Skip to main content

Δανιήλ Σαχᾶ: Ἐπιστολὴ γιὰ τὸν Ἐδέσσης Καλλίνικο

Σεβασμιώτατε,

Ἐντελῶς τυχαία ἔπεσε αὐτὲς τὶς ἡμέρες στὰ χέρια μου τὸ βιβλίο Σᾶς Κόσμημα τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ὁποῖο διάβασα ἀπνευστί. Εἶναι, κατὰ τὴν κρίση μου, ἕνα πολὺ ἀξιόλογο ἔργο ἀπὸ τὸ ὁποῖο ὁ ἀναγνώστης, ἀναλόγως τῶν ἐνδιαφερόντων του, μπορεῖ νὰ ἀντλήση πάσης φύσεως πληροφορίες, στοιχεῖα καὶ πλούσιο πνευματικὸ ὑλικό. Ἐκτὸς τοῦ φόρου τιμῆς πρὸς τὸν Γέροντά Σᾶς, μὲ τὸ ἔργο Σᾶς αὐτὸ προσφέρετε σημαντικὴ ὑπηρεσία στὴν πληρέστερη καταγραφὴ τῆς σύγχρονης Ἑλλαδικῆς Ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας, καὶ ὄχι μόνον... Λόγῳ τοῦ πλούτου τῶν πληροφοριῶν, ἀμέσων καὶ ὑπαινισσομένων, τὶς ὁποῖες περιέχει, θὰ ἦταν ἐξαιρετικὰ χρήσιμο (σὲ περίπτωση νέας ἐκδόσεως), ἂν ὑπῆρχε στὸ τέλος λεπτομερὲς εὑρετήριο ὀνομάτων, θεμάτων, τοπωνυμίων, καθὼς καὶ Ἁγιογραφικῶν χωρίων, Πατερικῶν καὶ ἀσκητικῶν παραπομπῶν. Τὸ τελευταῖο αὐτὸ εἰδικὸ εὑρετήριο θὰ ἀποτελοῦσε ἐνδεικτικὸ καθρέπτη τῶν πηγῶν τοῦ λόγου, τῆς πολιτείας, τῆς διακονίας καὶ τοῦ καθόλου πνευματικοῦ περιβάλλοντος καὶ κλίματος μέσα στὸ ὁποῖο κινήθηκε ἡ ὅλη ζωὴ τοῦ Μητροπολίτου Ἐδέσσης, Πέλλης καὶ Ἀλμωπίας, Κυροῦ Καλλινίκου. Ἡ ἔκδοση τῆς ἀλληλογραφίας του, παρὰ τὶς πολλαπλὲς καὶ εὐαίσθητες δυσχέρειες, εἶναι, κατὰ τὴν ταπεινή μας γνώμη, ἀπολύτως ἀναγκαῖα διὰ τὴν Ἱστορία. Εἶμαι ὑπερβέβαιος ὅτι δὲν χρειάζεστε τὴν δική μου ἐνθάρρυνση στὸ σημεῖο αὐτὸ ἀλλά, ἐπιτρέψτε μου, νὰ Σᾶς τὴν προσφέρω -ἀνεπιφύλακτα!

Λόγῳ διαφορᾶς ἡλικίας, ἀλλὰ κυρίως λόγῳ τοῦ ὅτι ἔζησα ὅλο τὸ μετα-Πανεπιστημιακὸ μέρος τῆς ζωῆς μοῦ ἐκτὸς Ἑλλάδος (ΗΠΑ καὶ Καναδᾶ) δὲν εἶχα τὴν εὐλογία νὰ γνωρίσω τὸν Ἅγιο Ἐδέσσης. Ἀπὸ τὴν βιογραφία του ὅμως ἔχω τὸ βαθὺ αἴσθημα καὶ τὴν βεβαιότητα ὅτι μοῦ εἶναι πολὺ γνώριμος καὶ λόγῳ τοῦ οὐσιαστικοῦ συνδέσμου καὶ φιλίας του μὲ τὸν ἀείμνηστο π. Ἐπιφάνιο Θεοδωρόπουλο, τὸν πνευματικό μου πατέρα κατὰ τὰ φοιτητικά μου χρόνια καὶ μετά. Τὸ ἀνάγνωσμα τοῦ Κοσμήματος τῆς Ἐκκλησίας ἔγινε ἐπίμονο καὶ καθημερινό μου ἀνάγνωσμα τὶς ἡμέρες αὐτὲς καὶ μὲ ξυπνοῦσε ἀκόμη καὶ τὴ νύχτα ἀπαιτῶντας συνέχιση. ῏Ἠταν ὁ ἐνθουσιασμὸς καὶ τὸ πάθος Σᾶς γιὰ τὸν μακαριστὸ Γέροντά Σᾶς, τὰ ὁποῖα εἶναι τόσο μεταδοτικά, ἀλλά, (ὅπως πιστεύω) καὶ ἡ ἄκτιστη χάρις καὶ ἡ ἁγιότητα τοῦ ἰδίου, τὰ ὁποῖα ἐμπεριέχουν τὸ στοιχεῖο τῆς μέθεξης. Δὲν ἐμπνέει ἕνα βιογραφικὸ ἀνάγνωσμα, ὅσο γλαφυρὸ καὶ νὰ εἶναι, καὶ δὲν ὑποτάσσει σὲ νήψη, ἐὰν τὸ πρωτότυπο δὲν μετέχη τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ.

Διαβάζοντας στὸν τόμο τὶς "Προσωπικὲς Σᾶς Ἀναμνήσεις" σκεπτόμουν πόσο "τυχερὸς" (ἢ μᾶλλον, ἐπὶ τὸ χριστιανικώτερον, εὐλογημένος) ἤσασταν ὡς ἐπιστήθιός του, κάτι ποὺ κάνει πολλοὺς ἀνθρώπους νὰ "ζηλεύουν" ζηλείαν πνευματικήν! Ἂν οἱ βίοι τῶν ἁγίων μᾶς οἰκοδομοῦν καὶ μᾶς ἀνυψώνουν, οἱ βίοι συγχρόνων καὶ γνωρίμων ἁγίων μᾶς ταπεινώνουν! Ἄλλο νὰ πλησιάζης τὴν εἰκόνα ἑνὸς ἁγίου καὶ νὰ τὴν προσκυνᾶς καὶ ἄλλο νὰ σὲ πλησιάζη ἕνας σύγχρονος ἅγιος καὶ νὰ σὲ καθυποβάλη. Αὐτὸ τὸ δέος καὶ τὴ συντριβὴ ἔνιωσα ζῶντας τὴν προσωπικότητα καὶ τὴ ζωὴ τοῦ Καλλινίκου μέσα ἀπὸ τὶς σελίδες τοῦ βιβλίου Σᾶς. Μοῦ ἐπιτάσσει νὰ ἐπιστρέψω σύντομα στὴν Ἔδεσσα καὶ νὰ ζητήσω τὴν εὐλογία του· δὲν ἤξερα τὸν Μητροπολίτη καὶ ποῦ ἀναπαύεται τὸ σῶμα τοῦ κατὰ τὸ πρόσφατο ταξίδι μου στὴν ἀκριτικὴ πόλη.

Δὲν Σᾶς γνωρίζω προσωπικά, ἀλλὰ μόνο ἀπὸ μερικὲς ἀπὸ τὶς 12.200 - τόσες σελίδες τῶν ἔργων Σᾶς. Σᾶς εὐγνωμονῶ ἰδιαίτερα γιὰ τὶς τόσο σημαντικὲς 800 περίπου σελίδες τοῦ Κοσμήματος.

Μὲ ἰδιαίτερο σεβασμὸ καὶ ἐκτίμηση

Δανιὴλ Σαχᾶς

Ὁμότιμος Καθηγητὴς Ἱστορίας Θρησκευμάτων Πανεπιστημίου τοῦ Waterloo (Καναδᾶ)"

ΑΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ

  • Προβολές: 2810