναν ἐφημέριο, ὁ ὁποῖος διορίζεται ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη, βάσει τῆς παραγράφου 8, τοῦ ἄρθρου 37 τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ ἀπὸ τέσσερα λαϊκὰ μέλη, τὰ ὁποῖα, σύμφωνα μὲ τὸν Κανονισμὸ 8/1979 "Περὶ Ἱερῶν Ναῶν καὶ Ἐνοριῶν", διορίζονται ἀπὸ τὸ Μητροπολιτικὸ Συμβούλιο μὲ πρόταση τοῦ Μητροπολίτου. Ἡ ἐπιλογὴ τῶν λαϊκῶν συμβούλων γίνεται ἀπὸ τὸν κατάλογο τῶν ἐνοριτῶν. Στὴν ἐπικρατοῦσα πράξη, ὅμως, ἡ ἐπιλογή τους γίνεται λίγο διαφορετικά. Οἱ προϊστάμενοι τῶν Ἐνορικῶν Ναῶν προτείνουν στὸν Μητροπολίτη ὀκτὼ ἐνορῖτες τους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ἐκεῖνος κατόπιν ἐπιλέγει τέσσερις, τοὺς ὁποίους προτείνει στὸ Μητροπολιτικὸ Συμβούλιο γιὰ διορισμό.

Μὲ τὴν εὐκαιρία, λοιπόν, τοῦ διορισμοῦ νέων Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων πραγματοποιήθηκε μὲ πρωτοβουλία τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου μᾶς κ. Ἱεροθέου, σύναξη τῶν Ἐφημερίων–Προέδρων τῶν Ἐνοριῶν τῆς περιοχῆς της Ναυπάκτου καὶ τῶν νέων Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων. Ἡ σύναξη ἔγινε στὸ Πνευματικὸ Κέντρο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως, στὶς 11 Ἰανουαρίου 2005, στὶς 7 τὸ ἀπόγευμα.

Ὁμιλητὴς στὴν σύναξη ἦταν ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μας, ὁ ὁποῖος παρουσίασε τὸ κανονικὸ καὶ νομικὸ πλαίσιο τῆς λειτουργίας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, μέσα ἀπὸ Ἐκκλησιαστικὰ καὶ νομικὰ Κείμενα (ἱεροὺς κανόνες, τὸν Καταστατικὸ Χάρτη τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, κανονισμούς, συνοδικὲς ἀποφάσεις τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος καὶ μιὰ ἀναλυτικὴ Ἐγκύκλιο τοῦ Μάκ. Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν κ. Χριστοδούλου ποὺ ἀπεστάλη στοὺς Ἱεροὺς Ναοὺς τῆς Ἀρχιεπισκοπῆς). Στὴν ἀρχὴ τῆς ὁμιλίας του ἀναφέρθηκε στὴν ἱεραρχικὴ διάρθρωση τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, ξεκινῶντας ἀπὸ τὴν Σύνοδο τῆς Ἱεραρχίας καὶ φθάνοντας μέχρι τὸ ἐκκλησιαστικὸ κύτταρο, ποὺ εἶναι ἡ Ἐνορία.

Ἐπεσήμανε ὅτι γιὰ νὰ πραγματοποιηθῇ ἡ ἐκκλησιαστικὴ ζωὴ εἶναι ἀπαραίτητο νὰ ὑπάρχη σεβασμὸς στὴν ἱεράρχηση τῶν διακονιῶν καὶ τῶν χαρισμάτων. Τὸ ἀνώτατο ὄργανο γιὰ τὴν λήψη ἀποφάσεων στὴν Ἐκκλησία τῆς Ἐλλαδος εἶναι ἡ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας, ἡ Σύνοδος, δηλαδή, ὅλων τῶν ἐν ἐνεργείᾳ Μητροπολιτῶν. Τὴν διοίκησή της, ὅμως, σὲ καθημερινῶς ἀναφυόμενα θέματα ἀσκεῖ, μέσα στὸ πλαίσιο τῶν κανόνων, τῶν νόμων καὶ τῶν ἀποφάσεων τῆς Ἱεραρχίας, ἡ δωδεκαμελὴς Διαρκὴς Ἱερὰ Σύνοδος, τῆς ὁποίας τὰ μέλη κάθε ἔτος ἀλλάζουν. Κάθε Τοπικὴ Ἐκκλησία ἔχει κέντρο της τὸν Μητροπολίτη, ὁ ὁποῖος εἶναι ὁ κατ' ἐξοχὴν ὑπεύθυνος γιὰ τὴν ποιμαντικὴ καθοδήγηση, τὴν τάξη καὶ τὴν διοίκηση τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Ἄμεσοι συνεργάτες τοῦ Μητροπολίτου στὴν διοίκηση εἶναι ὁ Γενικὸς Ἀρχιερατικὸς Ἐπίτροπος καὶ οἱ ἐργαζόμενοι στὰ Γραφεῖα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως. Κύριο διοικητικὸ ὄργανο τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εἶναι τὸ Μητροπολιτικὸ Συμβούλιο, τὸ ὁποῖο ἐγκρίνει, ἀπορρίπτει ἢ τροποποιεῖ τὶς ἀποφάσεις τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων. Ὁ Σεβασμιώτατος τόνισε τὴν ἀνάγκη στενῆς καὶ καλῆς συνεργασίας μεταξὺ Ἐφημερίου-Προέδρου καὶ Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων, ἀλλὰ καὶ ὅλων αὐτῶν μὲ τὸν Μητροπολίτη καὶ τὸ Μητροπολιτικὸ Συμβούλιο.

Ὁ Σέβ. Μητροπολίτης μᾶς κ. Ἰερόθεος μνημόνευσε ἐγκυκλίους καὶ ἔγγραφα τὰ ὁποῖα κατὰ καιροὺς ἀπέστειλε πρὸς τὰ Ἐκκλησιαστικὰ Συμβούλια, τονίζοντας ὁρισμένα σημεῖα, ὅπως τὴν σωστὴ καὶ ἐπωφελῆ γιὰ τοὺς ναοὺς διαχείριση τοῦ "ἱεροῦ" χρήματος, ἀλλὰ καὶ τῆς περιουσίας γενικότερα τῶν ἱερῶν ναῶν, τὴν ὁποία εἶναι ὑποχρεωμένοι οἱ Ἐκκλησιαστικοὶ Σύμβουλοι ἀπὸ τὸν νόμο νὰ τὴν προστατεύουν καὶ "γενικῶς νὰ μὴν ὀλιγωρῶσι περὶ τὴν προαγωγὴν" τῶν συμφερόντων τοῦ ναοῦ. Ἰδιαίτερα ἐπεσήμανε τὴν σύνεση καὶ τὸν φόβο τοῦ Θεοῦ ποὺ πρέπει νὰ τοὺς διακατέχη στὴν διεκπεραίωση τῶν ὑποθέσεων τοῦ ναοῦ.

Ἰδιαίτερα ἐπεσήμανε, μὲ βάση τὸν κανονισμὸ λειτουργίας τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβουλίων, ὁρισμένες πτυχὲς τοῦ ἔργου τους, ὅπως εἶναι ἡ τήρηση τῆς σωστῆς διαδικασίας στὴν καταμέτρηση τοῦ "παγγαρίου", τὸ ὁποῖο πρέπει νὰ ἔχη τρία κλειδιά, ἡ μετὰ τὴν καταμέτρηση ὑπογραφὴ πρακτικοῦ καταμετρήσεως, καθὼς καὶ ἡ ἀνάθεση ἔργων ἀνεργέσεως Ναῶν, ἁγιογράφησης ἢ γενικὰ ἀποπεράτωσης τῶν ὑπαρχόντων ἱερῶν Ναῶν. Τόνισε ὅτι τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο δὲν πρέπει νὰ ἀπεμπολῇ τὶς ἁρμοδιότητες καὶ τὶς εὐθύνες του. Κανεὶς δὲν μπορεῖ νὰ τὸ ὑποκαταστήση. Ὅποιος θέλει, γιὰ παράδειγμα, νὰ κτίση στὰ ὅρια τῆς Ἐνορίας παρεκκλήσιο, ἁρμόδιο γιὰ τὴν κίνηση τῆς διαδικασίας ἐγκρίσεως τοῦ ἔργου εἶναι τὸ Ἐκκλησιαστικὸ Συμβούλιο. Τὸ ἴδιο καὶ γιὰ ὁποιοδήποτε ἔργο γίνεται μὲ δωρεὲς Συλλόγων ἢ μεμονομένων ἐνοριτῶν. Κανένα ἔργο δὲν πρέπει νὰ ξεκινᾶ χωρὶς ἀπόφαση τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου, ἡ ὁποία θὰ κατατεθῆ νομίμως στὸ Μητροπολιτικὸ Συμβούλιο καὶ θὰ λάβη ἀπὸ αὐτὸ τὴν ἀπαραίτητη ἔγκριση.

Ὑπενθύμισε, ἐπίσης, ὁ Σεβασμιώτατος ὅτι οἱ Ἐπίτροποι δὲν ἐμπλέκονται στὰ τελετουργικὰ καθήκοντα τῶν Ἐφημερίων, οὔτε στὰ καθήκοντα τῶν Ἱεροψαλτῶν καὶ τῶν Νεωκόρων, τοὺς ὁποίους ἐποπτεύει ὁ Ἐφημέριος–Προϊστάμενος τοῦ Ναοῦ. Σὲ περίπτωση ποὺ "καθ' ὑποτροπὴν ἀναμειγνύοντα" σ' αὐτά, ἀπαλλάσσονται ἀπὸ τὰ καθήκοντά τους. Τὸ ἴδιο συμβαίνει ὅταν δὲν τηροῦν τὶς προβλεπόμενες ἀπὸ τὸν νόμο ὑποχρεώσεις τους, ὅπως, ἐπίσης, ὅταν βρίσκονται σὲ ἀντιδικία μὲ τὸν Ναό. Τὸ ἀξίωμά τους εἶναι ἄμισθο καὶ τιμητικὸ καὶ δὲν συμβιβάζεται μὲ καμμιὰ ἔμμισθη ὑπηρεσία στὸ Ναό.

Τὰ πρόσωπα τῶν Ἐκκλησιαστικῶν Συμβούλων εἶναι σεβαστὰ μέσα στὴν Ἐνορία. Συμμετέχουν στὴν ζωὴ τῆς Ἐκκλησίας καὶ ἐμπνέουν καὶ ἄλλους μὲ τὸ παράδειγμά τους.

Κλείνοντας τὴν ὁμιλία του ὁ Σεβασμιώτατος εὐχήθηκε πρὸς ὅλους καλὴ χρονιὰ καὶ καλὴ συνεργασία στὴν τριετία ποὺ ἄνοιξε, μὲ αἴσθηση εὐθύνης καὶ ἀγάπη πρὸς τὸν Χριστὸ καὶ τὴν Ἐκκλησία Του.

Πρέπει νὰ ποῦμε ὅτι στὴν σύναξη αὐτὴ συμμετεῖχαν καὶ οἱ τρεῖς πρῶτες γυναῖκες ἐκκλησιαστικὲς σύμβουλοι, ποὺ διορίστηκαν γιὰ πρώτη φορὰ φέτος στὴν Μητρόπολή μας.–

Α.Σ.Π. π.Θ.Β.

ΚΥΡΙΟ ΘΕΜΑ

  • Προβολές: 2748